Tartalom

A melléknévi igenevek olyan szavak, amelyek cselekvést vagy állapotot írnak le, mint az alanyának vagy tárgyának a tulajdonságát. A melléknévi igeneveket különleges melléknévi igenév képzőkkel képezzük. 6 melléknévi igenév-képző van, 3 aktív, 3 szenvedő, ANT, INT, ONT és 3 passzív, AT, IT, OT.

Melléknévi igenevek mint melléknevek

Cselekvő melléknévi igenév a cselekvést vagy állapotot úgy mutatja be, mint alanyt:

-ANT- cselekvés közben - a cselekvés még nem ért véget leganta = olyan, hogy még olvas
-INT- a cselekvés után -- a cselekvés már befejeződött leginta olyan, hogy már korábban olvastak
-ONT- a cselekvés előtt -- a cselekvés még nem kezdődött el legonta = olyan, aki majd később olvasni fog
 • Viro, kiu ankoraŭ legas, estas leganta viro. - Egy férfi, aki még olvas, olvasó férfi
 • Viro, kiu antaŭe legis, estas leginta viro. - Egy férfi, aki előbb olvasott.
 • Viro, kiu poste legos, estas legonta viro. - Egy férfi. aki később olvasni fog

Szenvedő melléknévi igenév a cselekvést vagy állapotot tárgyként mutatja be:

-AT- cselekvés közben -- a cselekvés még nem fejeződött be legata = az, amit olvasnak
-IT- a cselekvés után -- a cselekvés befejeződött legita = az, amit már elolvastak
-OT- a cselekvés előtt -- a cselekvés még nem kezdődött el legota = az, amit majd később olvasnak el
 • Libro, kiun oni ankoraŭ legas, estas legata libro. - A könyv, amelyet még olvasnak, az olvasott könyv.
 • Libro, kiun oni antaŭe legis, estas legita libro. - A könyv, amelyet előbb olvastak, az elolvasott könyv.
 • Libro, kiun oni poste legos, estas legota libro. - A könyv, amelyet majd később fognak elolvasni, az olvasandó könyv.

Szenvedő melléknevek csak olyan cselekvések esetében lehetnek, amelyeknek lehet tárgyuk. Nem lehet mondani pl. okazata, mert okazi igének soha sem lehet tárgya. Minden IĜ-utóképzős ige tárgyatlan. Ezért ...iĝata, ...iĝita és ...iĝota sohasem lehetségesek.

A magánhangzók a melléknévi igenevekben ugyanazok, mint az igei végződések AS, IS és OS magánhangzói. A jelentések is hasonlók, de nem teljesen azonosak. AS főképpen a cselekvés jelenidejűségét mutatja, míg ANT és AT a cselekvés folytonosságát, ismétlődését mutatja. IS azt mutatja, hogy a cselekvés a jelen előtt történt, míg INT és IT azt, hogy a cselekvés beteljesedett, esetleg más cselekvés előtt. OS a jelen utáni időt mutatja, míg ONT és OT a cselekvés kezdete előtti állapotot mutatja meg, gyakran azzal az árnyalattal, ha meg akarjuk csinálni a cselekvést, hogy azt tervezzük, vagy hogy hamar megtörténik.

 • Li skribas. - Ő ír.

  Az írás most vagy szokásosan történik.

 • Tiam li estis skribanta en sia ĉambro. - Akkor éppen írt a szobájában.

  Az írás folyamatban volt abban az elmúlt időben.

 • La letero estis skribata en la paŭzo. - A levelet a szünetben írták.

  Az írás folyamatban volt a szünetben.

 • Janjo havis en tiu nokto dormon maltrankvilan kaj interrompatan. - Janjónak azon az éjszakán nyugtalan és megszakított álma volt.

  Ismétlődően történtek megszakítások álmában.

 • Li skribis. - Ő írt.

  Az írás ezelőtt korábban történt.

 • Kiam li estis skribinta la leteron, li foriris. - Amikor már megírta a levelet, elment.

  Miután befejeződött az írás, elment.

 • Li sendis la skribitan leteron al sia amiko. - Elküldte a barátjának a megírt levelet.

  A levél írása korábban volt, mint a küldés.

 • La letero estis skribita en la paŭzo. - A levelet a szünetben írták meg.

  Az írás nem a szünetben volt, hanem valamikor a szünetben ért véget. Tehát a levél a szünetben készült el.

 • Li skribos. - Írni fog.

  Az írás valamikor később fog megtörténni.

 • Li estis skribonta la leteron, sed devis subite foriri. - Éppen megírni készült a levelet, de hirtelen el kellett mennie.

  Az írást meg akarták csinálni, de még sem történt meg.

 • Sur la tablo kuŝis aro de legotaj leteroj. - Az asztalon egy csomó olvasás előtt álló levél volt.

  A levelek olvasásra vártak. Valakinek el kellene olvasniuk, de még nem tette meg.

Megjegyzés: Egyesek kísérleteznek az US végződésnek megfelelő melléknévi igenévvel, UNT és UT: skribunta viro= egy férfi, aki írna, skributa letero= levél, amelyet megírnának. De ezek a melléknévi igenevek a hivatalos eszperantó nyelvtannak nem részei. Ha használjuk őket, gyakran nem tudjuk megértetni magunkat. Csak tréfás használatban engedhető meg.

Melléknévi igenevek mint határozószók

Igenevek -E végződéssel egy kiegészítő cselekvést jelölnek, amely a mondat alanyára vonatkozik. Két mondat helyett egy is elég, egyesíti a mondatokat:

 • Li legis sian libron kaj manĝis samtempe pomon.Manĝante pomon li legis sian libron. - Olvasta a könyvét és ezzel egyidőben almát evett. → Mialatt almát evett, olvasta a könyvét.

  Az evés az olvasással egyidőben történt.

 • j Li faris sian taskon. Poste li iris hejmen.Farinte sian taskon li iris hejmen. - Megcsinálta a feladatát. Ezután hazament. → Miután megcsinálta a feladatát, hazament.

  A feladat elvégzése azelőtt fejeződött be, mielőtt hazament.

 • Li intencis skribi leteron. Tial li kolektis siajn skribilojn.Skribonte leteron li kolektis siajn skribilojn. - Levelet akart írni. Ezért összegyűjtötte íróeszközeit. → Mielőtt levelet írt, összegyűjtötte íróeszközeit.

  A levélírás tervben volt, de mielőtt elkezdődött volna, akkor volt a gyűjtés.

 • Ili laboris. Samtempe la mastro rigardis ilin.Ili laboris rigardate de la mastro. - Dolgoztak. Egyidejűleg a gazda nézte őket. → A gazda figyelme alatt dolgoztak.

  A munka és a nézés egyidejűleg történt.

 • Mi tute ne atendis lin, sed li tamen venis al mi.Li venis al mi tute ne atendite. - Egyáltalán nem vártam, de mégis eljött hozzám. → Eljött hozzám teljesen váratlanul.

  A várakozás (mely nem volt) korábban lett volna, mint az eljövetele.

 • Oni preskaŭ kaptis lin, sed li forkuris.Kaptote, li forkuris. - Majdnem elkapták, de elfutott. → Mielőtt elkapták volna, elfutott.

  Amikor az elfutás történt, az elfogás a közvetlen jövőben volt.

Az ilyen összetett mondatok az írott nyelvben a leggyakoribbak. Több dolog közötti bonyolult kapcsolatot mutatnak be egy kicsit nehéz formában. A beszélt nyelv kissé egyszerűbben fejezi ki ezt kicsit több szóval.

Ilyen mondatokban a határozói igenévnek értelemszerűen az állítmány alanyának a leírásának kell lennie.

 • Farinte la taskon li iris hejmen. - Elvégezve a feladatot, hazament.

  Megcsinálta a feladatot.

 • Ili laboris rigardate. - Dolgoztak, miközben nézték őket.

  Nézték őket.

Ne mondd tehát: Promenante sur la strato venis subite ideo al mi en la kapon. venis állítmány alanya ideo. Így a mondat azt jelenti, hogy a gondolat sétált az utcán, ami valószínűleg nem a kívánt jelentés. Így kell tehát mondani: Promenante sur la strato mi subite ekhavis ideon en la kapon. Vagy: Kiam mi promenis sur la strato, hirtelen egy gondolat jött a fejembe.

Melléknévi igenevek mint főnevek

Az -O végű cselekvő melléknévi igenév mutatja a cselekvés vagy állapot értelmi alanyát. Egy külön szabály szerint -O végű melléknévi igenév személyt jelöl.

 • skribanto = író személy, az író személy
 • skribinto = a személy, aki már írt
 • skribonto = az írni készülő személy
 • amato = szeretett személy, személy, akit szeret valaki
 • amito = szeretett személy, a személy, akit valaki szeretett
 • amoto = személy, akit valaki szeretni fog
 • Kiam Nikodemo batas Jozefon, tiam Nikodemo estas la batanto kaj Jozefo estas la batato. - Amikor Nikodemo megüti Jozefót, akkor Nikodemo az ütő, és Jozefo az, akit megütnek.
 • La fuĝintoj kolektiĝis sur la kampo.La personoj, kiuj antaŭe fuĝis... - A menekültek összegyűltek a mezőn. {1} A személyek, akik korábban elmenekültek ...
 • La juĝotoj staris antaŭ la juĝisto.La personoj, kiujn oni intencis juĝi... - Az ítélet előtt állók a bíró előtt álltak.

Ne adjuk hozzá UL utóképzőt, mert az -O végű melléknévi igenevek önmagukban is személyeket jelölnek.

Ha nem személyről van szó, hanem dologról, tegyük hozzá -AĴ utóképzőt: skribitaĵo, legataĵo, plenumitaĵo, plaĉantaĵo. De ha jelen van AĴ, a melléknévi igenév képzője felesleges. Rendszerint elég skribaĵo, legaĵo, plenumaĵo, plaĉaĵo.

Egyes esetekben az -O végű melléknévi igenév nem személyt jelentő dolgot fejez ki, amely funkciót tölt be, főleg a matematikában stb.:

 • dividanto = osztó (szám)
 • dividato = osztandó (szám)

Egy személyt jelentő főnévből, általában képezhető olyan melléknév, amely "a személlyel kapcsolatos". Ez nem lehet a főnévi melléknévi igenevek esetében, mert -A végződésnek más jelentése van:

 • novulonovula kurso = tanfolyam újoncoknak
 • {1{ = tanfolyam, amely kezd valamit. Tehát nem használhatjuk komencanta kurso "kurso por komencantoj" jelentésbende pontosan így kell mondani kurso por komencantoj (vagy porkomencanta kurso).

Megjegyzés: Esperanto (nagybetűvel) eredetileg melléknévi igenév volt (reménykedő személy), de most ez a nyelv neve és már nem tekintjük melléknévi igenévnek. Így lehet képezni a melléknévet is Esperanta = eszperantó nyelvvel kapcsolatos. Az esperanto (kisbetűvel) azonban melléknévi igenév és 'reménykedő személy' a jelentése.

Összetett igealakok

Az esti segédigével és különböző melléknévi igenevekkel nagyon pontosan ki lehet fejezni különféle módot, időt, tartamot, beteljesedést stb. Az AS, IS, OS, US és U végű egyszerű igék jobbak, de olyan esetekben, amikor részletesebben is szeretnénk ábrázolni egy cselekvést, használhatjuk az összetett alakokat. Elvileg esti minden alakja kombinálható (esti, estas, estis, estos, estu, estus) a 6 melléknévi igenév közül mindegyikkel. Ez elvileg 36 lehetséges összetett igealakot tesz lehetővé. Néhányuk azonban gyakorlatilag alig használható, mert túl különleges vagy szokatlan árnyalatokat fejez ki. Mások olyan árnyalatokat jelölnek, amelyek ugyan szükségesek, de más alkalmasabb kifejezési lehetőségek is vannak. Itt csak néhány példát sorolunk fel:

 • Li estas leganta libron. - Éppen könyvet olvas.

  A könyv olvasása most van.

 • Li estis leganta libron. - Éppen könyvet olvasott.

  A könyv olvasása akkor volt.

 • Li estos leganta libron. - Majd éppen könyvet fog olvasni.

  A könyv olvasása majd később lesz.

 • Li estas leginta libron. - Most éppen már elolvasta a könyvet.

  A könyv olvasása most már a múltban van.

 • Li estis leginta libron. - Akkor már elolvasta a könyvet.

  A könyv olvasása akkor már a múltban volt.

 • Li estos leginta libron. - Majd már el fogja olvasni a könyvet.

  A könyv elolvasása a jövőben már a múltban lesz.

 • Li estus leginta libron, se... - Elolvasta volna a könyvet, ha ...

  A könyv olvasása a múltban lenne, ha ...

 • Li estis legonta libron. - Akkor éppen egy könyvet készült olvasni.

  Éppen akkor készült a könyv későbbi olvasásához.

 • Li volas esti legonta libron. - Szeretné, ha majd elolvashatná a könyvet.

  Azt szeretné, hogy legyen felkészülve a könyv egy későbbi olvasására.

 • La libro estas legata. - A könyvet éppen olvassák.

  A könyv olvasása most van.

 • La libro estos legata. - A könyvet éppen olvasni fogják.

  A könyv olvasása majd később lesz.

 • La libro estus legata, se... - A könyvet olvasnák, ha...

  A könyv olvasása folytatódna, ha...

Az összetett ANT-alakokra nagyon ritkán van szükségünk. Azt hangsúlyozzák, hogy valami folyamatban van, amikor egy másik cselekvés történik. Rendszerint ehhez elegendőek egyszerű igék is. Alkalmanként használhatjuk (ĝuste) tiam (éppen akkor) az egyidejűség kifejezésére. Az összetett INT-alakokat gyakrabban szükségesek. Akkor lehetnek hasznosak, ha azt kell megmutatnunk, hogy egy cselekvés egy másik előtt történt meg. Gyakran ezt a szövegösszefüggés is nagyon jól megmutatja. Szükség esetén használhatunk jam, antaŭe, ĵus, post kiam vagy antaŭ ol kifejezéseket. Az összetett ONT-alakokat használhatjuk arra, hogy egy későbbi vagy szándékos cselekvést jelöljünk. Baldaŭ és különböző igék is gyakran egyértelműen utalhatnak erre.

Az összetett IT-alakok kicsit különböznek az összetett INT-alakoktól. Az összetett INT-alak mindig olyan cselekvést jelöl, amely egy másik cselekvés előtt történt. Az összetett IT-alak egy cselekvés beteljesedését vagy olyan cselekvést jelöl, amely eredményes volt. IT-alak jelölhet még egy másiknál korábbi időt is, de ez nem olyan gyakran van:

 • Tiam li estis eltrovinta la veron. - Akkor ő már kitalálta az igazságot.

  Az igazság kitalálása mindenképpen már korábban megtörtént. Ha azt akarjuk kifejezni, hogy a cselekvés pont akkor teljesedett be, használjunk egyszerű igét: Tiam li eltrovis la veron. (Akkor találta ki az igazságot.)

 • Tiam la vero estis eltrovita. - Akkor kitalálták az igazságot.

  Az igazság kitalálása pontosan akkor történt, vagy azelőtt a szövegösszefüggés szerint.Egyszerű szenvedő ige nincs, de helyette lehet használni egy mondatot oni alannyal: Tiam oni eltrovis la veron.

Egyes esetekben félreértés tárgya lehet, hogy IT-alak egy korábbi cselekvést jelöl, vagy olyan cselekvést, amely már beteljesedett. Ekkor kiegészítő kifejezések segíthetnek, amelyek világosan mutatják az időt. A gyakorlatban azonban az ilyen magyarázatok ritkán szükségesek: Kiam via domo estis konstruata, mia domo estis jam longe konstruita (Amikor a házadat építették, az enyém már régen felépült.) Estis konstruita előidejű az estis konstruata kifejezéssel összehasonlítva. Antaŭe ni iradis en la lernejon kaj iom lernis, kaj poste ni estis konfirmitaj. Estis konfirmitaj utóidejű az iradis és lernis igével összehasonlítva.

Egyes esetekben esti + melléknévi igenév helyett közvetlenül igésítjük a melléknévi igenevet, ugyanúgy, ahogyan más melléknevet is igésítünk: estas legantalegantas, estis legontalegontis, estus legintalegintus, estas legatalegatas, estos legitalegitos stb.

Ilyen alakok teljesen logikusak és szabályosak, de sajnos a gyakorlatban nagyon nehezen érthetők. Egy olyan szó, mint legintos látszólag túl sok információt tartalmaz egy szóban. A rendes összetett alakok esti igével alkalmasabbak az olyan ritka esetekben, amikor nem lehet használni az egyszerű igealakokat (legis, legos stb.).

De néhány ilyen rövidített alak valójában gyakorlatilag már meggyökeresedett a használatban. Különösen az -INTUS alakok népszerűek. Az egyszerű -US alak teljes időtlen lenne, de sokan mégis az -US igéket jelenre vonatkozónak érzik és az -INTUS alakot mindig akkor használják, ha múltidejűséget szeretnének kifejezni: Se mi sciintus tion, mi agintus alie. = Se mi estus sciinta tion, mi estus aginta alie. Lehet egyszerűbbern is mondani: Se mi (tiam antaŭe) scius tion, mi (tiam) agus alie.

-ATAS-alakok elég gyakoriak: Bezonatas novaj fortoj en nia organizo. = Estas bezonataj... (Keresünk...) Serĉatas nova redaktisto por la revuo. = Estas serĉata... (Keresünk...)

Szenvedő szerkezet

Tárgyas igét tartalmazó mondatokat alakíthatunk át cselekvő mondatból szenvedő mondattá. A szenvedő szerkezet mintegy fordított módja a cselekvés ábrázolásának. Amikor szenvedővé alakítunk egy mondatot, három változtatás történik:

 • A tárgy lesz az alany (és elveszti az -N végződést).
 • Az állítmány összetett ige lesz: esti + szenvedő melléknévi igenév.
 • A cselekvő alany eltűnik vagy de-vonzat lesz.

La knabino vidas la domon. - A lány látja a házat.

 • la domonla domo
 • vidasestas vidata
 • la knabinode la knabino

La domo estas vidata de la knabino. - A házat látja a lány.

Li batis sian hundon per bastono. - Bottal verte meg a kutyáját.

 • sian hundonlia hundo
 • batisestis batata
 • li elhagyható

Lia hundo estis batata per bastono. - A kutyáját verték bottal.

Szenvedő szerkezetet azért használjuk, hogy elvonjuk a figyelmet a cselekvésre irányítsuk a cselekvő alany helyett. Az eddigi tárgy (az új alany) is több figyelmet kap. Gyakran használunk szenvedő szerkezetet, amikor nagyon általános dologról beszélünk, amikor alig van cselekvő.

Ha szeretnénk megőrizni a szenvedő mondatban a cselekvő mondat eredeti alanyát, használni kell de: = Mia frato trovis ĝin. La piano estas ludata de vera majstro. = Vera majstro ludas la pianon. A de elöljárószónak sok jelentése van, de a szenvedő melléknévi igenév esetében de rendszerint a cselekvőt mutatja meg. Ha azonban fennáll a félreértés veszélye, használható fare de: Ĝi estis forprenita fare de mi. = Mi forprenis ĝin.

Ha a szenvedő mondat alanya mellékmondat, főnévi igenév vagy mennyiséghatározó (vagy mennyiséghatározó szó), a szenvedő melléknévi igenév -E végződést kap: Oni interkonsentis, ke mi faru tion.Estis interkonsentite, ke mi faru tion. → (Megállapodtunk, hogy én tegyem meg ezt.) Oni ordonis al mi fari tion.Al mi estis ordonite fari tion. (Meg lett parancsolva nekem, hogy megtegyem.) Oni atribuis multe (= multon) al tiu rakonto.Multe estis atribuite al tiu rakonto. (Sokat tulajdonítottak ehhez az elbeszéléshez.) Némely esetben tárgyas ige jelenik meg tárgy nélküli mondatban. Ha ilyen mondatunk teszünk át szenvedő szerkezetbe, az eredmény alany nélküli szenvedő mondat lesz. A melléknévi igenév ekkor is kapjon -E végződést: Oni parolis pri tio.Pri tio estis parolate. (Erről beszéltek.)

Szenvedő szerkezet -- melléknévi igenév választása

A szenvedő melléknévi igenév választása attól függ, mit akarunk kifejezni. Válasszunk AT-melléknévi igenevet, ha a cselekvés folyamata érdekel minket, vagy ha a cselekvés ismétlődéséről van szó. Válasszunk IT-melléknévi igenevet, ha a beteljesedés vagy az eredmény a fontosabb. Válasszunk OT-melléknévi igenevet, ha a cselekvés előtti állapotról beszélünk.

AT
tartam vagy ismétlődés
IT
beteljesedés vagy eredmény
OT
cselekvés előtti állapot

Amikor nem tudunk választani AT vagy IT között, ellenőrző kifejezéseket is használhatunk, ahhoz, hogy eldöntsük, melyik változat jobb.

Ha kiegészíthető a mondat iom post iom, plu kaj plu vagy ree kaj ree kifejezésekkel, anélkül, hogy ez teljesen megváltoztatná a jelentést, akkor AT képzőt kell használnunk, mivel iom post iom és plu kaj plu a tartamot hangsúlyozza, és ree kaj ree pedig az ismétlődést.

Ha kiegészíthető a mondat definitive kifejezéssel, az értelem elrontása nélkül, akkor IT kell használni, mivel definitive a beteljesedést vagy az eredményességet hangsúlyozza.

 • Ŝi amis kaj estis [plu kaj plu] amata. - Ő szeretett, és [újra és újra] csak szeretik.
 • Dum la teatraĵo estis [iom post iom] montrata, okazis strangaj aferoj en la salono. - Miközben [lassan] mutatták be a darabot, különös dolgok történtek a teremben.
 • Tiu ĉi komercaĵo estas ĉiam volonte [ree kaj ree] aĉetata de mi. - Ezt a kereskedelmi árut mindig szívesen [újra és újra] vásárolom.
 • Mi sciigas, ke de nun la ŝuldoj de mia filo ne estos [ree kaj ree] pagataj de mi. - Értesítelek, hogy mostantól a fiam adósságait nem fogom [mindig] fizetni.
 • Estu trankvila, mia tuta ŝuldo estos [definitive] pagita al vi baldaŭ. - Légy nyugodt a teljes tartozásom [teljes mértékben] hamarosan ki lesz fizetve.
 • Georgo Vaŝington estis [definitive] naskita la dudek duan de Februaro de la jaro mil sepcent tridek dua. - George Washington [határozottan] 1732. február 22-én született.

Egyes igéknek két különböző jelentésük van, és a melléknévi igenév megválasztása attól függ, hogy a két jelentés közül melyiket emeljük ki. Klasszikus példa erre okupi ige, amely jelentheti azt, hogy "elfoglalni" vagy "meghódítva tartani". A foglalás rendszerint egy pillanatig tart, és ezért különösen a beteljesedés az érdekes. A tartás azonban hosszabb ideig tart, és ezért rendszerint a tartam az érdekesebb. Foglalás után mégis a tartás következik, és a tartás előtt rendszerint foglalás volt. Ezért okupi esetében az AT-alakot vagy IT-alakot tetszés szerint használhatjuk gyakorlati különbség nélkül: Mi estas tre okupata de mia laboro. (A munkám miatt nagyon lefoglal engem.) = Mia laboro nun "tenas min" (plu kaj plu), ĉar ĝi antaŭe "prenis min". A munkám most újra és újra eltart,mert korábban vett igénybe.) Mi estas tre okupita de mia laboro. = Mia laboro (definitive) "prenis min", kaj tial ĝi nun "tenas min". (A munkám most határozottan igénybe vett, ezért most eltart engem.) Más példa a "kovri" ige: Li kovris la plankon per tapiŝo.La planko estis kovrita (de li) per tapiŝo. Itt a "padlóra fektetés" határozott eredményéről van szó. Tapiŝo kovris la plankon.La planko estis kovrata de tapiŝo. Itt a "padlón fekvés" fokozatos folyamatáról beszélünk. A leggyakrabban IT-alakot használunk az olyan igék esetében, mint okupi és kovri, de szabadon választhatunk attól függően, mit akarunk kifejezni.

Egyes esetekben inkább -AT- melléknévi igenevet választunk, amikor a cselekvés csak elméleti lehetőség, ami nem biztos, hogy megvalósul, vagy amikor a cselekvést tagadjuk, vagy ha a szövegösszefüggés valamiképpen eltörli a beteljesedés gondolatát: Ŝi estis nun en tia aĝo, ke ŝi devis esti konfirmata. (Most abban a korban van, amikor meg kellett erősödnia.) Csak a megerősödés kötelességéről van itt szó. Hogy valóban megtörtént a megerősödés, azt még nem tudjuk. Ili volas, ke tia aŭ alia ŝanĝo estu farata jam nun. (Azt szeretnék, ha egy ilyen vagy más változás már most megtörténne.) Hogy megtörténnek-e a változások, még nem tudjuk. La unueco de Esperanto neniam estos rompata. (Az eszperantó egysége soha sem törik meg.) A törés soha sem történik meg. Eĉ vulpo plej ruza fine estas kaptata. (Még a legravaszabb rókát is elkapják egyszer.) Itt mindig érvényes elvről van szó. A folytonosság gondolata tehát fontosabb, mint a beteljesedésé. De használhatunk -IT- alakot is ilyen mondatokban. Szabad választásunk van attól függően, mit akarunk kifejezni.

Ismétlődő cselekvéseknél rendszerint AT használunk, mert az ismétlődés érdekes számunkra, de egyes esetekben az egyes cselekvések beteljesedésére is koncentrálhatunk, és ekkor IT használjuk. Ha megmutatjuk az ismétlődések pontos számát, a beteljesedés gondolata fontosabb lesz és ezt általában az IT-alakkal fejezzük ki: Dum la milito tiu vilaĝo estis ofte prirabata kaj bruligata. Dum la milito tiu vilaĝo estis kvarfoje prirabita kaj bruligita.

Megjegyzés: Egyes eszperantisták nem fogadják el az előbbi elveket AT és IT választásával kapcsolatban. Ezen eszperantisták szerint AT jelentse ehelyett 'pont akkor', szerintük IT jelentse csak 'azelőtt'. Ilyen mondatokat használnak: Mi estis naskata en januaro. La ŝlosilo estis perdata hieraŭ. Subite li estis trafata de kuglo. Ilyen nyelvezetet rendszerint "atizmusnak" ("tempizmusnak" is) nevezünk. A rendes eszperantóban az ilyen mondatokban ilyenkor IT használunk, s ezért gyakran az "itizmus" kifejezést használjuk ("aspektizmus" is lehet) Az itizmussal és atizmussal kapcsolatos kérdést kifejezetten eldönti a Fundamentóban található 3 példamondat: Georgo Vaŝington estis naskita la dudek duan de Februaro de la jaro mil sepcent tridek dua. Li sentis sin tiel malfeliĉa, ke li malbenis la tagon, en kiu li estis naskita. Mia onklo ne mortis per natura morto, sed li tamen ne mortigis sin mem kaj ankaŭ estis mortigita de neniu; unu tagon, promenante apud la reloj de fervojo, li falis sub la radojn de veturanta vagonaro kaj mortiĝis.

Vissza a tetejére