Sadržaj

Zaključaj
Najviše 500 poruka.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

od Flago, 20. srpnja 2010.

Poruke: 7080

Jezik: 简体中文

Standardo (Prikaz profila) 19. siječnja 2020. 01:19:27

Montara Vilaĝo 713
山 村
Kiam li finis sian komentadon,
当他 讲完话 以后,
aŭdiĝis plor-singultoj el la mal-luma angulo en la ĉambro-fino.
就听见 从一个阴暗的墙角 传来了呜咽的哭声。
Ili estis spasmaj, inter-rompitaj de naz-blovadoj.
哭声 夹杂着 抽搐和 鼻嗤。
Ni ĉiuj direktis nian rigardon tiu-flanken kaj konstatis,
我们 都把视线 向那儿转去,
ke tiu estas Alan, kiu ploras.
发现 啜泣的人 正是阿兰。
Neniu iam rimarkis, ke ŝi sidadis tie sur mal-alta benko
没有 人去 注意她,而 她坐在那儿的 小板凳上,
kaj aŭskultis la konversacion.
听着 我们的 说话。
Ŝin tutan tremigis la plorado,
她 在抽咽,
kaj larmoj ruliĝis el ŝiaj okuloj,
她眼泪 纵横,
Finiĝis la sepcent dek tria
第713段 结束

Standardo (Prikaz profila) 19. siječnja 2020. 01:40:43

Kanto de Juneco 188
青春之歌
Renkontinte en tiu ĉi mal-facila kaj danĝera situacio homon,
在艰难险厄的 境地,遇见了 这个人、
kiu simatiis kun ŝi kaj ŝin savis el morto,
他 同情 她 并 从死里 解救了她,
la juna Lin Daojing mal-kaŝe
年轻的 林道静 便率直地
kaj sincere rakontis ĉiujn siajn tra-vivaĵojn al Yu Yongze,
推心置腹地 把自己的身世、遭遇完全 告诉了余永泽,
kiel se tiu ĉi estus ŝia mal-nova amiko hazarde renkontata sur fremda tero.
好像 这人 是 她的 老朋友 偶然 在陌生的地方 相遇。
Ŝi eĉ diris al li kion ŝi sub-aŭdis de Yu Jingtang dum ties maĝango-ludado.
她 甚至 连余敬唐打牌时 她偷听到的话,也告诉了他。
Ĉe la finiĝo de ŝia rakonto ŝiaj melankoliaj, grandaj okuloj
说到最后,她 那双忧郁的 大眼睛,
subite radiis firmvolajn kaj decidemajn brilajn,
忽然 迸放着 一种刚强的、坚定的光焰。
mal-konformajn al tiu ĉi silentema junulino.
和这沉默的少女 绝不相称的
Finiĝis la cent okdek oka
第188段 结束

Standardo (Prikaz profila) 20. siječnja 2020. 00:53:56

Montara Vilaĝo 714
山 村
mal-ordigante ŝian vizaĝon jam mal-beligitan de la variolaj post-signoj.
把她那个已经被麻子点所破坏了的面孔 弄得更是难看。
Neniu aŭdacis al-proksimiĝi al ŝi.
谁 也不敢 走到她身边去。
Mi sciis, pro kio ŝi ploras,
我懂得, 她是为什么而哭,
sed mi trovis neniujn vortojn konsolivajn.
但是 我 却找不到 任何话语来 安慰她。
Ŝi aspektis, en tiu angulo, aparte soleca,
她 看上去,坐在那个角落里,显得 特别凄凉,
kaj por la unua fojo ŝajnis superflua en la domo.
而且 也是第一次 使人感到 她是这屋子里一个多余的人。
Efektive, ŝi neniam kapablis aliĝi al nia konversacio.
是的,她 无法 参与我 们的谈话。
Ŝi aŭ estadis solece izolita,
她 平时要么 就是单独一个人 过孤独的日子,
aŭ laboris diligente kiel sklavo.
要么 就是象个奴隶似的 不停地干活。
Finiĝis la sepcent dek kvara
第714段 结束

Standardo (Prikaz profila) 20. siječnja 2020. 01:21:40

Kanto de Juneco 189
青春之歌
"Mi mal-amas, ĉion!
"我 恨,一切!
Mi mal-amas la socion, la familion, min mem...
我 恨 这个社会,这个家庭,我 自己...
Kial,ne volante vivi kun rezignacio,
为什么,不想 听天由命地 活着,
oni fine falis en sen-el-irejon?..."
有人 结果 却弄得 走投无路?
"Mi komprenas. Kvankam vi ne el-diris,
"我 知道。虽然 你 不说出来,
mi povas preskaŭ diverni, kio vin muelas."
我 也猜得 差不多,你 在困惑什么。"
Balancante la kapon,
点着头,
Yu Yongze rigardis la okulojn de Daojing kaj ridetis,
余永泽 看着道静的眼睛 微笑一下,
ŝajnigante sin riĉa je vivo--spertoj.
好像 自己颇有 生活阅历似的
"De kiam vi al-venis al nia vilaĝo,
"自从 你 来到我们村,
Finiĝis la cent okdek naŭa
第189段 结束

Standardo (Prikaz profila) 20. siječnja 2020. 23:45:03

Montara Vilaĝo 715
山 村
Temas pri destino!
“这就是 命运啊!
Temas pri destino, ke estas tiel,"
这是 命中 注定如此!
mia patrino murmuris al si.
我母亲 自言自语地 低声说。
"Mi edukis ŝin kiel mian posteulon en la domo...sed ..."
“我 把她教养大,作为我家的继承人...但是...”
Silentiĝis ŝia voĉo. Fiksiĝis ŝia rigardo al la tero antaŭ ŝi.
她的声音 中止了,她的视线 盯着 她面前的 地上。
Sed ŝi ne iris al Alan por haltigi ties ploradon.
但是 她 没有 走到阿兰身边 去止住她的哭泣。
Onklo Pejfu ne povis kompreni, kion diris mia patrino.
佩甫伯 不明白 我母亲 讲话的意思。
Li ĉirkaŭ-rigardis panike,
他 感到 非常狼狈,直向四周张望;
kun lipoj tremantaj kvazaŭ li volus diri ion.
他的嘴唇 在颤抖,好像 他想说 什么事情。
Finiĝis la sepcent dek kvina
第715段 结束

Standardo (Prikaz profila) 21. siječnja 2020. 00:07:00

Kanto de Juneco 190
青春之歌
mi jam sciis, laŭ via mieno,
我 看你的神气 就知道,
laŭ via tut-taga vagado sur la mar-bordo,
看 你成天 呆在海边上,
ke vi certe suferas grandan mal-feliĉon kaj doloron.
就知道 你 必定有 大的不幸和痛苦。
Sed tiam mi ne havis okazon paroli kun vi."
可是 那时 我 没有机会 和你 说话。”
Li ĵetis rigardon al Daojing
他 瞟了 道静一眼,
kaj iom mal-trankvile faris etan paŭzon.
微微不安地 顿了一下,
"Tamen, ĉu vi rimarkis? De-longe mi timis,
“可是, 你 看出来没有?我 早就担心
ke okzaus kun vi io akcidenta.
你 会有 意外,
Pro tio mi sekvadis vin.
所以 我 常常跟随着 你。
Finiĝis la cent naŭdeka
第190段 结束

Standardo (Prikaz profila) 22. siječnja 2020. 02:01:58

Montara Vilaĝo 716
山 村
La plor-singultoj de Alan fariĝis pli
阿兰 就哭得 越厉害。
kaj pli streĉaj dum ni silentadis.
我们 就 紧张得 保持沉默,
"Mi bedaŭras, mi bedaŭras,"
“我 对不起,我 对不起,”
finfine babilis Onklo Pejfu rapide.
佩甫伯 最后 急速地 唠叨起来,
"Mi forgesis pri ŝi.
“我 把 她 忘记了!”
Mi ĉiam forgesis pri ŝi, kompatinda Alan!"
我 总是 把她 给忘了,可怜的 阿兰!|"
Kaj li stariĝis. Li ĉirkaŭ-kirliĝis en la ĉambro,
于是 他 站起身来。他 在屋子里 打了几个旋转,
serĉante ion, sed vane.
想找 一件什么东西,但是 没有结果。
"Ho, mia povra kapo!
“啊,我 这个糊涂脑袋!
Mi eĉ forgesas, ke hodiaŭ mi ne kun-portis la vergon.
我 甚至还忘记了, 我 今天 并没有把 我的教鞭带来。
Finiĝis la sepcent dek sesa
第716段 结束

Standardo (Prikaz profila) 22. siječnja 2020. 02:23:31

Kanto de Juneco 191
青春之歌
Hodiaŭ nokte, vidante vin tiel mal-kviete
今天 夜里,我 看见你 如此 慌张地
el-kuranta el la vilaĝa administracio,
从村公所 跑出来
mi des pli mal-trankviliĝis.
我 就更 不放心,
Mi do restis en la ĉambro fronte al la via."
我 就是 住在你对面的 殿里。”
Li subite haltis kaj montris rideton per la brilantaj okuloj.
他 突然住了口 那亮晶晶的 眼睛 在微笑着 。
Nur nun Daojing komprenis, kial, sur la strando de Beidaihe,
道静 这时 才恍然大悟,为什么,在北戴河的 海边上,
ŝi ofte vidis lin, kiu ŝin sekvis kiel ŝia ombro,
她 常常 看见他,他 跟随着她 像是 她的 影子,
jen aperante, jen mal-aperane.
时隐 时现。
Ĉar li intence zorgis pri ŝi...
原来 他 有意地 在关心着 她…
Tion pensante, ŝi ŝtele direktis rigardon al Yu Yongze kaj ek-ruĝiĝis.
想到这儿,她 偷偷 看看余永泽,不觉红了脸。
Finiĝis la cent naŭdek unua
第191段 结束

Standardo (Prikaz profila) 23. siječnja 2020. 00:06:14

Montara Vilaĝo 717
山 村
Kiel terure! Mi ĉiam sentas min perdita sen la vergo!
多 可怕呀!我 总是 感觉 我 失去了教鞭,
Mi devas jam iri. Mi devas iri!"
我 必须 得走了,我 得走了!”
Onklo Pejfu plandumis el la ĉambro,
佩甫伯 脚底抹油得 溜出了屋,
lasante Alan-on ploranta.
任 阿兰 留在 后面哭泣。
"Kiel stranga aspektas la maljuna instruisto sen la vergo!"
"这位塾师失去了教鞭,该显得多么古怪啊!"
estis ĉio, kion povis diri al mia patrino Onklo Pan
这是潘大叔 对 我母亲 所能讲的唯一的一句话。
por rompi la mediteman silenton.
它打破了这郁闷的 沉寂。
La salono aspektis morne en la vespero
我们的 堂屋 在傍晚 显得非常 阴沉。
sub la febla lumo de la olea lampo.
在油灯的 微弱灯光下,
Finiĝis la sepcent dek sepa
第717段 结束

Standardo (Prikaz profila) 23. siječnja 2020. 00:50:35

Kanto de Juneco 192
青春之歌
"Lin..." Ŝajnis, ke li cerbumis kiel li devas ŝin titoli,
"林…" 他 对她的称呼,好像 颇费思索地 考虑了一下,
sed fine li el-diris nur ŝian familian nomon,
然而 最后 他 仅说出来 她家的 姓来,
"Kion vi planos fari poste? Vi scas, mi tre.. kun-sentas..."
"你 今后 打算怎么办呢?你知道,我很…同情…"
Yu Jiingtang malicas kontraŭ mi do devas for-lasi tiu ĉi lokon.
余敬唐 既然 对我 居心不良,那我 只有离开这个地方!"
"Kien vi iros?" Yu Yongze rapideme demandis.
"你 去 哪里?" 余永泽 急急 追问一句。
Rigardante liajn mal-trakvilajn kaj mal-granajn okulojn,
望望 他 那双不安的 小眼睛,
Daojing respondis kun premita koro kaj naiveco:
道静 沉重的心情 而 又天真地说:
"Kien? Mi ne scias! "
"去哪里?我 不知道!
Mi vagos ĉien ajn kaj prenos la vastan mondon por mia hejmo."
我 将 到处流浪,四海为家。”
Finiĝis la cent naŭdek dua
第192段 结束

Natrag na vrh