Tartalom

Egyes szavak kétszeresen vagy többszörösen fordulnak elő különleges jelentéssel. Kombinált szavaknak is nevezhetjük őket.

Kaj... kaj

Két- vagy többszörös kaj hangsúlyozásra és megerősítésre használható. Akkor a kaj minden kapcsolt dolog elé tesszük, az első elé is. Szóban ilyenkor a kaj szón van a hangsúly:

 • Kaj Petro kaj Karlo laboras. - Mind Petro mind Karlo dolgozik.

  Ragaszkodás ahhoz, hogy ne csak egyikük, hanem mindkettő dolgozzon valóban.

 • Kaj pluvas kaj blovas. - Mind esik, mind fúj a szél.

  Ragaszkodás ahhoz, hogy mindkét jelenség megtörténjen.

 • Petro kaj fumas kaj drinkas. - Petro dohányzik és iszik.

  Ragaszkodás, hogy tényleg mindkét cselekvést végzi.

 • Kaj ilia amo, kaj ilia malamo, kaj ilia ĵaluzo jam de longe malaperis. - Mind a szerelmük, mind a gyűlöletük, mind pedig a féltékenységük már régen eltűnt.

  Ragaszkodás ahhoz, hogy mind a három dolog eltűnjön.

Nek... nek

A rendes nek azt jelenti "sem". A többszörös nek azt jelenti: "sem...sem". A kombinált nek egyenlő a kaj...kaj + tagadás jelentéssel:

 • Mi renkontis nek lin, nek lian fraton. = Mi kaj ne renkontis lin, kaj ne renkontis lian fraton. - Sem vele, sem a testvérével nem találkoztam.
 • Nek ĝojo, nek malĝojo daŭras eterne. = Kaj ĝojo, kaj malĝojo ne daŭras eterne. - Sem öröm, sem bánat nem tart örökké. = Mind az öröm, mind a bánat nem tart örökké.
 • Ŝi estis muta, povis nek kanti nek paroli. = Ŝi kaj ne povis kanti, kaj ne povis paroli. - Néma volt, sem énekelni, sem beszélni nem tudott. = Nem tudott énekelni sem, és beszélni sem.

Aŭ... aŭ

A többszörös azt mutatja, hogy a bemutatott lehetőségek közül mindenféleképpen kizárólagosak. Csak az egyiküket kell választani, semelyik másikat. Beszédben ekkor kiemelten hangsúlyozzuk az -val:

 • Nun ni devas venki morti! - Most vagy győznöm, vagy halnom kell!

  Nem tehetjük meg mindkettőt és valami mást sem tehetünk a kettő közül.

 • vi faris grandan eraron, mi ĉion miskomprenis. - Vagy nagy hibát követtél el, vagy mindent félreértettem.

  Nincs másik választás.

 • Oni povus diri, ke ŝi forgesis ĉion en la mondo, ŝi ne havis forton, por iri pluen. - Azt is mondhatnánk, hogy vagy ő felejtett el mindent a világon, vagy nincs ereje továbbmenni.

Jen... jen

A jen valamire ráirányítja a figyelmet. A kétszeres vagy többszörös jen-nek nincs ilyen jelentése, de változatokat vagy lehetőségeket vezet be, amelyeknél csak az egyik lehetőség áll fenn. Jen...jen = hol...hol...:

 • Jen mi ardas de varmego, jen mi tremas de frosto. - Hol égek a forróságtól, hol remegek a fagytól.

  A két állapot váltakozik. Egyszer melegem van, máskor fázom.

 • Ŝia vizaĝo aperigis jen mortan palecon, jen koloron de sango. - Az arca hol halálsápadtnak mutatkozott, hol vérvörösnek látszott.

  Az arca változgatott.

 • Mario videble havis deziron jen koleri, jen ridi, jen premi la manon al tiu ventanimulo. - Mariónak láthatólag hol az volt a kívánsága, hogy mérgelődjön, hol pedig az, hogy nevessen, hol az, hogy megszorongassa ennek a szélhámosnak a kezét.
 • Li okupadis sin jen per tio, jen per alio. - Hol ezzel, hol mással foglalkozott.

Ju... des

A Ju és des mindig a pli vagy malpli-val együtt használatos. A Ju és a des együtt arra utal, hogy az egyik pli-kifejezés függ a másiktól. A ju-kifejezés azt mutatja meg, hogy ki irányít. A des-kifejezés arra utal, aki függ:

 • Ju pli da mono ni havos, des pli rapide kaj bone iros kompreneble nia afero. - Minél több pénzünk lesz, annál gyorsabban és jobban halad az ügyünk.

  Ha pénz megtöbbszöröződik, a gyorsaság és a jóság is sokasodik majd.

 • Ju pli alte staras la lingvo, des pli rapide progresas la popolo. - Minél magasabban áll a nyelv, annál gyorsabban fejlődik a népe.

  A nép fejlődése nyelvének színvonalától függ.

 • Ju pli da bruo, des malpli da ĝuo. - Minél több zaj van, annál kevesebb az élvezet.
 • Ju pli grandaj ili fariĝis, des malpli ili volis tion toleri. - Minél nagyobbakká lettek, annál kevésbé akarták ezt tűrni.

  Amikor nőttek nagyságban, türelemben visszafejlődtek.

 • Ju pli klare vi elparolas, kaj ju malpli da malfacilaj vortoj vi uzas, des pli bone oni komprenas vin. - Minél világosabban ejted ki a szavakat és minél kevésbé nehéz szavakat használsz, annál jobban fognak megérteni.

  A világosság erősítése, és a nehéz szavak csökkentése a megértés javulását eredményezik.

Néha a des egyedül szerepel, a ju nélkül. Ekkor a ju-kifejezés valamennyire beleérthető a mondatba.:

 • La saloneto ne estis vasta, tial des pli frapis la okulojn la eleganteco de ĝia aranĝo. - A kis terem nem volt tágas, ezért annál szembeötlőbb volt a berendezésének eleganciája.

  Ezt a gondolatot lehet beleérteni: Ju pli malvasta estas eleganta salono, des pli la eleganteco frapas la okulojn. (Minél szűkösebb egy elegáns terem, annál szembeötlőbb az elegancia.)

A des egyedül gyakran helyettesíthető a tiom tabellaszóval.

Néhány nyelvben ugyanazt a szót lehet használni a függő és az irányító pli-kifejezéshez. Ez nem lehet az eszperantóban. Ju...ju értelmetlen. Az irányító (mal)pli-kifejezés előtt legyen ju és a függő (mal)pli kifejezés előtt legyen des. Ne mondd: Ju pli rapide vi revenos hejmen, ju pli bone. Mondd így: Ju pli rapide vi revenos hejmen, des pli bone. (Minél gyorsabban hazajössz, annál jobb.) Természetesen a des...des sem lehet, Viszont lehet több ju-kifejezés, amelyek együtt irányítanak egy vagy több des-kifejezést: Ju pli zorge kaj ju pli malrapide vi faros la laboron, des pli kontenta kaj des pli ĝoja mi fariĝos. (Minél gondosabban és minél lassabban csinálod meg a munkát, annál elégedettebb és annál boldogabb leszek.)

Vissza a tetejére