לתוכן העניינים

אותיות

להלן האלפבית באספרנטו: [עם מילים לדוגמה יש לקרוא המילים בקול רם, ניתן לשמוע את המילה בלחיצה על צלמית הרמקול]

 • Aa ami לאהוב
 • Bb bela יפה
 • Cc celo מטרה
 • Ĉĉ ĉokolado שוקולד (אומרים צ'וקולדו)
 • Dd doni לתת
 • Ee egala שווה
 • Ff facila קל
 • Gg granda גדול
 • Ĝĝ ĝui ליהנות
 • Hh horo שעה
 • Ĥĥ ĥoro מקהלה
 • Ii infano ילד
 • Jj juna צעיר
 • Ĵĵ ĵurnalo עיתון
 • Kk kafo קפה
 • Ll lando ארץ
 • Mm maro ים
 • Nn nokto לילה
 • Oo oro זהב
 • Pp paco שלום
 • Rr rapida מהיר
 • Ss salti לקפוץ
 • Ŝŝ ŝipo אניה
 • Tt tago יום
 • Uu urbo עיר
 • Ŭŭ aŭto אוטו
 • Vv vivo חיים
 • Zz zebro זברה
אותיות גדולות [ראשיות בראש משפט או שם] A, B, C, Ĉ, D, E, F, G, Ĝ, H, Ĥ, I, J, Ĵ, K, L, M, N, O, P, R, S, Ŝ, T, U, Ŭ, V, Z
אותיות קטנות: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z
שמות האותיות: a, bo, co, ĉo, do, e, fo, go, ĝo, ho, ĥo, i, jo, ĵo, ko, lo, mo, no, o, po, ro, so, ŝo, to, u, ŭo, vo, zo

אותיות גדולות וקטנות:

לכל אות שתי צורות כתיבה: majusklo ראשיות גדולות minusklo וקטנות .האותיות הרגילות - קטנות והן השימושיות ביותר. האותיות הגדולות בשימוש בראשי פרקים,משפטים (אחרי נקודה) שמות אנשים, ארצות או מקומות.

סימנים עליונים

יש שש אותיות ייחודיות באספרנטו: Ĉ, Ĝ, Ĥ, Ĵ, Ŝ ו Ŭ להם יש גם מבטא מיוחד. הסימן העליון ^ נקרא גרש-מעל או כובע. הסימן העליון ˘ מעל האות U נקרא "ברווה" hoketo = Breve.

איותים חלופיים ניתן להשתמש במקום האותיות המיוחדות. האלטרנטיבה הרשמית היא שימוש ה- H הנמצאת בספר - Fundamento de Esperanto . ב H-מערכת H הוצב אחרי האות ומחליף את ה"כובעון" , ואת הברווה מעל u נשאר לגמרי: ch, gh, hh, jh, sh, u. בשימוש במעבד תמלילים במחשב, בהודעות דוא"ל, וכו ', אנשים רבים נוהגים להשתמש באות , X מוצבת לאחר האות, X, במקום "כובעון" או ברווה: X.

הגייה

האותיות A, E, I, O ו- U הן התנועות vokaloj . כל שאר האותיות הן עיצורים.konsonantoj כל אות חייבת להיות מבוטאת בכל מילה. אין אותיות שלא נשמעות.

תנועות

תנועה תיאור צלילים לפי IFA.
I כמו חיריק. [i]
U כמו שורוק או קובוץ. [u]
E כמו סגול או צירה. [e]
O כמו חולם או קמץ קטן. [o]
A כמו קמץ גדול או פתח. [a]

מבטא

במילים עם שתיים או יותר תנועות ההטעמה תמיד תבוא על התנועה הלפני האחרונה . כאשר יש דו-תנועה (דיפתונג) נקרא כל תנועה מהדו-תנועה בנפרד ואם התנועה השנייה בדו-תנועה היא הלפני התנועה האחרונה ההטעמה תהיה עליה.tAblo, nenIam, rapIda, taksIo, familIo, revolvEro, krokodIloj, eskImo, diskUtas, mEtro, metrOo, Apud, anstAtaŭ, trIcent, mAlpli, Ekde, kElkmil וכן הלאה.

ה O בסוף מילה יכולה להיות מוחלפת עם apostrofo = גרש. הגרש נחשב לתנועה (לא נהגית), ותנועת ההטעמה לא משתנה taksI', familI', revolvEr', metrO'.

וריאצית תנועה

ההגייה במקום תנועה יכולה להשתנות בחופשיות בין גבולות מסוימים. זה חשוב, כי כל תנועה לא קרובה מדי אחת לשניה במילים של חמש תנועות.

אורך התנועות באספרנטו חסר משמעות לחלוטין. ניתן לבטא כל תנועה באופן ארוך בינוני או קצר כמו שאתה מעדיף

כל התנועה באספרנטו מבוטאת "תנועה" , מה שאומר שאתה לא יכול לשנות מיקום של הלשון ואו הפה למיקום נוסף במהלך ההגייה של תנועה אחת . לדוגמא.E לא תשמע כמו "ej", O לא תשמע כמו "oŭ".

עיצורים

עיצור תיאור צלילים לפי IFA.
B כמו בּ דגושה. [b]
P כמו פּ דגושה [p]
D כמו דּ. [d]
T כמו ט או תּ. [t]
G כמו גּ [g]
K כמו כּ או ק. [k]
V כמו ו או ב רפה. [v]
F כמו פ רפה [f]
Z כמו ז. [z]
S כמו ס. [s]
Ĵ כמו ז' במלה מז'ור. [ʒ]
Ŝ כמו שׁ [ʃ]
Ĥ כמו כ לא דגושה (רפה) או ח' בהגיה ישראלית (לא הגיה ספרדית). [x]
H קול חסר גוון מבריק [h]
C כמו צ. [ts]
Ĝ כמו ג' במלה ג'וק. [dʒ]
Ĉ כמו צ' במלה צ'יפס, או טש במלה נטשו. [tʃ]
M כמו מ. [m]
N כמו נ. [n]
L כמו ל. [l]
R כמו ר (חזקה, רצוי מתגלגלת). [r]
J כמו י. [j]
Ŭ כמו שורוק או קובוץ. [w]

דו תנועה - דיפתונג

דו תנועה וחצאי התנועות J ו Ŭ, נחשבים בשפה כעיצורים. הם תמיד נהגים בהגיה קצרה מבטאים כל תנועה בנפרד, ואף פעם לא בהטעמה על האות עצמה למעט אם התנועה השנייה היא לפני אחרונה במילה. דו תנועה תמיד תופיע לפני או אחרי עיצור ממשי. Ŭ מופיע בדרך כלל רק בצירופים הבאים "aŭ" ו "eŭ" .

וריאציות עיצורים

כאשר יש עיצור שלפניו תנועה, יש נטייה לשבש את העיצור שאחרי התנועה : akvo → "agvo", okdek → "ogdek". ולהיפך, כאשר מופיע עיצור לפני תנועה שלא נשמעת רבים נוטים להבליע את התנועה: subtaso → "suptaso", absolute → "apsolute". שינויים כאלה באופן עקרוני הם לא נכונים, למרות שזה נסבל לעתים קרובות בפועל,ורק אם הם אינם גורמים להבנה לא נכונה של המילה: apud → "aput", sed → "set", hund' → "hunt", naz' → "nas" שינויים כאלה לא יתקבלו. וצריך להימנע מהם.

דוברים בשפות שונות נוטים לבטא את השילוב KV ו GV כמו "kŭ" ו "gŭ" akvo → "akŭo", kvin → "kŭin", gvidi → "gŭidi" שים לב שהאות ŭ באספרנטו לעולם לא תהיה אחרי עיצור או כעיצור בודד באמצע מילה ותמיד לפניה תופיע תנועה a או e יש מילים בודדות באספרנטו שמתחילות באות ŭ כגון וואט או קול נביחה ,ולכן הגייה זה נחשבת בדרך כלל לא נכונה ויש להמנע ממנה

בשפות מסוימות צלילי P, T, K,C ו- Ĉ מבוטאים עם הוצאת אויר קלה כאילו אחריה ה חלשה באספרנטו הן מבוטאות ללא הוצאת אויר , אבל אין כלל על זה. אתה יכול לבטא אותם כך אם אתה רוצה, אבל לוודא כי השאיפה לא נשמעת כמו ה מלאה.

L מופק על ידי התכווצות חלקית של זרימת אוויר על השיניים. זה מייצר L (כמו במילה האנגלית 'lite'). אם באותו הזמן הלשון מועלה אל החיך העליון של הפה כמו אות ל 'כהה/מובלעת (דוגמה 'hill באנגלית.) זו היא אלטרנטיבה טובה אבל כדאי לוודא שזה לא נשמע כמו Ŭ. אשר יכולה להשמע אם ההתכווצות הראשית בשיניים היא בחיך העליון.

כאשר N עומד לפני תנועת חיך-המכתשית כעיצור קיימת נטייה להבליע את N לתוך צליל החיך (הבדל קטן), או לצליל גרוני (הבדל גדול), על מנת לפשט את ההגייה: tranĉi, manĝi, longa, banko וכו ' זו אינה בעיה בגלל שבאספרנטו אין תנועת חיך או תנועה אפית שבה N יכול להתבלבל איתה. אולם אנו באופן דומה יכולים לבטא M כמו תנועת שפתיים ושיניים לפני צליל שניים אחר: amforo, ŝaŭmvino וכו ' זה גם אינו מהווה בעיה. אבל יש להישמר מפני שאז נבטא את N בתור תנועת שפתיים שניים: infero, enveni וכו ', כי אז N ו- M עשוי להיות נבדלים וזה לא מקובל. כמובן בהיגוי הבסיסי של N ו- M ניתן להשתמש תמיד.

R בדרך כלל צליל מתגלגל או מסתלסל, אבל למעשה זה לא משנה איך הצליל מופק. לדוגמא, R uvular (צרפתי) הוא אלטרנטיבה טובה. הדבר חשוב על R זה שהצליל צריך לרטוט. זה נכון גם לגבי R uvular (צרפתי), כלומר uvular רוטט נגד הלשון. ה- R רוטט ולא משנה, באיזה חלק של המילה הוא נשמע. לדוגמה, המילה rivero שני ה R מבוטאים באותו אופן. סוגים אחרים של צלילים של R הם גם בשימוש בפועל ומקובלים למדי. עם זאת יש להיזהר שלא לבלבל את R - כצליל עם עיצור או תנועה אחרות.

אורכם של עיצורים באספרנטו אינו רלוונטי לחלוטין. הם יכולים להיות מבוטאים כאות עצמה, ארוך, קצר, או איפשהו באמצע.

לראש הדף