Tartalom

Alanyesetet használunk (elöljárószó nélkül, tárgyeseti végződés nélkül) az alábbi esetekben:

Alany

Az alany az,amely végzi az állítmány cselekvését. Az alany legyen mindig alanyesetben:

 • La patro donis al mi dolĉan pomon. - Az apa egy édes almát adott nekem.
 • Ili promenadis. - Sétálgattak.
 • La soldato pafis. - A katona lőtt.
 • Subite granda hundo alsaltis el inter la arbetaĵoj. - Hirtelen egy nagy kutya ugrott elő a bokrok közül.
 • Ĉu vi aŭdis jam tiun historion? - Hallottad már ezt a történetet?
 • La folioj faladis de la arboj. - A falevelek lehulltak a fákról.
 • Tio surprizis min. - Ez meglepett.
 • Estis iam malgranda knabino. - Volt egyszer egy kislány.
 • Mankas al mi nenio. - Semmi sem hiányzik nekem.
 • Ŝi estas tre maljuna. - Nagyon öreg.

Megszólító eset

A megszólító eset azt mutatja meg, kinek szól a kijelentés. A megszólító eset rendszerint a megszólított neve, amelyet külön mondunk ki, hogy felhívjuk a figyelmét. A megszólító eset általában vesszővel vagy vesszőkkel különül el a mondat további részétől. A megszólító eset mindig álljon alanyesetben.

 • Elizabeto, ĉu vi scias, kie la hundo estas? - Elizabeta, tudod, hol van a kutya?
 • Mi konstatis, kara Petro, ke vi ne estis en la lernejo hodiaŭ. - Megállapítottam, kedves Petro, hogy nem voltál ma iskolában.
 • Mi deziras al vi bonan tagon, sinjoro! - Jó napot kívánok Önnek, uram!
 • Estimata prezidanto, mi ŝatus fari jenan proponon. - Tisztelt elnök úr, az alábbi javaslatot szeretném tenni.

Elnevezés

Főnévi mondatrésznek lehet jelzője, amely utal a dolog identitására, általában a saját nevével. Egy ilyen elnevezés mindig a főszó után áll és legyen alanyesetben:

 • Tio estis en la monato Majo. - Ez május hónapban volt.

  A hónap neve 'május'. Majo a monato szó jelzője.

 • Ni vizitis la urbon Seulo. - Szöul városát látogattuk meg.
 • La ĉefurbo de Britio estas Londono, sed ankaŭ en Kanado kaj Usono oni havas urbojn Londono. - Nagy Britannia fővárosa London, de Kanadában és Az Amerikai Egyesült Államokban is vannak London elnevezésű városok.
 • Sinjoro Petro kaj lia edzino tre amas miajn infanojn. - Petro úr és felesége nagyon szeretik a gyermekeimet.

Gyakran beleérthető: kiu nomiĝas a név előtt: monato, kiu nomiĝas Majo; urbon, kiu nomiĝas Seulo; urbojn, kiuj nomiĝas Londono

Ne használj elöljárószót de név előtt: la urbo de Nov-Jorko, la ŝtato de Keralo, la Popola Respubliko de Ĉinujo. Csak így helyes: la urbo Nov-Jorko, la ŝtato Keralo, la Popola Respubliko Ĉinujo.

Vö. elnevezést az értelmezővel.

Állítmányi kiegészítő

Az állítmánykiegészítő olyan mondatrész, amely leírja az alanyt vagy a tárgyat az állítmány útján.

Alanyi mellékmondat

Az esti a főige, amely a leírást az alanyhoz köti. Más leíró igék pl. (far)iĝi, ŝajni, montriĝi és nomiĝi.

Az alanyi mellékmondat leggyakrabban melléknév vagy melléknévszerű szó:

 • Ŝi estis terure malbela. - Szörnyen csúnya volt.

  Terure malbela ŝi leírása. A leírást közvetíti estis ige.

 • La patro estas sana. - Az apa egészséges.

  Sana la patro leírása.

 • La dentoj de leono estas akraj. - Az oroszlán fogai élesek.
 • Ili fariĝis trankvilaj. - Nyugodtak lettek.
 • La juna vidvino fariĝis denove fianĉino. - A fiatal özvegyasszony újra meny lett.
 • Ŝi aspektis kolera. - Mérgesnek nézett ki.

  Az aspekti igével mégis gyakran használunk módhatározói kiegészítőt a melléknévi tagmondat helyett: En la novaj vestoj ŝi aspektis tiel elegante kaj bele. (Az új ruhájában olyan elegánsnak és szépnek nézett ki.)

 • Ordinare li ne estas tia. - Rendszerint nem ilyen.

  A tia melléknévszerű szó li alanyt írja le estas által.

Az alanyi mellékmondat lehet alanyesetben álló főnév:

 • Leono estas besto. - Az oroszlán állat.

  Besto a leono (faji)leírása.

 • Januaro estas la unua monato de la jaro. - Január az év első hónapja.
 • Mi scias, kio mi estas. - Tudom, mi vagyok.
 • Mia frato fariĝos doktoro. - A testvérem doktor lett.

Alanyi mellékmondat lehet elöljárós főnévi mondatrész is. Az ilyen leírás minőséget jelöl. Gyakran melléknévvé is át lehet alakítani az ilyen mellékmondatot.

 • Li estas hodiaŭ en kolera humoro. = Li estas hodiaŭ kolerhumora. - Ma mérges kedvében van.
 • Ili estas de la sama speco. = Ili estas samspecaj. - Ugyanolyan fajták. = Ugyanolyanok.

Határozószót állítmányi kiegészítőként használunk melléknév helyett, ha a leírt alany főnévi igenév vagy mellékmondat:

 • Resti kun leono estas danĝere. - Veszélyes az oroszlánnal maradni.
 • Estas pli bone, ke ni tie ĉi manĝu kaj iru en la urbon vespere. - Jobb, hogy itt együnk és este menjünk a városba.

Határozószót használunk melléknév helyett akkor is, amikor nincs alany. Ekkor az egész helyzetre vonatkozik.

 • Estis al mi tiel terure! - Olyan szörnyű volt nekem!

  Estis terure a helyzet általános leírása.

 • Ĉu hodiaŭ estas varmemalvarme? - Ma meleg vagy hideg van?

Az alany értelemszerű főnév vagy névmás, használjuk a melléknévi alakot: La mastro traktis min tre bone, kaj estis tre afabla. = ...kaj li estis tre afabla. Estu kuraĝa! = Vi estu kuraĝa!

Tárgyi mellékmondat

Néhány ige közvetítheti tárgyának leírását. Bár az ilyen állítmányi kiegészítők tárgyat írnak le, de ne kapjanak -N végződést:

 • Vi farbas la domon ruĝan. (= Vi farbas la ruĝan domon.) - Fested a piros házat.

  Ruĝan itt a la domon jelzője. = Azt a házat fested, amely már piros. Nem mondjuk meg, milyen színt kap most.

 • Vi farbas la domon ruĝa. = Vi farbas la domon tiel, ke ĝi fariĝas ruĝa. - Pirosra fested a házat. = A házad úgy fested, hogy piros lesz.

  Ruĝa la domon állítmányi kiegészítője, tehát tárgy. A pirosság farbi (fest) miatt lesz. Nem mondjuk, meg, milyen színű volt korábban a ház. (Így is mondhatjuk: Vi farbas ruĝa la domon. De nem lehet: Vi farbas la ruĝa domon.)

Tárgyi mellékmondat lehet melléknév vagy melléknévszerű szó:

 • Ĉu vi farbos vian ruĝan domon verda? - A piros házadat zöldre fested?
 • Ne, ni preferas ĝin flava. = Ne, ni preferas, ke ĝi estu flava. - Nem, inkább sárgának szeretjük. = Nem, inkább azt szeretnénk, hogy sárga legyen.
 • Ŝi trovis la Francajn vinojn tre bonaj. = Ŝi trovis, ke ili estas tre bonaj. - Nagyon jóknak találta a francia borokat. = Úgy találta, hogy azok jók.
 • Neniam mi vidis lin tia. = Neniam mi vidis, ke li estas tia. - Soha sem láttam ilyennek. = Soha sem láttam, hogy ő ilyen.
 • La ĝojo kaj surprizo faris lin muta! - Az öröm és meglepetés némává tették őt!

Néha a tárgy ilyen melléknévi leírása értelmileg kiam-mondatra válaszol és olyan állapotra utal, amely nem függ az állítmányi cselekvéstől. Ekkor használhatunk tárgyesetet is:

 • Ni lin trovis malvivan. = Ni lin trovis, kiam li estis malviva. - Élettelenként találtuk meg őt. = Akkor találtuk meg, amikor élettelen volt.

  A malvivan N végződése segítheti az egyértelműséget, de el is hagyhatjuk. -N végződés nélkül a jelentés ez is lehet: Ni lin trovis, kaj trovis, ke li estas malviva. (Megtaláltuk őt, és úgy láttuk, hogy élettelen.)

 • Mi ŝatas la matenmanĝajn ovojn malmolaj(n). = Mi ŝatas la matenmanĝajn ovojn, kiam ili estas malmolaj. Mi ŝatas, ke la matenmanĝaj ovoj estu malmolaj.

  - Szeretem a reggeli lágy tojás(oka)t. = Szeretem a reggeli tojásokat, amikor lágyak. Szeretem, hogy a reggeli tojások lágyak legyenek. Egyesek -N használnak az ilyen mondatokban. Mások jobban szeretik az -N nélküli melléknevet. A jelentéskülönbség gyakorlatilag nincs.

Tárgyi mellékmondat lehet alanyesetben álló főnévi mondatrész is.

 • Mi elektis lin prezidanto. = Mi elektis lin, ke li estu prezidanto. - Elnökké választottam őt. = Őt választottam, hogy elnök legyen.
 • Vin mi volas fari mia edzo! = Mi volas fari tiel, ke vi estos mia edzo. - Téged akarlak férjemmé tenni! Úgy akarom tenni, hogy te leszel a férjem.
 • Ĉemizojn, kolumojn, manumojn kaj ceterajn similajn objektojn ni nomas tolaĵo. - Az ingeket, gallérokat, kézelőket és egyéb hasonló dolgokat fehérneműnek hívunk.

Némely ige esetében választhatóan használható mint kiel-kifejezés: Ili elektis ŝin kiel kasiston.

Egyes esetekben elöljárós mondatrész is lehet tárgyi mellékmondat:

 • Ŝi lin trovas laŭ sia gusto. = Ŝi trovas, ke li estas laŭ ŝia gusto. - Úgy gondolja, hogy ízlése szerint való.
 • Mi preferas ĝin sen sukero. - Jobban szeretem cukor nélkül.

Ha a tárgy főnévi igenév vagy mellékmondat,határozószót használunk tárgyi mellékmondatként. Ez gyakorlatilag majdnem csak opinii és trovi igékkel történik (a "vmit vmilyennek gondol különleges jelentésében):

 • Ili trovis saĝe forkuri. - Úgy gondolták, hogy jobb elfutni.

  (Azt gondolták, hogy bölcs dolog elfutni.)

 • Mi opinias taŭge, ke Petro faru la tutan laboron sola. - Megfelelőnek gondolom, hogy Petro végezze el az egész munkát.

  (Úgy gondoltam, hogy az, hogy Petro végezze el az egész munkát egyedül, megfelelő.)

Megjegyzés: Egyes nyelvtanosok szerint használjunk inkább melléknevet az ilyen mondatokban, mert az a véleményük, hogy a határozószói alak félreérthető mint módhatározói kiegészítő. Azt ajánlják, mondjuk: pl. Ili trovis saĝa forkuri.

Ellenőrzési módszer

Ha nem tudjuk, hogy jelzőről vagy tárgyi állítmányról van szó, helyettesíthetjük a tárgyat névmással (lin, ŝin, ĝin, ilin stb.). A jelzőt ekkor elhagyhatjuk, mert az a tárgy része. Az állítmányt mégis meghagyjuk, mert az önálló mondatrész, amely a mondat értelméhez szükséges: Ĉu vi farbas la domon ruĝan?Ĉu vi farbas ĝin? Ruĝan jelző. Ĉu vi farbas la domon ruĝa?Ĉu vi farbas ĝin ruĝa? Ruĝa állítmány-kiegészítő.

Vissza a tetejére