Tartalom

Főnevek dolgok, konkrétumok, elvont dolgok, emberek, állatok, jelenségek, cselekedetek, minőségek, fajok és egyének stb nevei. A főneveknek az eszperantóban -O végződésük van.

 • tablo - asztal = konkrét tárgy neve
 • hundo - kutya = állatfaj neve
 • saĝo - bölcs = minőség neve
 • amo - szeretet = érzés neve
 • kuro - futás = cselekvés neve
 • martelado - kalapálás = cselekvés neve
 • Petro - Péter = személynév
 • Jokohamo - Jokohama = városnév

A főnévi -O végződés után állhat a többes szám -J végződése és a tárgyeset-N végződése. Mindkettőt is megkaphatják, de mindig J áll az N előtt:

tabloj tablon tablojn
hundoj hundon hundojn

A főnév -O végződését lehet aposztróffal is helyettesíthetjük, de csak akkor, amikor nincs utána J vagy N: hund'hundo, saĝ'saĝo, am'amo, kur'kuro, Jokoham'Jokohamo

Főnevek használata

Főnevek, vagy még pontosabban olyan mondatrészek, amelyekben a főszó főnév, a mondatokban főleg alanyként, tárgyként, határozóként vagy megszólító esetként szerepelnek, de szerepelhetnek egy másik szó kiegészítőjeként vagy állítmányi kiegészítőjeként:

 • La bona virino trankviligis sian soifon. - A jó asszony csillapította a szomját.

  A la bona virino mondatrész, amelynek a főszava virino itt alanyként szerepel.

 • Mi vidas leonon. - Látok egy oroszlánt.

  A leonon főnév ott tárgy (és ezért kap -N tárgyeset ragot).

 • Ludoviko, donu al mi panon. - Ludoviko, adj nekem kenyeret.

  A Ludoviko mondatrész itt megszólító eset.

 • Sur la fenestro kuŝas krajono kaj plumo. - Az ablakon van egy ceruza és egy toll.

  A sur la fenestro főnévi mondatrész itt helyhatározó. és így előtte áll a sur helyhatározói elöljárószó.

 • La dentoj de leono estas akraj. - Az oroszlán fogai élesek.

  A de leono főnévi mondatrész itt la dentoj főnévi mondatrész birtokos kiegészítője (és így előtte de elöljárószó áll).

 • Mi estas muzikisto. - Zenész vagyok.

  A muzikisto főnév itt mi alany állítmányi kiegészítője.

Főnévszerű szavak

Néhány kis szó az eszperantóban főnévszerűen is szerepelhet a mondatban, de nincs -O végződésük. Ilyenek pl. a személyes névmások, az U ás O végű tabellaszavak, az eszperantó betűk nevei, a számnevek és a ambaŭ szó.

Mennyiséghatározók is lehetnek főnévszerűek

Tulajdonnevek

A teljesen eszperantósított tulajdonnevek mindig -O végződést kapnak: Anno, Petro, Teodoro, Mario... A nem eszperantósított tulajdonnevek is főnevek, de rendszerint nem kapnak íO végződést: Anna, Peter, Theodore Roosevelt, Marie Curie, Deng Xiaoping. Az ilyen neveknél nem hagyható el az -N végződés, még ha a mondatbeli szerep meg is követeli az ilyen végződést. Olvass erről többet -N végződéssel kapcsolatos magyarázatok részben.

Vissza a tetejére