לתוכן העניינים

אלמנטים מסוימים של שפה לא נקראים בדרך כלל מוספיות  בכל זאת משמשות בבניית מילה באופן מסוים, על פי כללים ספציפיים. בניית המילה כמעט תמיד נעשה על פי הכללים הרגילים של kombinoj ו frazetvortoj, אבל עם תוספת פרט מיוחד. גורמים אלה עשויים להיות מכונים מוספיות, או אלמנטים דמויי מוספית. אלמנטים אחרים יכולים לשמש גם כצירופי מילים, המשמשים כמו מוספיות, למרות שהם מתבצעים לפי הכללים המשמשים בדרך כלל עבור בניית מילים רגילות. אלמנטים אלו יכולים גם להקרא מוספיות

מוספי איכות  לשורשים מורכבים

הנה כמה דוגמאות של שורשים משותפים, אשר משמשים לעתים קרובות כמוספיות איכות.

FIN

סיומות משמשות לעתים קרובות כקידומת איכות כדי להציג סיום של פעולה במקום prefikseca el: finkanti, finfari, finmanĝi.

HAV, PLEN, RIĈ

בשורשים כמו HAV [יש], PLEN [מלא] RIĈ [עושר] ניתן להשתמש בסיומת איכות A כדי לציין את המשמעות של שם התואר: barbabarbhava, truatruhava, mankamankohava, amaamoplena, bruabruoplena, floraflorplena, fumafumoplena, oraororiĉa, herbaherbriĉa, sentasentriĉa.

KELK

תחיליות איכות  kelk מציג כמות לא מוגדרת, אבל לא מספר גדול (יותר מאחד ונכתבת כמילה אחת): kelkdek " = kelkaj dekoj =kelkdek" "כמה עשרות", kelkcent = "kelkcent" "כמה מאות", kelkmil = "כמה אלפי". הזהרו בביטוי: kElkcent, kElkmil. KELK אינה מהמילים הקצרות, אבל היא שורשית. ולכן היא אינה יכולה להישמע או להכתב לבד. אל תכתבו kelk dek, kelk mil, אבל kelkdek, kelkmil. במקום, תמיד אפשר לומר או לכתוב: kelkaj dekoj, kelkaj miloj וכן הלאה .

Kelk כסיומת איכות מציגה תוספת למספר (כמילה אחת) בלתי מוגבל (יותר מאחד): dekkelke = "עשרות וחלקם" tridekkelk-jara = ". המציג שלשים וכמה שנים"

לפעמים אנחנו רואים "כקידומת "Kelk כלומר "סביב": kelkmil = "קרוב לאלף". הדבר סותר את השימוש הנכון שזמנהוף הציג בהתחלה, ולכן לא מומלץ לשימוש.

Kelk משמש כקידומת גם בין מילות טבלה המסתיימת באות I להדגיש את הלא מוגדרים: ". כמה, כמה" kelkiuj = "כמה, כמה כאלה", kelkiom = הצורה לעתים משמשת kelkiu (בלי J ') וזה סתירה עצמית. Iu מציג בדיוק אדם אחד, בעוד ש KELK משמעו יותר מאחד.

ON

מילים משולבות עם סיומת ON משמשת לעתים קרובות כקידומת לתיאור: duonhoro = "חצי שעה, חצי מ-שעה," kvaronlitro = "רבע ליטר, רבע מ-ליטר" , milonmilimetro = "מילימטר milona, אלפית המילימטר," trionparto = "החלק השלישי מ..". ניתן ליצור שילובים נפוצים במקום, למשל:. horkvarono (= "רבע שעה"): Pasis certe horkvarono, antaŭ ol la floreto povis denove rekonsciiĝi. ביטויים כמו horkvarono הם, לעומת זאת, נדירים מאוד.

לקידומת DUON יש משמעות מיוחדת: "קרוב למחצית, באופן חלקי, כמעט": duonnuda = "כמעט עירום", duonkuirita = "לא מבושל לחלוטין."

עבור קרבת משפחה, יש ל DUON משמעויות מיוחדות. המראה את הקשר המשפחתי בין הורים וילדים משותפים, היא גם מציגה את מערכת היחסים הנוצרת מנישואין שניים: duonfrato אח למחצה= 1. אח שיש לו הורה אחד משותף, 2. בן של אימא או של אבא ; duonfilo ילד חורג = ילד של בן או בת הזוג; duonpatro אבא חורג = הבעל החדש של אימא; duonpatrino אימא חורגת = אשתו החדשה של אבא.

VIC

VIC משמש כקידומת המציגה נימוק לעניין או אדם, אשר מחליף או יכול להחליף משהו או מישהו: vicprezidanto = "נשיא מחליף," vicdirektoro = "במאי מחליף," vicrado = "גלגל גיבוי/רזרבי".

השורש VIC יכול לשמש גם כ קידומת להראות קרבה משפחתית הנגרם על ידי נישואין שניים, בדומה לשימוש האנגלי של "step חורג ": vicpatro, vicfilo, vicfrato. בשתי המילים אלה DUON , אשר יכול להיות עם שתי משמעויות של חצאי משפחות ( half חצי אח/אחות ), VIC עשוי להציג קשרים הנובעים מנישואים שניים, ו DUON בלבד ישמש עבור מערכת יחסים שחצי ממנה נכון.

VIR

VIR משמש כקידומת להראות מין גברי. השווה עם הסיומת IN. אפשר אפוא להשתמש ב- VIR רק למשהו שיכול לקיים יחסי מין, ורק על המילים, אשר אינן משויכות לזכר בזכות עצמם.

VIR היא קידומת המשמשת במיוחד בבעלי חיים: virĉevalo, virkato, virbovo, virhundido, virbesto.

כמו כן במילים עבור בני אדם ניתן להשתמש ב VIR הקידומת: virhomo, virprezidanto, virsekretario. אבל לבני אדם בדרך כלל נעדיף להשתמש ב VIR כשם תואר: vira homo, vira prezidanto, vira sekretario.

לעתים קרובות, לעומת זאת, נשמיט את VIR, למרות שמדובר בחיה-זכר או אדם-זכר.

שים לב שהמילה העצמאית viro פירושה תמיד 'המין האנושי', בעוד שהקידומת VIR מציגה רק מין גברי (לא בהכרח בן-אדם או בגרות מינית). המילה vira כאן היא רק מין גברי, כלומר, כולל אנושי ואו בגיר זכר, על פי ההקשר.

מוספיות איכות מיוחסות

מילים עם מילת יחס כקידומת prepozicio הן לעתים קרובות frazetvortoj. מילת היחס משמשת בעדיפות למילה אליה היא קשורה במשפט המלא:

 • sen finosenfina = זה אשר הוא ללא סוף
 • pri amopriama =כזה, שעניינו אהבה
 • inter naciojinternacia
 • ĝis la finoĝisfine
 • tra noktotranokti = לבלות לילה, להישאר עד הלילה
 • per laboroperlabori = להרוויח[לקבל] באמצעות עבודה
 • en teronenterigi = לשים על הקרקע [האדמה]
 • en amonenamiĝi (al iu) = להתאהב (במשהו). האהבה הולכת אל האהוב. לכן עדיף לומר mi enamiĝis al vi, לא mi enamiĝis en vi(n). הקידומת en לא מתייחס לנאהב. אפשר גם enamiĝi je iu.
 • ekster la landoeksterlando = כל העולם, למעט הארץ עצמה
 • ekster la landoeksterlandano = חבר(ano) במדינה אחרת

מילת יחס מועדפת יכולה גם להיות אמצעי זהירות לפני אלמנט בשילוב kombino. במילה זו, מילת היחס אינה מייצגת של האלמנט הבא, אלא קשורה למשהו אחר:

 • parolialparoli = ישירות למישהו באמצעות דיבור
 • pagiantaŭpagi = תשלום לפני הזמן הרגיל או ההכרחי
 • radikiĝienradikiĝi = שורשי, להיות מושרש במשהו
 • rompiinterrompi = הפסקה [שבירת רצף] בין שתי נקודות
 • rimedokontraŭrimedo = פתרון שיפעל נגד משהו
 • sidikunsidi = לשבת יחד
 • aĉetisubaĉeti = מושחת למען כסף(תרומה לא ראויה) או משהו דומה כטובת הנאה (משמעות ציורית)
 • juposubjupo = חצאית מכוסה בחצאית אחרת
 • signosupersigno = סימן נוסף מעל אות, סימן דיאקריטי

כאשר המילה הזאת משמשת במשפט, ההעדפה של מילת יחס חוזרת על עצמה פעמים רבות לפני שהיא קשורה באמת: Li eliris el la dormoĉambro kaj eniris en la manĝoĉambron. אבל מילת היחס אינה חוזרת על עצמה לפני שהיא קשורה אליה, אך במקום זאת היא משתמשת במילות יחס אחרות: Ĝi parolas nur pri tiaj instruoj, kiuj ne kontraŭparolas al la scienco. Al במקום חזרה של כנגד kontraŭ. זו עדיפות הקידומת שרצויה להופיע לעתים קרובות כמושא של הפועל הזה: La belan Saran li jam kelkfoje ĉirkaŭiris. = Ĉirkaŭ la bela Sara li jam kelkfoje (ĉirkaŭ)iris. אבל האובייקט של הפועל הספציפי הזה שונה מאוד, ללא חיבור ישיר למילת היחס של מילת היחס: Alportu al mi metron da nigra drapo.}

El

El יכול להיות כמילת יחס רגילה לחלוטין המשמשת כקידומת, בצירופי מילים וביטויים, לדוגמה:: eliri= "ללכת למקום", elbati = "להוציא ממקום או ממשהו", el (la) litoellitiĝi (משפט במילה) = "לקום מהמיטה".

אבל קידומת el של היא בשימוש עם שילובים שונים במשמעות מיוחדת כגון "komplete מושלם, ĝisfine עד הסיום , ĝisprete עד שמוכן, ĝis rezulto עד הפתרון , ĝis difekto=עד שיפגם, עד היעלמות ĝis malapero":

 • trinkieltrinki = לשתות משהו
 • lerniellerni = לומד באופן מלא
 • uzieluzi = להשתמש עד שמשהו נשבר, להשתמש עד כלות

מילים כאלה עם el קיבלו משמעות מיוחדת (מתארות אובייקט כפי שהוא, להבדיל מאבסטרקטי = מופשט):

 • tenielteni = להתנגד, לא להיות מובס, לסבול בסבלנות, להחזיק מעמד
 • pensielpensi = יצירה על ידי חשיבה

אם קיים סיכון לבלבול בין המשמעות של el, לבין המשמעות האינסופית המיוחדת, אנו משתמשים במשהו אחר כדי להביע את המשמעות "מעודכנת". כך משמשים למשל tra, for, SAT ו- FIN. עם זאת, עלינו תמיד לקחת בחשבון כי שורש בשימוש נחרץ צריך להיות במינימום התאמה, למשל: trabori, trakuri, forkaŝi, satmanĝi, finkanti, finfari, finmanĝi וכן הלאה. אפשר גם להראות את המשמעות הזו עם מולטימדיה, שהיא לעתים קרובות הפתרון הטוב ביותר: legi ĝisfine, kuri tra la tuta urbo, manĝi ĝis sateco, kanti ĝis la fino, kanti la tutan kanton וכן הלאה.

Pri

במילים קצרות (עם A-בסיום או E-בסיום ) קבועה מראש pri משמש באופן רגיל, למשל:.pri amopriama = "כך זה על אהבה," pri nutroprinutra = "כך מדובר במשהו טבעי ."

שילובים, שימוש כמו-קידומת של pri של עושה פעלים ארעיים. הקדומת משמשת כדי לייצור פועל עומד זמני, או כדי לעשות פועל חדש באופן זמני מחוץ לפועל שכבר זמני. בדרך כלל, זה סוג של pri של לפועל יש צורה מקורית pri של כתיאור כאובייקט:

 • Li pensis pri la afero.Li pripensis la aferon. - הוא חשב על העניין. → הוא שקל את העניין.

  Pensi הוא פועל טרנזיטיבי, אשר האובייקט שלו הן המחשבות עצמן.Pripensi היא פועל טרנזיטיבי,שנאמר על פועל יוצא, שמקבל מושא כמשלים, שמטרתו היא להציג מה שחושבים.

במצבים מסוימים, לפעולה מסוג pri יש אובייקט, שהוא במקור תווית de או תווית al, במקום pri. בפעלים אלה, pri מאבד את משמעותו, ומשמש רק כדי לשנות את תפקיד המילה במשפט. pri משמש באופן זה במספר פעלים מסורתיים:

 • rabiprirabi
  • Ili rabis monon de la homoj. - הם שדדו את הכסף מהעם.
  • Ili prirabis la homojn (je/por mono). - הם שדדו את העם (עבור כסף).
 • semiprisemi
  • Mi semis tritikon sur la kampon. - זרעתי חיטה בשדה.
  • Mi prisemis la kampon (per tritiko). - זרעתי את השדה (בחיטה).
 • serĉipriserĉi
  • Ili serĉis armilojn ĉe li. - הם חיפשו נשק אצלו.
  • Ili priserĉis lin (por armiloj). - הם חיפשו אצלו (נשק).
 • lumiprilumi = "לשפוך אור על משהו"
  • La luno lumis en la ĉambron. - הירח האיר אל תוך החדר.
  • La luno prilumis la ĉambron. - הירח האיר את החדר.

  רק משהו שהוא עצמו אור יכול להאיר.
  Lumigi = "לעשות משהו שיאיר, כדי לספק אור"

הקידומת pri במקרים מסוימים משמשת רק כדי לתת לפעולה משמעות חדשה הקשורה בדרך כלשהי למשמעות המקורית:

 • juĝiprijuĝi = מביע אישור או אי אישור מפורש על משהו
 • ĵuripriĵuri = לתת או להקדיש קורבן לאלוהים

בשימוש זה, pri (אודות) זהה לסיומת UM.

מוספיות איכות אחרות

מלבד מילות יחס גם הרבה מילים קטנות אחרות משמשות כתחילית איכות בדרכים שונות. כאן מופיעות רק מספר דוגמאות חשובות של שימוש כזה.

Ĉi

המילה ĉi , המציגה מיקום או קרבה, משמשת לעתים קרובות כקידומת במילות ביטוי עם A-הסיומת או E-ההשלמה. בדרך כלל,נשתמש במקף לאחר ĉi לבהירות:

 • en tiu ĉi jaroĉi-jare - בשנה זו → השנה
 • post tio ĉiĉi-poste - לאחר מכן → להלן

שים לב כי כאן ĉi היא מילה אוטונומית tiu ĉi, ĉi tiu, tie ĉi, ĉi tie וכן הלאה. כאן אין להשתמש במקף.

Fi

הקידומת fi משמשת לעתים קרובות כקידומת עם המשמעות "לא חביב, מתועב." השימוש בקידומת של fi מציג תעוב סובייקטיבי או גינוי מוסרי למילה שאליה היא מחוברת:

 • homo fihomo = אדם מסכן, אדם לא מוסרי, אדם לא נעים
 • ŝercofiŝerco = בדיחה חסרת בושה
 • insektofiinsekto = חרק מגעיל או טפיל
 • famafifama = תהילה לדברים לא ראויים,מפוקפקים

הקידומת fi והסיומת דומים. Fi הוא סובייקטיבי יותר.מבטא זעם וגועל. AĈ הוא אובייקטיבי יותר. ומראה חוסר איכות ואיכות ירודה ורעה.

For

המילה הקצרה for עבור , מציגה את המיקום ואת התנועה, לעיתים קרובות תשמש כקידומת עם מילות פעולה: foriri, foriro, forkuri, forkurado, forfali, forĵeti, forŝiri, forpermesi, fortimigi, forargumenti, forbuĉi, fordormi, foresti, foresto. שילובים אלה משמשים לעתים קרובות בדיבור רגיל. . de של אשר גם משמש לעתים קרובות כמציג פעולה forŝirideŝiri, forprenidepreni, fortranĉidetranĉi. sed אבל for עבור מעניק משמעות חזקה יותר.

Mem

ל- קידומת mem יש שתי משמעויות שונות: 1. "ללא עזרה של אחר": memvole, memlerninto, memdisciplino, memstara, memkompreneble. 2. "לעצמך, בעצמך": memestimo, memamo, memdefendo, memmortigo, memportreto, memofero. אם המשמעות היא "עצמאית", ניתן גם להשתמש ב - sin הקידומת.

Ne

השימוש ב - ne כקידומת מראה היעדרות, חוסר משהו (לדוגמה, איכות): neĝentila, nelonge, nefermita, nematura, nelerta, nekomprenebla, nelegeble, nekredebla , nejudo = "אדם שאינו יהודי",ne-Kopenhagano = "אדם שאינו מתגורר בקופנהגן".

Sin

הכינוי si עם N-בסוף משמש לעתים קרובות קידומת במקום mem במובן "של עצמו": sinfido, sindefendo, singarda, sindona.

Sin כמילה עצמית משמשת רק עבור גוף שלישי. אבל הקידומת sin משמשת גם עבור גוף ראשון ושני: Kontraŭ s-ro K. mi estos singarda. = Mi gardos min kontraŭ s-ro K.

Sin כמילות מפתח הן משפטים שמגיעים ממשפט אינסופי: sin defendi → [sin defendi] - (פעולה) - O → Sindefendo = "הפעולה להגן על עצמה"

כזו היא sin, המילה יכולה להיות בעלת כל סיום מלבד סיום פועל i : sinfido, sinfida, sinfide. אם ברצונך להשתמש דוקא בסיום פועל i, עליך לחזור למשפט הקצר המקורי, שבו sin היא מילה עצמאית. אם sin אינה מתאימה לגוף שלישי, עלינו לשנות את min, nin או vin בהתאם לחוש/לתחושה:

 • ŝia sindefendoŜi defendas sin. - ההגנה העצמית שלה → היא מגינה על עצמה.
 • ilia sindefendoIli defendas sin. - ההגנה העצמית שלהם → הם מגינים על עצמם.
 • mia sindefendoMi defendas min. - ההגנה העצמית שלי → אני מגן על עצמי (מתגונן).
 • nia sindefendoNi defendas nin. - ההגנה העצמית שלנו → אנו מגינים על עצמנו.
 • via sindefendoVi defendas vin. - ההגנה העצמית שלך → אתה מגן על עצמך.

במילים אלה, N-בסיום של sin נשמר. בדרך כלל, עם זאת, N-הסיום (כמו J-הסיומת ) מושמטים מאמצע המילים המורכבות .

לראש הדף