Tartalom

A névmás olyan szó, amely teljes főnévi mondatrészt helyettesíthet.

Személyes névmások

mi
≈ én
ni
≈ a beszélő és más(ok)
vi
≈ a megszólított(ak)
li
≈ ő (férfi)
ŝi
a szóban forgó női személy
ĝi
a szóbanforgó tárgy, lény vagy gyermek
ili
≈ a megszólított emberek, lények, állatok
oni
≈ meg nem nevezett személy(ekÖ
si
ugyanaz a személy, mint alany, ha ez nem mi, ni vagy vi

A személyes névmások megkaphatják a tárgyeset -N végződését:

 • Mi amas vin. - Szeretlek.
 • Ilin konas Karlo. - Őket ismeri Karlo.
 • Ĉu vi ĝin vidas? - Látod?
 • Elizabeto lavas sin en la lago. - Elizabeta megmosdik a tóban.

Birtokos névmások

Ha -A végződést teszünk a személyes névmásokhoz, birtokos névmásokat képzünk így:

mia
az enyém
nia
a mienk
via
a tied, tietek; öné, önöké
lia
az övé
ŝia
az övé (nő)
ĝia
azé (dolog)
ilia
az övéké
onia
az embereké (általános alany)
sia
önmagáé

A birtokos névmások megkaphatják J és N végződéseket, mint más melléknevek: mia ĉambromiaj ĉambrojmian ĉambronmiajn ĉambrojn

Amikor egy birtokos névmás megjelenik egy főnév előtt, ez determináns és nem teszünk elé la. A birtokos névmás tájékoztat a birtokosról, és ez elég a határozottság jelöléséhez. Ha a birtokos névmást de-kifejezéssel helyettesítjük, rendszerint elétesszük la: ilia ĉambro = la ĉambro de ili, mia edzo = la edzo de mi

Amikor egy birtokos névmás magában jelenik meg utána következő főnév nélkül, az nem determináns és nem utal határozott jelentésre. Hogy utaljunk a határozottságra rendszerint tegyük hozzá la:

 • Tiu ĉi libro estas mia. - Ez a könyv az enyém.

 • Tiu ĉi libro estas la mia. - Ez a könyv az enyém.

 • Mia aŭto estas difektita. Ni provu la vian. La vian = vian aŭton. - Elromlott az autóm. Próbáljuk ki a tiédet! A tiéd = az autód.

De egyes esetekben elhagyható az ilyen la az önálló birtokos névmás előtt, ha a szövegösszefüggés nagyon világos:

 • Li pli ŝatas mian domon ol (la) sian. = ...ol sian domon. - Jobban szereti a házamat, mint a sajátját.= ... a saját házánál.

Más névmások

Más nyelvi elemek is névmások, de nem személyes névmás, pl. O, U és ES végű tabellaszavak és az ambaŭ nyelvi elem.

Első személy

Mi

Mi egyesszámú (és nem jelöl nemet). Mi és mia a beszélő akkor használja, ha saját magáról beszél. A nyelvtanban ezt gyakran "első személynek" nevezzük.

 • Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo. - A nagyapámtól jövök és most a nagybátyámhoz megyek
 • Mi foriras, sed atendu min, ĉar mi baldaŭ revenos. - Elmegyek, de várj meg, mert hamar visszajövök.
 • Por miaj kvar infanoj mi aĉetis dek du pomojn. - Négy gyermekemnek vettem tizenkét almát.
 • Kiam mi finos mian laboron, mi serĉos mian horloĝon. - Amikor befejezem a munkám, megkeresem az órám.
 • Mi prenos miajn glitilojn kaj iros gliti. - Felveszem a korcsolyámat és megyek korcsolyázni.

Ni

Ni többesszámú (és nem utal nemre). Ni és nia a beszélő akkor használja, ha magáról és más személyekről akar beszélni. Ni jelenthet én és egy másik személy, én és több más személy, én és mindenki más személy, vagy én és te. Ni névmás néha tartalmazza a megszólított személyeket, néha nem. Hogy mely személyek vannak benne, a szövegösszefüggés mutatja meg.

 • Ni vidas per la okuloj kaj aŭdas per la oreloj. - A szemünkkel látunk és a fülünkkel hallunk.

 • Ni disiĝis kaj iris en diversajn flankojn: mi iris dekstren, kaj li iris maldekstren. - Szétváltunk és különböző irányokba mentünk: én jobbra mentem és ő meg balra.

  Ni = én és ő.

 • Kiam vi ekparolis, ni atendis aŭdi ion novan, sed baldaŭ ni vidis, ke ni trompiĝis. - Amikor megszólaltál, valami újat vártunk hallani, de hamar beláttuk, hogy csalódtunk.

  Ni= én és más emberek, de nem a megszólított.

 • La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. - Az éjszaka olyan sötét volt, hogy semmit sem láttunk az orrunk előtt.
 • La junulo aliĝis al nia militistaro kaj kuraĝe batalis kune kun ni kontraŭ niaj malamikoj. - A fiú csatlakozott a hadseregünkbe és bátran harcolt velünk az ellenségeinkkel szemben.
 • Kiam vi vidis nin en la salono, li jam antaŭe diris al mi la veron. - Amikor láttál minket a teremben, ő már korábban elmondta nekem az igazat.

  Ni = én és ő

Második személy

Vi

A vi és via névmást a beszélő azon személy(ek) megszólítására használja, aki(k)hez beszél. A vi és via más személyekre is vonatkozhat, akik valamiképpen a megszólított csoporthoz tartoznak. A nyelvtanban ez a második személy. A vi egyaránt használható egy vagy több személlyel kapcsolatban. Vi így lehet egyes vagy többesszámú. A vi nem jelöli a nemet és teljesen semleges rang vagy pozíció szerint stb.

 • Sinjoro, vi estas neĝentila. - Uram, ön udvariatlan.
 • Sinjoroj, vi estas neĝentilaj. - Uraim, önök udvariatlanok.
 • Vi estas infanoj. - Gyerekek vagytok.
 • Ĉu vi amas vian patron? - Szereted az apádat?
 • Via parolo estas tute nekomprenebla kaj viaj leteroj estas ĉiam skribitaj tute nelegeble. - A beszéded teljesen érthetetlen és a leveleidet egészen olvashatatlanul írod.
 • Sidigu vin, sinjoro! - Üljön le, uram!

Amikor vi egy U-ige alanya főmondatban, rendszerint elhagyjuk.

Néhány nyelvben egyes esetekben vi-névmást használjuk általános értelemben az emberekkel kapcsolatban. Erre az eszperantóban oni névmást használjuk.

Ci

Ci egyesszám második személyű névmás (nemjelölés nélkül). Ci és cia csak elméletileg létezik és gyakorlatilag szinte sosem használjuk. A ci úgy képzelhető el, mint tisztán egyesszámú vi vagy mint közvetlen baráti (egyesszámú) vi vagy akár durva (egyesszámú) vi. De igazából nem lehet megmondani, milyen árnyalatot jelöl, mert alig használjuk. Egyesek szerint korábban használták ci de később ez a használat eltűnt, valójában azonban soha sem használták a köznapi életben. Csak néha szerepelt kísérleti stílusokban stb. A rendes eszperantó nyelvben mindig csak vi használták második személyű névmásként.

Harmadik személy

Minden, ami nem mi, ni vagy vi (vagy ci), az "harmadik személy". A li, ŝi, ĝi és ili és lia, ŝia, ĝia, ilia névmásokat akkor használjuk, ha valami olyan ismert dologról akarunk beszélni, ami sem a beszélő, sem a megszólított. Oni és onia névmásokat meg nem határozott személyekkel kapcsolatban használjuk. Si és sia más harmadik személyű névmásokat helyettesít bizonyos esetekben.

Li és ŝi

Li és ŝi egyesszámúak. Li és lia akkor használjuk, amikor egy férfi személyről beszélünk. Ŝi és ŝia használjuk egy női személy jelölésére:

 • Li estas knabo, kaj ŝi estas knabino. - Ő fiú és ő pedig lány.
 • Li estas mia onklo. - Ő a nagybátyám.
 • Ŝi estas mia onklino. - Ő a nagynéném.
 • En la salono estis neniu krom li kaj lia fianĉino. - A teremben senki sem volt rajta és menyén kívül.
 • Mi renkontis vian patrinon kaj ŝian kolegon. - Találkoztam az anyáddal és a kollégájával.

Amikor olyan személyről beszélünk, akinek a neme nem ismert, vagy általában beszélünk bármelyik nemű emberről, rendszerint li használjuk. Li tehát két jelentése van: férfi vagy az ember:

 • Ĉiu, kiu ŝin vidis, povis pensi, ke li vidas la patrinon. - Mindenki, aki látja őt, azt gondolhatja, hogy az anyját látja.

  Li itt ĉiu felel meg, tehát ĉiu persono.

 • Se vi iros al kuracisto, li povos helpi vin. - Ha orvoshoz mész, segíteni tud neked.

  bármilyen orvosról van szó, a nemtől függetlenül.

A li ilyen használatát néha nemi diszkriminációnak is tekinthetik, de valójában csak nyelvtani dolog. Li nem azért használjuk, mert figyelmen kívül hagyjuk a nőket, hanem, mert li kétjelentésű: férfit jelentő és nemileg semleges. Ez egyes esetekben okozhat zavarokat. Akkor nyugodtan fejezzük ki magunkat világosabban, pl. ŝi aŭ li, tiu, tiu persono stb.

Megjegyzés: Néhányan azonban új névmásokat is ajánlottak li semleges használata helyett. Többé-kevésbé minden szabad mássalhangzót + i már felajánlották nagyon kevés gyakorlati eredménnyel. De most lehet találkozni ilyen alakokkal ŝli és ri, míg mások ragaszkodnak gi vagy ji stb. alakokhoz.

Ĝi

Ĝi egyes számú. Ĝi és ĝia nemnélküli tárgyak esetében használjuk:

 • La tranĉilo tranĉas bone, ĉar ĝi estas akra. - A kés jól vág, mert éles.
 • Trovinte pomon, mi ĝin manĝis. - Amikor találtam egy almát, megettem.
 • Mi disŝiris la leteron kaj disĵetis ĝiajn pecetojn en ĉiujn angulojn de la ĉambro. - Széttéptem a levelet és szétdobáltam a darabjait a szoba különböző sarkaiba.

A ĝi névmást kisgyermekekre is használják, akik még olyan fiatalok, hogy a nem nem lényeges. De lehet használni li, mint olyan személy esetében, akinek a nemét nem tudjuk:

 • La infano ploras, ĉar ĝi volas manĝi. - a gyermek sír, mert enni szeretne.
 • Mi montris al la infano, kie kuŝas ĝia pupo. - A gyermekre mutattam, ahol fekszik a babája.

De ha különösen utalni akarunk a kisgyerek nemére,vagy ha idősebb gyerekről beszélünk, természetesen használjuk li vagy ŝi.

Ĝi állatokkal kapcsolatban is használható, még akkor is, ha ismert a neme:

 • "Pip, pip!" diris subite malgranda muso, kiu elkuris, kaj post ĝi venis ankoraŭ unu. - "Pip, pip" mondta hirtelen egy kisegér, aki elfutott, és utána jött még egy.
 • Mi frapos vian ĉevalon sur la kapon tiel, ke ĝi falos senviva. - Úgy fejbe verem a lovadat, élettelenül esik össze.

Különleges esetekben, amikor félreértés is lehet, használható li vagy ŝi az állatokkal kapcsolatban is.

Ĝi egyes számú csoportszavak helyett is állhat: familio, popolo, armeo stb.

 • Hodiaŭ la problemo interesas la publikon, morgaŭ ĝi povas esti indiferenta pri ĝi. - Ma a probléma érdekli a közönséget, holnap az közömbös lehet majd számára.

  Az első ĝi helyettesíti a közönséget (több személyt). (A második ĝi a probléma.)

Ĝi rendszerint dolgot, állatot és más meghatározott dolgot helyettesít. Tio elvont viszonyban használható, az egész mondat vagy nem meghatározott dolog helyettesítésére (= tiu afero):

 • — Ŝi forvojaĝis. — Jes, mi tion scias. = Jes, mi scias, ke ŝi forvojaĝis. - -- Elutazott. -- Igen, tudom. = Igen, tudom, hogy elutazott.

Ili

Ili többesszámú. Ili és ilia több ismert dologgal vagy személlyel kapcsolatban használjuk (ami nem a beszélő és nem a megszólított). Ili nem jelöl nemet:

 • Kie estas la knaboj? Ili estas en la ĝardeno. - Hol vannak a fiúk? A kertben vannak.
 • Kie estas la knabinoj? Ili ankaŭ estas en la ĝardeno. - Hol vannak a lányok? Ők is a kertben vannak.
 • Kie estas la tranĉiloj? Ili kuŝas sur la tablo. - Hol vannak a kések? Az asztalon vannak.
 • Donu al la birdoj akvon, ĉar ili volas trinki. - Adj a madaraknak vizet, mert inni szeretnének.
 • Sinjoro Petro kaj lia edzino tre amas miajn infanojn; mi ankaŭ tre amas iliajn infanojn. - Petro úr és felesége nagyon szeretik a gyermekeimet, én is nagyon szeretem a gyermekeiket.

Néhány nyelvben egyes esetekben használják ili-névmást nem meghatározott emberekre vonatkoztatva is. Az eszperantóban ekkor mindig oni kell használni.

Oni

Oni és onia határozatlan névmások, amelyeket akkor használunk, amikor általában beszélünk bármilyen személyről, sok vagy néhány meghatározatlan személyről, amikor nem fontos, mely személyekről stb. van szó. Oni általában egyes számú, de lehet többes számú is. Oni egyáltalában nem jelöl nemet:

 • En malbona vetero oni povas facile malvarmumi. - Rossz időben könnyű megfázni.
 • Kiam oni estas riĉa (aŭ riĉaj), oni havas multajn amikojn. - Amikor gazdagok vagyunk, sok barátunk van.
 • Oni diras, ke la vero ĉiam venkas. - Úgy mondják, hogy az igazság mindig győz.
 • Kun bruo oni malfermis la pordegon, kaj la kaleŝo enveturis en la korton. - Zajjal zárult be a kapu, majd a szekér begördült az udvarra.
 • Oni tiel malhelpis al mi, ke mi malbonigis mian tutan laboron. - Annyira akadályoztak, hogy elrontottasm az egész munkámat.
 • La malpura aero malsanigas onin. - A piszkos levegő megbetegíti az embert.
 • Kiam oni venas al tiu urbo, oni devas atenti pri la krimuloj. Ili kapablas ŝteli eĉ oniajn vestaĵojn. - Amikor abba a városba érkezünk, figyelnünk kell a bűnözőkre is. Képesek ellopni még az ember ruháit is.
 • Ne kritiku onin, ĉar oni povas ankaŭ vin kritiki. - Ne kritizáld az embereket, mert téged is kritizálhatnak.

A gyakorlatban nagyon ritkán fordul elő olyan eset, amikor onin és onia használható lenne. Emiatt néhányan különlegesnek érzik e formákat,még ha hasznosak is lehetnek.

Si

Si és sia különleges harmadik személyű névmások, amelyeket bizonyos esetekben kell használni a rendes harmadik személyű névmások helyett. Si egyes- és többesszámban állhat attól függően, mit képvisel. Si önmagában nem jelöl nemet.

Gyakran megesik, hogy az, ami alany, ugyanabban a mondatban, más szerepben is megjelenhet. Ha az alany mi, ni vagy vi (vagy ci), csak megismételjük ugyanazt a névmást:

 • Mi lavas min. - Mosakszom.

  A két mi ugyanaz a személy.

 • Mi vidas mian fraton. - Látom a testvéremet.

  Mi és mia ugyanarra a személyre utal.

 • Ni lavas nin. - Mosdunk.

  A két ni ugyanazok a személyek.

 • Ni vidas niajn fratojn. - Látjuk a testvéreinket.

  Ni és nia ugyanazt a személyeket jelölik.

 • Vi lavas vin. - Mosdasz.

  A két vi ugyanaz(ok) a személy(ek).

 • Vi vidas viajn fratojn. - Látjátok a testvéreiteket.

  Vi és via ugyanaz(oka)t a személy(eke)t jelölik.

De ha az alany harmadik személyű (nem a beszélő és nem a megszólított), használni kell si a más szerepben. Ha pl. li használunk mind alanyként, mind másként, akkor mindenképpen két különböző férfiról van szó. Ugyanez érvényes ŝi, ĝi és ili esetében.

 • Ŝi lavas ŝin. - Mossa őt (egy lányt).

  Egy nő mos egy másik nőt.

 • Ŝi lavas sin. - Mosakszik.

  Egy nő mossa a saját testét. Ŝi és sin ugyanarra a személyre utal.

 • Ŝi vidas ŝian patrinon. - Látja az anyját.

  Egy nő látja egy másik nő anyját.

 • Ŝi vidas sian patrinon. - Látja az anyját.

  Egy nő látja a saját anyját.

 • La virino serĉas ŝian filon. - A nő keresi a fiát.

  A nő egy másik nő fiát keresi.

 • La virino serĉas sian filon. - A nő keresi a fiát.

  A nő keresi a (saját) fiát

 • Li lavas lin. - Mossa őt.

  Egy férfi mos egy másik férfit.

 • Li lavas sin. - Mosdik.

  Egy férfi mossa a saját testét. L és sin ugyanarra a személyre utal.

 • Ĝi lavas ĝin. - Mossa azt.

  Egy állat mos egy másik állatot (vagy lényt).

 • Ĝi lavas sin. - Az mosdik.

  Egy állatnak saját teste van. Ĝi és sin ugyanarra az állatra utal.

 • La hundo ludas per sia pilko. - A kutya a labdájával játszik.

  A kutya a saját labdájával játszik.

 • Ili lavas ilin. - Mossák őket.

  Személyek vagy állatok egy csoportja mos egy másik csoportot.

 • Ili lavas sin. - Mosakodnak.

  Egy csoport mossa a saját testüket. Ili ás sin ugyanazt a csoportot mossa.

 • La naĝintoj ne trovas siajn vestaĵojn. - Az úszók (miután úsztak)nem találják a ruháikat.

  Az úszók (miután úsztak) nem találják a ruháikat.

 • Oni ne forgesas facile sian unuan amon. - Nem felejtjük el könnyen az első szerelmet.

A si nem lehet alany

Si sosem lehet alany, sem az alany része, mert mindig önmagát képviselné si. Ugyanígy sia sem lehet az alany része. Nem lehetnek ilyen mondatok: Si manĝas. Mi kaj si dancas. Petro kaj si fiŝkaptas. Mia kaj sia fratoj estas samklasanoj. Sia edzino estis kisata de li. Ne mondd: Karlo kaj sia frato promenas en la parko. Ha ilyen mondatot mondanánk, valószínűleg az lenne a szándékunk, hogy sia képviselje Karlót, de az alany mégsem Karlo, hanem Karlo kaj sia frato. Mondd: Karlo kaj lia frato promenas en la parko.. De csak akkor használható si, ha a mondatot így változtatjuk meg: Karlo kun sia frato promenas en la parko. Most az alany Karlo és sia pontosan Karlót képviseli. Kun sia frato mondatrész nem az alany része, hanem kun-vonzat.

A si szenvedő mondatban

Si és sia a nyelvtani alanyt képviselik. Ez a passzív mondatokban is érvényes, bár a nyelvtani alany nem cselekvő az ilyen mondatokban:

 • Ŝi estas amata de siaj instruistinoj. - Szeretik a tanárnői.
 • Karlo estis akompanata de Petro al sia domo. = ...al la domo de Karlo. - Petro elkíséri Karlót a házába. = ...Karlo házába.
 • Karlo estis akompanata de Petro al lia domo. = ...al la domo de Petro. - Karlót Petro elkíséri a saját házába. = ...Petro házába.
 • Li sendas leteron al sia kuzo.Letero estas sendata de li al lia (propra) kuzo. - Küld egy levelet az unokatestvérének. → A levelet ő küldi el a saját unokatestvérének.

  Szenvedő mondatban nem mondhatjuk al sia kuzo, mert akkor a levél unokatestvéréről beszélnénk.

Mellékmondat

A mellékmondat állítmányának saját alanya van. Ha si(a) használunk mellékmondatban, mindig a mellékmondat alanyát képviselje, soha sem a főmondat alanyát:

 • Elizabeto rigardis la viron, kiu kombis al si la harojn. - Elizabeta megnézte a férfit, aki fésülte a haját.

  A férfi a saját haját fésülte meg (Elizabetáét). Si kombis alanyát képviseli, vagyis kiu (és kiu képviseli a férfit).

 • Karlo kaj Petro diris, ke la infanoj jam vestis sin. - Karlo és Petro azt mondták, hogy a gyerekek már felöltöztek.

  A gyerekek a saját testüket öltöztették fel (nem Karlóét és Petróét.

 • Li vidis, ke la hundo ludas per sia pilko. - Látta, hogy a kutya a labdájával játszik.

  A labda a kutyáé (a mellékmondat alanya).

 • Abimeleĥ, la reĝo de la Filiŝtoj, rigardis tra la fenestro, kaj vidis, ke Isaak amuziĝas kun sia edzino Rebeka. - Abimelek, a filiszteusok királya kinézett az ablakon és látta, hogy Izsák szórakozik a feleségével, Rebekkával.

  Rebekka Izsák felesége (amuziĝas alanya), nem Abimeleké vidis alanya). Ha Abimelek felesége lenne, így mondanánk: lia edzino.

 • Mia avo diris, ke li tre amis sian patrinon. - A nagyapám mondta, hogy nagyon szerette az anyját.

  Sian amis alanyát, li, helyettesíti,ami azonos lehet mia avo, de más férfi is lehet.

Si nem lehet alany. És nem is használható si mellékmondat alanyaként, sem mellékmondat alanyának a részeként, abból a célból, hogy si a főmondat alanyát képviselje. Nem lehet: Karlo diris, ke si venos morgaŭ. Sem: Karlo diris, ke sia frato venos morgaŭ. Si a mellékmondatban mindig a mellékmondat alanyát képviseli. Így kell mondani: Karlo diris, ke li venos... / ke lia frato venos... Szintén nem lehet: Ŝi sentis, ke pluvas sur sin. Így kell mondani: Ŝi sentis, ke pluvas sur ŝin.

-A végű melléknévi igenév olyan, mint egy mellékmondat:

 • Li ekvidis la anĝelon de la Eternulo, starantan sur la vojo kun elingigita glavo en sia mano. - Meglátta az Örökkévaló angyalát, aki az úton állt kivont karddal a kezében.

  Az angyal állt karddal a kezében.

 • Karlo promenis kun virino vestita per sia plej bela vesto. - Karlo egy legszebb ruhájába öltözött nővel sétált.

  A legszebb ruhájába volt öltözve (a nő).

A kiel vagy ol szóval bevezetett összehasonlító kifejezések is mellékmondatoknak tűnhetnek. }3}Si egy ilyen összehasonlító kifejezésben képviselje az ige alanyát.

 • Ŝi amas lin kiel sin mem. - Úgy szeretem őt, mint magamat.

  Úgy szereti őt, mint ahogyan ő magát.

 • Ŝi estas tiel saĝa kiel ŝia fratino. - Olyan bölcs, mint a nővére.

  A nővére is okos.

 • Li punis ilin same kiel siajn fratojn. - Ugyanúgy megbüntette őket, mint a testvéreit.

  A testvéreit is megbüntette.

 • Ŝi amas lin pli ol sin mem. - Jobban szereti őt, mint saját magát.

  Őt jobban szereti, mint a lány saját magát.

 • Li estas pli aĝa ol lia frato. - Idősebb a testvérénél.

  A testvére koros (de csak kicsit).

Összetett hátravetett jelző vagy főnévi kiegészítőt tekinthetünk igés mellékmondatnak is. Akkor si képviselheti az ige alanyát. Ez az alany mindig azonos az előző főnévvel. Az ilyen mondatokkal kapcsolatban a használat azonban nem egységes:

 • Ili vizitis muzeon faman pro siaj belaj pentraĵoj. = ...muzeon, kiu estas fama pro siaj belaj pentraĵoj. - Meglátogattak egy festményeiről híres múzeumot. =...egy múzeumot, amely híres a szép festményeiről.

  A festmények a múzeumé.

 • Picasso vizitis muzeon faman pro liaj pentraĵoj. = ...muzeon, kiu estas fama pro liaj pentraĵoj. - Picasso meglátogatott egy festményeiről híres múzeumot. =...egy múzeumot, amely híres a festményeiről.

  A festmények Picassóé.

 • Ŝi vidis soldaton kun sia pafilo en la mano. = ...soldaton, kiu staris kun sia pafilo en la mano. - Látott egy katonát a puskájával a kezében. =...egy katonát, aki puskájával a kézben állt.

Főnévi igenév

Ha si főnévi igenévvel használjuk, si főnévi igenév értelmi alanyát képviseli. A legtöbbször ez az értelmi alany ugyanaz, mint az állítmány alanya, de nem mindig:

 • Ĉiu homo devas zorgi pri si mem. - Minden embernek gondoskodnia kell magáról.

  Si zorgi alanya helyett áll. Azonos devas alanyával.

 • La sinjoro ordonis al la servisto vesti sin. - Az úr megparancsolta a szolgának, hogy öltözzön fel.

  Vesti értelmi alanya la servisto Sin a szolgára vonatkozik.

 • La sinjoro ordonis al la servisto vesti lin. - Az úr megparancsolta a szolgának, hogy öltöztesse fel.

  A szolga ne maga öltözzön fel, hanem másik férfit, valószínűleg az urat kell felöltöztetnie.

Ha a főnévi igenév értelmi alanya nem szerepel a mondatban, és ha az egyáltalában nem nem fontos, rendszerint si képviseli az állítmány alanyát:

 • La reĝo sendis voki sian kuraciston. - A király elküldött, hogy hívják az orvosát.

  Voki értelmi alanya nem szerepel a mondatban és nem is lényeges. Így sia képviselheti a királyt. Sendis voki úgy tekinthető mint egy ige egyetlen alannyal,vagyis a királlyal.

 • La reĝo sendis la serviston voki lian kuraciston. - A király elküldte a szolgát,hogy hívja el az ő (annak) orvosát.

  Itt voki alanya (servisto) szerepel. Ha így mondanánk sian kurciston, a szolgának kellene hívni a saját orvosát és nem a királyét.

Cselekvő főnév

Ha a főnév egyértelműen cselekvő és ha van értelmi alany, si rendszerint ezt az alanyt képviseli. De nincs rögzített szabály:

 • Petro pacience aŭskultis la plendadon de Karlo pri ĉiuj siaj problemoj. - Petro türelmesen végighallgatta Karlo panaszait a problémáival kapcsolatban.

  Karlo minden problémájáról panaszkodott. Karlo (a panaszkodás értelemszerű alanya) és nem Petro (aŭskultis alanya).

Amikor sia cselekvő főnév előtt áll, mint annak determinánsa, az mindig az állítmány alanyát képviseli:

 • Karlo rakontis al Eva pri sia vojaĝo al Azio. - Karlo mesélt Evának az ázsiai útjáról.

  Karlo Ázsiába utazott.

 • Karlo demandis al Eva pri ŝia vojaĝo al Eŭropo. - Karlo Evát kérdezte az európai útjáról.

  Eva Európába utazott.

Si(a) rögzített kifejezésekben

Néhány állandósult kifejezésben si(a) nem engedelmeskedik a szokásos szabályoknak:

 • siatempe = a maga idejében. Amikor siatempe ebben a jelentésben használjuk, mindig az alanytól függetlenül mondjuk siatempe: Mi volis siatempe proponi regulon. Tiam mi donos al via lando pluvon siatempe.
 • Főnév + en si = olyan, amilyen. Amikor erről a különleges jelentésről van szó, si használjuk, még ha az adott dolog nem is alany: Se oni rigardas la aferon en si, oni vidas ... = Se oni rigardas la aferon tia, kia ĝi estas...
Vissza a tetejére