Tartalom

A meléknevek tulajdonságokat, minőségeket, kapcsolatokat stb. mutatnak be. A mellékneveknek az eszperantóban -A végződésük van:

  • longa - hosszú = nagyon hosszú
  • ruĝa - piros, vörös = vörös színű
  • bona - jó = jellemzően jó
  • inteligenta - intelligens, okos = van intelligenciája, intelligens
  • homa - emberi = emberekkel kapcsolatos
  • malaperinta - eltűnt = olyan, hogy már eltűnt

A birtokos névmások és a sorszámnevek is melléknevek, de ezekben a szavakban az -A végződésnek különleges jelentése van.

Az -A végződést a többes szám -J végződése követheti, és a tárgyeset -N végződése. Mindkettő állhat egymás mellett, de mindig a -J az -N előtt:

longaj longan longajn
ruĝaj ruĝan ruĝajn
miaj mian miajn
sesaj sesan sesajn

Az melléknévfokozásnál a mellékneveket a pli és a plej szócskával használjuk.

Melléknevek használata

A mellékneveket főleg főnevek leírására használjuk.

Jelzői melléknevek

A melléknevek a mondatban lehetnek főnevek jelzői is (leíró melléknevek). A jelzői melléknevek leggyakrabban a főnév előtt állnak, de utána is állhatnak. De a melléknevek egyidejűleg ugyanazon főnév előtt és után is állhatnak.

  • granda domo - nagy ház
  • domo granda - nagy ház
  • la tago longa - a hosszú nap
  • la longa tago - a hosszú nap
  • fama Franca verkisto - híres francia író
  • fama verkisto Franca - híres francia író
  • Lingvo Internacia (la origina nomo de Esperanto) - Nemzetközi Nyelv (az eszperantó eredeti neve)

A főneve után álló melléknév gyakran hangsúlyos

Állítmányi melléknevek

A melléknév leírhat valamit állítmányként az ige által.

  • La domo estas granda. - A ház nagy.

    A Granda a domo főnévre utal az estas segítségével.

  • Tiuj ĉi verkistoj iam iĝos famaj. Ezek az írók egyszer híresek lesznek.

    Famaj a verkistoj főnevet az iĝos útján írja le.

  • Mi farbis mian domon blanka. A házamat fehérre festettem.

    Fehér a domo (ház) főnevet a farbis (festette) igével írja le.

Más szavak leírása

A mellékneveket főnévszerű szavak leírására is használjuk, pl. személyes névmások, rendszerint névszói állítmányként.

  • Mi estas feliĉa. - Boldog vagyok.
  • Tiu estas mia. - Ez az enyém.
  • Tio estas bona. - Ez jó.
  • Ili fariĝis koleraj. - Mérgesek lettek.
  • Ambaŭ ŝajnis dormantaj. Úgy tűnt, hogy mindketten aludtak.

Melléknevek főnévszerű használata

Amikor egy melléknév egy főnév jelzőjeként szerepel, akkor néha elhagyhatjuk a főnevet. Ekkor a melléknév a főnév szerepét veszi át. Akkor lehetséges ez, amikor a szövegösszefüggésből látjuk, hogy melyik főnevet helyettesíti:

  • La palaco de la imperiestro estis la plej belega [palaco] en la mondo.

    A császár palotája volt a leggyönyörűbb [palota] a világon.

  • Mi ne volas tiun ĉi supon, donu al mi alian [supon].

    Nem kérem ezt a levest, adj nekem [másikat].

  • Tro malmultaj [homoj/aŭskultantoj] venis.

    Túl kevés [ember/hallgató] jött el.

  • Kelkaj [personoj] el ni alvenis malfrue.

    Néhányan [személyek] későn érkeztek.

  • Ni ambaŭ volas la saman [aferon]. (Aŭ: Ni ambaŭ volas la samon.)

    Mindketten ugyanazt [a dolgot] akarjuk. (Vagy: Mi mindketten ugyanazt szeretnénk.)

  • Vi estas la unuaj [personoj], kiujn mi vidas hodiaŭ matene.

    Ti vagytok az első(k) [személyek], akiket ma reggel látok.

  • Via pano estas malpli freŝa, ol mia [pano].

    A te kenyered kevésbé olyan friss, mint az enyém [kenyér].

  • Estas nun la dua [horo].

    Két [óra] van.

  • Mi parolas la Francan [lingvon].

    Beszélem a franci nyelvet [a franciát].

Melléknévszerű rövid szavak

Néhány ilyen szó az eszperantóban melléknévként állhat a mondatban, de nincs A-végződésük. Ezek az A, U és ES tabellaszavak, az ambaŭ szó és a számnevek.

  • Tiun straton mi neniam vidis antaŭe.

    Ezt az utcát sohasem láttam korábban.

  • Mi korektis ambaŭ erarojn.

    Mindkét hibát kijavítottam.

  • Tie loĝas du Hungaroj kaj tri Kanadanoj.

    Itt két magyar és három kanadai lakik.

Vissza a tetejére