Tartalom

A de elöljárószónak nagyon sok jelentése van. E sokféle jelentés miatt származhatnak nehézségek is. Hozzátehetünk különféle magyarázó kifejezéseket, vagy választhatunk más elöljárószót.

Távolodás

A de elöljárószó alapjelentése a hely, ahol kezdődik a mozgás.

 • Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo. - A nagyapámtól jövök és most a nagybátyámhoz megyek.
 • La vento forblovis de mia kapo la ĉapon. - A szél lefújta a fejemről a sapkát.
 • Ilia vojaĝo de Delhio al Kalkato estis tre longedaŭra. - A Delhiből Calcuttába való utazásuk nagyon hosszan tartó volt.
 • Rekta linio estas la plej mallonga vojo de unu punkto al alia. - Az egyenes vonal a legrövidebb út egyik pontból a másikba.
 • For de tie ĉi! - El innen!

Az egyértelműség kedvéért szükség esetén használható a for de vagy disde: La polico prenis la ŝtelitan monon for de la rabisto / disde la rabisto.Ha azt mondanánk: ...la ŝtelitan monon de la rabisto, azt gondolhatnánk, hozzátartozói de elöljárószóról van szó: a lopott pénzt, amely a rablóé volt.

Eredet, ok

jelölhet eredetet vagy okot:

 • De la patro mi ricevis libron, kaj de la frato mi ricevis plumon. - Az apámtól kaptam egy könyvet és a testvéremtől egy tollat kaptam.
 • La hebreoj estas Izraelidoj, ĉar ili devenas de Izraelo. - A zsidók izraeliták, mert Izraelből származnak.
 • Francisko de Asizo = ez Ferenc, aki Assisiből származik. = Francisko el Asizo - Assisi Szent Ferenc
 • Li paliĝis de timo kaj poste li ruĝiĝis de honto. = ...pro timo... pro honto. - Elsápadt a félelemtől és aztán elvörösödött a szégyentől. = ... a félelem miatt, a szégyen miatt.

  Az ok kifejezésére általában a pro és néha az el elöljárószót használjuk.

 • Ebria de feliĉo, mi alkroĉiĝis al lia kolo. - A boldogságtól megrészegülve ugrottam a nyakába.

Különbözőség stb.

De gyakran különbözőséget, megkülönböztetést, különállást, távolságot, szétszórtságot fejez ki:

 • Mi povus diferencigi la saĝajn de la malsaĝaj! - Meg tudnám különböztetni az okosakat a butáktól!
 • Kial Vi kaŝas vin de mi? - Miért bújsz el előlem?
 • Nun mi iom liberiĝis de la plej urĝaj el miaj kolektiĝintaj laboroj. - Most kicsit felszabadultam legsürgősebb összegyűlt munkáimból.
 • Ĝi estas libera de malsanoj. - Betegségektől mentes.
 • Ili loĝas malproksime de ni. - Messze laknak tőlünk.

Idő

De jelölhet folyamatos cselekvés vagy állapot kezdő pillanatát is:

 • Li laboras de la sesa horo matene. - Reggel hat órától dolgozik.
 • De nun mi ne plu manĝos viandon. - Mostantól kezdve már nem eszem hűst.
 • Mi konas lin de longa tempo. - Hosszú ideje ismerem már őt.

Ahhoz, hogy világosan kifejezzük a mondatban az időt, használhatjuk az ekde vagy de post elöljárószókat.

ekde
= vminek a kezdete óta
de post
= vminek a vége óta

Ha időpontról beszélünk, akkor alig van különbség az ekde és de post között, de ha időtartamról van szó, akkor a különbség nagyobb: de post ŝia vivo = ekde ŝia morto (az élete végén/halála óta).

Hozzátartozás

Nagyon gyakran a de hozzátartozást (= birtoklást, tulajdont, közelséget, kapcsolódást, részességet, rokonságot...) fejez ki:

 • Jen kuŝas la ĉapelo de la patro. - Itt van az apa kalapja.

  A kalap az apámé, mint birtoka vagy tulajdona.

 • La dentoj de leono estas akraj. - Az oroszlán fogai élesek.

  A fogak az oroszlánhoz tartoznak, mint annak a testrészei.

 • Sur la bordo de la maro staris amaso da homoj. - A tenger partján nagy tömeg ember állt.

  A part a tengerhez tartozik, mert mindjárt mellette van.

 • Januaro estas la unua monato de la jaro. - Január az év első hónapja.

  A hónapok az év részei.

 • La filo de la reĝo ŝin renkontis. - A király fia találkozott vele.

  A fiú a királyé, mint rokon.

 • Mi legos poemon de Zamenhof. - Elolvasom Zamenhof verseit.

  A vers Zamenhofé, mert ő írta.

 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, aŭ kiun oni uzas por vino. - Borospohár olyan pohár, amelyben előbb bor volt, vagy amelyet borhoz használnak.

  A pohár a borhoz tartozik, mert borhoz használják vagy erre való.

 • Ŝi estas profesoro de matematiko. - Matematikatanár.

  A tanár a matematikához kötődik, mert ez a szakja. Lehet használni pri.

 • Tiu libro estas de Karlo. - Ez a könyv Karlóé.

  Gyakrabban használjuk aparteni+al: Tiu libro apartenas al Karlo.

 • Ĝi estas de mi. - Az tőlem van. Az az enyém.

  Gyakrabban mondjuk: Ĝi estas mia (Az az enyém.) Ĝi apartenas al mi. (Hozzám tartozik.)

Alany, cselekvő, tárgy

A de-kifejezés, ami a cselekvő főnév kiegészítője, rendszerint az értelmi alanyt (a cselekvőt), vagy a cselevés értelmi tárgyát jelöli:

 • La kanto de la birdoj estas agrabla. - A madarak éneke kellemes.

  A madarak énekelnek.

 • Li tuj faris, kion mi volis, kaj mi dankis lin por la tuja plenumo de mia deziro. - Rögtön megtette, amit akartam, és megköszöntem neki a kívánságom azonnali teljesítését.

  Teljesítette a kívánságomat.

Hogy hangsúlyozzuk, az értelmi alanyt, használhatjuk fare de szerkezetet: Hodiaŭ posttagmeze okazos akcepto fare de la urbestro. A polgármester fogad valakit.

Megjegyzés: Néha rövidíthető fare de szerkezet far szóval, de ez a szó nem hivatalos és kerülendő.

A szenvedő melléknévi igenévvel kapcsolatban de jelöli leggyakrabban az értelmi alanyt, a cselekvőt:

 • Ŝi estas amata de ĉiuj. - Őt mindenki szereti.

  Mindenki szereti őt.

 • Li estis murdita de nekonato. - Őt egy ismeretlen gyilkolta meg.

  Egy ismeretlen gyilkolta meg őt.

 • La montoj estis kovritaj de neĝo. - A hegyeket hó borította be.

  Hó fedte be a hegyeket.

Lehet használni fare de: La infano estis forprenita fare de la patrino. (A gyereket az anya vitte el.) De az egyszerű de is rendszerint elég a szenvedő melléknévi igenév mellett. Ha más jelentésű de-szerkezetet szeretnénk használni a szenvedő melléknévi igenév mellett, akkor ezt világosan meg kell mutatni a disde, for de, ekde stb. kifejezésekkel: La infano estis forprenita disde la patrino. (Elvették az anyától.)

Minőség

De néha minőséget, tartalmat,vagy mértéket jelöl.

 • Ŝi estas virino de meza aĝo. = Ŝi estas mezaĝa virino. - Középkorú nő.
 • Li havas harojn de nedifinita koloro. - Meghatározhatatlan színű haja van.
 • Li estas de meza kresko. - Közepes növésű.
 • bukedo de rozoj = rózsákból álló csokor.
 • reto de komputiloj = számítógépekből álló hálózat.
 • La knabo havis aĝon de nur ses jaroj. - A fiú csak hatéves volt.
Vissza a tetejére