Sadržaj

Imenice su nazivi stvari, konkretnih objekata, apstraktnih pojmova, ljudi, životinja, pojava, zbivanja, kvaliteta, vrsta, pojedinaca i t.d. Imenice u Esperantu imaju nastavak O:

 • tablo - stol = ime nečeg konkretnog
 • hundo - pas = ime životinjske vrste
 • saĝo - mudrost = naziv kvalitete
 • amo - ljubav = naziv osjećaja
 • kuro - trčanje = naziv radnje
 • martelado - rad čekićem = naziv djelovanja
 • Petro - Petro = ime osobe
 • Jokohamo - Jokohama = ime grada

Nakon imeničnog nastavka O mogu slijediti nastavak za množinu J, i akuzativni nastavak N. Mogu doći i oba zajedno, ali uvijek J ispred N:

tabloj tablon tablojn
hundoj hundon hundojn

Imenični nastavak O može se zamijeniti apostrofom, ali samo ako ne slijedi J ili N: hund'hundo, saĝ'saĝo, am'amo, kur'kuro, Jokoham'Jokohamo.

Upotreba imenica

Imenice, ili točnije rečenični dijelovi u kojima je imenica glavna riječ, imaju u rečenici obično ulogu subjekta, objekta, adjekta ili vokativa, ali mogu imati i ulogu dodatnog opisa ili predikativnog opisa druge riječi:

 • La bona virino trankviligis sian soifon. - Dobra žena smirila je svoju žeđ.

  Rečenična cjelina la bona virino, čija je glavna riječ imenica virino, ima ulogu subjekta.

 • Mi vidas leonon. - Vidim lava.

  Imenica leonon ima ulogu objekta (i stoga ima akuzativni nastavak -N).

 • Ludoviko, donu al mi panon. - Ludoviko, daj mi kruha.

  Ludoviko ima ulogu vokativa.

 • Sur la fenestro kuŝas krajono kaj plumo. - Na prozoru leže olovka i pero.

  Imenični dio rečenice sur la fenestro ima ulogu priloške oznake mjesta (i zato sadrži prijedlog mjesta sur).

 • La dentoj de leono estas akraj. - Lavlji zubi su oštri.

  Imenični dio rečenice de leono ima ulogu posvojne dopune imenice la dentoj (i stoga ima uz sebe prijedlog de).

 • Mi estas muzikisto. - Ja sam glazbenik.

  Imenica muzikisto ima ulogu predikativnog opisa subjekta mi.

Riječce imeničnog tipa

Neke riječi mogu u esperantu imati ulogu imenice, čak i ako nemaju nastavak -O. Takve su riječi lične zamjenice, tablične riječi na U i O, nazivi slova, brojčane riječi i riječca ambaŭ.

I prilozi količine mogu imati ulogu imenice.

Vlastita imena

Potpuno esperantizirana vlastita imena uvijek završavaju nastavkom O: Anno, Petro, Teodoro, Mario... I ne-esperantizirana vlastita imena su imenice, ali obično nemaju završetak O: Anna, Peter, Theodore Roosevelt, Marie Curie, Deng Xiaoping. Kod takvih imena može se izostaviti akuzativni nastavak N, čak i kada bi zbog uloge u rečenici morali imati takav nastavak. Više o tome u objašnjenjima o nastavku N.

Natrag na vrh