Tartalom

A kaj, , sed, plus, minus és nek kötőszavak. A nek-ről olvasd el a tagadásról szóló magyarázatot.

Kaj

Kaj két olyan dolgot köt össze, amely ugyanaz a mondatrész a mondatban.

 • Karlo kaj Petro manĝas. - Karlo és Petro eszik.

  Két személy ugyanazt a cselekvést végzik. Két alany.

 • Karlo manĝas kaj trinkas. - Karlo eszik és iszik.

  Karlo két cselekvést végez (egyidejűleg és egymás után). Két állítmány.

 • Karlo manĝas rizon kaj legomojn. - Karlo rizst és zöldségeket eszik.

  Két dolog, amely ugyanazon cselekvés ugyanúgy érint. Két hasonló tárgy van.

 • Petro manĝas per forko kaj tranĉilo. - Petro késsel és villával eszik.

  Két eszköz segít ugyanannál a cselekvésnél. Ha akarjuk, megismételhetjük az elöljárószót: per forko kaj per tranĉilo

 • Petro estas maljuna kaj saĝa. - Petro öreg és bölcs.
 • Petro havas grandan kaj luksan domon. - Petrónak van egy nagy luxusháza.

  Amikor két melléknév ugyanannak a főnévnek a jelzője, gyakran elhagyjuk kaj: Petro havas grandan luksan domon. (Petrónak van egy nagy, luxusháza.

 • Karlo laboras por kaj per Esperanto. = ... por Esperanto kaj per Esperanto. - Karlo az eszperantóért és az eszperantóval is dolgozik. = ... az eszperantóért és az eszperantóval.
 • Petro legis la gazeton, kaj Karlo rigardis televidon. - Petro olvasta az újságot, és Karlo tévét nézett.

  Két összekapcsolt főmondat.

 • Ili diris, ke ili tre amuziĝis, kaj ke ili volonte revenos venontjare. - Azt mondták, hogy nagyon jól szórakoztak és hogy szívesen visszajönnek jövőre.

  Két összekapcsolt ke-mondat.

 • Jen venas tiu knabino, kiu savis mian vivon, kaj kiu poste malaperis. - Itt jön az a lány, aki megmentette az életemet és aki később eltűnt.

  Két összekapcsolt kiu-mondat.

Ha több, mint két ugyanolyan szerepű dolog fordul elő, rendszerint kaj csak az utolsó elé tesszük, különösen, ha nagyon hosszú felsorolás van a mondatban. Ott, ahol nincs kaj beszédben kicsit szünetet tartunk. Írásban vesszőt teszünk:

 • Petro, Karlo, Elizabeto kaj Eva vojaĝis kune al la kongreso. = Petro kaj Karlo kaj Elizabeto kaj Eva vojaĝis... - Petro, Karlo, Elizabeta és Eva együtt utaztak a kongresszusra. = Petro és Karlo, Elizabeta és Eva utaztak...
 • Hodiaŭ ni manĝos supon, salaton, viandaĵon, frititajn terpomojn kaj glaciaĵon. - Ma levest, salátát, húsételt eszünk, sült krumplit és fagylaltot.
 • Li iras per aŭto, ŝi iras per trajno, kaj mi iras piede. - Autóval megy, ő vonattal, és én gyalog megyek.

Szóban néha teljesen elhagyjuk kaj:

 • Li estas stulta, malaminda. Mi tute ne ŝatas lin. - Buta, gyűlöletes. egyáltalán nem szeretem őt.
 • Venis Karlo, Petro, Eva. Jes, ĉiuj miaj amikoj venis. - Eljött Karlo, Petro, Eva. Igen, minden barátom eljött.

Hangsúlyozáshoz használhatjuk kaj minden dolog előtt, még az első előtt is

Különböző típusú kapcsolatok a kapcsolt mondatokban

Amikor a mondatokat kaj köti össze, ez a kapcsolat sok különféle jelentéskapcsolatot képviselhet. A szövegösszefüggésből érthetjük meg, milyen ez a kapcsolat:

 • Mi lavis la vestaĵojn, kaj (poste) mi sekigis ilin. - Kimostam a ruhákat és (aztán) megszárítottam.

  Kaj időbeli egymásutániságot jelöl. A poste szükség esetén segítheti a megértést.

 • Anno estas gaja persono, kaj (kontraste) Elizabeto estas silentema. - Anna vidám személy, és (ezzel ellentétben) Eizabeta halk szavú.

  Kaj ellentétpárt, szembenállást jelöl.

 • Ŝi havas brunajn okulojn, kaj (aldone) ŝiaj haroj estas longaj. - Barna szeme van, és (még hozzá) hosszú haja van.

  Kaj kiegészítő információt jelöl.

ugyanúgy működik, mint a kaj. Ugyanazokat a dolgokat tudja összekötni ugyanolyan módon, azt jelöli, hogy a kapcsolt dolgok alternatívak. azt mutatja, hogy választhatunk az összekapcsolt dolgok közül, vagy azt, hogy bizonytalan, melyikük érvényes:

 • Petro Karlo laboras. - Petro vagy Karlo dolgozik.

  Két lehetséges alany. Az egyikük dolgozik, esetleg mindkettő.

 • Ni povas manĝi viandaĵon fiŝaĵon. Kion vi preferas? - Ehetünk hús- vagy halételt. Mit kérsz inkább?

  Választás két lehetséges tárgy közül.

 • Vi devas fari tion per fosilo (per) hakilo. - Ezt ásóval vagy kapával kell megtenned.
 • Ĝi estis ruĝa flava. Mi ne memoras klare. - Piros vagy sárga volt. Nem emlékszem pontosan.
 • Mi konstruus lignan ŝtonan domon. - Fa- vagy kőházat építenék.
 • Ĉu eblas konstrui aŭton kun kvin ses radoj? - Lehet építeni öt- vagy hatkerekű autót?
 • La kato troviĝas sur sub la domo. - A macska a házon vagy a ház alatt van.
 • Ĉu mi kapablas plenumi tiajn laborojn ĉu mi ne kapablas? - Képes vagyok ilyen munkákat elvégezni vagy nem vagyok képes?
 • Ŝi ne sciis, ĉu ŝi nur sonĝis ĉu tio estis efektivaĵo. - Nem tudta, hogy csak álmodott-e, vagy ez valóság volt.
 • La pasantoj forflankiĝis antaŭ ŝi, supozante, ke ŝi estas frenezulino ke ŝi havas ian urĝegan bezonon rapidi. - A járókelők elhaladtak mellette, feltételezve, hogy bolond, vagy hogy valamilyen nagy szüksége van, hogy siessen.
 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, kiun oni uzas por vino. - Borospohár olyan pohár, amelyben előbb bor volt, vagy amelyet borhoz használnak.
 • Vi povas vojaĝi per trajno, buso, aŭto biciklo. - Utazhatsz vonattal, busszal, autóval vagy kerékpárral.
 • Kiu povas helpi min? Eble Karlo, Petro Elizabeto. - Ki tud nekem segíteni? Talán Karlo, Petro vagy Elizabeta?

Rendszerint kizáró értelmű. Ez azt jelenti, hogy csak az egyik lehetőség lehet igaz. De néha lehet inkluzív. Ekkor megengedjük, hogy egynél több lehetőséget (akár mindet) is válasszunk. A szövegösszefüggés mutatja meg, hogy kizáró-e vagy inkluzív.Hogy az exkluzív értelmet hangsúlyozzuk, használhatjuk minden lehetőség előtt. Az inkluzív értelem hangsűlyozásához, néha, főképpen az írott nyelvben, használhatjuk akaj/aŭ kifejezést: La vojaĝo okazos per trajno kaj/aŭ buso. = La vojaĝo okazos per trajno buso, aŭ per trajno kaj buso aŭ ambaŭ. Rendszerint nem használjuk kaj/aŭ a beszélt nyelvben, csak az írott nyelvben. Ajánlatos kerülni kaj/aŭ az írott nyelvben. Jobb közvetlenül kimondani minden alternatív lehetőség közötti választás lehetőségét.

Sed

Sed kötőszó mondatokat vagy mondatrészeket köt össze és azt mutatja meg, hogy ezek valamiképpen szemben állnak egymással.

 • La papero estas tre blanka, sed la neĝo estas pli blanka. - A papír nagyon fehér, de a hó fehérebb.
 • Li amas min, sed mi lin ne amas. - Szeret engem, de én nem szeretem őt.
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem; sed ŝi mem tute ne zorgas pri si kaj tute sin ne gardas. - Úgy gondoskodom róla, mint ahogy magamról gondoskodom, de ő egyáltalán nem gondoskodik saját magáról és egyáltalán nem vigyáz magára.
 • Nia provincestro estas severa, sed justa. - A tartományfőnökünk szigorú, de igazságos.
 • Mi volis lin bati, sed li forkuris de mi. - Meg szerettem volna ütni őt, de elfutott előlem.
 • Mi kriis tiel laŭte, kiel mi povis, sed neniu min aŭdis, mi estis tro malproksime. - Olyan hangosan kiáltottam, ahogyan tudtam, de senki nem hallott meg, túl messze voltam.
 • La patro ne legas libron, sed li skribas leteron. - Az apa nem könyvet olvas, hanem levelet ír.
 • Tio ĉi estis jam ne simpla pluvo, sed pluvego. - Ez már nem egyszerű eső, ez már zivatar.
 • Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. - Kávé helyett teát adott cukorral, de tejszín nélkül.

  Feltételezték, hogy lesz tejszín is a teában.

Sed gyakran tamen szóval együtt jelenik meg, amely ekkor az ellentétet hangsúlyozza.

 • Mi ne scias la lingvon hispanan, sed per helpo de vortaro hispana-germana mi tamen komprenis iom vian leteron. - Nem ismerem a spanyol nyelvet, de egy spanyol-német szótár segítségével mégis megértettem egy kicsit a leveledet.
 • Ŝi havis forton kaj ŝi estis laborema, sed ŝi tamen restis malriĉa. - Volt ereje és szorgalmas volt, de mégis szegény maradt.

Ha tamen használjuk,gyakran ugyanolyan helyes kaj használata sed helyett, mert az ellentétet elég jól kifejezi tamen:

 • Li havis la impreson, ke li sonĝas kaj tamen ne sonĝas. - Az volt a benyomása, hogy álmodik, de mégsem álmodik.
 • La lekanto sentis sin tiel feliĉa, kvazaŭ tiam estus grava festotago, kaj tamen tiam estis nur simpla lundo. - A nyalánk annyira boldognak érezte magát, mintha akkor egy fontos ünnep lenne, de mégis csak egy egyszerű hétfő volt.

Tamen mégis rendszerint kiegészítő, sed azonban kötőszó. Ezért sed a mondat elején jelenik meg, a tamen megjelenhet bárhol egy mondaton belül. Néha tamen egy olyan főmondat elején jelenik meg,amely közel van az előző főmondathoz. Ekkor tamen kötőszói szerepet kap. Tamen gyakorlatilag a sed-del azonos szerepben jelenik meg. Azt is mondhatnánk, hogy sed vagy kaj jelentését veszi át: Li estas tre ekkolerema kaj ekscitiĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo; tamen li estas tre pardonema,li ne portas longe la koleron kaj li tute ne estas venĝema. (Ő nagyon robbanékony, és a legkisebb apróságon is felizgatja magát; de mégis nagyon elnéző,nem tartja sokáig a haragot és egyáltalán nem sértődékeny.)

Plus és minus

A plus és minus szavakat főleg a matematikai és hasonló kifejezésekben használjuk, hogy mutassa a szimbólumokat + (plus) és - (minus). Plus hozzáadást, pozitivitást stb. jelöl. Minus kivonást, negativitást stb. jelöl.

De néha plus használható kaj helyett, amikor összeadásról vagy hasonlókról beszélünk. Minus hasonlóképpen helyettesíthető, de nem, amikor kivonásról stb. van szó.

 • Ĝi kostas dek eŭrojn plus kvindek cendojn. = ...kaj aldone kvindek cendojn. - Tíz euróba + 50 centbe kerül. = ...és még ehhez jön ötven cent.
 • Necesas sperto plus zorgemo. = ...kaj ankaŭ zorgemo. - Kell hozzá tapasztalat + gondoskodás. = ... és még gondoskodás.
 • Mi pagos al vi 1000 eŭrojn minus la 100 eŭrojn, kiujn vi ŝuldas al mi. Mi do pagos sume 900 eŭrojn. - Kifizetek 1000 eurót - azt a 100 eurót, amivel tartozol nekem. Tehát összesen 900 eurót fizetek.

Néha plus és minus elöljárószóként is használatos a kun-hoz és a sen-hez hasonlóan, de mégis -N végződés nélkül. De mégis ajánlatos a plus és minus használata kötőszóként, amint az előző példákból is látszik, kitéve az -N végződést, ha a mondat úgy kívánja meg.

Kötőszavak szócsonkok között

Egyes esetekben az írott nyelvben a kaj használható szócsonkok két tagja között mondatrövidítés céljából:

 • Ili en- kaj el-iris tre rapide. = Ili eniris kaj eliris tre rapide. - Nagyon gyorsan be- és kimentek.
 • Tio estas kombinita manĝaĵ- kaj gazet-vendejo. = ...manĝaĵvendejo kaj gazetvendejo. - Ez kombinát étel- és újságárusítóhely.
 • Li faris multajn erarojn: skrib-, leg- kaj pens-erarojn. = ...skriberarojn, legerarojn kaj penserarojn. - Sok hibát tett: írás-, olvasás- és gondolathibákat.
 • Tute mankas sub-tasoj kaj -teleroj. = ...subtasoj kaj subteleroj. - Egészen hiányzanak a csészealátétek és -tányérok.
 • Tio estas manĝaĵ- gazet-vendejo. - Ez étel- és újságos bolt.
 • Tio estas manĝaĵ- sed ankaŭ gazet-vendejo. - Ez étel-, de újságos bolt is.

Ilyen mondatok elég természetellenesek, Általában nem ajánlottak, különösen amikor végződés nélküli szócsonkok vannak benne, ami rendszerint nem lehet az eszperantóban. Inkább más rövidítési módszert használjunk.

 • Ili iris en la domon kaj el ĝi tre rapide. - Bementek a házba és nagyon gyorsan ki is mentek belőle.
 • Tio estas kombinita manĝaĵa kaj gazeta vendejo. - Ez kombinált étel-és újságos bolt.
 • Li faris multajn erarojn skribajn, legajn kaj pensajn. - Sok írásbeli, olvasási és gondolati hibát ejtett.
 • Tio estas manĝaĵa gazeta vendejo. - Ez étel- és újságbolt.
 • Tio estas manĝaĵa sed ankaŭ gazeta vendejo. - Ez étel- de újságbolt is.
Vissza a tetejére