Tartalom

Egyes nyelvi elemeket, amelyeket rendszerint nem nevezünk képzőknek, de mégis használjuk valamilyen módon a szóképzés során bizonyos különleges szabályok szerint. Ezek majdnem mindig szóösszetételek kombinációk és mondatbeli szavak szokásos elvei alapján, de valamilyen különleges szabály figyelembe vételével. Más elemek is nagyon gyakran jelennek meg a szóösszetételekben, hogy ezek is látszólag képzőknek tűnnek, bár nem követik valójában a rendes szóképzési szabályokat. Az ilyen elemeket is képzőszerű elemeknek nevezzük.

Képzőszerű szógyökök és szóösszetételek

Néhány példa az ilyen szógyökökre, amelyeket gyakran képzőszerűen használunk.

FIN

FIN gyakran használjuk előképzőként a cselekvés befejezettségére utalva az el igekötő helyett: finkanti, finfari, finmanĝi

HAV, PLEN, RIĈ

A HAV, PLEN, RIĈ képzőként is használhatók a melléknév jelentésének pontosítására: barbabarbhava, truatruhava, mankamankohava, amaamoplena, bruabruoplena, floraflorplena, fumafumoplena, oraororiĉa, herbaherbriĉa, sentasentriĉa

KELK

Előképzőszerű KELK nem meghatározott, de nem nagyszámú (egynél több) megtöbbszörözést fejez ki: kelkdek = "néhány tucat", kelkcent = "néhány száz", kelkmil = "néhány ezer". Figyelj a hangsúlyra: kElkcent, kElkmil. KELK nem szó, hanem szógyök. Ezért nem szabad különírni az ilyen szavakat. Ne írd le kelk dek, kelk mil, hanem kelkdek, kelkmil. Mindig lehet azonban írni és mondani: kelkaj dekoj, kelkaj miloj stb.

Az előképzőszerű KELK meghatározatlan (egynél több) számot jelöl: dekkelke = "tíz egy néhány", tridekkelk-jara = "harminc egy néhány éves".

Néha az előképzőszerű KELK "körülbelül" jelentéssel bír: kelkmil = "kb. ezer". Ez a korábban említett zamenhofi használattal függ össze és nem ajánlott.

KELK előképzőszerűen használatos az I tabellaszavaknál a határozatlanság kihangsúlyozására: kelkiuj = "néhányan, egyesek", kelkiom = "valamennyire, némely". A kelkiu (J nélkül) ellenjavallt. Iu pontosan egy személyt jelöl, míg a KELK egynél többet.

ON-szavak

Az ON képzős szóösszetételeket gyakran használjuk előképzőszerűen: duonhoro = félóra, kvaronhoro = negyedóra, milonmilimetro = ezredmilliméter, trionparto = harmadrész. Helyette lehet rendes szóösszetételeket is képezni, pl.: horkvarono (=kvarono de horo): Pasis certe horkvarono, antaŭ ol la floreto povis denove rekonsciiĝi. = Biztosan elmúlt egy jó negyedóra, mielőtt a kis virág újra felébredt volna.

Az előképzőszerú DUON néha különleges jelentéssel bír: "kb. félig, nem teljesen, majdnem": duonnuda = "félmeztelen", duonkuirita = "félig főzött".

A DUON rokonértelmű szavainak különleges jelentései vannak. Itt az egyik szülővel kapcsolatos rokonságot fejezi ki, mint ahogy az újraházasodással szerzett rokonságot is: duonfrato = 1. testvér, akivel csak az egyik szülővel közös, 2. félszülő fia; duonfilo = a házastárs fia; duonpatro = az anya új férje (mostohaapa); duonpatrino = az apa új felesége (mostohaanya).

VIC

VIC előképzőként olyan dolgot, vagy személyt jelöl, amely/aki helyettesít vagy helyettesíthet valamit/vkit: vicprezidanto = "elnökhelyettes", vicdirektoro = "igazgatóhelyettes", vicrado = "pótkerék".

A VIC szógyököt az újraházasodás útján létrejött rokonság kifejezésére is használhatjuk: vicpatro, vicfilo, vicfrato. Az ilyen DUON-szavak esetén, amelyek a másod rokoni fokot is jelölhetik, használjuk inkább a VIC az újraházasodásból származó rokonság jelölésére és a DUON-t csak a tényleg fél (nem teljes) rokonság jelölésére használjuk.

VIR

VIR előképzőként a hímnem jelölésére használjuk. Vö. az IN utóképzővel. A VIR csak olyan dologgal kapcsolatban használható, amelynek természetes neme és csak olyanok, amelyek hímneműek lehetnek.

VIR főleg az állatnevek esetében használatos: virĉevalo, virkato, virbovo, virhundido, virbesto

Az embert jelentő szavak esetében is használható a VIR előképzőként: virhomo, virprezidanto, virsekretario. de az embert jelentő szavak esetében általában a VIR melléknévként használjuk inkább.

Nagyon gyakran azonban elhagyjuk a VIR-t, bár hím állatról vagy emberről van szó (virbesto, virhomo).

Jegyezd meg, hogy az egymagában álló viro szó mindig "felnőtt férfit" jelent, a VIR előképző csak a hímnemet jelenti (sem emberséget, sem felnőttséget). A vira hol csak hímnemet, hol tartalmaz emberséget és felnőttséget is a szövegösszefüggés szerint.

Képzőszerű elöljárók

Az előképzőszerű előljáróval álló szavak leggyakrabban mondatszavak. Az elöljárószót előképzőként ahhoz a szóhoz tesszük, amelyre vonatkozik a teljes mondatban:

 • sen finosenfina = olyan vmi, ami végnélküli
 • pri amopriama = olyan vmi, ami szerelemről szól
 • inter naciojinternacia
 • ĝis la finoĝisfine
 • tra noktotranokti = eltölt egy éjszakát, vendégeskedik egy éjszakát
 • per laboroperlabori = megszerez munkával
 • en teronenterigi = földbe helyez
 • en amonenamiĝi (al iu) = beleszeretni vkibe/vmibe. A szeretet a szeretettre irányul, ezért inkább mondjuk mi enamiĝis al vi, ne mi enamiĝis en vi(n). Az előképzőszerű en nem a szeretettre vonatkozik. Használhatjuk még enamiĝi je iu.
 • ekster la landoeksterlando = az egész világ a saját országon kívül
 • ekster la landoeksterlandano = más ország lakója (tagja)

Az előképzőszerű elöljárószó lehet pontosító előtag egy összetételben. Egy ilyen mondatban az elöljárószó nem a későbbi elem mutatója, hanem valami másra utal:

 • parolialparoli = beszéddel fordul vkihez
 • pagiantaŭpagi = fizet a szokásos vagy kötelező határidő előtt (előre fizet)
 • radikiĝienradikiĝi = belegyökeresedik vmibe
 • rompiinterrompi = megszakít
 • rimedokontraŭrimedo = ellenszer
 • sidikunsidi = ülésezik
 • aĉetisubaĉeti = megveszteget rejtett pénzadománnyal vagy más úton
 • juposubjupo = egy másik szoknya alatt viselt szoknya (alsószoknya)
 • signosupersigno = kiegészítő jelzés a betű felett (felüljelzés)

Amikor egy ilyen szót használunk a mondatban, az előképzőszerű elöljáró gyakran megismétlődik azt előtt a szó előtt, amelyre vonatkozik: Li eliris el la dormoĉambro kaj eniris en la manĝoĉambron. De gyakran nem ismétlődik meg az elöljáró, hanem más elöljárót használunk a vonatkozó szó előtt: Ĝi parolas nur pri tiaj instruoj, kiuj ne kontraŭparolas al la scienco. al a kontraŭ megismétlődése helyett. Az, amelyre vonatkozik az előképzőszerű elöljáró, gyakran előfordulhat, mint egy ilyen ige tárgya is: La belan Saran li jam kelkfoje ĉirkaŭiris. = Ĉirkaŭ la bela Sara li jam kelkfoje (ĉirkaŭ)iris. De gyakran lehet ez a tárgy teljesen más, mint ami az előképzőszerű elöljáróra utal: Alportu al mi metron da nigra drapo.

El

El lehet szabályos előképzőszerű elöljáró szóösszetételekben és mondatszavakban, pl.: eliri (szóösszetétel) = kimegy vmiből, elbati (szóösszetétel) = kiver vmit vmiből, el (la) litoellitiĝi (mondatszó) = ágyból felkel.

De az előképzőszerű el a szóösszetételekben az alábbi jelentésekben is használatos: "teljesen, végig, eredményesen, hiba nélkül, eltűnésig":

 • trinkieltrinki = iszik vmennyit vmiből
 • lerniellerni = teljesen megtanul
 • uzieluzi = elhasznál vmit (amíg elromlik)

Néhány ilyen el-szó különleges, (átvitt) jelentést kapott:

 • tenielteni = ellenáll, kitart, tűr, elvisel
 • pensielpensi = kigondol vmit

Ha úgy tűnik, hogy nem tudjuk megkülönböztetni az el saját jelentését a különleges jelentésétől, használjunk más előképzőt a a "befejezett" jelentés kifejezésére. Így használhatjuk pl. tra, for a SAT és a FIN előképzőket. De figyelni kell arra, hogy a használt szógyök is értelem szerint megfelelő legyen, pl. trabori, trakuri, forkaŝi, satmanĝi, finkanti, finfari, finmanĝi stb. Ezt meg mmutathatjuk többszavas összetétellel is, ami gyakran a legjobb megoldás: legi ĝisfine, kuri tra la tuta urbo, manĝi ĝis sateco, kanti ĝis la fino, kanti la tutan kanton stb.

Pri

Az (-A és -E végű) mondatszavakban az előképzőszerű pri a megszokott módon is használható, pl.: pri amopriama = szerelemmel kapcsolatos, pri nutroprinutra = élelmezéssel kapcsolatos.

a szóösszetételekben az előképzőszerű pri tárgyas igéket képez. Vagy tárgyatlan igéket tárgyassá tesz, vagy pedig egy már tárgyas igéből egy új tárgyas igét képez. Rendszerint egy ilyen pri-igének van egy eredeti vonzata is pri elöljárószóval:

 • Li pensis pri la afero.Li pripensis la aferon. - Gondolkodott a dologról. → Elgondolkodott a dolgon.

  Pensi tárgyas ige, amelynek tárgya maguk a gondolatok. Pripensi tárgyas ige, amelynek tárgya az, amiről gondolkodunk.

Egyes esetekben az ilyen pri-igének olyan tárgya van, amely eredetileg nem volt pri elöljárós vonzat, de pl. de elöljáróval vagy al elöljáróval áll. Az ilyen igék esetében a pri elvesztette a saját jelentését, amely csak a mondatbeli szerep megváltoztatását jelölte. A pri így főképpen az alábbi hagyományos igék mellett használható:

 • rabiprirabi
  • Ili rabis monon de la homoj. - Pénzt raboltak az emberektől.
  • Ili prirabis la homojn (je/por mono). - Kirabolták az embereket (a pénzükért).
 • semiprisemi
  • Mi semis tritikon sur la kampon. - Gabonát vetettem a mezőre.
  • Mi prisemis la kampon (per tritiko). - Bevetettem (gabonával) a mezőt.
 • serĉipriserĉi
  • Ili serĉis armilojn ĉe li. - Fegyvereket kerestek nála.
  • Ili priserĉis lin (por armiloj). - Átkutatták őt (a fegyverek miatt).
 • lumiprilumi = fényt vet vhová
  • La luno lumis en la ĉambron. - A Hold bevilágított a szobába.
  • La luno prilumis la ĉambron. - A Hold megvilágította a szobát.

  Csak vmi olyan, ami maga is fényes, világíthat meg.
  Lumigi = fényt gyújt, fénnyel ellát.

Az előképzőszerű pri néhány esetben csak arra szolgál, hogy új jelentést adjon az igének, amely az eredeti jelentéssel kapcsolatos.

 • juĝiprijuĝi = megítél vmit
 • ĵuripriĵuri = feláldoz vmit Istennek

Ebben az esetben a pri használata hasonlít az UM utóképző használatához.

Más képzőszerű szavak

Az elöljárószavakon kívül sok más szót is használunk különféleképpen előképzőként. Itt csak néhá ny fontos példát mutatunk be erről.

Ĉi

A helyjelölő ĉi-t nagyon gyakran használjuk az -A és -E végű mondatszavakkal. rendszerint elválasztó jelet használunk az egyértelműség miatt a ĉi után.

 • en tiu ĉi jaroĉi-jare - ebben az évben → idén
 • post tio ĉiĉi-poste - ez után → később

figyeljünk arra, hogy a ĉi önálló szó a tiu ĉi, ĉi tiu, tie ĉi, ĉi tie stb. Ne használjunk ott elválasztó jelet.

Fi

A fi módosítószót gyakran használjuk előképzőként "gyűlöletes, utálatos" értelemben. A fi előképző szubjektív leértékelést vagy morális ítéletet fejez ki azzal szemben, ami utána áll:

 • homofihomo = erkölcstelen, utálatos ember
 • ŝercofiŝerco = szégyentelen, rossz tréfa
 • insektofiinsekto = utálatos vagy élősködő rovar
 • famafifama = hírhedt

Az előképzőszerű fi és az utóképző hasonló jelentésűek. A Fi szubjektívebb. Ez méltatlanságot és gyűlöletet fejez ki. Az AĈ objektívebb. Alkalmatlanságot és rossz minőséget fejez ki.

For

A for előképzőt gyakran használjuk igekötőként: foriri, foriro, forkuri, forkurado, forfali, forĵeti, forŝiri, forpermesi, fortimigi, forargumenti, forbuĉi, fordormi, foresti, foresto Az ilyen szavak teljesen normális szóösszetételek. Gyakran a de is használható ilyen értelemben: forŝirideŝiri, forprenidepreni, fortranĉidetranĉi De a for erősebb jelentést hordoz.

Mem

Az előképzőszerű mem szónak két különböző jelentése van: 1. "más segítsége nélkül": memvole, memlerninto, memdisciplino, memstara, memkompreneble. 2. "saját magának, saját magáról, saját magát": memestimo, memamo, memdefendo, memmortigo, memportreto, memofero. Ha a jelentés "saját magát", lehet használni sin előképzőszerűen.

Ne

Az előképzőszerű ne távollétet, valaminek a hiányát (pl. tulajdonség) fejezi ki: neĝentila, nelonge, nefermita, nematura, nelerta, nekomprenebla, nelegeble, mekredebla, nejudo = nem zsidó (ember), ne-Kopenhagano = nem koppenhágai (személy).

Sin

A si névmást gyakran használjuk -N végződéssel előképzőszerűen a mem helyett "önmagát jelentésben": sinfido, sindefendo, singarda, sindona

Sin önálló szóként csak harmadik személyben használható. De előképzőként sin használható első és második személyben is: Kontraŭ s-ro K. mi estos singarda.=Mi gardos min kontraŭ s-ro K.

Sin-szavak főnévi igenévből származnak: sin defendi → [sin defendi]-(cselekvés)-O → sindefendo = önvédelem

Egy ilyen sin-szónak az igei végződésen kívül mindenféle végződése lehet. Ha igei végződést szeretnénk használni, vissza kell térnünk az eredeti szóhoz, ahol a sin önálló szó. Ha a sin nem harmadik személyre utal, értelem szerűen felcserélhető a min, nin vagy vin szóval:

 • ŝia sindefendoŜi defendas sin. - az önvédelme → Megvédi magát.
 • ilia sindefendoIli defendas sin. - a védekezésük → Védekeznek.
 • mia sindefendoMi defendas min. - az én védekezésem → Védekezem.
 • nia sindefendoNi defendas nin. - A védekezésünk → Védekezünk.
 • via sindefendoVi defendas vin. - a te/ti védekezéseed/tek → Védekezel/-tek

Az ilyen szavakban megmarad a sin -N végződése. rendszerint az -N végződés (hasonlóképpen a -J végződéshez) kiesik a szóösszetételeken belül.

Vissza a tetejére