Sadržaj

Prijedlozi mjesta pokazuju položaj u prostoru, na plohi, na pravcu i slično. Mnogi od njih koriste se i za vrijeme, jer se vrijeme često predočavakao pravac. I druge ideje se figurativno predstavljaju kao položaji. Za neke od ovih prijedloga mjesno značenje je osnovno, ali druga značenja su u praksi češća.

antaŭ
Položaj na strani koja je najbliža govorniku ili na strani koja je najvažnija, glavna: Antaŭ la domo staras arbo. (Ispred kuće nalazi se stablo.) Prednja strana čovjeka ili životinje je ona na kojoj su lice i oči: Li haltis antaŭ ŝi. (Zaustavio se ispred nje.)
Položaj u nizu: položaj kojeg slijedi drugi: Mi iras antaŭ vi. (Hodam ispred tebe.)
Vrijeme ranije od drugog vremena: Antaŭ tri tagoj mi vizitis vian kuzon. (Pred tri dana posjetio sam tvog rođaka.)
malantaŭ
Položaj sa suprotne strane u odnosu na prednju stranu: Li estis kaŝita malantaŭ kurteno. (On je skriven iza zavjese.) Tuj malantaŭ si ŝi aŭdis viran voĉon. (Odmah iza sebe začula je muški glas.)
apud
Položaj sa strane nečega, bočno. Obično se radi o desnoj ili lijevoj strani (a ne o prednjoj ili stražnjoj): Apud la skribotablo estis paperkorbo. (Pored pisaćeg stola stajao je koš za smeće.) Li staris tutan horon apud la fenestro. (Stajao je pored prozora čitav sat.)
ĉe
Položaj u neposrednoj blizini (s kontaktom ili bez njega). Značenje prijedloga ĉe jako varira ovisno o kontekstu. Često ĉe jednostavno označava općenito mjesto, bez preciziranja položaja: Ĉe la angulo de la strato ŝi haltis. (Zaustavila se na uglu ulice.) La gastoj tranoktos ĉe mi (= en mia hejmo). (Gosti će prespavati kod mene (= u mom domu).
Izrazita blizina u vremenskom smislu: Ĉe la komenco de la tagiĝo la arbaro aperis bele kovrita de prujno. (U praskozorje šuma se osvanula lijepo prekrivena injem.)
ĉirkaŭ
Položaj sa svih strana nečega: La rabistoj sidis en rondo ĉirkaŭ la fajro. (Pljačkaši su sjedili u krugu oko vatre.)
Približno vrijeme: Ĉirkaŭ la mateno la ventego finiĝis. (Oko jutra olujni vjetar je prestao.)
ekster
Položaj izvan nečega, s vanjske strane nečega: Mi staras ekster la domo, kaj li estas interne. (Stojim izvan kuće, a on je unutra.)
en
Unutrašnji položaj: En la ĉambro estis tri virinoj. (U sobi su bile tri žene.)
Mjesto koje se promatra kao prostor, iako zapravo možda više sliči na plohu: La rusoj loĝas en Rusujo. (Rusi žive u Rusiji.)
Vrijeme promatrano kao prostor unutar kojeg se nešto odvija. "Unutrašnjost" vremenskog perioda je vrijeme od početka do kraja tog perioda: En la tago ni vidas la helan sunon, kaj en la nokto ni vidas la palan lunon kaj la belajn stelojn. (Danju vidimo sjajno sunce, a noću blijedi mjesec i lijepe zvijezde.)
inter
Položaj pri kojem se s obje strane nalaze drugi predmeti: Sur la kameno inter du potoj staras fera kaldrono. (Na kaminu između dva lonca nalazi se željezni kotao.) Ni vojaĝis inter Pekino kaj Ŝanhajo. (Putovali smo od Pekinga do Šangaja.) Estas granda diferenco inter li kaj mi. (Između njega i mene je velika razlika.)
Mogućnosti izbora (dvije ili više): Ni elektis inter Ĉina restoracio kaj Itala restoracio. (Izabrali smo između kineskog i talijanskog restorana.)
Pripadnost grupi: Inter miaj amikoj estas multaj Sud-Amerikanoj. (Među mojim prijateljima je mnogo Južno-Amerikanaca.)
Neprecizan vremenski trenutak nakon jednog vremena, a prije drugog: Estis inter la sepa kaj oka horoj vespere. (Bilo je između sedam i osam (sati) navečer.)
kontraŭ
Položaj nečega čija je prednja strana usmjerena prema nečem drugome, uglavnom prema prednjoj strani toga. Dakle, te dvije stvari okrenute su jedna prema drugoj, a između njih je razmak: La reĝo sidis sur sia reĝa trono kontraŭ la enirejo de la domo. (Kralj je sjedio na svom tronu nasuprot ulaza u kuću.)
Ono, prema čemu se nešto kreće svojom prednjom stranom okrenuto prema tome (prednjoj strani toga): Ili promenis man-en-mane kontraŭ la leviĝanta suno. (Šetali su rukom u ruci nasuprot izlazećem suncu.)
Neprijateljstvo, nepovoljnost, negativnost i sl.: Mi ne devas agi kontraŭ mia konscienco. (Ne moram raditi protiv svoje savjesti.)
Stvar koja se daje ili dobiva u razmjeni: Ili donas konsilojn kontraŭ kontanta pago. (Oni daju savjete za novac.)
post
Vrijeme kasnije od drugog vremena: Post tri monatoj ili geedziĝos. (Nakon tri mjeseca oni će se vjenčati.)
Položaj koji slijedi drugog: Ili staris en vico unu post la alia. (Stajali su u redu, jedan iza drugoga.)
Sa stražnje strane nečega: Ŝi aŭdis post si brueton. (Čula je buku iza sebe.) Danas se obično u takvoj situaciji koristi malantaŭ.
preter
Mjesto uz čiji bok se odvija kretanje. Kretanje se obično nastavlja dalje od tog mjesta: Li pasis preter mi sen saluto. (Prošao je mimo mene bez pozdrava.)
sub
Mjesto niže od nečega što je više-manje ravno iznad toga. Sub najčešće znači suprotno od "super". Tada ono što se nalazi niže obično ne dodiruje ono što se nalazi poviše: Ĝi kuŝas sub la tablo. (To leži na stolu.) Ponekad sub znači suprotno od "sur". Tada donji predmet dodiruje ono što se nalazi iznad: Sekaj folioj krakis sub liaj piedoj. (Suho lišće pucketalo mu je pod nogama.)
Mjesto pokriveno nečim, neovisno o tome što je više: Ŝi portas la libron sub la brako. (Ona nosi knjigu pod rukom.)
super
Mjesto poviše od nečega što se nalazi više-manje ravno ispod njega. Izmeđui ta dva mjesta obično ima prostora i nema dodira: Super ni briletas la steloj. (Nad nama sjaje zvijezde.) Ponekad ipak postoji dodir, ali nevažan pa se ne uzima u obzir: Super la tero sin trovas aero. (Nad zemljom se nalazi zrak.) Ako je dodir važan, treba koristiti sur.
Prekrivanje bez obzira na visinu ili međusobni doticaj: Ŝiaj longaj blondaj haroj pendis super ŝia nuko. (Njena duga plava kosa padala je (dosl.: visila je) preko njenog vrata.)
sur
Mjesto na površini nečega. Obično se radi o naslanjanju, učvršćenju, pritisku, dodiru ili drugoj vrsti međusobnog kontakta. Najčešće sur označava položaj dodira iznad dirane površine: Sur la tero kuŝas ŝtono. (Na zemlji leži kamen.) Ali sur može također označavati položaj uz površinu, bez obzira na visinu: Meze sur la muro pendis portreto. (Na sredini zida visio je portret.)
tra
Mjesto unutar kojeg se događa kretanje. Kretanje počinje izvan tog mjesta, ulazi u njega i nastavlja do drugoj kraja. Kretanje može početi i na jednom kraju i trajati do drugog kraja. Kretanje može otići danje, ili ostati unutra, ovisno o kontekstu: Tra la fenestro la vaporo iras sur la korton. (Kroz prozor para izlazi u dvorište.) La akvo fluas tra tubo. (Voda teče kroz cijev.) Često se ipak kretanje ne događa striktno s jedne strane na drugu, već s jednog mjesta na drugo (ne precizno određeno) unutar spomenutog mjesta: La soldatoj kondukis la arestitojn tra la stratoj. (Vojnici su vodili zarobljenike po ulici.)
Tokom cijelog vremena od početka do kraja: Ili festis tra la tuta nokto. (Slavili su cijelu noć.)
trans
Položaj "na drugoj strani" nečega. Trans se koristi kada treba ići preko ili na odgovarajuću stvar da bi se došlo na drugu stranu: Li loĝas trans la strato. (On stanuje preko ulice.)
maltrans
Položaj "na ovoj strani" nečega. Maltrans se koristi vrlo rijetko. Uobičajeniji je izraz ĉi-flanke de (s ove strane (od)): Prefere restu maltrans la rivero. = Prefere restu ĉi-flanke de la rivero. (Radije ostanite s ove strane rijeke.)

Prijedlozi mjesta često se koriste zajedno s nastavkom N da bi se pokazali kretanje prema odgovarajućem mjestu/položaju (tzv. akuzativ smjera).

Natrag na vrh