Tartalom

Mennyiségi szavak egyes esetekben különleges módon viselkednek. Mennyiségi jelentéssel bíró szavak lehetnek főnevek (multo, kelko stb.), melléknevek (multa, pluraj stb.), határozószavak (multe, sufiĉe stb.), valamint határozószerű szavak (pli, tiom stb.).

Mennyiségi főnevek

Mennyiséghatározó főnevek ugyanúgy viselkednek,mint a rendes főnevek. Gyakran da-kifejezés mellett állnak,amely megmutatja,hogy miből áll a mennyiség.

 • Kiam mi ien veturas, mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo. - Amikor valahová utazom, soha sem viszek magammal sok csomagot.

Nyelvtanilag a mennyiséghatározó szó a domináns szó, de értelmi szempontból gyakran a da-kifejezés fontosabb. Néha úgy tekintjük egy ilyen da-kifejezés főnevét,mintha az lenne a domináns:

 • Tiam grandega multo da vortoj fariĝus en la skribado tute nediferencigeblaj unu de alia. - Akkor hatalmas mennyiségű szó írásban teljesen megkülönböztethetetlen lenne egymástól.

  Nediferencigeblaj nyelvtanilag a multo-hoz kapcsolódik,de -J végződése van,mivel értelemszerűen nagyon erősen kötődik a vortoj-hoz. Valójában a mondat nagyon különös lenne,ha így mondanánk nediferencigebla -J nélkül,mert az utána álló unu de alia kifejezés kikényszeríti a több egyed gondolatát. Vö. Grandega multo da vortoj fariĝas tute senbezona por lernado. (Hatalmas mennyiségű szó teljesen szükségtelen a tanuláshoz.)

Multo és malmulto helyett a leggyakrabban a multe és malmulte határozószói alakot részesítjük előnyben.

Mennyiséghatározó szavak

Mennyiséghatározó szavak gyakran úgy jelennek meg a mondatokban, mintha alanyként,tárgyként stb. álló főnevek lennének. Gyakorlatilag itt csak a multe, sufiĉe,kelke szavakról és változataikról beszélhetünk. A kelke ilyen értelmű használata ma azonban nagyon ritka:

 • En la kelo troviĝas multe da rubaĵoj. - A pincében sok lom van.

  Multe alany. Mondhatjuk szintén multo da rubaĵoj.

 • El ŝia buŝo eliris kelke da perloj kaj kelke da diamantoj. - A szájából néhány gyöngyszem és néhány gyémánt jött ki.

  A két kelke az eliris alanya. Azt is lehetne mondani kelko da perloj/diamantoj, de kelko általában soha sem használatos. Ma a leggyakrabban kelkaj használjuk: kelkaj perloj, kelkaj diamantoj

 • La riĉulo havas multe da mono. - A gazdag embernek sok pénze van.

  Multe tárgy, de nem kaphat -N végződést, mert határozószó.

 • Mi havas sufiĉe da laboro. - Elég munkám van.

Hasonlóképpen használhatunk határozószerű mennyiségjelölő szókat:

 • Ĉu vi scias, kiom estis da mortigitoj? - Tudod, mennyi meggyilkolt volt?

  Kiom az estis alanya.

 • Prenu tiom da mono, kiom vi volas. - Végy annyi pénzt, amennyit szeretnél.

  Tiom és kiom tárgy.

 • Pri tiom da feliĉo mi eĉ ne sonĝis, kiam mi estis ankoraŭ la malbela anasido! - Ennyi boldogságról még csak nem is álmodtam, amikor még rút kis kacsa voltam.

  Tiom pri-vonzat.

 • Restas ankoraŭ iom da problemoj. - Marad még valamennyi probléma.

  Iom alany.

 • Observu pli da ordo! - Jobban figyelj a rendre!

  Pli itt tárgy.

 • Tro da kuiristoj kaĉon difektas. - Túl sok szakács rontja el a pácot.

  Tro itt alany.

Amikor egy mennyiséghatározó szó után egy da-kifejezés áll, gyakran úgy tűnik, hogy a határozószó nem a döntő szó, hanem a da-kifejezés után álló főnév a döntő szó. Értelmi szempontból a da-kifejezés valóban fontosabb, de nyelvtani szempontból a határozószó a döntő szó. De amikor a mennyiséghatározó szó + da-kifejezésnek jelzője van, általában ezt a jelzőt a da-kifejezéshez kapcsoljuk, jóllehet, nem az az elsődleges: Multe da akvo estis verŝita sur ĝin. De ha hiányzik a da-kifejezés, a jelzőt csak a határozószóhoz lehet kapcsolni, és emiatt az -E végződést kell használni: Multe estis farite.

Mennyiségi melléknevek a mennyiséghatározó szavak helyett

Gyakran lehet helyettesíteni a mennyiséghatározó szót mennyiséghatározó melléknévvel. Ekkor a da-kifejezés főneve lesz a főszó és da eltűnik:

 • En la subtegmento troviĝas multaj malnovaj vestaĵoj....multe/multo da malnovaj vestaĵoj. - A tetőtérben (padláson) sok régi ruha van. ≈ ...multe/multo da malnovaj vestaĵoj.
 • La riĉulo havas multan monon....multe/multo da mono. - A gazdag embernek sok pénze volt. ≈ ...multe/multo da mono.

De van egy kis árnyalati különbség. Multaj és kelkaj egyedi, különálló dolgok és együttes, meghatározatlan tömeg esetében használatos. Multe és kelke meghatározatlan tömeg esetén használható. Tehát nem mondhatnánk: Kelke da homoj sentas sin la plej feliĉaj, kiam ili vidas la suferojn de siaj najbaroj. Így kell mondani Kelkaj homoj..., minden ember külön érzéséről beszélünk.

Fok és mennyiség

Fok és mennyiség különböző dolgok, de néha közelednek egymáshoz.

Tre és multe

 • tre = magas fokon, erős intenzitással
 • multe = nagy mennyiségben,hosszan tartó,gyakran ismétlődő

Melléknevek és határozószavak mellett majdnem mindig tre használjuk, de használhatjuk multe is, amikor egyértelműen mennyiségről vagy gyakoriságról van szó. Igék mellett leggyakrabban multe használjuk, mert általában mennyiségről vagy gyakoriságról van szó, de tre is használható, amikor fokozásról vagy intenzitásról van szó.

 • Ĝi estas tre bona. - Az nagyon jó.
 • Tie troviĝas tre grandaj domoj. - Ott nagyon nagy házak vannak.
 • Mi tre ŝatas Berlinon. = Mi intense ŝatas Berlinon. - Nagyon szeretem Berlint. = Intenzíven szeretem Berlint.
 • Mi tre amas ŝin. = Mi intense amas ŝin. - Nagyon szeretem őt. = Intenzíven szeretem.
 • Mi havas multe da mono. - Sok pénzem van.
 • Ŝi multe pensis pri tio. = Ŝi longe pensis pri tio. - Sokat gondolkodott erről. = Hosszú ideje gondolkodott erről.
 • Kiu multe parolas, ne multe faras. - Aki sokat beszél, nem sokat tesz.
 • Li tre multe helpis al mi. - Nagyon sokat segített nekem.

  Tre multe írja le. Multe helpis írja le.

A pli és tro mellett multe használjuk:

 • Ĝi estis multe pli granda ol antaŭe. - Sokkal nagyobb volt, mint korábban.
 • Ĝi fariĝis multe tro nigra. - Túlságosan nagyon fekete lett.

Kiel és tiel

A kiel és tiel tabellaszavak nem csak a módot, hanem a fokot is mutatják. Használjuk ezeket ugyasnott, ahol tre is használható:

 • Vi estas tiel bela, tiel bona kaj tiel honesta, ke mi devas fari al vi donacon. - Olyan szép vagy, olyan jó és olyan szerény, hogy meg kell ajándékoznom téged.

  Lehet mondani: tre bela, tre bona és tre honesta.

 • La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. - Az éj olyan sötét volt,hogy még az orrunk elé sem tudtunk látni.

  Lehet mondani: tre malluma.

Kiom és tiom

A kiom és tiom tabellaszavak mennyiséget jelölnek.Hasznuljuk ott, ahol multe is használható:

 • Mi volas tiom da terpomoj, kiom mi povas porti. - Annyi burgonyát akarok,amennyit el tudok vinni.

  Lehet mondani: volas multe és povas porti multe.

 • Ŝi tiom laboris, ke ŝi fariĝis ĉefo de la firmao. - Annyit dolgozott, hogy a cég vezetője lett.

  Lehet mondani: multe laboris. (Sokat dolgozott.)

A multe előtt gyakran állhat tiom, mert multe mennyiséghatározó szó: Nun li estis ja riĉa, havante tiom multe da mono. Vagy ...havante tiel multe da mono. Vagy ...havante tiom da mono. (lévén annyi/olyan sok pénze van.)

"Tiom-kiom-izmus"

Kiom és tiom néha a fokozásnál is használjuk, a kiel és tiel helyett, ha nagyon erősen ki akarjuk hangsúlyozni. Ez nagyon jó. De néhány eszperantista rendszeresen kiom és tiom használja kiel és tiel helyett a fokozásnál, mintha azok mindig hangsúlyosak lennének, pl.: Mi estas tiom forta, kiel vi. Vö. a Fundamento mondatával: Mi estas tiel forta, kiel vi. Ilyen "tiom-kiom-izmus" teljesen idegen a Fundamentótól és Zamenhof használatától. Emellett a tiom-kiom-isták elveszítik azt a lehetőséget, hogy tiom és kiom csak hangsúlyozáskor használják.

Vissza a tetejére