לתוכן העניינים

Anstataŭ

מילת היחס anstataŭ מראה משהו שאת תפקידו ממלא דבר אחר, או משהו,אשר מקומו שונה:

 • Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. - במקום קפה הוא נתן לי תה עם סוכר, אבל בלי שמנת (חלב).

  הוא לא נתן קפה, אבל אכן נתן תה. את תפקידו של הקפה (כמשקה) מילא התה.

 • Kiam mortis Jobab, ekreĝis anstataŭ li Ĥuŝam el la lando de la Temananoj. - וימת יובב וימלוך תחתיו חושם מארץ התימני..(כך במקור בראשית לו 34) תרגום מילולי: כאשר מת יובב, הומלך במקומו חושם מארץ התימנים.
 • Anstataŭ matene, mi nun hejtados la fornon tagmeze. - במקום בבוקר, אני עכשיו אחמם תנור בצהריים.

  אני כבר לא מחמם בבוקר, אלא בצהריים.

 • Anstataŭ ĉia respondo la maljunulino nee skuis la kapon. - תחת מענה הזקנה הנידה את ראשה (לשלילה-nee).

  היא לא נתנה מענה אמיתי, אלא ,תנועת הראש שימשה כתגובה.

 • Ĉu mi ne helpu vin, anstataŭ tio, ke vi sola faru la tutan laboron? - האם לא אוכל לעזור לך, במקום זה, שאתה לבד תעשה את כל העבודה?

  עכשיו הכוונה היא שאתה לבד עושה את כל העבודה. האם לא במקום זה אני אעזור לך?

 • Anstataŭ ke ĉiu lernas diversajn lingvojn, ĉiuj ellernadu unu saman lingvon. - במקום שכולם ילמדו שפות שונות, כולם ילמדו את אותה שפה.
 • La aliaj anasoj preferis naĝadi en la kanaloj, anstataŭ viziti ŝin. - הברווזים האחרים העדיפו לשחות בתעלות, במקום לבקר אותה.

Krom

מילת היחס krom למרות מציגה דבר הנחשב בנפרד. בפועל, משמעות בסיסית זו מעניקה שתי משמעויות: - krom למרות ש - כבר מציינת שיש חריגה escepta ו aldona תוספת [להבהרה] .

חריגים krom

החרגות krom לציין משהו, עבור מה שאר המשפט אינו תקף. אם המשפט הוא חיובי, במובן של החרגה krom הינו שלילי. משפט כזה חיובי בדרך כלל מכיל ĉiu(j), ĉio או tuta:

 • Tie estis ĉiuj miaj fratoj krom Petro. - היו שם כל האחים שלי למעט פיטר.

  פיטר לא היה שם.

 • Ĉio en ŝi estis juna kaj almenaŭ ŝajne serena, krom la frunto. - הכול בה היה צעיר ולפחות נראתה שלווה, למעט המצח.

  המצח לא נראה כזה.

 • La tuta teksto estas korekta, krom unu frazo. - הטקסט כולו הוא נכון, למעט משפט אחד.

  משפט אחד לא נכון.

אם המשפט הוא שלילי (עם ne לא , או המילה - NENI sen ללא/בלי ), החרגת krom למעט הופכת את המשמעות לחיובית : (שלילה של השלילה)

 • En la salono estis neniu krom li kaj lia fianĉino. - בסלון לא היה אף אחד חוץ ממנו וחברתו.

  הוא וחברתו אכן היו שם.

 • Ne ekzistas Dio krom Mi. - אין אלוהים חוץ ממני.

  אני האל היחיד/האחד שקיים.

 • En la lastaj monatoj mi, krom miaj profesiaj bezonoj, preskaŭ neniam eliras el la domo. - בחודשים האחרונים אני, חוץ מצרכי המקצועיים, כמעט לא יוצא מהבית.

  במקרה של הצרכים המקצועיים אני ja (אכן ) אצא. (למען הבהירות אפשר לומר krom עבור miaj profesiaj bezonoj (הצרכים המקצועיים שלי), אבל עיין אחר כך לגבי anstataŭ kaj krom + aliaj rolmontriloj.)

 • Marta kuŝis sur la malmola litaĵo sen ia alia sento krom morta laciĝo. - מרתה הייתה מוטלת על המצעים הקשיחים, ללא כל רגש אחר מלבד עייפות הורגת.

  עייפות מוות היא ja (אכן )הרגישה.

 • Mi nenion pli postulus, krom ke oni montru al mi sindonecon kaj estimon. - לא הייתי מבקש דבר יותר, חוץ מזה שיראו לי מסירות והערכה.
 • Ne ekzistas alia bono por la homo, krom manĝi kaj trinki. - אין דבר טוב יותר עבור אדם, מאשר לאכול ולשתות.

תוספת krom

תוספת של krom מראה משהו, מה בתוקף. כדי שאנחנו (מאוחר יותר) נוסיף משהו אחר, וגם יהיה תקף. בדרך כלל ankaŭ (ואולי ankoraŭ או ) קיימים במשפט כדי לחזק במובן נוסף:

 • Krom Petro tie estis ankaŭ ĉiuj aliaj miaj fratoj. = Aldone al Petro ankaŭ ili estis tie. - בנוסף לפיטר היו גם כל שאר האחים שלי. = בנוסף לפיטר, גם הם היו שם.
 • Per pruntedono ofte oni perdas krom sia havo ankaŭ la amikon. = Aldone al tio, ke oni perdas sian havon, oni perdas ankaŭ la amikon. - על ידי הלוואה לעיתים קרובות יפסידו חוץ מהכסף שלהם גם את החבר. = בנוסף לזה, שהם מאבדים את עושרם, הם מאבדים גם את החבר.
 • La luno ne leviĝis ankoraŭ sufiĉe alte, krom tio estis iom da nebulo. = Aldone al tio, ke la luno ne leviĝis sufiĉe, estis ankaŭ iom da nebulo. - הירח זרח עדיין די גבוה, מלבד זה היה קצת ערפל. = בנוסף לעובדה שהירח אינו מספיק, היה גם קצת ערפל.
 • Krom Karlo, venis lia tuta familio. = Aldone al tio, ke venis Karlo... - בנוסף לקרלו , הגיעה אפילו המשפחה שלו. = בנוסף לזה, שקרלו הגיע...
 • Krom tio, ke li venis malfrue, li kondutis tre malbone. - בנוסף לכך, שהוא בא מאוחר, הוא אפילו התנהג מאוד רע .

סיכון/ים של אי הבנה

בדרך כלל בקונטקסט עולה בבירור, אם מדובר בחריגה או בתוספת krom למעט . אם ההווה ankaŭ גם , ankoraŭ עדיין או eĉ אפילו , אז krom למעט הוא nepre aldona בהכרח תוספת . אם אין מילה כזאת, והמשפט הינו שלילי, krom למעט הוא nepre escepta בהכרח החרגה . לשם בהירות מוחלטת יכול להיות לשימוש זה משמעות היוצא דופן krom למעט , למעט , (int) escept החרגה ו + N - סיומת השלמה, או ekskluzive de בלעדי של . לקבלת משמעות נוספת אתה יכול להשתמש aldone al בנוסף , inkluzive de כולל .

Anstataŭ ו krom + כללי הצגה אחרים

Anstataŭ ו krom הן מילות יחס נפרדות, כי למעשה הן לא מציגות את תפקיד הביטוי! הם רק מציגות משהו אחר שממלא את התפקיד של משהו, או שהעניין נחשב בנפרד. בדרך כלל בהקשר יראה אם השתלט על התפקיד של הנושא, החפץ, או כמה אחרים. בשעת צורך נוכל, אולם, להוסיף תפקיד אחר כמצביע (מילת יחס או - N), אשר נציג את תפקיד המשפט היעיל:

 • Li faris tion pro ŝi anstataŭ pro mi. - הוא עשה את זה בגללה במקום [ולא] בגללי.

  אם היו אומרים anstataŭ mi, יובן לשומע, כי הוא החליף אותי כסוכן, כי הוא החליף את זה במקום זה, את זה, הייתי עושה . Pro מראה כי mi ממלא תפקיד של "סיבה/גורם", וכי היא החליפה אותי בתפקיד.

 • Petro batis Paŭlon anstataŭ Vilhelmon. - פיטר היכה את פול במקום את ויליאם.

  פיטר היכה לא את ויליאם, אלא את פול. השווה עם: Petro batis Paŭlon anstataŭ Vilhelmo = לא ויליאם, אלא פיטר הכה את פול..

 • Ili veturis al Londono anstataŭ al Bath. - הם נסעו ללונדון במקום לבאת (עיר במחוז סומרסט שבדרום-מערב אנגליה כ 156 ק"מ מלונדון).
 • Kiu alportas oferojn al dioj, krom al la Eternulo sole, tiu estu ekstermita. - זה אשר יקריב לאלוהים אחרים, חוץ מאשר לה' לבדו, הוא ינודה.

  ללא al אל נראה היה כי רק הקב"ה יכול להביא קורבנות לאלים בלי להיות מושמד. Al אל הכרחי להבנה שהקב"ה הוא המקבל את הקורבנות.

 • Neniu rajtas uzi la novan aŭton, krom en la okazo, se mi tion diros. - איש אינו יכול להשתמש במכונית החדשה, למעט במקרה, אם אני אמרתי את זה.

  En ב מראה כי okazo המקרה שמדברים הוא תיאור זמן.

 • Krom Vilhelmon Petro batis ankaŭ Paŭlon. - בנוסף ויליאם פיטר גם ניצח את פול.

  N-האקוזטיב לאחר krom למעט הוא למעשה תמיד מיותר, למרות שאין טעות במשפטים כאלה. לא יכול להיות אי הבנה. כאן המקום של ankaŭ גם ימנע אי הבנה. השווה:. Krom Vilhelmo ankaŭ Petro batis Paŭlon. = Krom ke Vilhelmo batis Paŭlon, ankaŭ Petro faris tion. בנוסף לזה שויליאם הכה את פול, גם פיטר עשה זאת.

אפשר להסביר גם את זה באמצעות שם הפועל:. ...anstataŭ fari tion pro mi. ... במקום לעשות את זה בשבילי ...anstataŭ peti de vi...... ובמקום לבקש ממך... ...anstataŭ bati Vilhelmon. ... במקום היכה את ויליאם . ...anstataŭ veturi al Bath. ... במקום לנסוע ל"באת". Krom bati Vilhelmon...בנוסף להכות את ויליאם ...

שימוש עצמאי

אם אתה רוצה להשתמש anstataŭ במקום או krom למעט באופן עצמאי, ללא כל אזכור של הדבר, על תפקידם, אז אתה צריך להוסיף את סיום e של תואר הפועל: anstataŭe במקום = "במקום זה"; krome גם = "נוסף לזה":

 • Li ne donis al mi kafon. Anstataŭe li donis teon. = Anstataŭ kafo... - הוא לא נתן לי קפה. במקום הוא נתן לי תה. = במקום קפה ...
 • Krome vi devas pagi por matenmanĝo. = Krom tio, kion vi jam pagis... - בנוסף אתה צריך לשלם עבור ארוחת בוקר. = בנוסף למה, שאתה כבר שלמת ...

כמו כן ניתן להשתמש בהשלמת הכיוון : anstataŭan היינו צריכים להדביק ל radon את הגלגל = ... הגלגל הזה, משמש במקום גלגל אחר אתה צריך לשלם.. kroman בנוסף kotizon את התשלום. = ... בתשלום נוסף, תשלום נוסף לזה, שכבר שילמת.

Krome ו Kroma יש תמיד משמעות של תוספת (נוסף, אחר), אף פעם של חריג.

לראש הדף