Tartalom

Ne

Egy mondat tagadásához ne szót használjuk. Ne azt tagadja, ami előtt áll. Rendszerint ne az állítmány előtt áll, ha az állítmányt tagadjuk, tagadjuk az egész mondatot:

 • Mi ne dormas. - Nem alszom.

  Nem úgy van, hogy alszom. Az alvásom teljesen tagadva van.

 • Al leono ne donu la manon. - Oroszlánnak ne add a kezedet!
 • La patro ne legas libron, sed li skribas leteron. - Az apa nem könyvet olvas, hanem levelet ír.

  A tagadás legas igét érinti. Skribas ige és az egész mondat érvényes marad.

A tagadás a tagmondatban csak a tagmondaton belül érvényes: Mi diris, ke mi ne venos. (Azt mondtam, hogy nem fogok jönni.) A tagadás csak a tagmondat állítmányát venos érinti. Az egész mondat állító marad: Hiszen megmondtam.

Néha előfordul, hogy a tagadott állítmány is beleérthető a mondatba: Ĉiu povu vidi, kiu el la vastigantoj plenumas sian promeson kaj kiu ne. A tagadás plenumas igét érinti: ...kaj kiu ne plenumas sian promeson.

Ne feleletadó szó is.

NENI kezdetű tabellaszavak

Tagadáshoz használhatjuk a NENI kezdetű tabellaszavakat is. NENI-szó elég az állítmány tagadásához, és így az egész mondat tagadásához. NENI-szó pozíciója rendszerint nem lényeges, de az az egész mondatot tagadja:

 • La tempo pasinta jam neniam revenos; la tempon venontan neniu ankoraŭ konas. - A múlt idő már soha sem jön vissza; a jövő időt még senki sem ismeri.

  A múlt idő nem tér vissza. A jövő időt nem ismerjük.

 • Mi neniel povas kompreni, kion vi parolas. - Sehogyan sem tudom megérteni, mit beszélsz.

  Nem tudom megérteni.

 • La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. - Az éjszaka olyan sötét volt, hogy semmit sem tudtunk látni,még az orrunk elé sem.

  Nem láthattuk. A tagadás csak ke-mondatot érinti. A főmondati estis ige állító marad.

 • Neniu radio al mi lumas, neniu varma aereto blovas sur min, neniu amiko min vizitas. - Egy sugár sem világít rám, egy meleg szellő sem fúj rám, egy barátom sem látogat meg.

  Nem világít a sugár. Nem fúj szellő. Barát nem látogat meg.

 • Memoru, ke Esperanto estas nenies propraĵo. - Emlékezzetek rá, hogy az eszperantó senkinek sem tulajdona.

  Az eszperantó nem valakinek a tulajdona.

 • Tian Regularon por nia Ligo mi nenial povus aprobi. - A Szövetségünk számára ilyen Szabályzatot semmiképpen sem tudok támogatni.

  Nem tudom támogatni bármilyen okból. Nenial az egész mondatot tagadja.

Kettős tagadás

Ha NENI-szót használunk, és hozzáadjuk a ne szót is, a mondat állító lesz. Ilyen kettős tagadás csak nagyon különleges jelentések kifejezésére használható:

 • Mi ne amas neniun. - Senkit sem szeretek.

  Nem úgy van az, hogy senkit szeretek. Hiszen szeretek valakit.

 • Ĝi ne estas nenies propraĵo. - Az nem senki tulajdona.

  Nem úgy van az, hogy senki tulajdona. Hiszen valakinek a tulajdona.

Egy mondat akkor is lehet állító, ha egy NENI-szó világosan tagadja az igét, és egy másik NENI-szó is megjelenik a mondatban:

 • Mi ankoraŭ neniam gajnis nenion. = Neniam okazis tio, ke mi gajnis nenion. - Még soha sem nyertem semmit. = Soha nem történt meg az, hogy semmit sem nyertem.

  Én minden alkalommal nyertem legalább valamit.

De több NENI-szó ugyanabban a mondatban nem feltétlenül alkot állító jelentést. Gyakran csak erősítik egymást és marad a tagadás:

 • Ni malutilon alportus al nia afero grandan, kaj utilon ni alportus al neniu nenian. - Haszontalan dolgot hoznánk a nagy ügyünknek, és semmiféle hasznot sem hoznánk senkinek.

  Nem hoznánk hasznot.

 • Neniam, neniam, neniam li revenos. - Soha, soha, soha sem jön vissza.

  Nem jön vissza. Nem számít, hogy egy, kettő vagy többször, soha.

Részleges tagadás

Néha ne szócska úgy van jelen a mondatban, hogy annak csak egy részét tagadja. Az állítmány érvényben marad. Ne pontosan azt tagadja, ami előtt áll, de ez lehet rögtön az utána következő szó is, a következő mondatrész, vagy még több is. Csak a szövegösszefüggésből derülhet ki pontosan, mit tagadunk:

 • Ni faris la kontrakton ne skribe, sed parole. - A szerződést nem írásban, hanem szóban kötöttük meg.

  Hiszen megkötöttük a szerződést, de nem írásban.

 • Ne ĉiu kreskaĵo estas manĝebla. - Nem minden növény ehető.

  Egyes növények ehetők. Vö.: Ĉiu kreskaĵo ne estas manĝebla. = Neniu kreskaĵo estas manĝebla.

 • Li estas homo ne kredinda. - Ő nem hiteles ember.

  Ő is ember.

 • En la animo ĉiuj privataj homoj kaj ĉiuj registaroj ne povas ne aprobi nian ideon. - Lelkében minden magánember és minden kormány nem tudja nem támogatni ötletünket.

  Az első ne povasállítmányra vonatkozik és az egész mondatot tagadja. A második ne csak aprobi (nian ideon) vonatkozik. Összefoglalva ezt jelenti: Ili ne povas rifuzi nian ideon. (Nem utasíthatják el az ötletünket) = Ili devas aprobi nian ideon. (Támogatniuk kell az ötletünket.)

NENI-szavak rendszerint az egész mondatot tagadják a szórendtől függetlenül, de néha NENI-szó is csak a mondat egy részére vonatkozhat. Akkor a kontextusnak és a szórendnek kell ezt világosan kimutatni.

 • Mi decidis paroli jam plu nenion pli pri tiu ĉi temo. - Elhatároztam, hogy már többet nem mondok erről.

  A döntés valós. A tagadás csak a paroli főnévi igenévre vonatkozik, valamint minden olyan mondatrészre, amely közvetlenül vele kapcsolatos.

 • Pli valoras faro nenia, ol faro malbona. = Faro, kiu ne okazis, ja valoras pli, almenaŭ kompare kun faro malbona. - Többet ér semmilyen cselekedet, mint egy rossz cselekedet. = Cselekedet, amely nem történt meg, többet ér ám, legalább egy rossz cselekedethez képest.

  A valoras állítmány állító marad.

Amikor ne vagy NENI-szó az összetett szó része, a tagadás csak ezen a szón belül érvényes.

 • Sinjoro, vi estas neĝentila. - Uram, ön udvariatlan.

  A mondat azt mondja, hogy az úrnak van egy bizonyos tulajdonsága, az udvariatlanság hiánya. Csak árnyalatbeli különbség van ettől: Ön nem udvarias.

 • La pastro, kiu mortis antaŭ nelonge (aŭ antaŭ nelonga tempo), loĝis longe en nia urbo. - A pap, aki nem régen meghalt (vagy nem sok idővel ezelőtt), sokáig lakott a városunkban.

  A tagadás csak az idő hosszúságára vonatkozik.

 • Bedaŭrinde ili estas ne-Esperantistoj. - Sajnos ők nem eszperantisták.

  Olyan emberek, akik nem tudnak eszperantóul.

 • Neniofarado estas tre dolĉa okupo. - A semmittevés nagyon édes foglalkozás.

  Az olyan idő,amelyben semmit sem csinálnak, nagyon édes.

Nek

Nek jelentése: sem. Akkor használjuk, ha már használtuk ne és még valamit szeretnénk tagadni. Ez látszólag a kaj egy változata, és alapvetően ugyanazokat a szabályokat követi, mint kaj:

 • Li ne vidis min, nek aŭdis. = ...kaj ankaŭ ne aŭdis. - Nem látott engem, nem is hallott. = ... kaj ankaŭ ne aŭdis. (... és nem is hallott.)
 • Mi ne renkontis lin, nek lian fraton. = ...kaj ankaŭ ne lian fraton. - Nem találkoztam vele, sem a testvérével. = ...kaj ankaŭ ne lian fraton. (...és a testvérével sem.)
 • Nenia peno nek provo donos lakton de bovo. - Semmilyen fáradozás vagy próba sem fog tehéntejet adni.

Ne használd nek két dolog összekapcsolására sen után. Használd kaj: Tiu virino ne foriru de ŝi sen konsolo kaj helpo. Ne: ...sen konsolo nek helpo.

Nek nem egyenlő ne+hangsúlyozással. A hangsúlyos tagadáshoz használjuk a ne szóval. Ne mondd: Mi havas nek unu amikon. Mondd: Mi havas eĉ ne unu amikon. vagy Mi ne havas unu amikon.

Használhatjuk még kombinált, többszörös nek is.

Vissza a tetejére