Tartalom

Az -N a tárgyeset végződése. Különböző szófajú szavakhoz tehetjük:

Az -N végződés mindig az esetleges -J végződés után áll: domojn, hundojn, virinojn, ruĝajn, grandajn, virinajn, kiujn, kiajn.

Ha egy főnév -N végződést kap, akkor minden melléknév és -U, -A végű tabellaszó, amely ennek a főnévnek a jelzői, szintén kapják meg az -N végződést:

 • grandan domon
 • domon ruĝan
 • tiun domon
 • tiajn domojn
 • tiun domon grandan
 • tian malgrandan domon antikvan
 • la malgrandajn domojn
 • domojn sen ĉiu ajn dubo tre antikvajn

tárgyi predicativum azonban ne kapjon -N végződést: Mi refarbis la flavajn seĝojn blankaj.

Az -N végződés jelölhet:

Tárgy

A tárgy az, amire a cselekvés közvetlenül utal. A tárgyra utal a a tárgyeset -N végződése. Ez teszi lehetővé a sokféle szórendet

Mindegyik következő mondat alapvetően ugyanazt a jelentést hordozza: kato mordas hundon; kato hundon mordas; mordas kato hundon hundon kato mordas; hundon mordas kato (minden esetben a macska az, aki harap, míg a kutya szenvedi el a harapást). Az -N végződés miatt mind a hat azonos jelentásű variáns világosan érthető. A szórend csak a stílustól és az ízléstől függ.

Mi amas vin; mi vin amas; vin mi amas; vin amas mi; amas mi vin; amas vin mi. Mind a hat változatnak ugyanaz a jelentése: Az szeret cselekvést "én" végzem, és a szeretet "feléd" irányul.

Tárggyal rendelkező mondatot szenvedő mondattá is átalakíthatunk. Ekkor a tárgy alany lesz.

Esti és hasonló igék nem valamire irányuló cselekvések. Az a mondatrész, amely az esti igére vonatkozik nem tárgy, hanem állítmány, amelynek soha sem kaphat -N végződést: Tio estas tri seĝoj. Mi estas kuracisto. Ŝi fariĝis doktoro.Mia patro nomiĝas Karlo.

Az ige alanya az állítmány után is állhat. Néhány igénél az ilyen szórend nagyon gyakori. Ne használjunk -N végződést az ilyen alanyoknál:

 • Hieraŭ okazis grava afero. - Tegnap egy fontos dolog történt.

  Az okazis alanya a grava afero. Ne mondd: Hieraŭ okazis gravan aferon. Ha ilyen mondatot hallonk, meg kell kérdeznünk, "mi okozta a fontos dolgot". De "okazi" nem cselekvés, amely a cselekvőtől valami felé irányul, amelyet érint ez a cselekvés. Az "okazi" igének csak egy (fő) szereplője van: az, ami történik. Ez a szereplő mindig alanyként jelenik meg, tehát ne legyen -N végződése.

 • Restis nur unu persono. - Csak egy személy maradt.

  A személy az, aki maradt. Ne mondd: Restis nur unu personon.

 • Aperis nova eldono de la libro. - Megjelent a könyv új kiadása.

  Ne mondd: Aperis novan eldonon de la libro.

 • Mankas al ni mono. - Kevés pénzem van.

  Ne mondd: Mankas al ni monon.

Mérték

Mértéket jelölő szavak és kiegészítők gyakran kapnak -N végződést.

Idő mérték

Az -N végződés az időkifejezésekben mutathatja az időhossz, az időtartam vagy gyakoriság mértékét. Ezek a kifejezések a következő kérdésekre felelnek: kiel longe?, (dum) kiom da tempo?, kiel ofte? stb.

Leggyakrabban az időhatározói -N az ige kiegészítője:

 • Mi veturis du tagojn kaj unu nokton. = ...dum du tagoj kaj unu nokto. - Két nap és egy éjjel utaztam. = ... két nap és egy éjszaka alatt.
 • Li estas morte malsana, li ne vivos pli, ol unu tagon. - Halálosan beteg. Nem fog egy napnál tovább élni.
 • La festo daŭris ok tagojn. - Az ünnep nyolc napig tartott.
 • Ŝi aĝis tridek jarojn. - Harminc éves volt.
 • La horloĝo malfruas kvin minutojn. - Az óra öt percet késik.

Az időhatározói -N lehet még melléknév vagy határozó kiegészítője:

 • Li estis dudek du jarojn aĝa. = ...je dudek du jaroj aĝa. - Huszonkét éves volt.
 • La parolado estis du horojn longa. - A beszéd két óra hosszú volt.
 • Tiu ĉi vojo estas milojn da kilometroj longa. - Ez az út 1000 km hosszú
 • Unu momenton poste ŝi malaperis malantaŭ ili. - Egy pillanattal később eltűnt mögöttük.

  Unu momenton az idő mennyiségét mutatja, amely valami óta eltelt.

 • Ŝi estas du jarojn kaj tri monatojn pli aĝa ol mi. - Két év és három hónappal idősebb, mint én.

Az időhatározói -N végződés az időre utaló post kiegészítővel vagy az antaŭ kiegészítővel is állhat az idő jelzésére: Du tagojn post tio ŝi forveturis Norvegujon. Két nap múlt el "az" óta.

Különböző mértékek

Más mértékek teljesen ugyanúgy működnek, mint az időmértékek. Lehet térbeli hosszúság, magasság, szélesség, távolság, mélység, súly és ármérték stb. A kiom?, kiel multe?, kiel malproksime?, kiel longe?, kiel alte?, kiel profunde?, kiel peze? stb. kérdésre válaszolnak:

 • Ĝi kostas dek mil vonojn. - Tízezer vonba kerül.

  (A von koreai pénz.)

 • Vi devas kuri pli ol dek kilometrojn. - Több, mint tíz kilométert kell futnod.
 • La vojo larĝis dudek metrojn aŭ iom pli. - Az húsz méter vagy egy kicsit nagyobb szélességű.
 • La monto Everesto estas ok mil okcent kvardek ok metrojn alta. - Az Everest hegy 8848 m magas.
 • Ili staris nur kelkajn metrojn for de mi. - Csak néhány méterre álltak tőlem.
 • La domo estis ducent metrojn distanca. - A házak 200 méter távolságban álltak (egymástól).

Jelölő nélküli mérték

A mérték mondatszerepben is megjelenhet, amelynek nincs jelölője: Dek jaroj estas tre longa tempo. Dek jaroj itt alany. Pasis du tagoj. Du tagoj itt alany.

Időpont

Az -N végződés lehet időpontot jelölő mondatrész. Az ilyen mondatrészek az alábbi kérdésekre felelnek: kiam?, kiudate?, kiutage?, kiujare?, kiufoje? stb. Azt is mondhatjuk, hogy az ilyen -N végződés egy időhatározói elöljárószó, rendszerint en helyett áll:

 • Unu tagon estis forta pluvo. = En unu tago... - Egy nap erős eső volt. = Egy napon (en unu tago)...
 • Ĉiun monaton li flugas al Pekino. - Minden hónapban Pekingbe repül.
 • Georgo Vaŝington estis naskita la dudek duan de Februaro de la jaro mil sepcent tridek dua. = ...en la dudek dua tago de Februaro... - George Washington 1632. február 22-én született. = ... en la dudek dua tago de Februaro ... (február 22. napján)

A hét napjai esetében a tárgyesetű főnév pontosan ismert napot jelöl: dimanĉon = "egy ismert vasárnap", ha nem is használjuk a la névelőt. Az ilyen napnév határozói alakja rendszerint azt mutatja, hogy általában ilyen napról van szó: dimanĉe = "vasárnaponként, minden vasárnap": Mi alvenos en Lyon lundon, la 30-an de Aŭgusto. (Lyonba érkezem hétfőn, augusztus 30-án.)

Az órakifejezésekben használjuk a je elöljárót, főleg akkor, ha a horo szót elhagyjuk, hogy ne kavarjuk össze az órát a dátummal

 • Tio okazis la dekan. = Ez a hónap tizedik napján történt.
 • Tio okazis je la deka. = Ez a nap tizedik órájában történt.

Jelölő nélküli időpont

Időpont mondatszerepben is megjelenhet, amelynek nincs jele: Hodiaŭ estas sabato, kaj morgaŭ estos dimanĉo. és a dimanĉo itt alany szerepben áll.

Irány

-N vonzatok és kiegészítők irányt jelölhetnek. Ekkor a merre? kérdésre felelnek, melyik irányban stb.

Egyedüli N-végződés

 • Morgaŭ mi veturos Kinŝason. = ...al Kinŝaso. - Holnap Kinshasába utazom. = ... al Kinŝaso.
 • La vagonaro veturas de Tabrizo Teheranon. - A vonat Tabrizból Teheránba megy.

Az irányjelölő -N végződést csak akkor használjuk, amikor valaminek a belseje felé történő haladásról van szó. Nem mondjuk iri muron, iri kuraciston, de iri al muro, al kuracisto. Valójában az irányjelölő -N végződést majdnem mindig csak helységnevek (főleg városnevek) esetében használjuk.

N en-nel, sur-ral és sub-bal

A közvetlen -N végződés leggyakrabban az en, sur és a sub elöljárókkal fordul elő, a három leggyakorib helyhatározói elöljárószóval. Amikor az en, sur és sub egyszerű helyzetre utal, akkor -N végződés nélkül használjuk. De ha arra akarunk utalni, hogy valami halad valami felé, ki kell egészíteni egy irányra utaló végződéssel. Elméletileg használhatjuk az al, al en, al sub, elöljárót, de gyakorlatban mindig inkább az -N végződést használjuk.

 • sur la tablo - az asztalon = az asztalon (levő helyzetben)sur la tablon - az asztalra = az asztal(on levő helyzet) irányába
 • sub la granda lito - a nagy ágy alatt = a nagy ágy (alatti helyen)sub la grandan liton - a nagy ágy alá = a nagy ágy alá (alatti helyre)
 • La hundo kuras en nia domo. - A kutya fut a házunkban

  A kutya a házban van és ott fut.

 • La hundo kuras en nian domon. - A kutya a házunkba fut.

  A kutya házon kívül volt, de most a ház belseje felé fut.

 • Mi metis ĝin sur vian tablon. - Az asztalodra tettem.

  Máshol volt, és az az asztal lapjára tettem át.

Más helyhatározói elöljárószavaknál, mint en, sur és sub gyakran nem használjuk az iránymutató -N végződést, de a szövegösszefüggésből kiderül, hogy irányról van szó. De lehet használni az -N végződést más elöljárószavak esetében, ha ez világosabbá teszi a szöveget.

 • La hirundo flugis trans la riveron, ĉar trans la rivero sin trovis aliaj hirundoj. - A fecske a folyón túlra repült, mert a folyón túl másik fecskék is voltak
 • La sago iris tra lian koron.La sago plene penetris lian koron. - A nyíl átment a szívén. = A nyíl teljesen behatolt a szívébe.

  Ha az -N végződést használjuk a tra után, hangsúlyozzuk, hogy ez a mozgás teljesen áthalad, majd továbbmegy a helyből.

 • La vojo kondukis preter preĝejon. - Az út messze a templom mellett haladt.

  Ha az -N végződést használjuk a preter után, hangsúlyozzuk, hogy az elhaladás a helytől messze halad.

 • Siajn brakojn ŝi metis ĉirkaŭ mian kolon. - Karjait a nyakam köré tette.

  Néhány esetben használjuk a ĉirkaŭ + -N végződést, hogy olyan mozgást fejezzünk ki egy olyan hely felé, amelyet valaminek a körbejárásával lehet elérni: A ház sarkának irányában futott.

 • Li kuris kontraŭ la muron kaj vundis sin. - A fallal szembe futott és megsebesült.

  Hogy kifejezzük, hogy a célunkat szembe irányú mozgással érhetjük el, érintkezve azzal, használhatjuk a kontraŭ + -N végződést.

 • Gardu vin, ke vi ne venu plu antaŭ mian vizaĝon. = ...al loko antaŭ mia vizaĝo. ...al antaŭ mia vizaĝo. - Vigyázz, hogy ne kerülj többé a szemem elé. = ... az arcom előtti helyre.
 • Mi estis en la urbo kaj iris poste ekster ĝin. = ...al ekster ĝi. - A városban voltam, később ki mentem belőle. = kívülre
 • Li iris inter la patron kaj la patrinon. - Az apa és az anya közé ment.

  A járás célja az apa és anya közötti hely.

 • Morgaŭ mi venos ĉe vin. - Holnap benézek hozzátok.

  Hagyományosan inkább: Morgaŭ mi venos al vi.

Ilyen esetekben nem szoktuk használni az irányjelölő -N végződést, mert az igazi cél bele érthető a kifejezésben. Ennek a kifejezésnek lenn e -N végződése, ha beletennénk:

 • Jakob enfosis ilin sub la kverko. - Jákob beásta őket a tölgyfa alá.

  Az igazi cél a talaj: Jakob enfosis ilin en la grundon sub la kverko.

 • Oni metis antaŭ mi manĝilaron. = Oni metis sur la tablon antaŭ mi manĝilaron. - Elém tették az étkészletet. = Az előttem álló asztalra helyezték az étkészletet.

De mégsem lenne hiba sub la kverkon és antaŭ min, mert ezeket a kifejezéseket is tekinthetjük célként ezekben a mondatokban.

Helyhatározói elöljárókat gyakran használjuk átvitt értelemben. Valami absztrakt dolgot fejezünk ki úgy, mintha hely lenne. Ekkor is használhatjuk az irányjelölő -N végződést az átvitt irány kifejezésére, pl.: Mi ŝanĝos ilian malĝojon en ĝojon.

Néhány elöljárószó maguk is irányt jelölnek: al, ĝis, el és de. Ezek az elöljárószavak sohasem jelölnek pozíciót. Utánuk soha sem használjunk -N végződést: al la urbo, ĝis la fino, el la lernejo, de la komenco.

N helyhatározók után

Az N végződést -E végű helyhatározókhoz és helyhatározói tabellaszavakhoz is tehetjük: hogy valamilyen hely felé vezető irányt jelöljön:

 • hejme = otthon → hejmen = hazafelé
 • urbe = a városban → urben = a városba
 • ekstere = valamin kívül → eksteren = valaminek a külseje felé
 • tie = azon a helyen → tien = arra a helyre, abban az irányban
 • kie = melyik helyen → kien = melyik irányba, melyik irányban
 • ĉie = minden helyen → ĉien = minden helyre, minden irányban
 • ie = valamelyik helyen → ien = valamelyik helyre, valamely irányban
 • nenie = egyik helyen sem → nenien = egyik helyre sem, semelyik irányban sem

N más jelentésekhez

Az N-vonzatok és kiegészítők leggyakrabban mértéket, időpontot vagy irányt jelölnek, de néha ilyen mondatrészt más szerepet jelöl, mint amire rendesen használjuk az elöljárót:

 • Mi ridas je lia naiveco. = Mi ridas pro lia naiveco. = Mi ridas lian naivecon. - Nevetek a naívsága miatt. = Mi ridas pro lia naiveco. = Mi ridas lian naivecon.
 • Neniam ŝi miros pri/pro sia propra malaltiĝo.Neniam ŝi miros sian propran malaltiĝon. - Sosem fog csodálkozni a a saját lealacsonyodásán.

Elméletileg minden elöljárószó helyettesíthető -N végződéssel, ha ez nem zavarja meg az értelmet. Különösen gyakran használjuk az -N-t a je helyett. Az egyértelműségi szabály mégis lehetetlen használni az -N-t a de és a el elöljárók helyett, mert N maga is közeledő mozgást kifejező jel. Néha azonban találkozunk ilyen mondatokkal is: Ili eliris la buson. Ekkor az N végződés tárgy: a busz az "eliri" cselekvés tárgya. Sokkal világosabb és ebből következően ez az ajánlott: Ili eliris el la buso (Kiszálltak a buszból.)

Tárgyeset és tulajdonnevek

Teljesen eszperantósított neveknél tárgyesetet használunk mindig a korábban bemutatott szabályok szerint.

 • Mi vidis Karlon. - Karlót (Károlyt) láttam.
 • Elizabeton mi renkontis hieraŭ en la urbo. - Elizabetóval (Erzsébettel) tegnap találkoztam a városban.
 • Tokion ni tre ŝatas. - Tokiót nagyon szeretjük.

Nem eszperantósított tulajdonnevek O-végződés nélkül is megjelenhetnek. Ezeknél a neveknél elhagyható az N-végződés, akkor is ha mondatbeli szerep azt megkívánja.

 • Ni renkontis Zminska. - Találkoztam Zminskával.

  Lengyel név itt tárgy, de N-végződés nélkül.

 • Ŝi ludis la Prière d'une vierge. - Játszotta a Prière d'une vierge-t.

  A zenemű francia neve itt tárgy, de N-végződés nélkül.

 • Li admiras Zamenhof. - Csodálja Zamenhofot.

  A név Zamenhof mint tárgy szerepel N-végződés nélkül.

Ha a név felveheti az -N végződést (ha magánhangzóra végződik), akkor természetesen hozzáadható. Hozzáadható O-végződés is idegen névhez. Ha O-végződést használunk, akkor N-végződést is kell használnunk, ha a mondat azt kívánja. Lehet előre is tenni címet vagy hasonló kifejezést, amely kaphat N-végződést.

 • Ĉu vi konas Anna? - Vajon ismered Anna?

  Az Anna név tárgyként szerepel N-végződés nélkül.

 • Ĉu vi konas Annan? - Ismered Annát?

  A név Anna tárgyként szerepel N-végződéssel.

 • Ĉu vi konas mian amikinon Anna? - Ismered a barátnőmet Anna?

  Anna megnevezése a barátnőmnek, itt feltétlenül ne kapjon N-végződést.

 • Li renkontis Vigdís Finnbogadóttir. - Találkozott Vigdís Finnbogadóttirral.

  Az izlandi Vigdís Finnbogadóttir név tárgyként szerepel eszperantó végződés nélkül.

 • Li renkontis Vigdíson Finnbogadóttir. - Ő (férfi) találkozott Vigdison Finnbogadóttir.

  Az utónév -O végződésű és -N végződést kap. Legtöbbször csak az keresztnevet eszperantósítjuk, vagy hozzáadjuk az -O végződést az eszperantósított keresztnévhez, de a vezetéknevet az eredeti formában hagyjuk eszperantó végződés nélkül. -N végződést csak ilyenkor használunk a keresztnévnél. Mégis ez nem szabály, hanem csak szokás. (Lehet írni Vigdís-t kötőjellel.

 • Li renkontis prezidanton Vigdís Finnbogadóttir. - Találkozott Vigdis Finnbogadóttir elnökkel.
Vissza a tetejére