Tartalom

Az al, el és ĝis elöljárószavak alapvető és fő jelentése az irány, de használjuk más jelentésekben is:

al
Mozgás iránya: Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo. (A nagyapámtól jövök és most a nagybátyámhoz megyek.)
Mozdulatlan irány: Ŝi apogis sin per la mano al la muro.
Az, aki kap valamit, vagy haszna/vesztesége van egy cselekvésből: Donu al la birdoj akvon. Diru al mi vian nomon. Ŝi kombas al si la harojn. Pardonu al mi! Lia babilado malhelpis al mi fari la hejmtaskojn.
Az, aki tapasztal vagy érez valamit: Ŝajnas al mi, ke vi mensogas. (Úgy tűnik nekem, hogy hazudsz.)
Tulajdonos stb. (az aparteni ige mellett): La rozo apartenas al Teodoro. (A rózsa Teodoróé.)
Az átalakítás vagy változtatás eredménye: Li disrompis ĝin al mil pecoj. Rendszerint az en + N-végződést használjuk: Li disrompis ĝin en mil pecojn
Hozzáadás, kiegészítés stb. (aligi, aliĝi, aldoni stb. igékkel.): Ĉu vi jam aliĝis al la kongreso? (Jelentkeztél már a kongresszusra?)
Akkor, amikor egy közeli vagy hasonló dolgot értékelünk: Proksime al la angulo staris aŭto. (A sarokhoz közel egy autó állt.) Tiu nubo similas al ĉevalo. (Ez a felhú egy lóra hasonlít.)
el
Mozgás belülről kívülre: El la tubo fluis akvo. (A csőből víz folyt.) Li eliris el la ĉambro. (Kijött a szobából.)
Származás, eredet, forrás, előző állapot, ok: El kiu lando vi venas? (Melyik országból jössz?) Ŝi tradukis la libron el la Ĉina lingvo. (Kínai nyelvről fordította le a könyvet.) El la knabo fariĝis junulo. (A fiúból fiatalember lett.) El surprizo (=pro surprizo) li preskaŭ falis. (Meglepve majdnem elesett.) Az ok kifejezésére ma a pro elöljárószót használjuk inkább.
Anyag, összetétel: La skatolo estis farita el ligno. (A doboz fából készült.) Unu minuto konsistas el sesdek sekundoj. (Egy perc hatvan másodpercből áll.)
Egy csoport vagy tömeg, amikor megkülönböztetnek vagy elválasztanak egyeseket a csoportból, vagy a tömeg egy részét: El ĉiuj miaj infanoj Ernesto estas la plej juna. (Minden gyermekem közül Ernesto a legfiatalabb.)
ĝis
Hely, amelyet egy mozgás érint, de nem halad el mellette: Mi akompanis ilin ĝis ilia domo. (Elkísértem őket a házukig.)
Tér, terület vagy hasonló: La tuta lago ĝis la transa bordo estas kovrita de glacio. (Az egész tó egészen a túlsó partig jéggel van beborítva.)
Idő, mérték, fok, szint vagy állapot, amelyet valami elér, de nem halad el mellette: Mi laboras de la frua mateno ĝis malfrua vespero. La tasko estu preta ĝis la fino de Junio. La prezo falis ĝis du eŭroj.

A tárgyeset -N végződése és a de elöljárószó is irányt jelölő szavak.

Vissza a tetejére