לתוכן העניינים

להלן הסבר קצר של המושגים הדקדוקיים המשמשים אותנו במדריך זה. ההסברים מתייחסים לנקות המבט של הדיקדוק באספרנטו, וייתכן שבהתייחס לדקדוק של שפות אחרות, מושגים אלו יכולים להופיע עם משמעויות מעט אחרות. המונחים שמדריך הדקדוק של lernu! מתבססים על הספר Plena Analiza Gramatiko - Plena Analiza Gramatiko (ניתוח דיקדוקי מלא) של Kolocsay & Waringhien. .

adjektivo (שם תואר)
מילה המשמשת לתיאור שם עצם substantivon
adjekto (מגדיר סיבה)
חלק הדיבר המציין באיזה אופן, באיזה מקום, באיזה זמן, באיזה כלי, וכו' מתרחשת הפעולה (או המצב) של הנשוא. כל חלק של משפט למעט predikato נשוא , subjekto נושא, objekto מושא וpredikativoנשוא מקדים, שהוא מתאר או מגדיר.
adverbo (adverbo תואר הפועל)
מילה המתארת משהו שהוא לא substantivo או מילית המשמשת כשם עצם למשל verbon, adjektivon, , מילית המשמשת כשם תואר, תואר הפועל אחר, מילית המשמשת כתואר הפועל או משפט מלא)
afikso (מוספית)
שורש המשמש בעיקר לבניית מילים מורכבות: סיומות sufikso או prefikso קידומות .
afrikato (הגה מחוכך)
Konsonanto עיצור מופק ע"י סגירה מוחלטת של הפה שאחר כך פותחים רק מה שדרוש כדי להפיק צליל חיכוך.
aktivo (פעיל)
סוג רגיל של משפט, בו ה subjekto הוא זה שעושה את הפעולה של ה predikato.נא לעין בפועל סביל pasivo.
akuzativo (יחסת הפעול (מושא ישיר))
כללי ה- N.
apozicio (תמורה [סמיכות שני שמות עצם המגדירים עצם זהה במילים שונות])
חלק של משפט, אשר (בדרך כלל) נמצא מיד אחרי חלק אחר במשפט ומתאר את אותו הדבר במילים אחרות.
epiteto (כינוי קצר (ביטוי דקדוקי כפוף שם, המציג, איכות, שייכות.))
Adjektivo,שם תואר מילית המשמשת כשם תואר, adverbo תואר הפועל או מילית המשמשת כתואר הפועל, אשר מתארים ישירות מילה אחרת
finitivo (פועל סופי)
Verboformo צורת פועל הניתנת לשימוש כpredikato נשוא.
frikativo (הגה חוכך)
Konsonanto עיצור מופק ע"י סגירה חלקית (צמצום) של מעבר האויר מהפה, דרכו האוויר זורם עם צליל חיכוך ומפיק צלילים שונים.
futuro (עתיד)
Verboformo,צורת פועל המבטאת פעולה או מצב עתידיים
imperativo (ציווי)
פועל מסוג modo, "דרך ביטוי" של פועל המבטא הוראה (אחד השימושים של volitivo באספרנטו).
indikativo (אינדיקטיבי, מציין, מצביע על; של חיווי (מצב, שמציע מידע כגון עובדה אמתית, ללא קשר למצב או רצון.))
פועל modo, מצביע על פעולות או מצבים ריאליים ואפקטיביים.
infinitivo (מקור (פועל סופי מבטא את הפעולה או המיקום בצורה מופשטת, בלתי מוגדרת))
פועל modo, המביע פעולה או מצב בלי להראות אם מדובר בדבר מעשי, רצון או דמיון.
interjekcio ( יחסי גומלין מילות קריאה הדדיות )
מילית קצרה המשמשת לקריאה לקבלת תשומת לב או להתחלת פעולה מידית.vorteto.
kondicionalo (תנאי)
פועל modo, המראה פעולות או מצבים לא ריאליים, דמיוניים או פנטסיה .
konjunkcio (מילת חיבור או איחוד)
Vorteto,מילית (מילה קצרה) המחברת חלקי משפט בעלי אותו תפקיד במשפט.
konsonanto (עיצור)
צליל דיבור מופק בעזרת חסימה מסויימת של זרם האוויר.
lateralo (הגה צדי)
Konsonanto עיצור מופק כאשר קצה הלשון נוגע במכתש מבלי לחסום את מעבר האוויר משני צדי הלשון.
modo (מודוס )
כל אחת מהקטגוריות של verboformoj, המביעות התייחסויות שונות של הדובר לאמירתם. המודוסים של הפעלים באספרנטו הם infinitivo, indikativo, volitivo ו kondicionalo.
nazalo (צליל אפי [מהאף])
Konsonanto המופק כאשר הפה סגור לגמרי. האוויר עובר דרך האף.
negacio (שלילה)
Nea מילת שלילה קצרה vorteto.
netransitiva (netransitiva פועל עומד)
(כשמדובר ב verbo) שאין לו objektonמושא.
nominativo (שמני - יחסה )
Substantivoאו מילית המשמשת כשם עצם שאין להם סימון תפקיד כמו prepozicion מילת יחס או akuzativan finaĵon סיומת של מושא ישיר .
numeralo (שם מספר )
Vorteto , מילה קצרה אשר מבטאת מספר.
objekto (מושא)
תפקיד במשפט המראה את מה שמקבל ישר את הפעולה של ה predikato. לפעמים מדברים על "מושא ישיר" [rekta objekto] מול "מושא בלתי ישיר"nerekta objekto]. בדקדוק מכנים את זה "מושא בלתי ישיר" [nerekta objekto] את aladjekto. מושא רגיל (ישיר) מכונה גם "יחסת המושא הישיר". מושא בלתי ישיר מכונה מסורתית "מושא עקיף" [dativa objekto].
participo (בינוני)
מילה המציגה פעולה או מצב שלה כתכונה של subjekto או objekto .
pasivo (פועל סביל (פאסיב))
סוג של מבנה משפט "הפוך" בו מה שמבנה רגיל aktivo הוא ה objekto, מופיע כsubjekto.
plozivo (הגה פוצץ (הגה המבוּטָא על-ידי עצירה שלמה של האוויר בִּכלֵי הדיבּוּר))
עיצור מופק ע"י סגירה מוחלטת שאחר כך נפתחת בהתפרצות של אוויר.
pluralo (ריבוי)
צורה דקדוקית המצביעה על יותר מאחד.
predikativo (נשואי)
חלק של משפט המתאר את הsubjekton או את הobjekton בעזרת ה verbo.
predikato (נשוא)
פועל ראשי של המשפט. Verbo אשר בדרך כלל יש לו subjekton .
prefikso (תחילית)
Afikso שמופיעה לפני השורשים האחרים.
prepozicio (מילת יחס)
Vorteto מילה קצר המראה את התפקיד במשפט של החלק שבא אחריה.
preterito (עבר)
Verboformoצורת פועל המבטאת פעולה,עשייה או מצב בזמן שעבר.
prezenco (הווה)
Verboformo המבטאת פעולה או מצב, עשייה בזמן הווה.
pronomo (כינוי גוף)
Vorteto מילה קצרה אשר משתמשים בה כתחליף לחלק של המשפט שהוא הנושא.
singularo (גוף ראשון)
צורה דקדוקית המתייחסת לדבר אחד.
subjekto (נושא)
תפקיד במשפט המראה (במשפטaktiva) מי שעושה את הפעולה של ה predikato.
subjunkcio (מילה אוגדת)
Vorteto ,מילה קצרה אשר מחברת תת-משפט למשפט הראשי.
substantivo (שם עצם)
מילה, שיכולה לשמש בתפקיד כמילת מפתח של חלק מביטוי subjekta, objekta, vokativa, adjekta, epiteta, suplementa או predikativa.
sufikso (סופית)
Afikso מופיעה אחרי שורשים אחרים.
suplemento (מוסף)
תיאור ישיר (של מילה שאינה פועל), כשהיחס שלו למילה המתוארת נעשה ע"י סימון תפקיד (prepozicio או akuzativa finaĵo).
transitiva (עובר)
(שיכול שיהיה לו {3}מושא{4} מצורך.(נאמר על פועל
verbo (פועל)
מילה, המציגה פעולה או מצב, ומתפקדת לפעמים כ predikato של המשפט. גם הinfinitivon נחשב כפועל, אף על פי שבדרך כלל פועל כזה אינו יכול לשמש כנשוא.
vibranto (רוטט)
Konsonanto עיצור המופק ע"י סגירות ופתיחות מהירות ועוקבות של זרם האוויר.
vokalo (תנועה)
צליל השפה המופק ללא חסימת זרם האוויר ושיכול לקבל את הטעם.
vokativo (ווקאטיב(צורה מיוחדת של שם עצם ))
תפקיד במשפט המראה למי מדברים.
volitivo (רצוני)
פועל modo שמראה שהפעולה או המצב לא אמתיים, אלא רצויים בלבד.
vorteto (מילית = מילה קצרה)
מילית ללא סיומת אשר יכולה להופיע במשפט כמו שהיא.
לראש הדף