Tartalom

BO

BO="rokonság házasság révén".

BO főleg az alábbi 3 rokonságot jelentő szó mellett jelenik meg, valamint a 3 megfelelő IN-szó esetében:

 • patrovia bopatro = férjed/feleséged apja
 • filovia bofilo = a lányod férje
 • fratovia bofrato = férjed/feleséged testvére, a nővéred férje, a férjed/feleséged nővérének a férje

Ilyen BO-szavak, mint bokuzo, bonevo, boonklo, boavo, bonepo, boparenco és bofamiliano (és a megfelelő IN-alakjaik) is lehetségesek, de ritkábban használjuk. Helyette általában a BO nélküli egyszerű alakokat használjuk.

Amikor két házasság általi rokonságról van szó, logikus lenne a kétszeri BO előképző használata: via bobofrato = a férjem/feleségem nővérének a férje, via bobokuzo = férjem/feleségem unokatestvérének/nővérének a férje, via bobonevo =férjem/feleségem unokaöccsének a férje, via boboonklo = férjem/feleségem nagybátyjának/-nénjének a férje. A gyakorlatban viszont mégis inkább az egyszerű BO-alakokat használjuk ilyen jelentésekben.

BO megjelenhet GE és PRA előképzőkkel is. Az ilyen előképzők szórendje nem lényeges a jelentés szempontjából, de rendszerint GE áll utoljára: bogepatroj, bogefratoj, prageavoj, bopragekuzoj stb.

ĈEF

ĈEF="a legfontosabb, a legfőbb". A ĈEF mutatja, hogy az utána következő dolog a legfontosabb a többi közül:

 • redaktoroĉefredaktoro = (pl. egy újság) főszerkesztője, aki az újság tartalmáért felel
 • artikoloĉefartikolo = egy újság legfontosabb cikke -- vezércikk, általában olyan cikk, amely a kiadó vagy a főszerkesztő véleményét tükrözi
 • urboĉefurbo = főváros
 • stratoĉefstrato = főutca
 • ĉefo = a fő, a legfontosabb, legfőbb személy; ĉefa = a legfontosabb, legfőbb, különleges

ĈEF a legfőbb személyt vagy dolgot jelöli. ESTR utóképző azt a személyt jelöli, aki vezet és dönt. Gyakran annak a személynek, aki a legfontosabb, van döntési képessége is, ezért sokszor ugyanazt a dolgot ESTR-szóval vagy ĈEF-szóval is kifejezhetjük:, pl.: ĉefredaktoro (főszerkesztő) ≈ redakciestro (szerkesztőség vezetője). ESTR mindig személyt jelöl, míg ĈEF előképző nem csak személyre utalhat: ĉefurbo (főváros) egyáltalán nem azonos urbestro (polgármester) szóval. Az önálló ĉefo főnév azonban mindig személyre utal, így a ĉefo és estro a gyakorlatban azonos jelentésűek.

DIS

DIS="távol különböző irányokban, szerte szét". A DIS-t csak cselekvést jelentő szavak előtt használjuk és mindig a cselekvés módját vagy eredményét mutatja.

Mozgást jelentő szó mellett DIS azt jelöli, hogy több dolog különböző irányokban mozog:

 • iridisiri = különböző irányokba megy el, szétszéled
 • kuridiskuri = szétfut különböző irányban
 • sendadodissendado = szétküldés

Olyan szó mellett, amely már önmagában is bontó jelentést hordoz, DIS megerősíti ezt a jelentést:

 • ŝiridisŝiri = tép, széttép
 • rompidisrompi = darabokra tör, széttör
 • dedisde = -tól/-től távolodó vagy más jelentésekben (DIS kivételesen itt nem cselekvést jelentő szó előtt áll)

Az olyan szavaknál, amelyeknek valamilyen egyesítő jelentésük van, DIS ezt az egyesítő jelentést szétbontó jelentéssel helyettesíti. DIS ezekben az esetekben MAL képzővel egyenlő:

 • volvidisvolvi = kibont
 • faldidisfaldi = széthajtogat

DIS rendes gyökszóként is használjuk: disa szétszórt, laza; disigi = szétszór, szétoszt

EK

EK="cselekvés, hirtelen cselekvés kezdete". EK csak cselekvő igéknél használható és mindig a cselekvés módját mutatja meg.

Leggyakrabban EK azt mutatja meg, hogy a cselekvés elkezdődik. A cselekvés legelső pillanatát fejezi ki, gyakran hirtelenség, váratlanság árnyalatával:

 • kuriekkuri = futni kezd
 • sidieksidi = leül
 • pluviekpluvi = esni kezd (eső)
 • florofloriekflori = kivirágzik
 • deekde = vmitől kezdve (itt kivételesen EK nem ige előtt áll)

Az is jelölheti egyes esetekben a cselekvés kezdetét: sidiĝi, estiĝi stb. EK gyorsabb, azonnalibb kezdetet kezdetet jelöl, mint IĜ.

Néha EK hirtelen cselekedetet jelöl, amely csak egy pillanatig érvényes. Ekkor nem csak a kezdetről, hanem teljes cselekedetről van szó:

 • fulmiekfulmi = villámlani kezd, megvillan
 • briliekbrili = felragyog
 • rigardoekrigardo = megpillantás

EK használható rendes szógyökként is és felkiáltó szóként is:

 • eki = kezdődik
 • ekigi = elindít, elkezd
 • ek! = rajta, nosza

EKS

EKS= valamikor korábban kialault, ma már nem működő, nincs már ilyen. EKS főképpen foglalkozások és más emberi szerepkörök esetében használjuk, de néha más szavaknál is:

 • reĝoeksreĝo = volt uralkodó, király
 • edzoeksedzo = korábbi férj, exférj
 • (ge)edziĝieks(ge)edziĝi = házasságot megszűntet, elválik
 • modaeksmoda = már nem divatos, divatjamúlt
 • eksa = egykori, már nem létező; eksiĝi = lemond

Állatokat jelentő szavak esetében EKS van egy különleges jelentése 'kasztrált', 'herélt': bovoeksbovo = kasztrált bika.

GE

GE="mindkét nem". A GE-t férfit jelentő és nemileg semleges szavak mellett használjuk, hogy mindkét nemhez való tartozást fejezzünk ki.

GE leggyakrabban párt jelöl:

 • patrogepatroj = apa és anya együtt (közös gyerekeké)
 • edzogeedzoj = férj és felesége
 • fianĉogefianĉoj = menyasszony és vőlegénye
 • doktorogedoktoroj = doktor és felesége (doktorházaspár) (gedoktoroj értelemszerűen olyan párnak kellene lennie, amelyben mindketten doktorok -- ezért ma ilyen páros szavakat alig használunk, mint gedoktoroj)

GE rokonsági szavak esetében is használjuk, hogy mindkét nemű rokonokból álló csoportra utaljunk:

 • fratogefratoj = testvér(ek) és nővér(ek) együtt.
 • filogefiloj = fiai és lányai vkinek

GE akkor is használható, ha meg akarjuk mutatni, hogy mindkét nem jelen van a csoportban:

 • knabogeknaboj = fiúk és lányok együtt
 • lernantogelernantoj = fiú és lány tanulók együtt
 • doktorogedoktoroj = férfi és női doktorok együtt

Ha egy szó önmagában véve semleges, nem szükséges GE, azon kívül, ha különösen hangsúlyozni kívánjuk, hogy mindkét nem jelen van. Általában mondjuk egyszerűen lernantoj és doktoroj.

Ritkán GE olyan előtt áll, amelynek magának nem lehet neme. Az ilyen GE-szó azt jelöli, hogy valami mindkét nemre utal, gyakran tréfás árnyalatban. Ilyen szavak szokatlanok és ne használjuk gyakran: lernejogelernejo = koedukált iskola.

Megjegyzés: GE-szó -O végződéssel általában csak többes számban állhat, mert több, mint egy személy kell ahhoz, hogy mindkét nem jelen legyen. De néha kibővíthető GE jelentése a "két nem közül az egyik" jelentésében. Ekkor alkothatunk olyan szavakat, mint gepatro = apa vagy anya, geedzo = férj vagy feleség. Ez a használat azonban nem szokásos, és sokan nem logikusnak és helytelennek érzik. De mégis e szavakat meg lehet érteni és hasznosak lehetnek. A jövő mutatja meg, hogy elfogadják-e.

MAL

MAL="a közvetlenül ellentétes gondolat". MAL csak olyan szavaknál használható, amelyeknek van ellentétpárja.

 • bonamalbona
 • grandamalgranda
 • feliĉamalfeliĉa
 • laboremamallaborema
 • grasograsamalgrasa = kicsit zsíros
 • plimalpli
 • tromaltro
 • fermimalfermi
 • amimalami
 • ŝlosimalŝlosi
 • aliĝimalaliĝi
 • kodokodimalkodi = kódolt szöveget megfejt
 • antaŭmalantaŭ
 • supremalsupre
 • simetriomalsimetrio
 • amikomalamiko
 • lumomallumo
 • malo = ellentétes gondolat; male = ellenkezőleg

Néha nehéz választani MAL és ne között. Ne távollétet, valami hiányát jelöli, míg MAL egy ellentétes gondolat jelenlétét jelöli. Gyakran mindkettő használható, de kicsit különböző jelentéstartalommal. Egyes esetekben csak árnyalati különbség van. MAL egyes esetekben úgy használjuk, mint egy erősebb ne:

 • laŭdi = dicsér
 • ne laŭdi = nem dicsér
 • mallaŭdi = rossznak tart vmit
 • ne mallaŭdi = nem tart rossznak vmit
 • amiko = barát
 • neamiko = nem barát
 • malamiko = ellenség

MIS

MIS="tévedés, pontatlanság, rosszaság". A MIS mindig annak módját vagy minőségét mutatja, ami utána áll.

 • kalkulimiskalkuli = elszámol, rosszul számol
 • komprenimiskompreni = félre ért
 • skribimisskribi = elír, rosszul ír
 • korektimiskorekti = tévesen javít
 • uzimisuzi = rosszul használ
 • traktimistrakti = visszaél vmivel, rosszul bánik vmivel
 • faromisfaro = rossz cselekedet
 • formomisformo = téves, rossz alak
 • formimisformi = félre formáz

Ne keverjük MIS MAL előképzővel. MIS nem változtatja meg a szó alapjelentését, hanem csak hozzáadja a tévedés vagy rosszaság gondolatát. MAL teljesen az ellentétére változtatja meg a jelentést:

 • laŭdi = dicsér vmit
 • mislaŭdi = tévesen dicsér
 • mallaŭdi = megítél vmit, rossznak ítél vmit
 • mismallaŭdi = tévesen ítél meg vmit

PRA

PRA="nagyon hosszú idővel ezelőtt, primitív". A PRA azt mutatja meg, hogy az, ami utána áll, időben nagyon távoli:

 • homoprahomo = ősember
 • arbaropraarbaro = őserdő
 • tempopratempo = ősidő
 • antaŭlastapraantaŭlasta = az utolsó előtti előtti

Av(in)o, nep(in)o, onkl(in)o, nev(in)o és kuz(in)o rokonségi szavak esetében PRA egy generációval távolabbi rokonsági fokot mutat (időben előtte vagy utána):

 • avovia praavo = dédapád
 • avoükapád = dédapád/-anyád apja
 • avoükükapád = dédnagyapád/-anyád apja
 • nepovia pranepo = dédunokád
 • nepovia prapranepo = ükunokád
 • onklovia praonklo =apád/anyád nagybátyja
 • nevovia pranevo = unokaöcséd/-hugod fia
 • kuzodédunokatestvéred = apád/anyád unokatestvérének/nővérének a fia

Patr(in)o és fil(in)o rokonsági szavak esetében PRA több vagy sok generációval előbbi vagy utóbbi fokot jelöl:

 • patrodédapa = távoli férfirokon, akitől valaki származik, nép, törzs vagy csalad valós vagy képzelt alapítója
 • filoprafilo = távoli férfi rokon, aki egy bizonyos személytől származik

Gyakran használjuk prapatroj és prafiloj (-J végződéssel) általában akkor, ha valakinek az őseiről vagy utódjairól van szó, gyakran még nemi megkülönböztetés nélkül.

Rokonsági szavak esetében PRA megjelenhet BO és GE előképzőkkel együtt.

RE

RE="ugyanarra a helyre vissza, mint korábban, újra csinálni valamit vagy olyanná válni, mint azelőtt, újra megtenni vagy megtörténni hasonló vagy más módon". RE csak cselekvést jelentő igék esetében használható és mindig a cselekvés módját fejezi ki:

 • venireveni = visszajön
 • doniredoni = visszaad
 • brilorebrilo = visszatükröződés
 • bonigirebonigi = újra jobbá tesz
 • saniĝiresaniĝi = felgyógyul
 • dirirediri = újra elmond, válaszol
 • troviretrovi = újra megtalál
 • konirekoni = felismer vmit
 • turnireturni = visszafordít vmit
 • ree = újra, vissza

Egyes RE-szavak nemzeti nyelvi befolyások miatt jöttek létre a nyelvben, melyeknek nem logikus jelentésük van. Pl. reprezenti rendszerint nem azt jelenti 'prezenti denove' (újra bemutat), hanem 'vki helyett cselekedni'. Resumi nem 'denove sumi' (újra összegez), hanem 'tömören bemutatja a lényeget'. Az ilyen hasonló szavakat rendszerint nem összetett szavakként tekintjük (amelyeket a REPREZENTI, RESUMI igékből képeztünk). Returni és különösen returna és returne korábban a 'visszajövés', 'visszaadás' értelmében is használtuk. Most ezeket a szavakat már csak akkor használjuk, amikor valódi forgásról van szó.

Vissza a tetejére