Sadržaj

Neke riječce javljaju se po dvije ili više sa posebnim značenjima. To zovemo kombinirane riječce.

Kaj... kaj

Dvostruko ili višestruko kaj se koristi za naglašavanje i inzistiranje. Tada se kaj stavlja ispred svih povezanih stvari, pa i ispred prve. U govoru se tada obično naglasak stavlja na kaj:

 • Kaj Petro kaj Karlo laboras. - I Petar i Karlo rade.

  Naglašavanje da ne radi samo jedan, već obojica.

 • Kaj pluvas kaj blovas. - I kiša pada i vjetar puše.

  Naglašavanje da se događaju obe pojave.

 • Petro kaj fumas kaj drinkas. - Petar i puši i pije.

  Naglašavanje da on radi obje radnje.

 • Kaj ilia amo, kaj ilia malamo, kaj ilia ĵaluzo jam de longe malaperis. - I njihova ljubav i njihova mržnja i njihova ljubomora već su odavno nestali.

  Naglašavanje da su sve tri stvari nestale.

Nek... nek

Obično nek znači "i također ne". Višestruko nek znači "kaj ne". Kombinirani nek je dakle kao kaj... kaj s negacijom:

 • Mi renkontis nek lin, nek lian fraton. = Mi kaj ne renkontis lin, kaj ne renkontis lian fraton. - Nisam susreo ni njega, ni njegovog brata. = Nisam susreo njega, i nisam susreo njegovog brata.
 • Nek ĝojo, nek malĝojo daŭras eterne. = Kaj ĝojo, kaj malĝojo ne daŭras eterne. - Ni veselje ni tuga ne traju vječno. = I veselje i tuga ne traju vječno.
 • Ŝi estis muta, povis nek kanti nek paroli. = Ŝi kaj ne povis kanti, kaj ne povis paroli. - Bila je nijema, nije mogla ni pjevati ni govoriti. = Ona nije mogla pjevati i nije mogla govoriti.

Aŭ... aŭ

Višestruko pokazuje da su predstavljene mogućnosti nužno jedine. Mora biti jedno od toga, ništa drugo. U govoru se tada obično naglasak stavlja na :

 • Nun ni devas venki morti! - Sada moramo pobijediti ili umrijeti!

  Ne možemo napraviti jedno i drugo, i ne možemo napraviti ništa drugo osim tih dviju alternativa.

 • vi faris grandan eraron, mi ĉion miskomprenis. - Ili si napravio veliku grešku, ili sam sve krivo shvatio.

  Ne postoji druga mogućnost.

 • Oni povus diri, ke ŝi forgesis ĉion en la mondo, ŝi ne havis forton, por iri pluen. - Moglo bi se reći da je zaboravila sve na svijetu ili više nije imala snage ići naprijed.

Jen... jen

Obični jen usmjerava pažnju na nešto. Dvostruko ili višestruko jen nema to značenje, već uvodi alternative koje se izmjenjuju, odnosno mogućnosti koje vrijede naizmjenice. Jen... jen = jedan put... drugi put:

 • Jen mi ardas de varmego, jen mi tremas de frosto. - Sad gorim od vrućine, sad drhtim od hladnoće.

  Ta dva stanja se izmjenjuju. Jedan put mi je vruće, drugi put je hladno.

 • Ŝia vizaĝo aperigis jen mortan palecon, jen koloron de sango. - Njeno lice pokazivalo je čas smrtno bljedilo, čas boju krvi.

  Lice se stalno mijenjalo.

 • Mario videble havis deziron jen koleri, jen ridi, jen premi la manon al tiu ventanimulo. - Mario je vidljivo imao želju čas se ljutiti, čas se smijati, a čas primiti za ruku tog vjetropira.
 • Li okupadis sin jen per tio, jen per alio. - On se bavio čas ovim, čas onim.

Ju... des

Ju i des se uvijek koriste zajedno s pli ili malpli. Ju i des zajedno pokazuju da jedan pli-izraz ovisi o drugome. Ju-izraz označava ono što je dominantno, a des-izraz ono što je ovisno:

 • Ju pli da mono ni havos, des pli rapide kaj bone iros kompreneble nia afero. - Što više novca budemo imali, to će naravno brže i bolje ići naša stvar.

  Ako se novac poveća, onda će se i brzina i dobrota povećati.

 • Ju pli alte staras la lingvo, des pli rapide progresas la popolo. - Što je jezik na višem položaju, to narod brže napreduje.

  Napredak naroda ovisi o nivou njegovog jezika.

 • Ju pli da bruo, des malpli da ĝuo. - Što više buke, manje užitka.
 • Ju pli grandaj ili fariĝis, des malpli ili volis tion toleri. - Što su veći postajali, to manje su to htjeli tolerirati.

  Kada su narasli po veličini, smanjili su se po toleranciji.

 • Ju pli klare vi elparolas, kaj ju malpli da malfacilaj vortoj vi uzas, des pli bone oni komprenas vin. - Što jasnije izgovaraš i što manje kompliciranih riječi koristiš, to će te bolje razumjeti.

  Povećanje jasnoće i smanjenje broja kompliciranih riječi uzrokuje bolje razumijevanje.

Katkad se des pojavljuje sam, bez ju. Tada se ju-izraz na njeki način podrazumijeva:

 • La saloneto ne estis vasta, tial des pli frapis la okulojn la eleganteco de ĝia aranĝo. - Mali salon nije bio prostran, tim više je upadala u oči elegancija njegovog uređenja.

  Podrazumijeva se misao: Što je skučeniji elegantni salon, to više upada u oči njegova elegancija.

Samostalni des često se može zamijeniti sa tiom.

U nekim jezicima može se koristiti ista riječ za zavisni i glavni dio pli-izraza. To nije moguće u esperantu. Ju... ju nema nikakvog smisla. Glavni, dominantni (mal)pli-izraz treba imati ju, a zavisni (mal)pli-izraz des. Ne valja: Ju pli rapide vi revenos hejmen, ju pli bone. Ispravno je: Ju pli rapide vi revenos hejmen, des pli bone. Naravno, ni des... des ne valja. Ali ipak može biti više ju-izraza koji zajedno dominiraju nad jednim ili više des-izraza (ili slično): Ju pli zorge kaj ju pli malrapide vi faros la laboron, des pli kontenta kaj des pli ĝoja mi fariĝos.

Natrag na vrh