Tartalom

da mennyiségi kifejezést kapcsol össze főnévvel, amely valami "anyagszerűséget" fejez ki (vmi korlátlan és határozatlan dolgot):

mennyiség anyag
unu kilogramo da pano
litro da lakto
skatolo da rizo
amason da komencantoj
du milionoj da rubloj
iom da valizoj
tiom da feliĉo
multe da problemoj

A mennyiségi kifejezés megmutatja, a mennyiséget. Ez főnév, mennyiséghatározó vagy mennyiséghatározószerű szó.

A "főnévszerű" kifejezés megmutatja, miből áll a mennyiség:

 • En la botelo estas litro da lakto. - Az üvegben egy liter tej van.
 • Ŝi aĉetis faskon da ligno. - Egy köteg fát vásárolt.
 • Tiu ĉi rivero havas ducent kilometrojn da longo. - Ez a folyó kétszáz kilométer hosszú.
 • Mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo. - Soha sem viszek magammal sok csomagot.
 • En la urbo troviĝas multe da aŭtoj. - A városban sok autó van.
 • La riĉulo havas multe da mono. - A gazdag embernek sok pénze van.
 • Li havas pli da mono, ol li povas kalkuli. - Több pénze van, mint amennyit meg tudna számolni.

Számneveknek -- unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, cent, mil -- nem kell da. A főnév jelzőjeként használjuk ezeket.

 • Tie loĝas du Esperantistoj. - Ott két eszperantista lakik.
 • Mi havas cent pomojn. - Száz almám van.
 • Tiu ĉi vilaĝo havas du mil loĝantojn. - Ennek a falunak kétezer lakosa van.

Főnévi számneveknek mint miliono, miliardo, deko és cento azonban kell a da:

 • Tiu ĉi urbo havas milionon da loĝantoj. - Ennek a városnak egy millió lakosa van.
 • En la kesto estas cento da pomoj. - A dobozban kb. száz alma van.

Rendszerint a da-kifejezés rögtön a mennyiségjelzője után áll, de néha a da-kifejezés egyedül áll. Ekkor rendszerint a mennyiségjelző a mondat más részén van (rendhagyó szórend). Néha azonban a mennyiségjelző szót beleérthetjük:

 • Da ŝafoj kaj bovoj li havis multe. = Li havis multe da ŝafoj kaj bovoj. - Sok báránya és marhája volt.
 • Da pulvo ni havas kiom vi volas. = Ni havas tiom da pulvo, kiom vi volas. - Annyi porunk van, amennyit szeretnél.

Ne használjunk N-végződést a da után

A da elöljárószó után soha sem használjunk -N végződést. A főnévszerű da-kifejezés soha sem lehet tárgy. A da előtt álló mennyiséghatározó azonban lehet tárgy: Li portas multon da valizoj. (Sok bőröndöt hoz.)

De a mennyiségi kifejezés gyakran mennyiséghatározószó, amely nem kaphat -N végződést, még ha tárgyként is szerepel a mondatban.

 • La riĉulo havas multe da mono. = La riĉulo havas multon da mono. - A gazdag embernek sok pénze van.

  Egyáltalán ne mondjuk: La riĉulo havas multe da monon.

 • Kiom da pano vi volas? = Kiel grandan kvanton da pano vi volas? - Mennyi kenyeret akarsz? = Milyen nagy mennyiségű kenyeret szeretnél?

  Egyáltalán ne mondjuk: Kiom da panon vi volas?

Mikor ne használjuk a da elöljárószót?

Ha egyáltalában nincs szó mennyiségről, mértékről vagy számról, de pl. fajról, akkor ne használjuk a da hanem csak rendesen de elöljárószót:

 • Ni manĝis specon de fiŝo. - Egy halat ettünk.

  A speco (faj, fajta) soha sem fejezhet ki mennyiséget, mértéket vagy számot. Tehát ne mondd speco da....

 • Ĉe ni estas manko de akvo. - Nálunk vízhiány volt.

  A manko szó soha sem fejez ki mennyiséget, mértéket vagy számot.

 • Pro perdo de kuraĝo ili ne venis. - A bátorság elvesztése miatt nem jöttek el.

  A perdo szó soha sem fejez ki mennyiséget, mértéket vagy számot.

Soha sem használd a da-t melléknévvel kapcsolatban, még ha mértéket, mennyiséget vagy számot is fejez ki:

 • Ni renkontis multajn homojn. (= Ni renkontis multe/multon da homoj.) - Sok emberrel találkoztunk

  Mennyiségjelző melléknevek, multa(j), kelka(j), pluraj stb. közvetlenül jelzőként kapcsolódik a vonatkozó főnévhez da nélkül.

 • La botelo estas plena de/je akvo. - Az üveg tele van vízzel.

  A plena melléknév semmiképpen sem fejez ki mennyiséget, hanem állapotot. A plene határozószó sem fejez ki mennyiséget: Tie estas plene de/je homoj. Soha sem mondd plena da... vagy plene da....

 • Tie ni trovis ĉambron plenan de/je rubaĵoj. - Ott találtunk egy lomokkal teli szobát.

A determináns -- la, tiu, ĉiu, birtokos névmások... -- határozott mondatrészek, tehát korlátozott és egyedi (nem anyagszerű). Ezért ne használd a da elöljárószót ilyen szavak előtt, hanem de vagy el:

 • Ni manĝis iom de/el la pano. - Ettünk valamennyit a kenyérből.
 • Ili aĉetis kelkajn botelojn de/el tiuj vinoj. - Vettek néhány üveget azokból a borokból.

Személyes névmás rendszerint egy vagy több meghatározott személyre utal. Ezért ne használj da elöljárószót személyes névmás előtt, hanem helyette de vagy el elöljárószót.

 • Ni manĝis iom de/el ĝi (= el la pano). - Ettünk egy keveset abból (=a kenyérből).
 • Ili aĉetis kelkajn botelojn de/el ili (= de/el tiuj vinoj). - Vettek néhány üveget azokból (= azokból a borokból).

Ha a mennyiséget vagy számot számnév vagy melléknév jelöli, ne használjuk da, hanem csak de vagy el:

 • Ŝi pagis kotizon de cent eŭroj. - Százeurós díjat fizetett.

  A kotizo semmiképpen sem fejez ki mennyiséget. De mondható ŝi pagis cent eŭrojn da kotizo.

 • Ni gustumis tre multe de unu vino. - Nagyon sokat kóstoltunk meg egy borból.
 • Ili manĝis ĉiom de/el tuta bovo. - Mindent megettek az egész bikából.
 • Li trinkis iom de/el kelkaj bieroj. - Valamennyit ittak néhány sörből.

Ha az egyesszámban álló főnév már önmagában is világosan behatárolt mennyiséget fejez ki, ne használjuk da:

 • Unu tago estas tricent-sesdek-kvinonotricent-sesdek-sesono de jaro. - Egy nap az év háromszázhatvanötöd vagy háromszázhatvanhatod része.

  Jaro önmagában is világosan behatárolható mennyiséget fejez ki.

 • Ili fortranĉis duonon de centimetro. - Levágták a centiméter felét.

Egyes szavak néha mennyiséget, néha valami mást fejeznek ki. A kifejezni kívánt dolog dönti el, hogy da vagy más elöljárót használjunk:

 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, aŭ kiun oni uzas por vino; glaso da vino estas glaso plena je vino. - A boros pohár olyan pohár, amelyben korábban bor volt, vagy amelyet borhoz használnak; egy pohár bor az egy borral teli pohár.

  Glaso hol egyedi dolgot jelöl, hol pedig mennyiséget.

 • Ili konstruis grandan reton da/de komputiloj. - Egy nagy számítógép-hálózatot építettek ki.

  Ha a grandan reton kifejezés azt mutatja, hogy mennyi számítógép volt, akkor mondjuk da komputiloj. de ha a grandan reton azt jelöli, hogyí milyen módon kapcsolódnak össze a számítógépek, akkor mondjuk de komputiloj.

A da használata tehát attól függ, mit akar mondani a beszélő. Segítségképpen el lehet képzelni egy kérdést, amelyre felelhetne a mondat:

 • Kiom da soldatoj estis? — Estis grupo da soldatoj! - Hány katona volt? -- Egy csoport katona volt.
 • Kia grupo ĝi estas? — Ĝi estas grupo de soldatoj! - Milyen csoport volt? -- Egy katonacsoport volt.
 • Kiom da rozoj vi volas? — Mi volas bukedon da rozoj! - Hány rózsát szeretnél? -- Egy csokor rózsát.
 • Kian bukedon vi volas? — Mi volas bukedon de rozoj! - Nilyen csokrot akarsz? -- Egy rózsacsokrot.

Gyakran figyelni kell arra, hogy a későbbi szó fontosabb (→ da) vagy az előző szó (→ de). Grupo da soldatoj (egy csoport katona) első sorban katonák (csoportosan). Grupo de soldatoj (katonacsoport) első sorban grupo (katonákból álló csoport). Bukedo da rozoj (egy csokor rózsa), vagy bukedo el rozoj (rózsacsokor).

A da elöljárószó használata kicsit fejlődött és megváltozott az eszperantó története során. Ezért a régi szövegekben a da ott van, ahol de vagy el kell az előző magyarázatok alapján.

"Da-izmus"

A beszélt eszperantóban terjedt el a da pontatlan használata, amelyet "da-izmusnak" nevezhetünk. Ebben a használatban a da nem az utána álló kifejezésre utal. A da már nem elöljáró. A da csak azt mutatja, hogy az előtte álló kifejezés mennyiség.

 • Mi havas multe da.
 • Kiom da vi volas? A da itt nem az utána álló vi-re utal.
 • Ili kunportis tiom da, ke ĉiu povis ricevi iom da.

Ebben sok tankönyv is hibás, amelyek azt tanítják, hogy a da főképpen az előző szóra vonatkozik. De a da első sorban arra vonatkozik, ami utána áll.

Egyesek állítják, hogy itt beleértésről van szó.

 • Mi havas multe da mono.Mi havas multe da. - Sok pénzem van.
 • Kiom da viando vi volas?Kiom da vi volas? - Mennyi húst szeretnél?

Ilyen értelemben rendszerint elhagyjuk az elöljárószót is: Li estas instruisto de lingvoj.Li estas instruisto. Nem: Li estas instruisto de. Ezért, ha el akarjuk hagyni a szót a da után, hagyjuk el a da-t is.

Tehát mondjuk így: Mi havas multe (Sok van nekem.) Kiom vi volas? (Mennyit akarsz?) Ili kunportis tiom, ke ĉiu povis ricevi iom. (Annyit hoztak magukkal, hogy mindenki kapott valamennyit.) Az olyan szavak, mint multe, tiom és iom önmagukban is mennyiséghatározó szavak. Nem szükséges, hogy mellettük használjuk a da elöljárószót, hogy mennyiségi jelentést fejezzünk ki. Csak, ha meg akarjuk mutatni, miből áll a mennyiség, használjuk a da elöljárószót, de akkor mindenképpen legyen utána főnév.

Vissza a tetejére