לתוכן העניינים

מילת היחס da _מקשרת ביטוי כמותי אל צירוף שמני, שמראה משהו "חומרי, כמותי " (בדרך כלל לא מוגדר ולא מוגבל למשהו מסוים):

כמות "חומר"
unu kilogramo da pano
litro da lakto
skatolo da rizo
amason da komencantoj
du milionoj da rubloj
iom da valizoj
tiom da feliĉo
multe da problemoj

הביטוי הכמותי מציג כמה יש. זהו חלק מהותי של הביטוי, תואר פועל כמותי או מילת תאור כמותית.

הביטוי "חומר" מראה, ממה מורכבת הכמות:

 • En la botelo estas litro da lakto. - בבקבוק יש ליטר [של] חלב.
 • Ŝi aĉetis faskon da ligno. - היא קנתה חבילה של עץ.
 • Tiu ĉi rivero havas ducent kilometrojn da longo. - אורך הנהר הזה מאתיים ק"מ.
 • Mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo. - אני אף פעם לא לוקח איתי הרבה חבילות(מזוודות/מטען).
 • En la urbo troviĝas multe da aŭtoj. - בעיר יש הרבה מכוניות. מילולי:[ב (ה)עיר ימצאו הרבה מכוניות]
 • La riĉulo havas multe da mono. - ל(ה)עשירים יש הרבה כסף.
 • Li havas pli da mono, ol li povas kalkuli. - יש לו יותר כסף ממה שהוא יכול לספור[לחשב].

Numeraloj ספרות/מספרים unu , du , tri , kvar , kvin , ses , sep , ok , naŭ , dek , cent , mil — אין צורך במילת היחס da. ומשתמשים בהם כמו בשם עצם:

 • Tie loĝas du Esperantistoj. - כאן גרים שני אספרנטיסטים.
 • Mi havas cent pomojn. - יש לי מאה תפוחים.
 • Tiu ĉi vilaĝo havas du mil loĝantojn. - בכפר זה יש אלפיים תושבים.

Substantivaj nombrovortoj במספרים כשם עצם כגון miliono, miliardo, deko ו cento צריך להשתמש ב da :

 • Tiu ĉi urbo havas milionon da loĝantoj. - בעיר הזו יש מיליון תושבים.
 • En la kesto estas cento da pomoj. - בארגז זה יש מאה תפוחים.

בדרך כלל da - ביטוי העומד מיד לאחר ביטוי בכמות , אבל מדי פעם da -יהיה ביטוי העומד לבד. ואז בדרך כלל ביטוי בכמות נמצא במקום אחר של המשפט (סדר המילים חריג). לעומת זאת, מילת הכמות מתפרשת:

 • Da ŝafoj kaj bovoj li havis multe. = Li havis multe da ŝafoj kaj bovoj. - כבשים ובהמות יש לו בשפע.
 • Da pulvo ni havas kiom vi volas. = Ni havas tiom da pulvo, kiom vi volas. - אבק השריפה יש לנו כמה שאתה רוצה.

אין להשתמש ב N הפעול אחרי da

לאחר מילת היחס da לעולם לא נשתמש ב- N הפעול. המשמעות של da היא שאף פעם לא תתייחס בעצמה לאובייקט . אולם ביטוי כמותי לפני da יכול להוות מושא: [הוא לוקח הרבה מזוודות.] Li portas multon da valizoj.

אבל ביטוי של כמות הוא לעתים קרובות תיאור כמותי או חלק של תואר הפועל ,אשר אינו יכול לקבל את הסיום ב- N, אפילו כאשר יש לו את תפקיד האובייקט:

 • La riĉulo havas multe da mono. = La riĉulo havas multon da mono. - לאדם העשיר יש הרבה כסף.

  הקפד שלא: La riĉulo havas multe da monon.

 • Kiom da pano vi volas? = Kiel grandan kvanton da pano vi volas? - כמה לחם אתה רוצה? =כמה גדולה כמות הלחם שאתה רוצה?

  הקפד שלא: Kiom da panon vi volas?

כאשר אינך משתמש ב- da ?

אם בכלל לא מתייחסים לכמות ,למספר או מדידה , אלא לדוגמה מדובר. על חלקים, לא נשתמש ב da, אלא בדרך כלל de:

 • Ni manĝis specon de fiŝo. - אכלנו סוג של דגים.

  המילה speco לא יכולה אף פעם להביע כמות, מידה או מספר. אז אף פעם אל תאמרו speco da....

 • Ĉe ni estas manko de akvo. - אפילו לנו יש מחסור מים.

  המילה מחסור (manko) אף פעם לא מבטאת כמות מידה או מספר.

 • Pro perdo de kuraĝo ili ne venis. - בגלל אובדן אומץ הם לא באים.

  המילה אובדן (perdo) אף פעם לא מבטאת כמות מדידה או מספור.

לעולם אל תשתמש ב da ביחס לשם התואר, אפילו אם זה בא לידי ביטוי של כמות, מידה, או מספר:

 • Ni renkontis multajn homojn. (= Ni renkontis multe/multon da homoj.) - פגשנו הרבה אנשים.

  תיאורים כמותיים, multa/j , kelka/j , pluraj ועוד., מקושרים ישירות אל שם העצם הנמדד ללא da.

 • La botelo estas plena de/je akvo. - הבקבוק מלא / עם מים.

  התואר מלא בכל מקרה לא מייצג כמות אלא מצב. כמו כן תואר הפועל מלא אינו מבטא כמות: Tie estas plene de/je homoj. לעולם אל תאמר plena da... או plene da....

 • Tie ni trovis ĉambron plenan de/je rubaĵoj. - שם מצאנו חדר מלא / ב- פסולת.

חלק של משפט עם difinilola, tiu, ĉiu, כינוי רכושני ... - מוגדר, מוגבל מופרד (לא במשמעות ). לכן לא נשתמש ב da לפני משפט כזה, במקום נשתמש ב de או el:

 • Ni manĝis iom de/el la pano. - אכלנו מעט לחם.
 • Ili aĉetis kelkajn botelojn de/el tiuj vinoj. - הם קנו כמה בקבוקים / של יינות אלה.

Persona pronomo שם פרטי בדרך כלל מציג אחד או יותר אנשים ידועים אז אל תשתמש ב da לפני השם הפרטי, במקום, השתמש ב de או el:

 • Ni manĝis iom de/el ĝi (= el la pano). - אכלנו חלק ממנו (=כמות קטנה מהלחם)
 • Ili aĉetis kelkajn botelojn de/el ili (= de/el tiuj vinoj). - הם קנו כמה בקבוקים / מתוך (= מיינות אלה).

אם כמות או מספר שכבר הוצגו numeralo, או על ידי תואר, לא נשתמש ב, da, אלא ב de או el:

 • Ŝi pagis kotizon de cent eŭroj. - היא שילמה אגרה של מאה יורו

  המילה תשלום איננה מבטאת כמות. אבל ניתן להגיד ŝi pagis cent eŭrojn da kotizo.

 • Ni gustumis tre multe de unu vino. - טעמנו הרבה יין מסוג אחד
 • Ili manĝis ĉiom de/el tuta bovo. - הם אכלו פרה שלמה. (הערה: ĉiom = כל כמות, "ĉiom" משמש לעתים רחוקות.
 • Li trinkis iom de/el kelkaj bieroj. - הוא שתה קצת / מכמה בירות

אם שם העצם היחיד הוא כבר כשלעצמו מבטא כמות מוגבלת בבירור, אנחנו לא נשתמש da:

 • Unu tago estas tricent-sesdek-kvinonotricent-sesdek-sesono de jaro. - יום אחד הוא אחד משלוש מאות שישים וחמישה או יש שלוש מאות שישים וחמישה ימים בשנה.

  שנה השם עצמו מתאר זמן מוגבל (12 חודשים)

 • Ili fortranĉis duonon de centimetro. - הם חסרים חצי סנטימטר.

מספר מילים מביעות כמות במקרים מסוימים, ומשהו שונה, במקרים אחרים. המשמעות המיועדת מחליטה, אם נשתמש בda או במילת יחס אחרת:

 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, aŭ kiun oni uzas por vino; glaso da vino estas glaso plena je vino. - כוס עבור/ של יין היא מזכוכית, כאשר בעבר נמצא ליין, או המשמש עבור יין; כוס של יין היא כוס ( זכוכית) מלאה ביין.

  Glaso כוס ( גם זכוכית ) מציגה מקרה פרטי, ועכשיו כמותי.

 • Ili konstruis grandan reton da/de komputiloj. - הם בנו רשת גדולה של /מ מחשבים

  אם הביטוי grandan reton מציג כמות של מחשבים, אז אומרים da komputiloj. אבל אם grandan reton מראה כיצד המחשבים היו מחוברים (בצורה של רשת גדולה) אז נאמר de komputiloj.

השימוש da לכן תלוי במה שהדובר עומד לומר. כדי לעזור לעצמו, אפשר לדמיין שאלה, שהביטוי יכול לענות עליה:

 • Kiom da soldatoj estis? — Estis grupo da soldatoj! - כמה חיילים היו? הייתה קבוצה של חיילים.
 • Kia grupo ĝi estas? — Ĝi estas grupo de soldatoj! - איזה קבוצה זו הייתה? זו הייתה קבוצה של חיילים.
 • Kiom da rozoj vi volas? — Mi volas bukedon da rozoj! - כמה שושנים אתה רוצה? אני רוצה זר של שושנים.
 • Kian bukedon vi volas? — Mi volas bukedon de rozoj! - איזה סוג של זר אתה רוצה? - אני רוצה זר ורדים!

לעתים קרובות צריך לשים לב אם המילה הבאה חשובה יותר (→ da), או הקודמת (→ de). Grupo da soldatoj הם בעיקר 3}soldatoj (בקבוצה).Grupo de soldatoj הם בעיקר grupo (אשר מורכבת מחיילים). Bukedo da rozoj הוא rozoj (הזר= כמות). Bukedo de rozoj (או bukedo el rozoj) הוא bukedo (אשר מורכב מורדים).

השימוש במילת היחס da התפתח מעט והשתנה במשך ההיסטוריה של אספרנטו. לכן בטקסטים ישנים ניתן למצוא da , איפה שהוא צריך להיות de או el לפי ההסברים לעיל.

"Da-דוקטורינה"

באספרנטו מדוברת, ככל ששימוש שגוי של Da הפך נפוץ; זה יכול להיקרא ("da-ismo" דוקטורינת ה da ) בשימוש זה, da } אינו נכון ואחריו מופיע ביטוי שתפקידו יכול לסמן. Da שחדל להיות מילת יחס. במקרה זה Da , מתוך שמציג רק שהביטוי שקדם לו מתייחס לכמות

 • Mi havas multe da.
 • Kiom da vi volas? ה da כאן לא מתייחס למילה הבאה vi
 • Ili kunportis tiom da, ke ĉiu povis ricevi iom da.

בין השאר, ספרי לימוד רבים אחראים לאי הבנה זו; הם מלמדים את da כאילו שייך בעיקר למילה שקדמה לו. אבל זה לא נכון da מתייחס בעיקר למילה שבאה אחריו.

חלק טוענים כי שימוש זה מתייחס לתהליך הרגיל של הבנה חסר מילים באמצעות ההקשר:

 • Mi havas multe da mono.Mi havas multe da. - יש לי הרבה כסף.
 • Kiom da viando vi volas?Kiom da vi volas? - כמה בשר אתה רוצה?

תחת ההבנה הזו הייתה נטייה להשאיר בדרך כלל גם את מילת היחס: Li estas instruisto de lingvoj.Li estas instruisto. לא: לכן, אם לא רוצים להשאיר את המילה אחרי da, אז נוותר גם על da.

פשוט לומר: Mi havas multe - יש לי מספיק Kiom vi volas? - כמה אתה רוצה Ili kunportis tiom, ke ĉiu povis ricevi iom. - הם הביאו כל כך הרבה כל אחד יכול לקבל קצת. מילים כמו multe, ו-iom ו tiom מבטאות כמויות בעצמם ואז לעולם לא נשתמש ב da כדי להביע את הכמות. אם, בכל זאת נרצה להביע את הרכב הכמות , אז נשתמש ב da, אבל בצרוף שם עצם אחריו כמתחייב מהכלל.

לראש הדף