Tartalom

Egy mondaton belül egy másik mondat is lehet, amely főmondatként szerepel. Az ilyen mondatot mellékmondatnak hívjuk. A mellékmondatnak rendszerint nincsen jelölőjük. Egy mellékmondat rendszerint bevezető kötőszóval kezdődik, az alárendelő kötőszóval:

Más alárendelő kötőszavak se, ĉar, dum, ĝis, kvankam, kvazaŭ, ol és {17apenaŭ.

Ke

A ke alárendelő kötőszó nem igazán mutat bármiféle jelentést. Az csak a mellékmondat kezdetét mutatja, amelynek nincs más kötőszava.Ke-mondat sok különböző mondatbeli szerepben jelenhet meg. A mondatbeli szerepet pontosíthatjuk, ha ke-mondatot tio tabellaszóval helyettesítjük. Néha együtt is használhatjuk tio és ke-mondatot, főképpen akkor, amikor ke-mondat mondatbeli szerepét elöljárószóval kell jelölni.

Ke-mondatok, mint alany, tárgy vagy határozó

 • Okazis, ke la reĝino mortis.Tio okazis. - Történt, hogy a királynő meghalt. → Ez történt.
 • Ŝajnas, ke pluvos.Tio ŝajnas. - Úgy tűnik, hogy esni fog. → Ez látszik.
 • Estas vero, ke ŝi havis sur si pantoflojn.Tio estas vero. - Igaz, hogy volt rajta papucs. → Ez igaz.
 • Kompreneble, ke mi lin amas. - Természetes, hogy szeretem őt.

  Az állítmány beleérthető: Estas kompreneble, ke mi lin amas.Tio estas komprenebla. Kompreneble -E végződőse van, mert az a mellékmondat állítmánya. Ha megváltoztatjuk tio, akkor komprenebla kell írnunk.

 • Diru al la patro, ke mi estas diligenta.Diru tion al la patro. - Mondd meg apának, hogy szorgalmas vagyok. → Mondd meg azt apának.
 • Mi volas ke vi tien iru.Mi volas tion. - Azt akarom, hogy odamenj. → Azt akarom.
 • Se li scius, ke mi estas tie ĉi, li tuj venus al mi.Se li scius tion... - Ha tudta volna, hogy itt vagyok, rögtön eljött volna hozzám. → Ha tudta volna azt...
 • Subite li aŭdis, ke iu alrajdas de la vojo al la domo.Subite li aŭdis tion. - Hirtelen hallotta, hogy valaki odalovagol a házhoz vezető úttól. → Hirtelen hallotta azt.
 • Mi pensas, ke ne.Mi pensas tion. - Gondolom, hogy nem. → Azt gondolom.

  A mellékmondatot erősen megrövidítették, = ...ke tiel ne estas, vagy hasonló.

 • Li vekiĝis per tio, ke iu lin skuis. = Li vekiĝis per skuado. - Arra ébredt, hogy valaki megrázta. = Megrázásra ébredt.
 • Tiam ŝi ekploris pro tio, ke ŝi estas tiel malbela. = Tiam ŝi ekploris pro sia malbeleco. - Akkor sírni kezdett amiatt, hogy olyan csúnya. = Akkor sírt a csúnyasága miatt.
 • Via patro neniam povis ekrigardi vin sen tio, ke li batus sin en la bruston kaj ĝemus. = ...sen brustobatado kaj ĝemado. - Az apád soha sem tudott rád nézni anélkül, hogy ne verte volna a mellét és megrendült volna. = ...mellveregetés és megrendülés nélkül.
 • Ne por tio mi estas ĉi tie, ke mi alportadu manĝon al la loĝantoj. = Mi estas ĉi tie ne por alportado de manĝo al la loĝantoj. - Nem azért vagyok itt, hogy ételt hozzak a lakosoknak. = Itt nem az ételhordásra vagyok a lakók részére.

Ha az elöljárószó pri, rendszerint elhagyjuk (és a segéd tio is)?

 • Ili nin kulpigas, ke ni agas maljuste. = Ili nin kulpigas pri tio, ke... - Azzal vádolnak minket, hogy igazságtalanul cselekszünk. Ők vádolnak minket azzal, hogy...
 • Petu ŝin, ke ŝi sendu al mi kandelon. = Petu ŝin pri tio, ke... - Kérd őt, hogy küldje el nekem a gyertyát. = Kérd meg őt arra, hogy...

A por elöljárószót rendszerint közvetlenül ke-mondat elé tesszük segéd tio nélkül. A teljes kifejezést: por tio ke nagyon ritkán használjuk. Használjuk anstataŭ is közvetlenül ke előtt, és néha malgraŭ, krom és sen:

 • Jen prenu ankoraŭ du panojn kaj unu ŝinkon, por ke vi ne bezonu malsati. - Itt van még két kenyér és sonka, hogy ne kelljen éhezned.
 • Ŝi tuj lavis sian kruĉon kaj ĉerpis akvon en la plej pura loko de la fonto kaj alportis al la virino, ĉiam subtenante la kruĉon, por ke la virino povu trinki pli oportune. - Mindjárt megmosta a kancsóját és vizet merített a forrás legtisztább helyén és elvitte az asszonynak, mindig fogva a kancsót, hogy könnyebben igyon az asszony.
 • Anstataŭ ke ĉiu lernas diversajn lingvojn, ĉiuj ellernadu unu saman lingvon. - Ahelyett, hogy mindenki különböző nyelveket tanulna, mindenki tanulja meg ugyanazt a nyelvet.
 • Li klopodis daŭrigi, malgraŭ ke li estis tre laca. Malgraŭ (tio) ke = kvankam. - Igyekezett folytatni, annak ellenére, hogy fáradt volt.
 • Mi nenion pli postulus, krom ke oni montru al mi sindonecon kaj estimon. - Semmi többet sem követelek azonkívül, hogy mutasunk odaadást és tiszteletet felém.
 • Vi ne povas ĝin tuŝi, sen ke ĝi rompiĝus. - Nem érintheted meg, anélkül, hogy eltörne.

Egyes esetekben egyszerű ke-mondatot használunk por nélkül por (tio) ke helyett:

 • Ŝi bone lin kovris, ke li ne malvarmumu denove. = ...kovris por ke li ne malvarmumu denove. - Jól betakarta őt, hogy ne fázzon meg újból. = ...betakarta, azért, hogy ne fázzon meg újból.
 • Tie estis unu riĉa virino, kiu retenis lin, ke li manĝu ĉe ŝi. = ...por ke li manĝu ĉe ŝi. - Ott volt egy gazdag nő, aki visszatartotta őt, hogy nála egyen. = ...azért, hogy nála egyen.

Csak por ke, malgraŭ ke, anstataŭ ke, krom ke, és sen ke fogadható el általában. De csak a szokatlanság miatt nem ajánlottak az ilyen mondatok: Ni parolis, pri ke la prezoj ĉiam altiĝas. Oni argumentis, kontraŭ ke ili ekloĝu en la urbo. Li sukcesis eskapi, pro ke vi dormis. Tio okazis, antaŭ ke mi naskiĝis. A szokatlanság azonban erős érv. Ne minden áron fejezzük ki magunkat ilyen szokatlan módon, hogy esetleg ne értsenek meg bennünket. Inkább használjuk segéd tio: pri tio ke, kontraŭ tio ke stb. antaŭ (tio) ke és post (tio) ke helyett használjuk antaŭ ol és post kiam. Pro ke helyett használjuk pro tio ke, tial ke vagy ĉar.

Ke-mondatok kiegészítőként

Gyakran ke-mondat kiegészítőként áll, amely megmagyarázza a szó jelentését.

 • De s-ro Bourlet mi ricevis la sciigon, ke li ne volas publikigi la projekton en la "Revuo". - Boulet úrtól kaptam az értesítést, hogy nem akarja közölni a projektet a "La Revuo" c. újságban.
 • Ŝi estis plena de timo, ke la infano mortos. - Tele volt félelemmel, amiatt, hogy meghal a gyermek.
 • Li metis la kondiĉon, ke oni ne instruu al ŝi la Kristanan religion. - Azt a feltételt állította fel, hogy ne tanítsuk neki a keresztény vallást.
 • Tio estis la unua fojo, ke ŝi nomis ŝin sia filino. - Ez volt az első alkalom, hogy a lányának nevezte őt.

  sokan használják kiam ke helyett az ilyen mondatokban. Ke rendszerint jobb, mert az ilyen ke-mondat leggyakrabban nem mutatja meg, mikor történt az eset, de megmagyarázza az eset tartalmát.

 • Estis tia ventego, ke la tegoloj deflugis de la tegmentoj. - Olyan nagy szél volt, hogy a cserepek lerepültek a tetőkről.
 • Ili ambaŭ estis tiel malagrablaj kaj tiel fieraj, ke oni ne povis vivi kun ili. - Mindketten olyan kellemetlenek volt és olyan büszkék, hogy nem lehetett velük élni.
 • Ili enpakis tiom da libroj, ke ili ne povis ĉion porti. - Annyi könyvet csomagoltak be, hogy nem tudtak mindent elvinni.
 • Vi ne estas kulpa, ke vi fariĝis tio, kio vi estas. = ...kulpa pri tio, ke... - Nem vagy vétkes abban, hogy az lettél, aki vagy. = ...vétkes amiatt, hogy...
 • Ŝi estis tute certa, ke tio estos plenumita. = ...certa pri tio ke... - Teljesen biztos volt, ez teljesítik majd. = ...biztos abban, hogy...
 • Kiel feliĉa mi estas, ke mi ĝin scias! - Milyen boldog vagyok, hogy tudom!

  Itt ke-mondat okot jelöl. Lehetne használni ke helyett ĉar is.

 • Ĉion mi permesis al vi escepte, ke vi faru tion ĉi. = ...kun la escepto, ke vi faru tion ĉi. - Mindent megengedtem neked kivéve, hogy te tedd meg ezt. = ...azt a kivéve, hogy te tedd meg.

Ke-mondat mint állítmány

Ke-mondat lehet főnévi mondatrész állítmányi leírása:

 • La vero estas, ke mi amas vin. - Az igazság az, hogy szeretlek.
 • La esenco de la sciigoj estis, ke al ili estas bone. - Az értesítések lényege az volt, hogy jól vannak.

A ke elhagyása

Néha elhagyjuk ke a mellékmondat előtt, majdnem csak függő beszédben:

 • Mi diras al vi, ŝi ricevos. = Mi diras al vi, ke ŝi ricevos. - Mondom neked, kapni fog. = Mondom neked, hogy kapni fog.
 • La vetero baldaŭ malboniĝos, ŝajnas. = Ŝajnas, ke la vetero baldaŭ malboniĝos. - Az időjárás hamar rosszabbra fordul, úgy tűnik. = Úgy tűnik, hogy az időjárás hamar rosszabbra fordul.

Kérdő mellékmondatok

Ha egy mellékmondat kérdés ĉu vagy KI-szóval kezdődik. Kérdő mellékmondatok ugyanolyan szerepben állhatnak mint a ke-mondatok.

 • Diru, ĉu mi povos veni. - Mondd, hogy jöhetek-e.

  A ĉu-kérdés diru tárgya.

 • Ŝi ne sciis, ĉu ŝi nur sonĝisĉu tio estis efektivaĵo. - Nem tudta, hogy csak álmodik-e, vagy ez valóság.

  Kéttárgyú, -val összekapcsolt ĉu-kérdés.

 • Ĉu tio estas roso aŭ larmoj, tion neniu povis vidi. - Hogy ez harmat vagy könnyek, azt senki sem láthatta.

  A ĉu-kérdés tárgy segéd tio-val.

 • Li provis, ĉu la pordo estas nefermita. - Megnézte, hogy nyitva van-e az ajtó.

  A ĉu-kérdés provis tárgya.

 • La tuta afero dependas de tio, ĉu ŝi venos aŭ ne. - Az egész dolog attól függ, eljön-e vagy nem.

  A kérdés a de-vonzat segéd tio névmással.

 • Mi dubas, ĉu vi estas feliĉa. - Kételkedem abban, hogy boldog vagy-e.

  A kérdés pri-vonzatként szerepel. = Mi dubas pri tio, ĉu...

 • Li faris al mi la demandon, ĉu mi bone fartas. - Feltette nekem a kérdést, hogy jóé érzem-e magam.

  A kérdés demandon kiegészítője.

 • Mia sola demando al vi estas, ĉu vi amas min. - Egyedüli kérdésem hozzád, hogy szeretsz-e engem.

  A kérdés alanyi mellékmondat

 • Kion ni nun faru, estas demando tre malfacila. - Mit tegyünk most, nagyon nehéz kérdés.

  A KI-kérdés itt az estas alanya.

 • Mi montris al la infano, kie kuŝas ĝia pupo. - Megmutattam a gyereknek, hol van a babája.

  A kérdés a montris tárgya.

 • Mi volus scii, kiom de la ŝtofo ili jam pretigis. - Szeretném tudni, mennyi anyagot készítettek már el.

  A kérdés a scii tárgya.

 • Mi ne scias, ĝis kiam ili restos ĉi tie. - Nem tudom, meddig maradnak itt.

  A kérdés tárgy.

 • Kiel longe ni estis en la malliberejo, tion mi ne scias. - Mennyi ideig voltunk börtönben, azt nem tudom.

  A kérdés tárgy segéd tio névmással.

 • Nun mi venis, por informi vin, kio estos kun via popolo en la estonta tempo. - Most azért jöttem, hogy tájékoztassam Önt, mi lesz a népével a jövő időben.

  A kérdés pri-vonzat, de pri tio elhagyva: ...por informi vin pri tio, kio estos...

 • La demando pri tio, kia estos la formo de tiu lingvo, estas por mi afero negrava. - Annak kérdése, hogy milyen lesz ennek a nyelvnek az alakja, számomra nem lényeges dolog.

  A kérdés demando közvetlen leírása a segéd tio névmás által.

Némely nyelvben a mellékmondatokban ugyanazt a szót használjuk ĉu és se szóra. Az eszperantóban meg kell különböztetni. Ĉu kérdésre utal. Se feltételre utal. A jelentéskülönbség nagy:

 • Morgaŭ li diros, ĉu li venos.Morgaŭ li diros "jes, mi venos" aŭ "ne, mi ne venos". - Holnap megmondja, hogy eljön-e. ≈ Holnap meg fogja mondani, 'igen, eljövök' vagy 'nem, nem jövök el'.

  A ĉu-kérdés diros tárgya. = Morgaŭ li diros la respondon al la demando, ĉu li venos.

 • Morgaŭ li diros, se li venos. = Morgaŭ li diros (ion), sed tio okazos nur se li venos. - Holnap megmondja, ha jönni fog. = Holnap mondani fog valamit, de ez csak akkor lesz, ha eljön.

  A se-mondat feltételes vonzat.

Vonatkozó mellékmondatok

KI kezdetű tabellaszavak szintén bevezethetnek mellékmondatokat kérdő jelentés nélkül. Gyakran egy ilyen KI-szó valamiképpen egy olyan dolgot képvisel, ami a főmondatban is szerepel. Az ilyen KI-szavakat vonatkozónak nevezzük, mert a fő- és mellékmondat közötti viszonyt jelölik.

Vonatkozó kiu

 • Hieraŭ mi vidis viron, kiu promenis sur la strato. - Tegnap láttam egy férfit, aki az utcán sétált.

  A kiu-mondat viron szó jelzője. Az egész két mondat összekapcsolása: Hieraŭ mi vidis viron + La viro promenis sur la strato. Ugyanaz a férfi szerepel mindkét mondatban. A mellékmondatban a vonatkozó kiu a férfi jelölésére használjuk. A kiu-mondat helyett használhatnánk melléknévi igenévi jelzőt: Hieraŭ mi vidis viron promenantan sur la strato. (Tegnap láttam egy utcán sétáló férfit.)

 • La libroj, kiuj kuŝas tie, estas miaj. - A könyvek, amelyek ott fekszenek, az enyémek. = La libroj estas miaj. + La libroj kuŝas tie. (= La libroj kuŝantaj tie estas miaj.)

  A kiuj -J végződéssel használjuk, mert többes számú szót jelöl

 • La domo, kiun vi aĉetis, estas malbona. - A ház, amelyet vásároltál, rossz. = La domo estas malbona. + Vi aĉetis la domon. (= La domo aĉetita de vi estas malbona.)

  A kiun -N végződéssel használjuk, mert tárgyként szerepel a mellékmondatban.

 • Mi vidis la filmojn, pri kiuj vi tiel multe rakontis. - Láttam a filmeket, amikről annyit beszéltél. = Mi vidis la filmojn. + Vi rakontis tiel multe pri la filmoj.

  A pri használjuk kiuj előtt, mert pri-vonzatként szerepel a mellékmondatban.

 • Jen venas la verkisto, la librojn de kiu ĉiuj legas. - Itt jön az az író, akinek a könyveit mindenki olvassa. = Jen venas verkisto. + Ĉiuj legas la librojn de la verkisto.

  De kiu la librojn birtokos bővítménye és la librojn után kell állnia. Rendszerint kies használjuk de kiu helyett: Jen venas la verkisto, kies librojn ĉiuj legas.

 • Riĉa estas tiu, kiu ŝuldas al neniu. - Gazdag az, aki senkinek sem tartozik.
 • Mi nun havas tie ĉi preskaŭ neniun, al kiu mi povus konfidi! - Most itt senki sincs számomra, akiben meg tudok bízni!
 • Mi vizitos tiujn amikojn, kiujn mi ekkonis dum la pasinta Universala Kongreso. - Meglátogatom azokat a barátaimat, akiket az előző Világkongresszus alatt ismertem meg. = Mi vizitos tiujn amikojn. + Mi ekkonis tiujn amikojn dum...

  A hozzáadott tiujn az amikojn előtt megerősíti az utána álló vonatkozó mellékmondathoz fűződő viszonyt.

 • Ŝi kisis tiun manon, kiu ankoraŭ antaŭ nelonge kruele batis ŝian infanon. - Megcsókolta azt a kezet, amely még nemrégen kegyetlenül verte a gyermekét.
 • Unuj servas por ornamo, kaj aliaj por manĝo, ekzistas ankaŭ tiaj, kiuj estas tute superfluaj. - Egyesek a díszítésre szolgálnak, és mások az étkezést, de vannak olyanok is, amelyek teljesen feleslegesek,

  Azt mondhatjuk, hogy a főnév beleérthető: ...ekzistas tiaj kreskaĵoj, kiuj estas.... Használhatunk vonatkozó kia tia után, ha így világosabb.

 • Al Vi, kiu kreas, al Vi, kiu reĝas, hodiaŭ ni preĝas. - Hozzád, aki teremt, Hozzád, aki uralkodik, imádkozunk ma.

Gyakran nehéz elválasztani vonatkozó kiu-mondatot a főmondattól, mert a jelentés mindkétt mondattól együttesen függ:

 • Ŝi prenis la plej belan arĝentan vazon, kiu estis en la loĝejo. - Elvette a legszebb ezüstvázát, amely a lakásban volt. = Ŝi prenis la plej belan arĝentan vazon. + La plej bela arĝenta vazo estis en la loĝejo.

  A különálló mondatok nem igazak. A kiu-mondat ahhoz kell, hogy korlátozza la plej belan arĝentan vazon jelentését.

Sokan nem tesznek vesszőt kiu-mondat elé és után, amelyek az egész mondat értelme érdekében szükségesek. De erre nincsenek szabályok. Mindig használhatunk vesszőt.

Vonatkozó kiu-mondat rendszerint mindjárt az adott szó előtt áll, de néha más helyzetben lehet, pl. az egész mondat elején, akkor a leírt szó előtt mindig tiu vagy a szó előtt tiu van:

 • Kiu volas perfektiĝi en Esperanto, al tiu mi rekomendas la diversajn lernolibrojn kaj vortarojn. = Al tiu, kiu volas perfektiĝi en Esperanto, mi rekomendas... - Aki tökéletesedni akar az eszperantóban, annak ajánlom a különböző tankönyveket és szótárakat. = Annak, aki tökéletesedni akar az eszperantóban, ajánlom...
 • Kiun malĝojo ne turmentis, tiu ĝojon ne sentas. = Tiu, kiun malĝojo ne turmentis, ne sentas ĝojon. - Akit szomorúság nem kínzott, az örömet nem érez. = Az, akit szomorúság nem kínzott, nem érez örömet.

Egyes esetekben egy főszónak több, mint egy vonatkozó kiu-mondata van, mint jelző. Rendszerint az egyértelműség kedvéért hozzáteszünk egy kötőszót, kaj vagy sed: Hieraŭ mi vidis viron, kiu promenis sur la strato, kaj kiu portis grandan valizon. Mindkét kiu-mondat viron szóra vonatkozik. Ha több, mint két vonatkozó kiu-mondat van, elég kötőszót tenni az utolsó kiu-mondat elé: Jen estas afero, kiu estas tre utila, kiu helpos vin en multaj okazoj, kaj kiun vi tre zorge gardu. Mindhárom kiu-mondat afero szó jelzője.

Egyes esetekben vonatkozó kiu-mondat nagyon gyengén kötődik ahhoz a szóhoz, amelynek a jelzője. Az ilyen kiu-mondat egyszerűen folytatja az elbeszélést. Ugyanilyen jó lenne használni egy külön főmondatot. Továbbelbeszélő kiu-mondat mindig a főmondat végén áll.

 • Ŝi kun ĝentila rideto transdonis la leteron al la anglino, kiu leviĝis, faris saluton kaj eliris el la ĉambro. = Ŝi kun ĝentila rideto transdonis la leteron al la anglino, kaj tiu (poste) leviĝis... - Udvarias mosollyal adta át a levelet az angol nőnek, aki felkelt, köszönt és kiment a szobából. = Udvarias mosollyal adta át a levelet az angol nőnek, és az (később) felállt...
 • Kelkaj estimataj scienculoj per sugestio falis en kaptilon, el kiu ili tamen baldaŭ retiriĝis. = ...falis en kaptilon, sed ili tamen baldaŭ retiriĝis el ĝi. - Néhány tisztelt tudós sugalmazásra csapdába esett, amelyből mégis ki tudtak szabadulni. =... csapdába estek. de mégis ki tudtak szabadulni belőle.
 • Li ŝuldas al mi mil eŭrojn, kiun sumon li ne repagis malgraŭ plurfoja rememorigo. = Li ŝuldas al mi mil eŭrojn. Tiun sumon li ne repagis... - Tartozik nekem 1000 euróval, amely összeget nem fizette vissza nekem többszöri emlékeztetésem ellenére sem. Tartozik nekem 1000 euróval. Ezt az összeget nem fizette vissza...

Vonatkozó kio

A vonatkozó kio alárendelő kötőszóként hasonlóan használható, mint a vonatkozó kiu. A vonatkozó kio használjuk a vonatkozó kiu, ha a mellékmondat -O végű tabellaszó jelzője:

 • Mi volas, ke tio, kion mi diris, estu obeata. = Mi volas, ke tio estu obeata. + Mi diris tion. - Azt akarom, hogy az, amit mondtam, legyen megtartva. = Azt akarom, az legyen megtartva. + Én mondtam.
 • Mi faros ĉion, kion mi povos, por trovi por vi konforman okupon. - Mindent megteszek, amit tudok, hogy megfelelő elfoglaltságot találjak neked.
 • La juvelista laboro enhavas en si nenion, kio superus miajn fortojn. - Az ékszerész munka önmagában semmi olyat nem tartalmaz, ami felülmúlná az erőimet.
 • Vi rakontis al mi ion, kion mi neniam forgesis. - Meséltél nekem valamit, amit sohasem felejtettem el.
 • Neniu faris ion eminentan, kio meritus mencion. - Senki sem tett semmi kitűnő dolgot, ami említést érdemelne.

  Olyan esetekben, amikor -O végű tabellaszó után melléknévi jelző következik, használható a vonatkozó kiu is: ...faris ion eminentan, kiu meritus mencion

Gyakran a jelzett tabellaszó rejtve benne van a mellékmondatban:

 • Redonu, kion vi prenis. = Redonu tion, kion vi prenis. - Add vissza, amit elvettél. = Add vissza azt, amit elvettél.
 • Post du aŭ tri tagoj mi jam ne havos per kio hejti la ĉambron. = ...ne havos ion, per kio mi povus hejti la ĉambron. - 2 vagy 3 nap múlva már nem lesz mivel fűtenem a szobát. = ...nem lesz semmim, amivel fűteni tudnám a szobát.

Vonatkozó kio használunk kiu helyett, ha a mellékmondat főnévszerű melléknév jelzője nagyon általnos jelentéssel. Azt is mondhatnánk, hogy io szó rejtve megtalálható a melléknév után, de igazából sosem használunk teljes kifejezést io szóval:

 • La sola, kion mi deziras, estas: ke la mondo havu lingvon internacian. (≈ La sola io, kion mi deziras...) - Az egyedüli dolog, amit kívánok, ez: hogy legyen a világnak egy nemzetközi nyelve. (≈*La sola io, kion mi deziras...*)
 • La unua, kion li faris vespere, estis tio, ke li elprenis la nukson. - Az első, amit megcsinált este, az volt, hogy kivette a diót.
 • Okazis la plej bona, kion oni povus imagi. - A legjobb történt, amit el lehetne képzelni.

Ha beteszünk egy főnevet, pl. afero, mindig a vonatkozó kiu kell használni: La sola afero, kiun mi deziras... La unua afero, kiu okazis... Okazis la plej bona afero, kiun oni povus imagi.

Ha a főnévszerű melléknév kevésbé elvont, beleérthető valamilyen igazi főnév, akkor használjuk kiu:

 • Vi ne estas la unua [persono], kiu parolas al mi en tia maniero. - Nem az első [személy] vagy, aki így beszél velem.
 • Ĉiu estis ravata de la nova kaj bela [afero], kiun ŝi vidis. - Mindenki el lett bűvölve az új szép [dolgok] által, amelyeket láttak.

Vonatkozó kio használunk kiu helyett az egész mondat leírására is. Akkor kio az egész mondat gondolatát képviseli:

 • Li donadis multe da mono al la malriĉuloj, kio estis tre laŭdinda. - Sok pénzt adományozott a szegényeknek, ami nagyon dicséretes volt. = Li donadis multe da mono al la malriĉuloj. + Tio estis tre laŭdinda.

  Kio az egész mondatot képviseli: Li donadis multe da mono al malriĉuloj.

 • Ŝi havas ŝatokupon, kio estas bona. = Estas bone, ke ŝi havas ŝatokupon. - Van hobbija, ami jó dolog. Jó, hogy van hobbija.

  Vö. Ŝi havas ŝatokupon, kiu estas bona. = Ŝi havas bonan ŝatokupon.

 • La filmo estis tute teda, pro kio li foriris jam antaŭ la fino. = Ĉar la filmo estis tute teda, li foriris... - A film egész fárasztó volt, emiatt már a film vége előtt elment. Azért, mert a film egészen fárasztó volt, ment el...
 • Oni proponis al li oficon de kuriero, kio promesis esti tre enspeziga afero. - Felajánlottak neki egy futári állást, ami nagyon jövedelmező állásnak ígérkezett.

  Itt kio nem oni proponis al li oficon de kuriero gondolatot képviseli, hanem ke li eble havos oficon de kuriero vagy havi oficon de kuriero.

Hangsúlyos mondatfordulatok vonatkozó kiu vagy kio névmással

Van egy különleges hangsúlyos kifejezésmód, amelyben az esti igét + vonatkozó mellékmondatot használunk kiu vagy kio névmással:

 • Li decidas pri ĉi tiaj aferoj.Estas li, kiu decidas pri ĉi tiaj aferoj. - Ő dönt az ilyen dolgokban. → Ő az, aki dönt az ilyen dolgokban.

  A főmondat estas li hangsúlyosan mutatja be az alanyt.

 • Ni manĝas makaroniojn.Tio, kion ni manĝas, estas makaronioj.Estas makaronioj [tio], kion ni manĝas. - Makarónit eszönk. → Az, amit eszünk, makaróni. → Makaróni [az], amit eszünk.

  Makaronioj erős hangsúlya.

Gyakran könnyebben lehet szórenddel hangsúlyozni: Pri ĉi tiaj aferoj decidas li. (Ilyen dolgokban ő dönt.) Makaroniojn ni manĝas. (Makarónit eszünk.)

Vonatkozó kies

A vonatkozó kies leggyakrabban birtoklást vagy hozzátartozást jelöl:

 • Jen venas la verkisto, kies librojn ĉiuj legas. - Itt jön az az író, akinek a könyveit mindenki olvassa. = Jen venas verkisto. + Ĉiuj legas la librojn de tiu verkisto.

  A könyvek azé az íróé (mert ő írta).

 • La ĉambro, kies pordon la pordisto malfermis, estis sufiĉe vasta. - A szoba, amelynek az ajtaját a kapus kinyitotta, elég tágas volt. = La ĉambro estis sufiĉe vasta. + La pordisto malfermis la pordon de la ĉambro.

Vonatkozó kies jelölhet értelmi tárgyat, vagy cselekvő főnév alanyát:

 • Ĝi estas ia ennovaĵo, pri kies akceptado aŭ neakceptado oni devas konsiliĝi. - Az valamilyen újítás, amelynek elfogadásáról vagy elutasításáról tanácskozni kell. = Ĝi estas ia ennovaĵo. + Oni devas konsiliĝi pri la akceptado aŭ neakceptado de tiu ennovaĵo.

  A de tiu ennovaĵo bővítménye (ne)akceptado értelemszerű tárgyát jelöli: Oni devas konsiliĝi, ĉu oni akceptu aŭ ne akceptu tiun ennovaĵon.

 • La serpento, de kies mordo mortis via patro, nun portas lian kronon. - A kígyó, amelynek szájától meghalt az apád, most az ő koronáját viseli. = La serpento nun portas lian kronon. + Via patro mortis de la mordo de la serpento.

  De la serpento mutatja mordo értelmi alanyát: Apád meghalt, mert a kígyó megharapta őt.

Egyes nyelvekben van egy szó, amely hasonlít kies, de amelynek több jelentése van. Az eszperantó kies csak de kiu, és csak olyankor, amikor birtoklásról, hozzátartozásról van szó, értelemszerű tárgyról vagy alanyról. Kies nem jelenthet el kiu, al kiu, pri kiu stb.: Venis grupo de junuloj, el kiuj du estismiaj filoj. Nem lehetséges: ...junuloj, kies du estis miaj filoj. Önállósodott mondat: Du el la junuloj estis miaj filoj. Egyének egy csoportból való kiválasztásáról van szó. Ezt kell mondanunk: el la junuloj, nem de la junuloj. Ezért kies nem lehetséges. Nia asocio, al kiu ne apartenas tiuj personoj, ne havas ian ajn respondecon pri iliaj agoj. Nem lehetséges: Nia asocio, kies ne apartenas... Az önálló mondat: Tiuj personoj ne apartenas al nia asocio. Soha sem mondjuk aparteni de. Tehát nem használható kies.

Vonatkozó kiam

A vonatkozó kiam időhatározói mellékmondatot vezet be. Az ilyen mellékmondat vonatkozhat a főmondatban szereplő időhatározó kifejezésre, vagy egy rejtett tiam szóra.

 • Antaŭhieraŭ, kiam mi estis en la urbo, mi aĉetis novan robon. - Tegnapelőtt, amikor a városban voltam, vásároltam egy új ruhát. = Antaŭhieraŭ mi aĉetis novan robon. + Tiam mi estis en la urbo.
 • Kiam Nikodemo batas Jozefon, tiam Nikodemo estas la batanto kaj Jozefo estas la batato. - Amikor Nikodémusz megveri Józsefet, akkor Nikodémusz a verő és József a megvert.
 • Kiam oni estas riĉa, [tiam] oni havas multajn amikojn. - Amikor gazdagok vagyunk, [akkor] sok barátunk van. = Tiam oni havas multajn amikojn. + Tiam oni estas riĉa.
 • Kiam mi venis al li, [tiam] li dormis. - Amikor eljöttem hozzá, [akkor] aludt.

A vonatkozó kiam-mondatban lehet időhatározói elöljárószó. Az elöljárószó megmutatja a teljes {1{kiam-mondat szerepét, nem pedig kiam szó szerepét:

 • Post kiam ŝi estis mallongan tempon en la arbaro, fariĝis nokto. = Post mallonga estado en la arbaro fariĝis nokto. - Miután rövid ideig az erdőben volt, éjszaka lett. = Rövid erdőben való tartózkodás után éjszaka lett.
 • De kiam naskiĝis mia filino, mi estas kiel alia homo. = De la naskiĝo de mia filino mi estas kiel alia homo. - Amióta megszületett a lányom, olyan vagyok, mint bármely másik ember. = A lányom születése óta olyan vagyok, mint bármely másik ember.
 • Adam vivis, post kiam naskiĝis al li Set, okcent jarojn. = ...post la naskiĝo de Set... - Ádám élt 800 évet, miután megszületett neki Szet. = Szet születése után...

Ha tiam ilyen mondatokba tesszük, az elöljárószó álljon tiam előtt: Adam vivis, post tiam, kiam naskiĝis al li Set, 800 jarojn.

Kérdő kiam esetében ez másképpen van, A kérdő kiam előtti elöljárószó a kiam szerepét mutatja, és nem az egész kérdő mondat szerepét: Ŝi demandis, ĝis kiam mi restos hejme. = Ŝi demandis, ĝis kiu tempo mi restos hejme.

Vonatkozó kie

Vonatkozó kie helyhatározói mellékmondatot vezet be. Egy ilyen mellékmondat vonatkozhat a főmondat helyhatározói kifejezésére, vagy egy rejtett tie:

 • Mi volis resti tie, kie mi estis. - Ott akartam maradni, ahol voltam. = Mi volis resti tie. + Mi estis tie.
 • Kie fumo leviĝas, tie fajro troviĝas. - Ahol, füst száll fel, ott tűz van.
 • Jen la loko, de kie venis la bruo. - Íme az a hely, ahonnan jön a zaj. = Jen (estas) la loko. + De tiu loko venis la bruo.
 • Ĉie, kien mi venas, troviĝas ia malbonaĵo, kiu premas la koron. - Mindenhol, ahová csak elmegyek, van valamilyen rossz, ami a szívet nyomja.

A vonatkozó kie helyett gyakran lehet használni en kiu(j), ĉe kiu(j), sur kio vagy hasonlókat, különösen, ha a mellékmondat egy főnév jelzője, amely nem helyhatározó a főmondatban. De kie gyakran elegánsabb:

 • Kelkajn fojojn mi eĉ legis longajn artikolojn pri mia afero, kie estis videble, ke la aŭtoroj eĉ ne vidis mian verkon. = ...longajn artikolojn pri mia afero, en kiuj estis... - Néhányszor még hosszabb cikket is olvastam az ügyemről, ahol látható volt, hogy szerzők még csak nem is láttak a művemet. =...hosszabb cikkeket, amelyekben...

  A longajn artikolojn pri mia afero mondatrész nem helyhatározó, hanem tárgy.

 • Ne troviĝas, kie sidi. = Ne troviĝas io, sur kio oni povus sidi. - Nincs hol ülni. = Nincs semmi, amelyen ülni lehetne.

Vonatkozó kia

A vonatkozó kia jelzői mellékmondatot vezethet be. A vonatkozói kia-mondat utalhat a főmondatban tia, tiaspeca vagy tiuspeca:

 • Ŝi ne estas tia, kia devas esti reĝino. - Nem olyan, amilyennek egy királynőnek kell lenni. = Ŝi ne estas tia. + Reĝino devas esti tia.
 • Kia oni vin vidas, tia oni vin taksas. - Amilyennek látnak téged, úgy értékelnek. = Tia oni vin taksas. + Tia oni vin vidas.
 • Regis tia frosto, kian ni ĉe ni ne havas eĉ en la plej kruela vintro. - Olyan fagy volt, amilyent még a legkegyetlenebb télen sem tapasztaltunk meg. = Regis tia frosto. + Tian froston ni ĉe ni ne havas eĉ en la plej kruela vintro.
 • La arbo de la suno estis belega arbo tia, kian ni neniam vidis. - A nap fája egy olyan gyönyörű fa volt, amilyent soha sem láttunk.

Ha egy vonatkozó KI-mondat tia jelzős főnévre utal, használhatunk vonatkozó kiu is: Vi havas plenan rajton uzi la monon en tia maniero, kiu ŝajnas al Vi la plej bona.

vonatkozó kiu egy bizonyos személyre utal, míg vonatkozó kia tulajdonságra utal:

 • Mi uzis tiun aŭton, kiu povas veturi tre rapide. - Azzal az autóval mentem, amely gyorsabban tud menni.

  Egy bizonyos autóról beszélünk. Nagyon gyorsan tud menni.

 • Mi uzis tian aŭton, kia povas veturi tre rapide. - Használtam olyan autót, amilyen nagyon gyorsan tud menni.

  Egy autómárkáról beszélünk. Minden ilyen márkájú autó nagyon gyorsan tud menni.

De ezekben a példákban már tiun és tian egészen világosan mutatja a különbséget az egyén és fajta között. De lehet használni kiu mindkét mellékmondatban. Gyakrabban kiu választjuk, de kia hangsúlyosabban jelöli, hogy fajtáról van szó.

A vonatkozó kia csak igés mondat előtt használjuk. Egyedüli mondatrész előtt, vagy ige nélküli mondatrészek csoportja előtt, használjuk összehasonlító kiel: Li vizitis (tiajn) urbojn kiel Parizo. Ne mondd: ...urbojn kia Parizo.

Vonatkozó kiel

Vonatkozó kiel módhatározói vagy fokozó mellékmondatot vezethet be. A vonatkozó kiel-mondat a főmondat tiel szavára utal, de gyakran ez elhagyható:

 • Oni ludas sur fortepiano, tamen tre mallaŭte kaj tiel bele, kiel ŝi neniam antaŭe aŭdis. - Zongoráznak, de mégsem olyan halkan és olyan szépen, mint ahogy ő korábban hallotta.
 • Li komprenas predikon [tiel], kiel bovo [komprenas] muzikon. - A prédikációt [annyira] érti, mint ahogy ökör [érti] a zenét.

A vonatkozó kiel-mondat néha az egész mondatra vonatkozik. Ekkor kiel az egész mondat értelmét képviseli, hasonlóan vonatkozó kio: Ŝia beleco, kiel oni diris, estas la deloga beleco de la malbono. = Ŝia beleco estas la deloga beleco de la malbono. + Tiel oni diris. = Oni diris, ke ŝia beleco estas...

Vonatkozó kiom

A vonatkozó kiom mennyiséghatározói vagy mértékhatározói mellékmondatot vezet be. A vonatkozó kiom a főmondat tiom névmására utal, de gyakran tiom elhagyható:

 • Vi faris por nia afero tiom multe, kiom neniu alia ĝis nun faris. - Olyan sokat tettél az ügyünk érdekében, amennyit senki más nem tett eddig. = Vi faris por nia afero tiom multe. + Neniu alia ĝis nun faris tiom.
 • Nun vi ricevos tiom multe da mono, kiom vi volas havi. - Most olyan sok pénzt fogsz kapni, amennyit szeretnél.
 • Ĉiuj donas al mi prunte [tiom], kiom mi volas. - Mindenki [annyit] ad kölcsönbe, amennyit szeretnék.

A vonatkozó mellékmondatkiom szóval gyakran valamilyen korlátozásra utal:

 • La kompatinda stana soldato tenis sin, kiom li povis, tute rekte. - A szegény ólomkatona egész egyenesen tartotta magát, amennyire tudta.

  Az erőforrásai korlátozottak.

 • Unu el la plej kuraĝaj knaboj kaj iom post iom ankaŭ ĉiuj aliaj ekkantis strofon el malnova kanto pri cikonioj, kiom ili tion memoris. - Egyik legbátrabb fiú és nemsokára a többiek is elénekeltek egy versszakot a gólyákról szóló régi dalból, amennyire emlékezni tudtak rá.

  Voltak korlátai az emlékezetüknek. Nem tudtak elénekelni többet, mint amennyit emlékezetük engedett.

Vonatkozó kial

A kial is használjuk vonatkozó névmásként, de csak mint kaŭzo vagy motivo főnevek kiegészítőjeként és akkor is csak ritkán_

 • La efektiva kaŭzo, kial ili ne aliĝas al ni, estas tio, ke ili timas. - A valós oka annak, miért nem csatlakoznak hozzánk, az, hogy félnek. = La efektiva kaŭzo estas tio, ke ili timas. + Tial ili ne aliĝas al ni.

  Azt is mondhatjuk ...la kaŭzo, pro kiu ili ne aliĝas al ni... Gyakrabban azonban ke-mondatot használunk: ...la kaŭzo, ke ili ne aliĝas al ni...

Tehát ne mondjunk ilyen mondatokat: Ili foriris tial, kial mi foriris. De így lehet: Ili foriris pro la sama kaŭzo, kial mi foriris. vagy még gyakrabban: ...pro la sama kaŭzo, pro kiu mi foriris.

Az egész okhatározói mellékmondat helyettesítésére, használhatunk pro kio: Mi ne ricevis vian leteron, pro kio mi ne respondis. De meg is fordíthatjuk a mondatszerkezetet ĉar: Ĉar mi ne ricevis vian leteron, mi ne respondis.

A vonatkozó kial-mondat önmagában nem utal okra. Az okot az a szó mutatja, amelyre vonatkozik kial-mondat ás kial mutatja az okot a mellékmondatban. Okhatározói mellékmondat bevezetésére főképpen ĉar használunk: Ili foriris, ĉar mi foriris. (Mia foriro estas la kaŭzo de ilia foriro.)

TI-szó elhagyása

Vonatkozó KI-szó gyakran a főmondat ugyanolyan fajtájú TI-szavára utal. Gyakran el lehet hagyni a TI-szót anélkül, hogy megváltoztatná a jelentést. Nincsenek abszolút érvényű szabályok arra, hogy mikor lehet elhagyni a TI-szót. A legfontosabb az egyértelműség: Ha a mondat túl zavaros lesz, ne hagyjuk el a TI-szót. A vonatkozó KI-szónak és a megfelelő TI-szónak rendszerint ugyanolyan alakja legyen: Legyenek azonos tabellacsoportból (tiu — kiu, tio — kio, tiel — kiel ktp.), és legyen azonos jelölője vagy mindkettőnek ne legyen jelölője.

 • Tiu, kiu havas forton, havas rajton.Kiu havas forton, havas rajton. - Az, akinek ereje van, annak van joga. → Akinek ereje van, annak van joga.
 • Kiu okupas sin je meĥaniko, estas meĥanikisto, kaj kiu okupas sin je ĥemio, estas ĥemiisto. = Tiu, kiu okupas sin... - Aki géptannal (mechanikával) foglalkozik, az szerelő, és aki kémiával foglalkozik, az vegyész. = Az, aki ... foglalkozik...
 • Mi pagis al tiu, al kiu oni devis [pagi].Mi pagis, al kiu oni devis. - Annak fizettem, akinek [kellett]. → Annak fizettem, akinek kellett fizetnem.

Rendszerint nem hagyjuk el az egyedül álló tiun vagy tiujn: Mi finfine provis tiujn, kiujn vi tiom laŭdis. Ne mondd: Mi finfine trovis, kiujn vi tiom laŭdis.

Ha tiu egy főnév előtt áll, mint annak meghatározója, nem hagyható el tiu anélkül, hogy megváltoztatná a jelentést. de gyakran fel lehet cserélni tiu la névelőre lényeges jelentésváltozás nélkül: Li ankoraŭ ne redonis tiun libron, kiun li pruntis de mi.Li ankoraŭ ne redonis la libron, kiun li pruntis de mi. Ha így mondanánk: Li ankoraŭ ne redonis libron, kiun..., azoknak a könyvek egyikéről lenne szó, amelyeket ő vett kölcsön tőlem. A jelentés megváltozna.

 • Tio, kio pasis, ne revenos.Kio pasis, ne revenos. - Az, ami elmúlt, nem tér vissza. →Ami elmúlt, nem tér vissza.
 • Li tuj faris tion, kion mi volis.Li tuj faris, kion mi volis. - Mindjárt megtette azt, amit akartam. →Mindjárt megtette, amit akartam.

Ha tio és kio előtt elöljárószó áll, lehetőleg ne hagyjuk el tio: Marta renkontiĝis kun tio, kun kio renkontiĝas milionoj da homoj. Nem: Marta renkontiĝis, kun kio renkontiĝas...

Ha vonatkozó kiam-mondat tiam vonatkozik, leggyakrabban elhagyjuk tiam. Csak akkor tartjuk meg tiam, ha hangsúlyozni akarjuk: Kiam oni estas riĉa, [tiam] oni havas multajn amikojn.

Post tiam kiam, de tiam kiam stb. helyett rendszerint csak post kiam, de kiam stb. használunk. Így hát elhagyjuk tiam, de meghagyjuk az elöljárószót. Ilyen esetekben az elöljárószó nem kiam szóra vonatkozik, hanem az egész kiam-mondatra: Post tiam, kiam ŝi estis mallongan tempon en la arbaro, fariĝis nokto.Post kiam ŝi estis mallongan tempon en la arbaro, fariĝis nokto.

Ĝis (tiam) kiam helyett mondjunk inkább egyszerűen ĝis. Szintén ne használjuk dum (tiam) kiam, hanem csak dum. Ĝis és dum maguk is alárendelő kötőszavak, ls egyáltalán nem kell melléjük kiam. Antaŭ tiam kiam helyett általában antaŭ ol használunk.

Ha a vonatkozó kie-mondat az egyedülálló tie vonatkozik, gyakran elhagyjuk tie, de meg is őrizhetjük tie ha hangsúlyozni akarjuk: Kie estas pano, [tie] ne mankas panpecetoj.

Vonatkozó kia-mondat mindig a főmondatbeli tia vonatkozik. Leggyakrabban meghagyjuk tia, de ha a mondat világos, elhagyhatjuk: Li havas [tian] kapon, kian vi ne trovos en la tuta mondo.

A vonatkozó kiel-mondat mindig a főmondatbeli tiel vonatkozik, de gyakran beleérthető tiel: Ne vivu [tiel] kiel vi volas, vivu [tiel] kiel vi povas.

A vonatkozó kiom-mondat mindig a főmondatbeli tiom vonatkozik, de gyakran beleérthető tiom: Da pulvo ni havas [tiom] kiom vi volas.

Vonatkozó kies-mondat nagyon ritkán vonatkozik a főmondatbeli ties szóra. Amikor azonban ilyen mégis előfordul néha, szinte nem is hagyható el ties: Kies ĝi estas, ties ĝi restu.

Vonatkozó kial-mondat soha sem vonatkozhat tial a főmondatban.

A TI-szó elhagyása rendszerint nem lehetséges, amikor a TI-szó és a vonatkozó KI-szónak különféle szerepet jelölnek a mondatban:

 • Ne mondd: Mi konas, kiu venis. Mondd: Mi konas tiun, kiu venis. Ne mondd: Ĝi estas besto, kian vi timas. De: Ĝi estas tia besto, kian vi timas.
 • Nem lehet: Ili loĝas, de kie mi venas. Így kell mondani: Ili loĝas tie, de kie mi venas. Szintén nem lehet: Li devenas, kien mi iros. Így kell: Li devenas de tie, kien mi iros. Szintén nem hagy ható el tie, de meg kell hagyni az elöljárószót, amely tie előtt állna. }e mondd: Li venas de kie mi loĝas. Mondd: Li venas de tie, kie mi loĝas.

Néhány nyelvben egyes esetekben elhagyható a vonatkozó KI-szó. Ez nem lehet az eszperantóban. Ne mondd: La viro, mi vidis, portis valizon. Mondd: La viro, kiun mi vidis, portis valizon. Ne mondd: Nun estas la horo, ŝi normale alvenas. Mondd: Nun estas la horo, kiam ŝi normale alvenas.

Egyes nyelvekben néha el lehet hagyni a vonatkozó KI-szót, de meg kell őrizni az esetleges elöljárószót, amely akkor egyedül áll valahol a mellékmondatban (a végén is). Ez teljesen lehetetlen az eszperantóban. Egy elöljárószónak az előtt a mondatrész előtt kell állni, amelyre vonatkozik. Ne mondd: Mi vidis tiun knabinon, vi parolis pri. De így mondd: Mi vidis tiun knabinon, pri kiu vi parolis.

Se

Se = azzal a feltétellel, hogy, abban az esetben, hogy. Se olyan mellékmondatot vezet be, amely feltételre utal:

 • Se li scius, ke mi estas tie ĉi, li tuj venus al mi. = En la okazo, ke li scius... - Ha tudta volna, hogy itt vagyok, mindjárt eljött volna hozzám. = Abban az esetben, ha tudta volna...

  Feltételes módot azért használunk, mert csupán fantáziáról van szó.

 • Se mi estus sana, mi estus feliĉa. = Sub la kondiĉo, ke mi estus sana... - Ha egészséges lennék, boldog lennék. Azzal a feltétellel, ha boldog lennék.
 • Se li havas multe da mono, li verŝajne aĉetos aŭton. - Ha sok pénze van, valószínűleg autót vesz.

  Az AS-alak és OS-alak (kijelentő mód) azt jelöli, hogy lehet realitás. Lehet, hogy tényleg sok pénze van, de ez nem biztos.

 • Se iu havas multe da mono, tiu havas ankaŭ multe da problemoj. - Ha valakinek sok pénze van, annak sok problémája is van.

  Az AS-alakok mutatják, hogy mindig érvényes elvről van szó.

 • Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj. - Ennek a könyvnek 60 oldala van, ezért ha minden nap 15 oldalt elolvasok, az egész könyvet 4 nap alatt befejezem.

  Szintén lehet használni feltételes módot az ilyen mondatokban. Jövő idő esetén nem mindig lehet tenni szigorú megkülönböztetést fantázia és valóság között, mert a jövő mindig bizonytalan.

Amikor se-mondat a mondat elején van, gyakran használjuk tiam a főmondatban a félreértések elkerülése érdekében. Tiam se-mondat gondolatát fejezi ki. Lehet használni tiuokaze vagy egyszerűen csak: Se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo.

Egyes esetekben tio jelzi a főmondatban az előző se-mondat gondolatát: Se ŝi havas multe da mono, tio ne nepre signifas, ke ŝi estas feliĉa. = Se ŝi havas multe da mono, la fakto, ke ŝi havas multe da mono, ne nepre signifas...

Se használható főmondatban is erős kívánság kifejezésére, amely valószínűleg nem megvalósítható. Az igének mindig -US végződése van az ilyen mondatokban: Ho, se mi estus sola! Se mi ne havus infanon! = Nagyon szeretném, ha egyedül lehetnék, hogy ne legyen gyermekem (de ez nem lehet). Azt mondhatjuk, hogy az igazi főmondat értelme benne van a mondatban: Ho, se mi estus sola, tiam mi estus feliĉa! A nur csak óhajtó se-mondatokban használható az óhajtó jelentés erősítésére: Ho, se mi nur estus sola! Ho, se mi nur povus esti tiu feliĉulo!

Ĉar

Ĉar = mert. Ĉar olyan mellékmondatot vezet be, amely okot vagy célt jelöl:

 • La tranĉilo tranĉas bone, ĉar ĝi estas akra. = Ke la tranĉilo estas akra, estas la kaŭzo, ke ĝi tranĉas bone. - A kés jól vág, mert éles. = Annak oka, hogy a kés éles, hogy az jól vág.
 • Ĉar vi estas tiel servema, mi faras al vi donacon. - Mert olyan szolgálatkész vagy, adok neked egy ajándékot.
 • Venigu la kuraciston, ĉar mi estas malsana. - Hívd az orvost, mert beteg vagyok.
 • Li estas mia onklo, ĉar mia patro estas lia frato. - Ő a nagybátyám, mert apámnak a testvére.

  Az a tény, hogy ő apámnak a testvére, az oka annak, hogy nagybátyámnak nevezzem őt.

Ha ĉar-mondat a mondat elején áll, gyakran használjuk tial a főmondatban. Tial a ĉar-mondat gondolatára utal: Mivel az eszperantó szerzője mindjárt az elején egyszer s mindenkorra lemondott a nyelvet illető személyes jogokról ezért az eszperantó "senkinek sem tulajdona". A hosszú ĉar-mondat végén, lehet, hogy elfelejtették, hogy ĉar-ral kezdődött. Tial az ok egymásutániságát vezeti be és arra emlékeztet, hogy okról van szó. Néhányszor tial közvetlenül ĉar előtt használjuk hangsúlyos helyzetben: Mi petas tion ĉi tial, ĉar mi scias la inklinon de la plimulto da homoj. Tial után mégis rendszerint ke-mondatot használunk. Tial ke = pro tio ke = ĉar: Tio ĉi estas nur tial, ke la ideo mem de lingvo "tutmonda" estas tiel alta kaj alloga. A pro tio ĉar változatot azonban inkább ne használjuk.

Dum

Dum időhatározói mellékmondatot vezet be. A dum-mondat olyan valamit jelöl, ami a főmondattal egyidejűleg történik. A dum akkor használjuk, ha a mellék- és a főmondat többé-kevésbé folyamatosak, és többé-kevésbé ugyanabban az időben történik:

 • Unu el la vojaĝantoj gardodeĵoris, dum la aliaj dormis. - Az egyik utazó őrködött, míg a többiek aludtak.

  Az őrködés az alvással egy időben történt.

 • Restu apud mi, dum mi kun li ekstere parolos. - Maradj mellettem, míg én kint beszélek vele.

Gyakran a dum-mondat valami olyanra utal, ami ellentmond a főmondatnak. Ekkor az időhatározói jelentés gyengülhet és egyes esetekben el is tűnhet:

 • Dum interne ĉio kantadis kaj ĝojadis, ŝi sidis malgaja en sia ĝardeneto. - Amíg bent minden énekelt és boldog volt, ő szomorúan ült a kis kertben.

  A két cselekvés, amelyek egyidejűek és folyamatosak, erősen szemben állnak egymással.

 • Li estas nur unufoja mensoginto dum vi estas ankoraŭ nun ĉiam mensoganto. - Ő csak egyszeri hazug ember volt, míg te még most is mindig hazug vagy.

  A két állapot bár egyidejű (jóllehet az egyszeri hazug tette korábban volt), de fontos a szembeállítás az egyszeri hazugság ls az örökös hazugság között.

Dum eredetileg csak alárendelő kötőszó volt. Később dum elöljárószó is lett: Dum la manĝado venas apetito.

Ha nem mindkét cselekedet folyamatos, vagy ha nem akarjuk külön jelölni a folyamatosságot, használjuk vonatkozó kiam. Ekkor lehet, hogy csak pillanatnyilag lesz egyidejű a két cselekvés: Kiam mi venis al li, li dormis. Kiam oni estas riĉa, oni havas multajn amikojn. Dum és {2kiam különböző árnyalatokat jelölnek. Tehát ne használjuk mindkettőt egyidejűleg. Ne mondd: Tio okazis, dum kiam mi loĝis en Romo. Mondd ...dum ni loĝis en Romo, ha hosszan tartó eseményről beszélünk. Mondd ...kiam ni loĝis en Romo, ha rövid ideig tartó esemény volt, vagy ha a folytonosság nem fontos.

Ĝis

Ĝis olyan mellékmondatot vezet be, amely a főmondat időbeli végpontját mutatja. Amikor ĝis-mondat cselekvése megkezdődik, a főmondat cselekvése befejeződik:

 • Ili persekutos vin, ĝis vi pereos. - Addig üldöznek, amíg elpusztulsz.

  Amikor elpusztulsz, befejeződik az üldözés.

 • Malĝoje ŝi eliris el la palaco kaj iris dum la tuta tago tra kampoj kaj marĉoj, ĝis ŝi venis al la granda arbaro. - Szomorúan ment ki a palotából és erdőkön mezőkön át ment egész nap, míg megérkezett a nagy erdőhöz.

  Amikor elérkezett a nsgy erdőhöz, abbamaradt a járás.

 • Ili jam obstine celados al ĝi ĉiam pli kaj pli kaj ne ĉesos en sia celado tiel longe, ĝis ili la aferon atingos. - Már makacsul megcélozták egyre jobban, és nem hagyják abba egészen addig, amíg elérik a dolgot.

Ĝis-mondat többé-kevésbé valami pillanatnyi cselekvést jelöl. Ne mondd: Mi restis, ĝis li dormis. Mondd: Mi restis, ĝis li ekdormis. Vagy: Mi restis, ĝis mi vidis, ke li dormas. Vagy hasonló példák.

Az időhatározói mellékmondatban felesleges, sőt kerülendő kiam ĝis után. Ne mondd: Mi daŭrigos demandadi, ĝis kiam vi respondos. Mondd inkább: Mi daŭrigos demandadi, ĝis vi respondos. Ĝis maga is alárendelő kötőszó, és nincs szükség kiam. De kérdő mellékmondat esetében ĝis kiam egészen rendben van: Mi demandis, ĝis kiam ili restos tie.

Különösnek tűnhet, hogy ĝis kiam csak a kérdések esetében használjuk. A magyarázat az, hogy nem kérdező ĝis kiam egészen más mondatszerkezetet kíván, mint a kérdező ĝis kiam. A hasonlóság csak látszólagos. Nem kérdő mellékmondat előtt ĝis a teljes mellékmondatra vonatkozik: Mi daŭrigos demandadi, ĝis kiam vi respondos. = Mi daŭrigos demandadi ĝis la tempo de via respondo. Kérdő mellékmondatban azonban ĝis csak kiam vonatkozik: {5} = {6}Egy ilyen kérdő mellékmondat esetében mind ĝis mind kiam mindenféleképpen szükségesek a jelentés számára. Időhatározói ĝis-mondatnál kiam teljesen felesleges. Egy ilyen felesleges kiam hozzáadása néha még azt a látszatot is keltheti, hogy kérdésről van szó, bár ez egyáltalában nincs így.

Egyesek tévesen használják ne ĝis-mondatokban (nemzeti nyelvi hatásra), ami teljesen pontatlan értelmet ad. Pl.: Mi rifuzos kredi al viaj vortoj, ĝis vi ne donos pruvojn. A kívánt értelem az, hogy "nem hisz tovább a szavaidnak" cselekvése abban a pillanatban ér véget, amikor meglesznek a bizonyítékok. Így hát ezt kell mondani: Mi rifuzos kredi al viaj vortoj, ĝis vi donos pruvojn. Ha dum használjuk ĝis helyett, használjuk mégis ne: Mi rifuzos kredi al viaj vortoj, dum vi ne donos pruvojn. A "nem hisz tovább a szavaidnak" értelme abban az időben fog tartani, amíg nem adsz bizonyítékokat (addig, amíg megadod a bizonyítékokat).

Ĝis eredetileg nem csak kötőszó, hanem elöljárószó: Post la vespermanĝo niaj fratoj eliris kun la gastoj el sia domo kaj akompanis ilin ĝis ilia domo.

Kvankam

Kvankam olyan mellékmondatot vezet be, amely elégtlen okot vagy akadályt jelöl. Kvankam-mondat valami olyan dologra utal, ami nem tudja megakadályozni a főmondat gondolatát:

 • Ŝi edziniĝis kun sia kuzo, kvankam ŝiaj gepatroj volis ŝin edzinigi kun alia persono. - Feleségül ment az unokaöccséhez, bár a szülei máshoz akarták adni feleségül.

  Hát ő az unokaöccsével házasodott össze. A szülők akarata nem tudta megakadályozni.

 • Ĉemizojn, kolumojn, manumojn kaj ceterajn similajn objektojn ni nomas tolaĵo, kvankam ili ne ĉiam estas faritaj el tolo. - Ingeket, gallérokat, kézelőket és más hasonló tárgyakat textilnek nevezzük, bár nem mindig készülnek textilből.

  Textileknek nevezzük őket. A tény, hogy nem mindig készülnek textilből, nem befolyásolja azt.

Ha kvankam-mondat áll előbb, gyakran az egyértelműség kedvéért tamen használunk a főmondatban:

 • Kvankam la pasintaj tagoj povis ŝin prepari al tia sorto, ĝi tamen estis surprizo. - Bár az elmúlt napokban felkészülhetett a sorsára, mégis meglepetés volt.
 • Kvankam blinda kaj maljuna, li en la daŭro de tre mallonga tempo perfekte ellernis Esperanton. = Kvankam li estis blinda kaj maljuna... - Jóllehet vak és öreg, nagyon rövid idő alatt tökéletesen megtanult eszperantóul. = Bár vak és öreg volt...

Soha sem használjuk sed (kaj sem) a kvankam-mondat kiegészítésére. Ne mondd: Kvankam mi ne volis tion, sed mi faris. Mondd: Kvankam mi ne volis tion, mi tamen faris. Vagy: Mi ne volis tion, sed mi tamen faris.

Kvankam nagyon hasonlít malgraŭ. A különbség az, hogy kvankam mellékmondatot vezet be, míg malgraŭ elöljárószó, amely a főnévi mondatrész előtt áll: Ili rifuzis helpi, kvankam mi petegis. = Ili rifuzis helpi malgraŭ mia petego.

De malgraŭ bevezethet mellékmondatot ke vagy tio ke segítségével: Ili rifuzis helpi malgraŭ (tio), ke mi petegis. A malgraŭ (tio) ke kevésbé annyira elterjedt, és ezért hangsúlyosabb, mint kvankam. Van még egy erősebb kifejezés is: spite ke, ami szándékos ellenállást jelöl: Ili rifuzis spite ke mi petegis. Az + se kifejezésnek is lehet néha hasonló jelentése. + se azt mutatja, hogy meglepő lenne, ha a dolog nem lenne hasznos: Ili rifuzus, eĉ se mi petegus.

Kvazaŭ

Kvazaŭ = mintha. Kvazaŭ mellékmondatot vezet be, amely lehetetlen összehasonlítást fejez ki:

 • Tie ili sidis kune, kvazaŭ ili estus gefianĉoj. = Ili sidis kune tiel, kiel estus, se ili estus gefianĉoj. - Ott ültek együtt, mintha jegyesek lennének. Úgy ültek együtt, amint az lenne, ha jegyesek lennének.

  Nem voltak jegyesek, de úgy látszott.

 • Ŝi kuris al li renkonte, kvazaŭ ŝi volus lin kisi. Ŝi tion ne faris. - Elébe futott, mintha meg akarná csókolni őt.
 • Estas al mi kvazaŭ mi sonĝus. - Olyan, mintha álmodnék.
 • Mi havas tian senton, kvazaŭ mi kisus mian patrinon! = Mi havas tian senton, kian mi havus, se mi kisus mian patrinon. - Olyan érzésem van, mintha az anyámat csókolnám meg! = Olyan érzésem van, amilyen akkor lenne nekem, ha megcsókolnám az anyámat.

Az ilyen kvazaŭ-mondatokban rendszerint feltételes módot használjunk. De ha kvazaŭ-mondat valamiképpen valakinek a gondolatát adja vissza, akkor leggyakrabban inkább kijelentő módot használjunk. Ekkor függő beszédről van szó, amelyben mindig az egykori gondolat vagy kijelentés igealakját használjuk: Ŝi havis la senton, kvazaŭ tio estas ŝia arbo.

Kvazaŭ gyakran szerepel határozószóként (ami nem mellékmondatot vezet be). Akkor rendszerint csak kijelentő módot használunk: Ili vidas en mi personon, kiu kvazaŭ ludas la rolon de ia reĝo.

Ol

Ol időhatározói mellékmondatot vezet be, ha ez előtt a mellékmondat előtt antaŭ szó áll:

 • Antaŭ ol li atingis sian celon, la suno subiris. = Pli frue ol tiam, kiam li atingis... - Mielőtt elérte volna a célját, lement a Nap. Korábban, mint akkor, amikor elérte ...
 • Mi ne manĝos, antaŭ ol mi diros mian aferon. = Mi ne manĝos pli frue ol tiam, kiam mi diros mian aferon. - Nem eszem, mielőtt elmondanám a dolgomat. = Nem eszem annál korábban, amint elmondom a dolgom.

Ol leggyakrabban összehasonlítást jelöl pli vagy alia szóval. antaŭ ol kifejezésben is összehasonlításról beszélünk. Két időt hasonlítunk össze. Az egyik ilyen idő korábbi, vagyis előző. Logikusan használhatnánk antaŭ kiam, ugyanúgy, mint post kiam. Választható lehetőségként szintén logikus lenne post ol post kiam helyett. De már régóta inkább antaŭ ol és post kiam használatos. Mindkét alak logikus lenne. Ugyanígy antaŭ ke (= antaŭ tio ke) és post ke (= post tio ke), de ezek az alakok nem használatosak a gyakorlatban. Ajánlható inkább használni antaŭ ol és post kiam, mivel ezek a legkönnyebben érthetők éppen a megszokás miatt.

Ha a főmondatnak és a mellékmondatnak ugyanaz az alanya, a mellékmondat helyett használható antaŭ ol + főmévi igenév: Oni devas iri longan distancon, antaŭ ol veni al la rivero.

Apenaŭ

Apenaŭ leggyakrabban határozószó, de időhatározói mellékmondat kötőszava is lehet. Akkor apenaŭ jelentheti 'rögtön, miután' vagy 'alig'. Ilyen apenaŭ-mondatok mindig a főmondat előtt állnak:

 • Apenaŭ ŝia patrino ŝin rimarkis, ŝi kriis al ŝi: "Nu, mia filino?" = Tuj post kiam ŝia patrino ŝin rimarkis (preskaŭ samtempe), ŝi kriis... - Alig vette észre az anyja, kiabált felé: No, kislányom? = Rögtön, miután észrevette az anyja (majdnem egyidejűleg), kiabált...
 • Apenaŭ ŝi ektuŝis ŝian brakon, el la buŝo de Janjo elsaltis krieto de doloro. - alig érintette meg a karját, Jancsi szájából a fájdalom kiáltása jött ki.

Tetszés szerint használhatjuk apenaŭ határozószóként a főmondatban: Apenaŭ ŝi ektuŝis ŝian brakon, kiam el la buŝo... A kiam el la buŝo...Apenaŭ ŝi ektuŝis ŝian brakon, kiam el la buŝo... mondat most időhatározói mellékmondat.

Vissza a tetejére