Tartalom

Anstataŭ

Az anstataŭ elöljáró szó, olyan dolgot jelöl, amelynek a szerepét vmi más tölti be, vagy vmi olyan, aminek a helyében vmi más van:

 • Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. - A kávé helyett teát adott nekem cukorral, de tejszín nélkül.

  Nem kávét adott, hanem teát. A kávé (mint ital) szerepét a tea töltötte be.

 • Kiam mortis Jobab, ekreĝis anstataŭ li Ĥuŝam el la lando de la Temananoj. - Amikor meghalt Jobáb, helyette a temáni Husám kezdett uralkodni.
 • Anstataŭ matene, mi nun hejtados la fornon tagmeze. - Reggel helyett most délben fűtöm majd be a kályhát.

  Már nem reggel fűtök be, hanem délben.

 • Anstataŭ ĉia respondo la maljunulino nee skuis la kapon. - Mindenféle válasz helyett az öregasszony tagadólag rázta a fejét.

  Nem adott igaz választ, hanem a fejrázás szolgált válaszként.

 • Ĉu mi ne helpu vin, anstataŭ tio, ke vi sola faru la tutan laboron? - Ne segítsek neked ahelyett, hogy egyedül csinálnád meg az egész munkát?

  Most az a szándékod, hogy te egyedül csináld meg az egész munkát. Ne segítsek neked ehelyett?

 • Anstataŭ ke ĉiu lernas diversajn lingvojn, ĉiuj ellernadu unu saman lingvon. - Ahelyett, hogy mindenki különböző nyelveket tanulna meg, mindenki tanulja meg ugyanazt a nyelvet.
 • La aliaj anasoj preferis naĝadi en la kanaloj, anstataŭ viziti ŝin. - A többi lúd jobban szeretett úszkálni a csatornákban, ahelyett, hogy meglátogatták volna őt.

Krom

A krom elöljárószó olyan dologra utal, amit külön kell érteni. Ez az alapjelentés gyakorlatilag két jelentést eredményez: kizáró krom és kiegészítő krom.

Kizáró krom

A kizáró krom valami olyanra utal, amelyre a mondat többi része nem érvényes. Ha a mondat állító a kizáró krom jelentése tagadó. Az ilyen állító mondat rendszerint tartalmazza a ĉiu(j), ĉio vagy tuta szavakat:

 • Tie estis ĉiuj miaj fratoj krom Petro. - Ott volt minden barátom Petrón kívül.

  Petro nem volt ott.

 • Ĉio en ŝi estis juna kaj almenaŭ ŝajne serena, krom la frunto. - Minden fiatal benne és legalább látszólag édes a homlokán kívül.

  A homloka nem volt olyan.

 • La tuta teksto estas korekta, krom unu frazo. - Az egész szöveg helyes volt egy mondatot kivéve.

  Egy mondat nem helyes.

Ha a mondat tagadó (nem szóval, NENI- szóval vagy sen elöljáró szóval) a kizáró krom jelentése állító:

 • En la salono estis neniu krom li kaj lia fianĉino. - A teremben senki sem volt őt és a menyasszonyát kivéve.

  Ő és a menyasszonya bizony ott voltak.

 • Ne ekzistas Dio krom Mi. - Nincs Isten rajtam kívül.

  Én vagyok az egyedüli Isten, aki létezik.

 • En la lastaj monatoj mi, krom miaj profesiaj bezonoj, preskaŭ neniam eliras el la domo. - Az utóbbi hónapokban a szakmai szükségletemen kívül, majdnem soha sem mentem ki a házból.

  A szakmai szükségleteim alkalmával éppen kimegyek. (A világosság kedvéért a szakmai szükségleteim miatt, de ld. az anstataŭ és krom+jelek c. részt.)

 • Marta kuŝis sur la malmola litaĵo sen ia alia sento krom morta laciĝo. - Márta feküdt a puha ágyban bármilyen egyéb érzés nélkül, mint a halálos fáradság.

  Halálos fáradságot viszont érzett.

 • Mi nenion pli postulus, krom ke oni montru al mi sindonecon kaj estimon. - Semmi mást nem követelnék, csak hogy odaadást és tiszteletet mutasson irántam.
 • Ne ekzistas alia bono por la homo, krom manĝi kaj trinki. - Nincs más jó az ember számára, mint az evés és ivás.

Kiegészítő krom

Kiegészítő krom olyan dolgot mutat, amely még érvényben van. Ehhez adunk hozzá (később) olyan dolgot, ami szintén érvényben van. Rendszerint ankaŭ (esetleg ankoraŭ vagy ) is szerepel a mondatban ennek a kiegészítő funkciónak a megerősítésére:

 • Krom Petro tie estis ankaŭ ĉiuj aliaj miaj fratoj. = Aldone al Petro ankaŭ ili estis tie. - Péteren kívül ott volt minden más testvérem. = Péter mellett ők is ott voltak.
 • Per pruntedono ofte oni perdas krom sia havo ankaŭ la amikon. = Aldone al tio, ke oni perdas sian havon, oni perdas ankaŭ la amikon. - A kölcsönadással gyakran a tulajdonunkon kívül a barátot is elveszítjük. = Amellett, hogy elveszítjük a tulajdonunkat, elvesztjük a barátunkat is.
 • La luno ne leviĝis ankoraŭ sufiĉe alte, krom tio estis iom da nebulo. = Aldone al tio, ke la luno ne leviĝis sufiĉe, estis ankaŭ iom da nebulo. - A Hold nem jött fel még elég magasra. = Ezen kívül még volt valamennyi felhő is.
 • Krom Karlo, venis lia tuta familio. = Aldone al tio, ke venis Karlo... - Karlón kívül eljött az egész családja is. = Azon túl, hogy Karlo eljött.
 • Krom tio, ke li venis malfrue, li kondutis tre malbone. - Azon túl, hogy későn érkezett, még rosszul is viselkedett.

A félreértés kockázata

Rendszerint a szövegösszefüggés világosan megmutatja, hogy kizáró vagy kiegészítő kromról van-e szó. Ha van ankaŭ, ankoraŭ vagy akkor a krom mindenképpen kiegészítő. Ha nincs ilyen szó, és mondat tagadó, krom mindenképpen kizáró. A teljes egyértelműség kedvéért a kizáró jelentéshez lehet használni ehelyett kun escepto de, escepte de, escept(int)e + N-végződés vagy ekskluzive de. A kiegészítő jelentéshez használható az aldone al, inkluzive de.

Anstataŭ és krom + egyebek

Anstataŭ és krom kicsit másféle elöljárószók, mert valójában egyáltalán nem jelölnek mondatbeli szerepet! Csak azt jelölik, hogy valami más teljesíti-e a dolog szerepét, vagy másképpen kell érteni a dolgot. Rendszerint az összefüggés mutatja meg, hogy az átvett szerep alany, tárgy vagy más mondatrész. Szükség esetén azonban kaphatnak valamilyen jelölőt (elöljárót vagy -N végződést), amely a valódi mondatbeli szerepet megmutatja:

 • Li faris tion pro ŝi anstataŭ pro mi. - Ezt ő miatta és nem miattam tette meg.

  Ha azt mondanánk anstataŭ mi, úgy tűnne, mintha ő helyettesítene engem mint cselekvőt, hogy ezt ahelyett tette meg, hogy én is megtehettem volna. Pro azt mutatja meg, hogy én én vagyok az ok, és ő helyettesít engem ebben a szerepben.

 • Petro batis Paŭlon anstataŭ Vilhelmon. - Petro Paŭlót verte meg Vilhelmo helyett.

  Petro nem Vilhelmót verte meg, hanem Paŭlót. Vö. Petro batis Paŭlon anstataŭ Vilhelmo.= Nem Vilhelmo, hanem Petro verte meg Paŭlót.

 • Ili veturis al Londono anstataŭ al Bath. - Londonba utaztak Bath helyett.
 • Kiu alportas oferojn al dioj, krom al la Eternulo sole, tiu estu ekstermita. - Aki áldozatot ajánl fel az isteneknek, azon kívül, hogy kizárólag az Örökkévalónak, legyen kiirtva.

  Az al nélkül úgy látszana, hogy csak az Örökkévaló hozhat áldozatot az isteneknek, anélkül, hogy ki lenne irtva. Az al itt azért kell, hogy megértsük, hogy az Örökkévaló az áldozatok fogadója.

 • Neniu rajtas uzi la novan aŭton, krom en la okazo, se mi tion diros. - Senki sem használhatja az új autót, kivéve azt az esetet, ha én ezt mondani fogom.

  En azt mutatja, hogy az okazo itt időhatározó.

 • Krom Vilhelmon Petro batis ankaŭ Paŭlon. - Vilhelmón kívül Petro Paŭlót is megverte.

  A krom után az N-végződés valójában mindig felesleges, bár nem hibás ezekben a mondatokban. Zavar nem származhat ebből. Itt az ankaŭ helye is lehetetlenné teszi a félreértést. Vö. Krom Vilhelmo ankaŭ Petro batis Paŭlon.= Azon kívül, hogy Vilhelmo megverte Paŭlót, Petro is megtette ezt.

Ezt a beleértett főnévi igenévvel is lehet magyarázni: ...ahelyett, hogy ezt tennéd értem. ...ahelyett, hogy kérnék tőled... ...ahelyett, hogy Vilhelmót megverném. ...ahelyett, hogy Bathba utaznék. Azon kívül, hogy megverném Vilhelmót...

Önálló használat

Ha önállóan szeretnék használni az anstataŭ vagy krom szót annak megemlítése nélkül, hogy mi helyett áll, határozói végződéssel kell ellátni: anstataŭe = ahelyett; krome = azon kívül

 • Li ne donis al mi kafon. Anstataŭe li donis teon. = Anstataŭ kafo... - Nem adott nekem kávét. Helyette teát adott. = Kávé helyett...
 • Krome vi devas pagi por matenmanĝo. = Krom tio, kion vi jam pagis... - Azon kívül fizetned kell a reggeliért. = Azon kívül, hogy már fizettél.

Lehet használni a melléknévi végződést: Fel kellett raknunk a helyettesítő kereket. = ... azt a kereket, amely a másik kerék helyettesítésére szolgál. Kell fizetned kiegészítő díjat. = ...további díjat azon kívül, amit már kifizettél.

A krome és kroma kifejezésnek mindig kiegészítő jelentése van, sohasem kizáró jelentése.

Vissza a tetejére