Sadržaj

Ispuštanje završetka -O

Imenični završetak -O može se ispustiti. Tada se piše apostrof umjesto O. Takvo ispuštanje moguće je samo kada iza O ne slijedi nastavak -J ili -N. U govoru naglasak ostaje na istom slogu, kao da je O još prisutan:

  • turmentoturment' (turmEnt')
  • historiohistori' (historI')
  • metroometro' (metrO').
  • ĉieloĉiel' (ĉiEl').

Apostrof ne može zamijeniti nastavak -A, nastavak -E ili glagolski nastavak. Također treba paziti da se ne apostrofiraju završetci -ON, -OJ i -OJN. Har' je uvijek haro, a nikad haron, haroj ili harojn.

Kod riječi iz tablice korelativa, koje završavaju na -O, završni samoglasnik "o" nije pravi O-nastavak pa se zato ne može zamijeniti apostrofom. Ne može se dakle koristiti ki', ti', i', ĉi', neni' umjesto kio, tio, io, ĉio, nenio.

Apostrofiranje člana la

Samoglasnik "a" u određenom članu la može se ispustiti i zamijeniti apostrofom → l'. Taj skrećeni oblik preporuča se koristiti samo iza prijedloga koji završavaju samoglasnikom: ĉe l', tra l', pro l':

  • Liberigu nin Dio, de l' sovaĝaj Normandoj! - Oslobodi nas Bože divljih Normana!

Uočite da se l' piše kao zasebna riječ: de l' maro (ne de l'maro', miti del' maro).

Uglavnom u poeziji

Apostrofi se koriste uglavnom u poeziji, da bi se izbjeglo previše samoglasnika

Post longa migrado sur dorna la voj'
Minacis nin ondoj de l' maro;
Sed venkis ni ilin kaj velas kun ĝoj'
Al verda haven' de l' homaro.
Post longa batalo, maldolĉa turment'
La stela standardo jam flirtas en vent'.

el La Tagiĝo de Antoni GRABOWSKI

U običnom jeziku, apostrofi su vrlo rijetki. U govornom jeziku, apostrofiranja gotovo da nema.

Dank' al

Apostrof se tradicionalno koristi u izrazu dank' al, koji označava uzrok nečeg dobroga, = "pro la (favora) influo de" (zbog (povoljnog) utjecaja nečega/nekoga). Dank' al javlja se u svim oblicima jezika, pa i u govoru:

  • Jes, dank' al Dio, ĉio estas en bona ordo. - Da, hvala Bogu, sve je u redu.
  • Dank' al lia instruado mi sukcesis en la ekzameno. - Zahvaljujući njegovom podučavanju, uspio sam na ispitu.

U istom značenju može se koristiti i danke al.

Un'

Kada se broje taktovi, određuje ritam i sl., može se koristiti skraćeni apostrofirani oblik broja unu:

  • Un'! du! un'! du! — La soldatoj marŝis. = Unu! du!... - Je'n, dva, je'n, dva! - marširali su vojnici.
  • "Un', du, tri, kvar", li kalkulis laŭte. = Unu, du... - "Je'n, dva, tri, četiri", vikao je glasno.

Un' se javlja samo samostalno, kao u ulozi uzvika kao u prethodnim primjerima. Ne koristi se u običnim rečenicama. Ne može se reći npr.: Mi havas nur un' amikon. nego treba: Mi havas nur unu amikon. (Imam samo jednog prijatelja.)

Natrag na vrh