לתוכן העניינים

שאלות KI

שאלות KI על פי המופיע בטבלת הקורלטיבים ב KI מילת שאלה לקבלת המידע שמחפשים.

המילה KI בדרך כלל עומדת בתחילת משפט השאלה:

 • Kion vi volas?Mi volas manĝon! - מה אתה רוצה? אני רוצה אוכל!.
 • Kian manĝon vi deziras?Mi deziras malmultekostan manĝon! - איזה סוג של אוכל אתה רוצה? — אני רוצה אוכל זול!
 • Kiel vi fartas?Mi fartas bone! - מה שלומך? - שלומי טוב!
 • Kiom da pomoj vi havas?Mi havas du kilogramojn da pomoj! - כמה תפוחים יש לך? יש לי שני קילוגרמים של תפוחים!
 • Kies estas tiu aŭto?Ĝi apartenas al Anno! Ĝi estas de Anno! Ĝi estas ŝia! - של מי המכונית הזאת? - היא שייכת לאנה! זה של אנה! זוהי שלה!
 • Kiam do?Morgaŭ! - מתי (אז) .? - מחר!

משתמשים בשאלות KI גם demandaj subfrazoj: Ŝi demandis, kion mi volas.

שאלות Ĉu

Ĉu ="האם", שאלה המתחילה כך . נועדה לצורך אישור נכונות של המשפט כולו. התשובה לשאלה מסוג זה בדרך כלל תהיה jes או ne.

Ĉu בדרך כלל נמצא בתחילת משפט השאלה:

 • Ĉu vi komprenas min?Jes, mi komprenas vin! Ne, mi ne komprenas vin! - האם אתה מבין אותי? — כן, אני מבין אותך! לא, אני לא מבין אותך!
 • Ĉu vi estas Kanadano?Jes, mi estas Kanadano! Ne, mi ne estas Kanadano! - האם אתה קנדי (מקנדה)? כן, אני קנדי!.. לא אני לא קנדי!
 • Ĉu li?Jes, li! - האם הוא? - כן, הוא!
 • Ĉu ĝi estas taŭga?Jes, (ĝi) estas! - האם זה נכון? - כן, (זה) נכון!

ĉu -שאלה גם יכולה להיות שאלת בחירה. אז התשובה בדרך כלל תהיה בחירה בין החלופות השונות:

 • Ĉu vi volas kafon aŭ teon?Mi volas kafon! Mi volas teon! Mi volas nek kafon, nek teon! Mi volas kaj kafon, kaj teon! - האם אתם רוצים קפה או תה? — אני רוצה את הקפה! אני רוצה את התה! אני לא רוצה את הקפה ולא את התה! אני רוצה את הקפה, ואת התה!
 • Ĉu li aŭ ŝi?Ŝi! Li! Iu ajn el ili! Neniu el ili! Ambaŭ! - האם הוא או היא? — היא! הוא! אחד מהם! אף אחד מהם! שניהם!

מילות תשובה

כדי להשיב על שאלת ĉu פשוט יכולים לענות במשפט (מלא או מקוצר)אשר נותן תשובה לשאלה:

 • Ĉu vi amas min? — Mi amas vin! - האם אתה אוהב אותי? — אני אוהב אותך!
 • Kaj ĉu vi longe lernis? — Ho, mi lernis ne malpli ol tri jarojn. - האם למדת הרבה זמן ? — הו, למדתי לא יותר משלוש שנים.

אבל בדרך כלל משתמשים בתשובה של jes ו ne. כמילת תגובה. שהיא נחשבת כמשפט שלם בעצמה. לעתים קרובות לאחר מילת התשובה אתה מוסיף את כל המשפט המתאים או חלק ממנו להבהרה נוספת.

Jes

מילת התגובה jes נותנת pozitivan תשובה חיובית:

 • — Ĉu vi volas kafon? — Jes! (= Mi volas kafon.) - — האם אתה רוצה קפה? — כן! (אני רוצה קפה.)
 • — Ĉu vi ion deziras? — Jes! (= Mi ion deziras.) - — האם אתה רוצה משהו? — כן! (= אני רוצה משהו.)
 • Ĉu la Universala Kongreso estos en Eŭropo ĉi-jare? — Mi pensas, ke jes! = Mi pensas, ke ĝi ja estos en Eŭropo ĉi-jare! - האם הקונגרס העולמי יהיה באירופה השנה? - אני חושב שכן! = אני חושב שזה יהיה באירופה השנה!

  מילת  התשובה jes מחליפה את כל הסעיף המקביל (בנוסף למקדים ke).

אנחנו לא משתמשים ב jes במשפט על מנת להדגיש את האמיתות שלו. בשביל זה אנחנו משתמשים במילה jes ja. אל תגידו, Tiu ĉi suko ne estas dolĉa, dum tiu alia jes estas. אמרו: Tiu ĉi suko ne estas dolĉa, dum tiu alia ja estas.

Ne

מילת  התשובה ne לא מביעה negativan שלילה  בתשובה:

 • — Ĉu vi volas kafon? — Ne! (= Mi ne volas kafon.) - — האם אתה רוצה קפה? — לא! (= אני לא רוצה קפה.)
 • — Ĉu vi ion deziras? — Ne! (= Mi nenion deziras.) - — Ĉu vi ion deziras? — Ne! (= אני לא רוצה דבר.)
 • Ĉu li estas blondulo aŭ brunulo? — Ne, pli kaŝtanhara. = Li estas nek blondulo nek brunulo, li estas pli kaŝtanhara. - האם הוא בהיר שיער או חום ? - לא, שיער ערמוני יותר. = הוא אינו בהיר שיער או חום שיער, הוא יותר ערמוני.
 • Ha, ĉu efektive la malgranda Kay mortis? La rozoj estis sub la tero, kaj ili diras, ke ne! = ...ili diras, ke li ne mortis. - הא, האם באמת "קיי" הקטן מת? הוורדים היו מתחת לאדמה והם אמרו שלא! = ... הם אומרים שהוא לא מת.

לאור ההבדלים בין ne כמילת שלילה של משפט ו ne כמילת [לא] התשובה:

 • Ne venu ĉi tien! = Mi volas, ke vi ne venu ĉi tien. - Ne venu ĉi tien! = אני רוצה שלא תבוא לכאן.

  לא מכחיש את הנשוא.

 • Ne, venu ĉi tien! = Ne! Mi ja volas, ke vi venu ĉi tien. - לא, בוא הנה! = לא! אני אכן רוצה אותך שתבוא לכאן.

  Ne היא מילת התשובה, בתפקיד פחות או יותר כמו משפט שלם בעצמה.

אם זה מיד  אחרי הביטוי  לא  כלהלן, במשפט שמתחיל עם פועל, יש צורך לדבר ברור עם הפסקה אחרי ה- לא  כדי למנוע את אי ההבנות.

Jes ו Ne שאלות שלילה.

ישנן שתי דרכים להשתמש במילות התשובה בנושאים שליליים. מערכת אחת היא שכיחה יותר בקרב שפות מערביות, מערכת אחרת שכיחה יותר בשפות המזרחיות. לכן אפשר לדבר על שימוש ב okcidenta(מערבית*) ואו orienta(מזרחית*) , אך למעשה במדינות רבות ושפות שונות, שתי המערכות מתקיימות במקביל. גם באספרנטו שתי המערכות הן מקומיות(ביתיות). זמנהוף בתדירות גבוהה יותר השתמש ב jes ו ne על פי השיטה המערבית, אבל הוא גם הרבה להשתמש בשיטה המזרחית.

המערכת/הגישה המערבית

ב okcidenta מערב בתפיסה של הגישה המערבית jes כן מייצג משפט תשובה חיובית, ו ne לא  מייצג משפט תשובה שלילית. משפט התשובה השלילי הוא משפט עם המלה השלילית ( ne לא  או קידומת השלילה המוכרת מטבלת המילים neni ) ותמיד בחלק הראשי במשפט. במערכת המערבית המשמעות של מילת התשובה אינה תלויה בצורת השאלה. אם השאלה היא שלילית, נגיב עם אותה מילת תשובה, אשר ניתן להשתמש בה, גם אם השאלה תהיה בלי מילה שלילה . חשוב רק בצורת הביטוי שהתשובה, שבו מילת התשובה מייצגת:

 • Ĉu vi volas kafon? - האם אתה רוצה את הקפה?(שאלה בגישה חיובית)
  • Jes! (= Mi volas kafon.) - כן! (= אני רוצה את הקפה.)
  • Ne! (= Mi ne volas kafon.) - לא! _= אני לא רוצה את הקפה.)
 • Ĉu vi ne volas kafon? - (האם) אתה לא רוצה את הקפה?(שאלה בגישה שלילית)
  • Jes! (= Mi volas kafon.) - כן! (= אני רוצה את הקפה.)
  • Ne! (= Mi ne volas kafon.) - לא! _= אני לא רוצה את הקפה.)
 • Ĉu vi nenion deziras? - האם אתה רוצה כלום ?
  • Jes! (= Mi ja deziras ion.) - — Jes! (=אני אכן רוצה משהו)
  • Ne! (= Mi deziras nenion.) - — Ne! (= אני רוצה כלום.)

כדי לענות (על פי המערכת המערבית) בחיוב לשאלה שלילית, ניתן להשתמש בתשובה החלטית Jes ja! = Jes, tiel ja estas! (או בדומה): Ĉu vi ne volas trinki la malvarman kafon? — Jes ja! (= Jes, mi ja volas trinki ĝin.) יש שמשתמשים ב tamen במקום jes ja.

התפיסה המזרחית

בשיטה ה orienta התשובה jes מאשרת בדיוק את מה שהשאלה הביעה, ו ne מכחישה את כל השאלה כולה. בשיטה זו jes ו ne מחליפים תפקידים בשאלות שלילה(הפוכות):

 • Ĉu vi volas kafon? - האם אתה רוצה את הקפה?(שאלה בגישה חיובית)
  • Jes! (= Mi volas kafon.) - כן! (= אני רוצה את הקפה.)
  • Ne! (= Mi ne volas kafon.) - לא! _= אני לא רוצה את הקפה.)
 • Ĉu vi ne volas kafon? - (האם) אתה לא רוצה את הקפה?(שאלה בגישה שלילית)
  • Jes! (= Mi ne volas kafon.) - — Jes! (אני לא רוצה קפה.)
  • Ne! (= Mi ja volas kafon.) - — Ne! (אני אכן רוצה קפה.)
 • Ĉu vi nenion deziras? - האם אתה רוצה כלום ?
  • Jes, mi nenion deziras. - - כן, לא הייתי רוצה.
  • Ne, mi ja deziras ion. - — לא, אני אכן רוצה משהו.

,תרתי משמע.

שתי המערכות מגיבות לשאלות מסודרות, הן הגיוניות, אבל בדרכים שונות. יהיה תקין אם רק מערכת אחת תתקיים באספרנטו. באופן עקרוני, המערכת המערבית יכולה להיות מומלצת, שכן היא עד כה הנפוצה ביותר, וברור גם הנפוץ ביותר של זמנהוף. אבל נראה כי לא ניתן לשייך שימוש ייחודי לחלוטין של מערכת אחת. שני השימושים הם ב"בית" של השפה. לכן, היזהר בתגובות על שאלות שליליות. עדיף להוסיף תגובה ברורה כדי למנוע סיכון של אי הבנה.

לראש הדף