Sadržaj

Riječi koje označavaju količinu katkad se ponašaju na poseban način. Riječi s količinskim značenjem mogu biti imenice (multo, kelko i sl.), pridjevi (multa, pluraj i sl.), prilozi (multe, sufiĉe i sl.), te riječce poput priloga (pli, tiom i sl.).

Imenice koje označavaju količinu

Imenice koje označavaju količinu ponašaju se kao obične riječi. Često ih opisuje da-izraz koji pokazuje od čega se sastoji ta količina:

 • Kiam mi ien veturas, mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo. - Kada nekamo putujem, gotovo nikad ne uzimam mnogo prtljage.

Gramatički je glavna riječ prilog količine, ali ako promatramo značenje da-izraza je često važniji. Katkad se imenica iz takvog da-izraza tretira kao da je glavna riječ:

 • Tiam grandega multo da vortoj fariĝus en la skribado tute nediferencigeblaj unu de alia. - Tada bi velika količina riječi u pisanju postale posve neraspoznatljive jedne od drugih.

  Nediferencigeblaj se gramatički odnosi na multo, ali ima nastavak -J, jer se po smislu jako odnosi na vortoj. Zapravo bi rečenica postala vrlo čudna da se kaže nediferencigebla bez -J, jer slijedi izraz unu de alia koji nameće ideju o množini. Usporedite sljedeći primjer: Grandega multo da vortoj fariĝas tute senbezona por lernado.

Umjesto multo i malmulto najčešće se radije koriste prilozi multe i malmulte.

Prilozi koji označavaju količinu

Prilozi količine često se u rečenici javljaju kao da su imenice u ulozi subjekta, objekta i t.d. Praktično se radi gotovo isključivo o multe, sufiĉe, kelke i njihovim varijantama. Takva upotreba riječi kelke je danas ipak vrlo rijetka:

 • En la kelo troviĝas multe da rubaĵoj. - U podrumu ima mnogo smeća.

  Multe je subjekt. Može se reći i multo da rubaĵoj.

 • El ŝia buŝo eliris kelke da perloj kaj kelke da diamantoj. - Iz njenih usta izašlo je nekoliko perli i nekoliko dijamanata.

  Oba kelke su subjekti glagola eliris. Moglo bi se reći i kelko da perloj/diamantoj, ali kelko se praktički nikad ne koristi. Danas se najčešće koristi kelkaj: kelkaj perloj, kelkaj diamantoj

 • La riĉulo havas multe da mono. - Bogataš ima mnogo novca.

  Multe je objekt, ali ne može dobiti nastavak -N, jer je prilog.

 • Mi havas sufiĉe da laboro. - Imam dosta posla.

Na sličan način se koriste riječi nalik prilozima za količinu.

 • Ĉu vi scias, kiom estis da mortigitoj? - Znaš li koliko je bilo ubijenih?

  Kiom je subjekt glagola estis.

 • Prenu tiom da mono, kiom vi volas. - Uzmi onoliko novca koliko želiš.

  Tiom i kiom su objekti.

 • Pri tiom da feliĉo mi eĉ ne sonĝis, kiam mi estis ankoraŭ la malbela anasido! - O toliko sreće nisam ni sanjao dok sam još bio ružan pačić.

  Tiom je pri-adjekt.

 • Restas ankoraŭ iom da problemoj. - Ostaje još nešto problema.

  Iom je subjekt.

 • Observu pli da ordo! - Održavajte više reda!

  Pli je objekt.

 • Tro da kuiristoj kaĉon difektas. - Previše kuhara uništi kašu.

  Tro je subjekt.

Kada se nakon priloga količine nalazi da-izraz, često može izgledati da glavna riječ nije prilog nego imenica iz da-izraza koji slijedi. Promatrajući značenje, da-izraz je doista važniji, ali s gramatičkog stajališta glavna riječ je prilog. Ali kada prilog količine s da-izrazom ima opis, taj opis se obično odnosi na da-izraz, mada to nije glavna riječ: Multe da akvo estis verŝita sur ĝin. Ali ako nema da-izraza, opis se može odnositi samo na prilog, i tada se mora koristiti E-oblik: Multe estis farite.

Pridjevi količine umjesto priloga količine

Često je moguće zamijeniti prilog količine pridjevom količine. Tada imenica na koju se odnosi da-izraz postaje glavna riječ, a da nestaje:

 • En la subtegmento troviĝas multaj malnovaj vestaĵoj....multe/multo da malnovaj vestaĵoj. - Na tavanu se nalazi mnogo stare odjeće.
 • La riĉulo havas multan monon....multe/multo da mono. - Bogataš ima mnogo novca.

Ipak postoji sitna razlika u značenju. Multaj i kelkaj se koriste bilo za pojedinačne, zasebne stvari, bilo za nerazlučivu gomilu. Multe i kelke se koriste samo kad govorimo o gomili. Ne može se dakle reći: Kelke da homoj sentas sin la plej feliĉaj, kiam ili vidas la suferojn de siaj najbaroj. Treba reći Kelkaj homoj..., jer svaki pojedinac ima svoje vlastite osjećaje.

Stupanj i količina

Stupanj i količina su različite stvari ali ponekad su bliski.

Tre i multe

 • tre = "u visokom stupnju, intenzivno"
 • multe = "u velikoj količini, dugog trajanja, često ponovljeno"

S pridjevima i prilozima gotovo uvijek se koristi tre, ali može se koristiti i multe, kada je jasno da se radi o količini ili učestalosti. S glagolima se najčešće koristi multe, jer se obično radi o količini ili učestalosti, ali koristi se i tre, kada se radi o stupnju ili intenzitetu:

 • Ĝi estas tre bona. - To je jako dobro.
 • Tie troviĝas tre grandaj domoj. - Tamo se nalaze vrlo velike kuće.
 • Mi tre ŝatas Berlinon. = Mi intense ŝatas Berlinon. - Ja jako volim Berlin.
 • Mi tre amas ŝin. = Mi intense amas ŝin. - Jako ju volim.
 • Mi havas multe da mono. - Imam mnogo novca.
 • Ŝi multe pensis pri tio. = Ŝi longe pensis pri tio. - Mnogo je mislila o tome. = Dugo je mislila o tome.
 • Kiu multe parolas, ne multe faras. - Tko mnogo govori, ne radi mnogo.
 • Li tre multe helpis al mi. - On mi je jako mnogo pomogao.

  Tre opisuje multe. Multe opisuje helpis.

Uz pli i tro koristi se multe:

 • Ĝi estis multe pli granda ol antaŭe. - Bila je mnogo veća nego prije.
 • Ĝi fariĝis multe tro nigra. - Postala je previše crna.

Kiel i tiel

Korelativne riječi kiel i tiel ne pokazuju samo način, nego i stupanj. Koriste se na onim mjestima gdje bi se moglo upotrijebiti i tre:

 • Vi estas tiel bela, tiel bona kaj tiel honesta, ke mi devas fari al vi donacon. - Tako si lijepa, tako dobra i tako poštena, da ti moram nešto pokloniti.

  Može se reći: tre bela, tre bona i tre honesta.

 • La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. - Noć je bila tako mračna da nismo mogli ništa vidjeti, čak ni pred nosom.

  Može se reći: tre malluma.

Kiom i tiom

Tablične riječi kiom i tiom pokazuju količinu. Koriste se tamo gdje bi se moglo koristiti multe:

 • Mi volas tiom da terpomoj, kiom mi povas porti. - Želim onoliko krompira koliko mogu ponijeti.

  Može se reći: volas multe i povas porti multe.

 • Ŝi tiom laboris, ke ŝi fariĝis ĉefo de la firmao. - Radila je toliko da je postala šefica tvrtke.

  Može se reći: multe laboris.

Ispred multe često se dodaje tiom, jer je multe riječ koja označava količinu: Nun li estis ja riĉa, havante tiom multe da mono. Ili …havante tiel multe da mono. Ili ...havante tiom da mono.

"Tiom-kiom-izam"

Kiom i tiom se ponekad koriste za stupnjevanje umjesto kiel i tiel, kada se nešto želi jako naglasiti. To je sasvim u redu. Ali neki esperantisti uvijek koriste samo kiom i tiom umjesto kiel i tiel za iskazivanje stupnja, kao da stalno naglašavaju, npr.: Mi estas tiom forta, kiom vi. Usporedite s rečenicom iz Fundamenta: Mi estas tiel forta, kiel vi. Takav "tiom-kiom-izam" je potpuno stran Fundamentu i načinu kako je Zamenhof govorio. Osim toga, oni koji stalno koriste tiom-kiom gube mogućnost upotrebe tiom i kiom za naglašavanje.

Natrag na vrh