לתוכן העניינים

הסיומת הדקדוקית N נקראת גם יחסת הפעול (אקוזטיבי המושא הישיר במשפט עונה לשאלות , את מי ,את מה) או סתם בשם הכללי מושא ישיר. ניתן להוסיף אותה גם כסיום למילים מסוגים שונים: הערה: [אין להשתמש ב N אחר מילות יחס המתארות כיוון בעצמן כגון (antaŭ* apud* ĉe* ĉirkaŭ* ekster* en* inter* kontraŭ* preter* sub* super* sur*)]

הסיומת n תמיד תוצב לאחר j - הריבוי, כאשר היא קיימת : domojn, hundojn, virinojn, ruĝajn, grandajn, virinajn, kiujn, kiajn.:

אם בשם עצם במשפט יש את N , אז כל שמות התואר ומילות היחס המסתיימות ב U ו A אשר הן epitetoj מוספית קצרה לשם העצם במשפט גם הן יקבלו את סיומת הפעול N:

 • grandan domon
 • domon ruĝan
 • tiun domon
 • tiajn domojn
 • tiun domon grandan
 • tian malgrandan domon antikvan
 • la malgrandajn domojn
 • domojn sen ĉiu ajn dubo tre antikvajn

מתאר מקדים לעומת זאת, לא צריכה לכלול את N הסיום: Mi refarbis la flavajn seĝojn blankaj.

הסיומת N יכולה להראות:

אובייקט

האובייקט (עליו מבוצעת הפעולה) הוא זה שמושפע rekte trafata de ago. המושא הישיר מראה בעצם על מי נעשתה הפעולה. זה מאפשר מספר סוגי סדר במילים במשפט.

לכל אחד מהמשפטים הבאים יש בעצם את אותה משמעות: kato mordas hundon חתול נשך את הכלב,; kato hundon mordas חתול את הכלב נשך,; mordas kato hundon נשך חתול את הכלב,; mordas hundon kato נשך את הכלב חתול,; hundon kato mordas את הכלב חתול נשך,; hundon mordas kato את הכלב נשך חתול,; (בכל המקרים החתול הוא זה שנושך את הכלב בזמן שהכלב ננשך. בגלל N-סיום כל אחת מהגרסאות שווה בפירוש. סדר המילים תלוי רק בסגנון וטעם.

Mi amas vin; mi vin amas; vin mi amas; vin amas mi; amas mi vin; amas vin mi. Ĉiuj ses variantoj havas la לכל ששת המשפטים יש משמעות בסיסית אחת. : הפועל amas האוהב זה אני והנאהב/ת זה את/ה.

ביטוי עם מושא ניתן להפוך למשפט פסיבי . ואז המושא הופך לנושא.

Esti להיות ופעלים דומים שאינם פעולות, ואשר מפנים אל משהו. ביטוי, אשר מתייחס ל esti להיות , וזה לא חפץ, אך נקרא בשמו , לעולם לא יקבל השלמת N כיוון. Tio estas אלו tri seĝoj שלושה כיסאות Mi estas אני kuracisto רופא . Ŝi fariĝis היא הפכה doktoro לרופאה . Mia patro nomiĝas אבא שלי מכונה בשם קרלו .

הנושא של פועל יכול להיות ממוקם לאחר הנשוא. סדר המילים זה משמש לעתים קרובות מאוד עם פעלים מסוימים. הסיומת N לא אמורה לשמש עם נושאים אלה :

 • Hieraŭ okazis grava afero. - אתמול אירע עניין (אירוע, מקרה) חשוב.

  עניינה של פעולה "קרה" הינה דבר חשוב . לכן אל תגידו: כאשר שומעים את הביטוי (קרה), המאזין צריך לשאול, "kio הדבר החשוב שקרה ". אבל "צריך להתקיים" (להתרחש) ולא פעולה שעוברת מן ההופעה של הפעולה למשהו המושפע מהפעולה. הפועל "לאירוע" הוא פועל אחד (ראשוני): זה אשר מתרחש. פועל זה תמיד יופיע כנושא, ולכן לא צריך להיות עם N-הסיום.

 • Restis nur unu persono. - נשאר רק אדם אחד.

  האדם (tiu) הזה , אשר (kiu) ביצע את הפעולה "להישאר". אל תגידו: Restis nur unu personon.

 • Aperis nova eldono de la libro. - הופיעה מהדורה חדשה של הספר

  אל תאמרו:Aperis novan eldonon de la libro.

 • Mankas al ni mono. - חסר לנו כסף.

  אל תאמרו:Mankas al ni monon.

מדידה

בתארים ותוספי מדידה לעתים קרובות יש N-השלמה.

מדידת זמן

N כסיומת בהקשר לזמנים יכולה להראות מידה של אורך זמן, משך זמן או תדירות. ביטויים כאלה מתאימים לשאלות: kiel longe? כמה זמן? , (dum) kiom da tempo? (עבור) כמה זמן? , kiel ofte? באיזו תכיפות? וכדומה. [k.s=kaj similaj]

ברוב הפעמים כאשר מודדים זמן N- מבטא תואר של פועל:

 • Mi veturis du tagojn kaj unu nokton. = ...dum du tagoj kaj unu nokto. - נסעתי יומיים ולילה אחד. = ... במשך שני ימים ולילה אחד.
 • Li estas morte malsana, li ne vivos pli, ol unu tagon. - הוא חולה אנוש, הוא לא יחיה יותר מיום אחד.
 • La festo daŭris ok tagojn. - החגיגה נמשכה שמונה ימים.
 • Ŝi aĝis tridek jarojn. - היא בת שלושים שנה.
 • La horloĝo malfruas kvin minutojn. - השעון מאחר חמש דקות.

מדידת זמן - במשפט N יכולה להיות גם תוספת של שם תואר או תואר פועל:

 • Li estis dudek du jarojn aĝa. = ...je dudek du jaroj aĝa. - הוא היה בן עשרים ושתיים שנה. = ... בגיל עשרים ושתיים.
 • La parolado estis du horojn longa. - הנאום ארך שעתיים.
 • Tiu ĉi vojo estas milojn da kilometroj longa. - מסלול זה הוא באורך של אלפי קילומטרים.
 • Unu momenton poste ŝi malaperis malantaŭ ili. - כעבור דקה אחת היא נעלמה מאחוריהם.

  Unu momenton דקה אחת מציגה את (כמות) הזמן שחלף אחרי משהו .

 • Ŝi estas du jarojn kaj tri monatojn pli aĝa ol mi. - היא שנתיים ושלושה חודשים גדולה ממני.

מדידת זמן-ביטוי N יכול לשמש גם עם זמן ב תואר או זמן תואר ביחד להצגת זמן, Du tagojn post tio ŝi forveturis Norvegujon. עברו יומיים אחרי "זה."

מידות משתנות

מדידות אחרות פועלות כמו גם מדידות שונות. זה יכול להיות מידה של אורך במרחב, גובה, רוחב, מרחק, עומק, משקל, עלות וכן הלאה הם עונים על השאלות kiom?, kiel multe?, kiel malproksime? , כמה זמן , kiel longe?, kiel alte?, kiel profunde?, kiel peze? וכדומה.

 • Ĝi kostas dek mil vonojn. - זה עולה עשרת אלפים "בונים" (סוג של מטבע)

  ( וון= Vono הוא כסף קוריאני.)

 • Vi devas kuri pli ol dek kilometrojn. - אתה צריך לרוץ יותר מעשרה קילומטרים.
 • La vojo larĝis dudek metrojn aŭ iom pli. - הדרך היתה ברוחב עשרים מטר או קצת יותר.
 • La monto Everesto estas ok mil okcent kvardek ok metrojn alta. - גובה הר האוורסט הוא 8848 מטרים .
 • Ili staris nur kelkajn metrojn for de mi. - הם עמדו כמה מטרים ממני.
 • La domo estis ducent metrojn distanca. - הבית היה במרחק מאתיים מטרים.

מדידה ללא מצביע

מדידה יכולה להופיע גם כתפקיד במשפט, אשר אין לו מצביע: Dek jaroj זה הרבה מאוד זמן. Dek jaroj הוא כאן כנושא. עברו יומיים . Du tagoj משמש כאן בתפקיד נושא.

נקודת זמן

פסוקית עם N סיומת יכול להיות השלמה לסיבה, זה מראה את נקודת הזמן. והסיומת N עונה על השאלות: kiam?, kiudate?, kiutage?, kiujare?, kiufoje?, וכן הלאה. אפשר לומר, כי N משמש כתחליף עבור מילת היחס של זמן, בדרך כלל en:

 • Unu tagon estis forta pluvo. = En unu tago... - יום אחד ירד גשם חזק. = ביום אחד ...
 • Ĉiun monaton li flugas al Pekino. - כל חודש הוא טס לבייג'ין.
 • Georgo Vaŝington estis naskita la dudek duan de Februaro de la jaro mil sepcent tridek dua. = ...en la dudek dua tago de Februaro... - ג'ורג' וושינגטון נולד ב-22 בפברואר של שנת 1732. = ... ביום העשרים ושניים בפברואר ...

בשמות של ימי חול, עצם הפעול מציין יום ידוע ומדויק: dimanĉon = "ביום ראשון ידוע מסוים," גם אם לא משתמשים ב la. מופע תואר השם של יום כזה בדרך כלל מראה כי מדובר על ימים כאלה: dimanĉe = "בימי ראשון, כל יום ראשון": Mi alvenos en Lyon lundon la 30-an Aŭgusto

ב horesprimo יש שמשתמשים ב je, במיוחד אם המילה horo מושמטת, כדי לא לבלבל שעה עם תאריך dato:

 • Tio okazis la dekan. = זה אירע ביום העשירי של החודש.
 • Tio okazis je la deka. = זה אירע בשעה העשירית של היום.

נקודת זמן בלי סמן דקדוקי

נקודת זמן יכולה להופיע גם כתפקיד במשפט, שהוא לא תפקיד של מצביע:. Hodiaŭ estas היום הוא sabato יום שבת , ומחר יהיה dimanĉo יום ראשון sabato ו dimanĉo משמשים כנושא.

כיוון

N - כתיאור ו- N - כתוספת יכולים גם להציג את הכיוון. ובמקרים אלו הם עונים על שאלות al kiu loko? למקום הזה? , en kiu direkto? לאיזה כיוון? וכדומה

סיומת N בודדה

 • Morgaŭ mi veturos Kinŝason. = ...al Kinŝaso. - מחר אני אגיע לקינשאסה. = ... לקינשאסה.
 • La vagonaro veturas de Tabrizo Teheranon. - הרכבת נוסעת מטבריז בטהרן.

כיחיד וישיר N-הסיום משמש רק כשמדובר לגופו של הדבר. לא אומרים iri muron, iri kuraciston, אלא iri al muro, iri al kuracisto. למעשה נשתמש ב N הישיר, הייחודי כמעט רק על שמות של מקומות (במיוחד שמות ערים).

N עם en, sur ו sub

N-סיומת הישיר מופיעה לרוב יחד עם en, sur ו sub, שלושת החשובים ביותר במילות יחס המקומיות . כאשר en, sur ו sub מציגים את המצב הפשוט, אתה משתמש בהן ללא N הכיוון. אבל אם אתה רוצה להראות שמשהו בתנועה למקום הזה, חייבים להשלים זאת באמצעות מצביע התפקיד, אשר מראה את הכיוון. תאורטית אתה יכול להשתמש ב al (al en, al sur, al sub), אבל בפועל תמיד נשתמש ב N-הכיוון:

 • sur la tablo - על השולחן = במיקום מעל השולחןsur la tablon - על השולחן = למיקום על השולחן, אל (על) השולחן
 • sub la granda lito - תחת למיטה הגדולה = במיקום מתחת למיטה הגדולהsub la grandan liton - מתחת למיטה הגדולה = למקום מתחת למיטה הגדולה, מתחת למיטה הגדולה
 • La hundo kuras en nia domo. - הכלב רץ בתוך הבית שלנו.(הוא היה שם)

  הכלב נמצא בתוך הבית ורץ שם.

 • La hundo kuras en nian domon. - הכלב רץ אל תוך הבית שלנו.

  הכלב היה מחוץ לבית אבל רץ עכשיו לתוך הבית.

 • Mi metis ĝin sur vian tablon. - שמתי אותו על השולחן שלך.

  זה היה במקום אחר, והעברתי אותו אל השולחן.

ב-מילות יחס המקומיות מלבד en, sur ו sub אשר לעתים קרובות לא בשימוש של N-ההפעול הישיר, אבל משאיר את ההקשר וגם מראה כי מדובר בכיוון. אבל זה יכול להיות לשימוש N הפעול הישיר גם על מילות יחס מקומיות אחרות, כמובן, אם זה עוזר לבהירות הנושא:

 • La hirundo flugis trans la riveron, ĉar trans la rivero sin trovis aliaj hirundoj. - סנונית עפה מעבר לנהר, כי מעבר לנהר מצאה סנוניות אחרות.
 • La sago iris tra lian koron.La sago plene penetris lian koron. - החץ פילח את לבו. ≈ החץ כולו חדר ללבו.

  אם אתה משתמש ב N- מושא ישיר אחרי tra - דרך ההדגש היא כי המעבר דרך הוא לגמרי חוצה, וממשיך למקום הלאה.

 • La vojo kondukis preter preĝejon. - הדרך עברה על יד הכנסייה.

  אם אתה משתמש ב N-הפעול השיר אחרי preter מעבר , אנו מדגישים כי תנועת המעבר האחרון היא מן הנושא המדובר.

 • Siajn brakojn ŝi metis ĉirkaŭ mian kolon. - זרועותיה היו סביב הצוואר שלי.

  לפעמים משתמשים במילה ĉirkaŭ + N-הפעול כדי להראות תנועה למקום, אשר מתקבלת באמצעות מעבר סביב משהו אחר:. Li kuris מעבר/מסביב לפינה של הבית { 2}

 • Li kuris kontraŭ la muron kaj vundis sin. - הוא רץ מול הקיר ונפגע.

  כדי להראות, שתנועה מנוגדת משיגה את מטרתה, בעזרת מגע עם השני, ניתן להשתמש ב kontraŭ בתוספת N הפעול.

 • Gardu vin, ke vi ne venu plu antaŭ mian vizaĝon. = ...al loko antaŭ mia vizaĝo. ...al antaŭ mia vizaĝo. - ודא שאינני רואה את הפנים שלך שוב. (צפה לעצמך שאתה לא בא יותר לפני פניי.) = ... למקום לפני פניי.
 • Mi estis en la urbo kaj iris poste ekster ĝin. = ...al ekster ĝi. - הייתי בעיר לאחרונה ויצאתי ממנה. = ... לכיוון מחוץ לעיר.
 • Li iris inter la patron kaj la patrinon. - הוא היה בין האבא והאמא.

  כיוון המסע היה למקום בין האב לאם.

 • Morgaŭ mi venos ĉe vin. - מחר אבוא אליך.

  באופן מסורתי הם מעדיפים: Morgaŭ mi venos al vi.

בחלק מהמקרים אנחנו בדרך כלל לא משתמשים ב N-הפעול באופן ישיר, כי המטרה האמיתית היא משתמעת בביטוי. ביטוי זה היה עם N-הפעול, אם אפשר היה להיכנס אליו:

 • Jakob enfosis ilin sub la kverko. - יעקב הסתיר אותם תחת האלון.

  המטרה האמתית היא הקרקע: Jakob enfosis ilin en la grundon sub la kverko.

 • Oni metis antaŭ mi manĝilaron. = Oni metis sur la tablon antaŭ mi manĝilaron. - מישהו הניח לפניי סכו"ם. סכו"ם הונח על השולחן מולי.

אולם זה לא יהיה טעות לומר sub la kverkon ו antaŭ min , כי גם ביטויים כאלה ניתן להציג כאובייקטים במשפטים מסוג זה.

מילות היחס המקומיות משמשות לעתים קרובות במובן פיגורטיבי כמו שהוא. משהו מופשט, לא מקומי, זה מוצג כמקום. כמו כן יכולים להשתמש ב N-הפעול הישיר להביע את הכיוון הפיגורטיבי(רטורי-כמו שהוא), למשל: Mi ŝanĝos ilian malĝojon en ĝojon.

מספר מילות יחס בעצמן מראות כיוון: al, ĝis, el ו de . מילות היחס אלה מעולם לא יציגו מיקום. אחרי שלא ניתן להשתמש ב N-הפעול בהן: al la urbo, ĝis la fino, el la lernejo, de la komenco.

N לאחר תואר מקום

אתה יכול להשתמש בסיומת N גם לאחר המיקום למשל תוארי פועל עם סיומת E, ואו אחרי מילות המיקום בטבלת ה correlatives כדי להראות את הכיוון במקומו: .

 • hejme = בבית → hejmen = לבית
 • urbe = בעיר → urben = לעיר
 • ekstere = מחוץ למשהו → eksteren = אל החוץ של משהו
 • tie = במקום זה → tien = במקום זה, לכיוון זה
 • kie = באיזה מקום → kien = באיזה מקום, באיזה כיוון
 • ĉie = בכל מקום → ĉien = בכל מקום, בכל כיוון
 • ie = באיזשהו מקום → ien = למקום מסוים, בכיוון מסוים
 • nenie = בשום מקום → nenien = בשום מקום, בשום כיוון

N עבור שימושים אחרים

N - הישיר ו N- כהשלמה מציג לרוב mezuron, tempopunkton או direkton, אבל לפעמים חלק כזה של N- בביטוי מהציג פעולה שונה, שלשם היא בדרך כלל משתמשת במילת יחס:

 • Mi ridas je lia naiveco. = Mi ridas pro lia naiveco. = Mi ridas lian naivecon. - אני צוחק על תמימותו. = אני צוחק בגלל התמימות שלו. . .
 • Neniam ŝi miros pri/pro sia propra malaltiĝo.Neniam ŝi miros sian propran malaltiĝon. - הוא לעולם/אף פעם לא מופתע על/בגין ההפסד של עצמו. → לעולם/אף פעם הוא לא מופתע מההפסד של עצמו.[בלשון זכר מטעמי נוחות(ניתן לתרגם גם לנקבה)] .

תיאורטית, מילות יחס תמיד יכולות להיות מוחלפות עם N, אם זה לא עושה את המשמעות לא ברורה. N משמש במקום je (ב) לעתים קרובות במיוחד. הכלל לגבי הבהירות, עם זאת, כמעט תמיד מונע את השימוש ב- N במקום מילת היחס de (of) ו- el (מתוך , מתוך), אשר מראה תנועה הרחוקה ממשהו, כי N עצמו הוא מסמן תפקיד המציג תנועה לקראת משהו. במקרים מסוימים, עם זאת, משפטים כמו Ili eliris la buson (הם יצאו מהאוטובוס) ניתן להשתמש. במקרה זה, ה- N- מציג אובייקט: האוטובוס הוא מושא הפעולה "eliri" (כדי לצאת). זה הרבה יותר ברור, ולכן עדיף, לומר Ili eliris el la buso. (הם יצאו מהאוטובוס).

הפעול ושמות תואמים

בשפת אספרנטו שמות עצם ושמות הפעול כולם על פי הכללים המוצגים-לפני זה:

 • Mi vidis Karlon. - ראיתי את קרלו.
 • Elizabeton mi renkontis hieraŭ en la urbo. - את אליזבת פגשתי אתמול בעיר.
 • Tokion ni tre ŝatas. - את טוקיו אנחנו אוהבים מאוד.

שמות "ללא" באספרנטו יכולים להופיע בלי-סיומת O. שמות כאלה צריכים גם להיות מסוגלים להשאיר בסוף N, גם אם תפקיד הביטוי באופן עקרוני דורש את הסיומת כגון:

 • Ni renkontis Zminska. - נפגשנו עם Zminska.

  השם Pola משמש כמושא ישיר בלי סיומת ה N

 • Ŝi ludis la Prière d'une vierge. - היא שיחקה את "תפילת הבתולה".

  שם צרפתי למנגינה משמש כאובייקט, אבל ללא N הסיום.

 • Li admiras Zamenhof. - הוא מעריץ את זמנהוף

  השם Zamenhof מתפקד כמושא ללא N בסופו.

אם השם יכול לקבל N- בסופו (אם זה מסתיים בתנועה), אז הסיום O יכול, כמובן, להתאים. יכול גם להוסיף לשם זר. אם משתמשים ב O- הסיום , אז N- הסיום מתחייב גם, וכן אם התפקיד של המילה במשפט דורש את זה. השם יכול להיות גם על ידי כותרת או ביטוי אחר המסוגל לקבל N- כסיום.

 • Ĉu vi konas Anna? - האם אתה מכיר את אנה?

  השם Anna בתפקיד שם עצם ללא סיומת N

 • Ĉu vi konas Annan? - האם אתה מכיר את אנה?

  השם Anna בתפקיד שם עצם עם סיומת N

 • Ĉu vi konas mian amikinon Anna? - האם את/ה מכיר את החברה שלי אנה?

  Anna היא nominacio "כינוייה" של mian amikinon "החברה שלי", ולכן בהכרח אין להשתמש ב N - הסיומת כאן.

 • Li renkontis Vigdís Finnbogadóttir. - הוא נפגש עם ויגדיס פינבוגדוטיר

  השם האיסלנדי Vigdis Finnbogadóttir ויגדיס פינבוגדוטיר שם עצם/אדם בלי אותיות סופיות של אספרנטו.

 • Li renkontis Vigdíson Finnbogadóttir. - הוא נפגש עם "ויגדיס פינבוגדוטיר" הייתה האישה הראשונה (והיחידה עד כה) בתפקיד נשיאה באיסלנד

  בשם הראשון יש את O-ההשלמה לשם עצם וסיומת N. לעתים קרובות באספרנטו משלימים רק את השם הפרטי של אדם, או מוסיפים את O של שם העצם בצורה רגילה ללא הגרסה של השם, אבל זה משאיר שם נוסף שאפשרי בצורתו המקורית ללא ההשלמה באספרנטו. N-ההשלמה משמש אז רק את השם הפרטי. זה, עם זאת, הוא לא כלל, רק מנהג. (ניתן גם לכתוב Vigdis עם מקף הפרדה בין השמות.)

 • Li renkontis prezidanton Vigdís Finnbogadóttir. - הוא פגש את הנשיאה (איסלנד) ויגדיס פינבוגדוטיר
לראש הדף