Sadržaj

Ne

Za negiranje rečenice koristi se riječ ne. Ne negira ono ispred čega se nalazi. Obično ne stoji ispred predikata, i negiranjem predikata negira se cijela rečenica:

 • Mi ne dormas. - Ne spavam.

  Nije istina da spavam. Moje spavanje je potpuno negirano.

 • Al leono ne donu la manon. - Ne pružaj ruku lavu.
 • La patro ne legas libron, sed li skribas leteron. - Otac ne čita knjigu već piše pismo.

  Negacija se odnosi na glagol legas. Glagol skribas i njegov dio rečenice ostaju vrijediti.

Negacija u zavisnoj rečenici vrijedi samo unutar zavisne rečenice: Mi diris, ke mi ne venos. Negacija se odnosi samo na predikat zavisne rečenice venos. Rečenica u cjelini ostaje pozitivna: Rekao sam to.

Ponekad se događa da je negiran predikat koji se podrazumijeva: Ĉiu povu vidi, kiu el la vastigantoj plenumas sian promeson kaj kiu ne. Negacija se odnosi na glagol koji se podrazumijeva plenumas: ...kaj kiu ne plenumas sian promeson.

Ne se koristi i u odgovorima.

Tablične NENI- riječi

Za negiranje se mogu koristiti i tablične riječi na NENI. NENI-riječ je dovoljna za negiranje predikata, dakle cijele rečenice. Položaj NENI-riječi obično nije bitan, ona svejedno negira cijelu rečenicu:

 • La tempo pasinta jam neniam revenos; la tempon venontan neniu ankoraŭ konas. - Prošlo vrijeme neće se nikada vratiti; buduće vrijeme nitko još ne poznaje.

  Prošlost se neće vratiti. Budućnost nije poznata.

 • Mi neniel povas kompreni, kion vi parolas. - Nikako ne mogu razumjeti što govoriš.

  Ne mogu razumjeti.

 • La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. - Noć je bila tako tamna da nismo mogli vidjeti ništa niti pred svojim nosom.

  Nismo mogli vidjeti. Negacija se odnosi samo na zavisnu rečenicu koja počinje s ke. Glagol glavne rečenice, estis, ostaje pozitivan.

 • Neniu radio al mi lumas, neniu varma aereto blovas sur min, neniu amiko min vizitas. - Nijedna zraka me ne osvjetljava, nimalo toplog zraka ne puše na mene, nijedan prijatelj me ne posjećuje.

  Ne svijetli ni zraka (svjetlosti). Ne puše ni dašak. Ne posjećuje prijatelj.

 • Memoru, ke Esperanto estas nenies propraĵo. - Upamtite, esperanto nije ničije vlasništvo.

  Esperanto nije ničije vlasništvo.

 • Tian Regularon por nia Ligo mi nenial povus aprobi. - Takav Pravilnik za naš Savez nikada ne bih mogao prihvatiti.

  Ne mogu ga odobriti ni iz kojeg razloga. Nenial negira cijelu rečenicu.

Dvostruka negacija

Ako se koristi NENI-riječ i tome doda riječ ne, značenje postaje pozitivno. Takva dvostruka negacija koristi se samo za izražavanje vrlo specifičnih značenja:

 • Mi ne amas neniun. - Nije da nikoga ne volim.

  Nije istina da ne volim nikoga. Dakle volim nekoga.

 • Ĝi ne estas nenies propraĵo. - Nije da je to ničije vlasništvo.

  Nije istina da nije ničije vlasništvo. Dakle, jest nečije vlasništvo.

Rečenica može postati pozitivna i ako jedna NENI-riječ jasno negira glagol, a uz nju se u rečenici javlja i druga NENI-riječ:

 • Mi ankoraŭ neniam gajnis nenion. = Neniam okazis tio, ke mi gajnis nenion. - "Još nikada nisam osvojio ništa." = Nikada se nije dogodilo da sam osvojio ništa.

  Svaki put sam osvojio bar nešto.

Ipak, više NENI-riječi u istoj rečenici ne stvara nužno pozitivno značenje. One često samo pojačavaju jedna drugu, tako da negacija ostaje:

 • Ni malutilon alportus al nia afero grandan, kaj utilon ni alportus al neniu nenian. - Veliku bismo štetu donijeli naštoj stvari, a korist ne bismo nikome nikakvu donijeli.

  Ne bismo donijeli korist.

 • Neniam, neniam, neniam li revenos. - Nikada, nikada, nikada se neće vratiti.

  On se neće vratiti. Nije važno ima li jedan, dva tri ili više neniam.

Djelomična negacija

Ponekad se riječ ne pojavljuje u rečenici na način da negira samo njen dio. Predikat ostaje na snazi. Ne negira točno ono ispred čega se nalazi, ali to može biti sljedeća riječ, sljedeći dio rečenice ili još više. Samo iz konteksta se može razaznati što je negirano:

 • Ni faris la kontrakton ne skribe, sed parole. - Ugovorili smo, ne napismeno nego usmeno.

  Napravili smo ugovor, ali ne pisani.

 • Ne ĉiu kreskaĵo estas manĝebla. - Nije svaka biljka jestiva.

  Neke biljke su jestive. Usporedite s: Ĉiu kreskaĵo ne estas manĝebla. = Neniu kreskaĵo estas manĝebla.

 • Li estas homo ne kredinda. - On je čovjek kojemu ne treba vjerovati.

  On jest čovjek.

 • En la animo ĉiuj privataj homoj kaj ĉiuj registaroj ne povas ne aprobi nian ideon. - U duši sve privatne osobe i sve vlade ne mogu ne prihvatiti našu ideju.

  Prvi ne odnosi se na predikat povas i negira cijelu rečenicu. Drugi ne odnosi se samo na aprobi (nian ideon). Ukupno značenje je: Oni ne mogu odbiti našu ideju. = Oni moraju prihvatiti našu ideju.

NENI-riječi obično negiraju cijelu rečenicu neovisno o poretku riječi, ali ponekad se i NENI-riječ može odnositi na samo dio rečenice. Tada kontekst i poredak riječi trebaju to jasno pokazivati:

 • Mi decidis paroli jam plu nenion pli pri tiu ĉi temo. - Odlučio sam da više neću ništa govoriti o ovoj temi.

  Odluka je stvarna. Negacija se odnosi samo na infinitiv paroli i na one dijelove rečenice koji se direktno odnose na njega.

 • Pli valoras faro nenia, ol faro malbona. = Faro, kiu ne okazis, ja valoras pli, almenaŭ kompare kun faro malbona. - Više vrijedi ne napraviti ništa, nego napraviti loše. = Ono što uopće nije napravljeno vrijedi više od onoga što je napravljeno loše.

  Predikat valoras ostaje pozitivan.

Kada je ne ili NENI-riječ dio složene riječi, negacija vrijedi samo unutar te riječi:

 • Sinjoro, vi estas neĝentila. - Gospodine, neljubazni ste.

  Rečenica govori da gospodin ima određeno svojstvo, naime nedostatak ljubaznosti. Samo je suptilna razlika od: Vi ne estas ĝentila.

 • La pastro, kiu mortis antaŭ nelonge (aŭ antaŭ nelonga tempo), loĝis longe en nia urbo. - Svećenik, koji je nedavno umro, dugo je živio u našem gradu.

  Negacija se odnosi samo na trajanje vremena.

 • Bedaŭrinde ili estas ne-Esperantistoj. - Nažalost, oni su ne-esperantisti.

  Oni su ljudi koji ne znaju esperanto.

 • Neniofarado estas tre dolĉa okupo. - Ne raditi ništa je slatka zanimacija.

  Ono vrijeme kada se ne radi ništa je vrlo slatko.

Nek

Nek znači "i također ne". Koristi se nakon što je već upotrebljena riječ ne, a želi se još nešto negirati. To je poput varijante riječi kaj, i slijedi u osnovi ista pravila kao i kaj:

 • Li ne vidis min, nek aŭdis. = ...kaj ankaŭ ne aŭdis. - Nije me vidio, niti čuo. = ... i nije me čuo.
 • Mi ne renkontis lin, nek lian fraton. = ...kaj ankaŭ ne lian fraton. - Nisam sreo njega ni njegovog brata. = ... i također nisam sreo njegovog brata.
 • Nenia peno nek provo donos lakton de bovo. - Nikakav trud ni pokušaj neće dati mlijeko od bika.

Nemojte koristiti nek za povezivanje dviju stvari nakon sen. Tada koristite kaj: Tiu virino ne foriru de ŝi sen konsolo kaj helpo. Ne valja: ...sen konsolo nek helpo.

Nek nije isto što i ne + naglašavanje. Da bi se naglasila negacija, koristite zajedno s ne. Ne valja reći: Mi havas nek unu amikon. Treba reći: Mi havas eĉ ne unu amikon. Ili: Mi ne havas unu amikon.

Može se koristiti i kombinacija nek - nek.

Natrag na vrh