შინაარსის ნახვა

N დაბოლოებას აკუზატივური (ბრალდებითის) დაბოლოება ან უბრალოდ აკუზატივი ეწოდება. იგი დაბოლოებად სხვადასხვაგვარ სიტყვებს დაერთვის:

N დაბოლოება ყოველთვის საბოლოო J დაბოლოების შემდეგ დგას: domojn, hundojn, virinojn, ruĝajn, grandajn, virinajn, kiujn, kiajn.

თუკი არსებით სახელს აქვს დაბოლოება N, მაშინ ყველა U და A კორელატსაც, რომლებიც მოცემული არსებითი სახელის ეპითეტს წარმოადგენენ, ასევე უნდა დაერთოს N დაბოლოება.

 • grandan domon
 • domon ruĝan
 • tiun domon
 • tiajn domojn
 • tiun domon grandan
 • tian malgrandan domon antikvan
 • la malgrandajn domojn
 • domojn sen ĉiu ajn dubo tre antikvajn

დამატებითი შემასმენელი N დაბოლოებას არ დაირთავს: Mi refarbis la flavajn seĝojn blankaj.

N დაბოლოება შეიძლება აღნიშნავდეს:

დამატება

დამატება (ობიექტი) წინადადების წევრია, რომელიც აღნიშნავს მოქმედების საგანს. პირდაპირი დამატება N აკუზატივითაა ნაჩვენები. ეს სიტყვათა სხვადასხვა წყობის გამოყენების საშუალებას იძლევა.

ყველა შემდეგ წინადადებას ძირითადად იგივე მნიშვნელობა აქვს: kato mordas hundon; kato hundon mordas; mordas kato hundon; mordas hundon kato; hundon kato mordas; hundon mordas kato (ყველა მათგანში კატა წარმოადგენს კბენის სუბიექტს, ხოლო ძაღლი - კბენის ობიექტს). N დაბოლოების წყალობით ექვსივე მსგავსმნიშვნელობიანი წინადადება იოლად გასაგებია. სიტყვათა წყობა მხოლოდ და მხოლოდ სასურველ სტილსა და გემოვნებაზეა დამოკიდებული.

Mi amas vin; mi vin amas; vin mi amas; vin amas mi; amas mi vin; amas vin mi. ყველა ექვსივე ვარიანტს იგივე მნიშვნელობა აქვს: მოქმედებას amas ახორციელებს „mi“ და სიყვარული მიემართება „vi“-ს.

დამატების შემცველი წინადადების გარდაქმნა შესაძლებელია ვნებით წინადადებად. ამ დროს დამატება ქვემდებარედ გადაიქცევა.

Esti (ყოფნა) და მსგავსი ზმნები არ აღნიშნავენ რაიმესადმი მიმართულ მოქმედებას. Esti-სთან დაკავშირებული წინადადების წევრი არის არა დამატება, არამედ შემასმენელი, რომელიც არასდროს დაირთავს N დაბოლოებას: Tio estas tri seĝoj. Mi estas kuracisto. Ŝi fariĝis doktoro. Mia patro nomiĝas Karlo.

ზმნის ქვემდებარე შესაძლოა შემასმენლის შემდეგაც იდგეს. ზოგიერთ ზმნასთან სიტყვათა ამგვარი წყობა ხშირად იხმარება. დაუშვებელია N დაბოლოების გამოყენება ასეთ ქვემდებარეებთან:

 • Hieraŭ okazis grava afero. - გუშინ მნიშვნელოვანი რაღაც მოხდა

  სუბიექტი მოქმედებისა okazis (მოხდა) არის grava afero (მნიშვნელოვანი რაღაც). არ თქვათ: Hieraŭ okazis gravan aferon. ამ გამოთქმის მოსმენისას უნდ აიკითხონ, „რა მოხდა მნიშვნელოვანი რაღაც?“. მაგრამ „okazi“ (მოხდენა) არ წარმოადგენს მოქმედებას, რომელიც რაიმე სუბიექტიდან რაიმე ობიექტს მიემართება. ზმნა „მოხდენა“-ს მხოლოდ ერთი (მთავარი) აქტორი ჰყავს: ის, რაც ხდება. ეს აქტორი ყოველთვის ქვემდებარის ფორმით გვხვდება და ამიტომაც N დაბოლოებას არ დაირთავს.

 • Restis nur unu persono. - მხოლოდ ერთი ადამიანი დარჩა.

  პიროვნებაა ის, რომელმაც განახორციელა მოქმედება „resti“. დაუშვებელია: Restis nur unu personon.

 • Aperis nova eldono de la libro. - წიგნის ახალი გამოცემა გამოჩნდა.

  არ თქვათ: Aperis novan eldonon de la libro.

 • Mankas al ni mono. - ფული გვაკლია.

  არ თქვათ: Mankas al ni monon.

ერთეულები

ზომის აღმნიშვნელ დამატებებს ხშირად აქვს N დაბოლოება.

დროის ერთეულები

დროით გამოთქმებთან N დაბოლოება შესაძლოა ზომას. ხანგრძლივობას ან სიხშირეს აღნიშნავდეს. ასეთი გამოთქმები შემდეგ კითხვებზე პასუხობს: kiel longe? (რამდენ ხანს?), (dum) kiom da tempo? (რა დროით?), kiel ofte? (რა სიხშირით?) და ა.შ.

ყველაზე ხშირად წინადადებაში დროის საზომი N-იანი წევრი ზმნის დამატებას წარმოადგენს:

 • Mi veturis du tagojn kaj unu nokton. = ...dum du tagoj kaj unu nokto. - ორი დღე და ერთი ღამე ვიმგზავრე. = ...ორი დღისა და ერთი ღამის განმავლობაში.
 • Li estas morte malsana, li ne vivos pli, ol unu tagon. - იგი სასიკვდილოდაა ავად. ერთ დღეზე მეტს ვერ იცოცხლებს.
 • La festo daŭris ok tagojn. - წვეულება რვა დღე გაგრძელდა.
 • Ŝi aĝis tridek jarojn. - ის ოცდაათი წლის იყო.
 • La horloĝo malfruas kvin minutojn. - საათი ხუთი წუთით უკანაა.

წინადადებაში დროის აღმნიშვნელი N დაბოლოებიანი წევრი შესაძლოა სევე იყოს ზედსართავის ან ზმნიზედის დამატება:

 • Li estis dudek du jarojn aĝa. = ...je dudek du jaroj aĝa. - ის ოცდაორი წლის იყო. = ის ოცდაორის იყო.
 • La parolado estis du horojn longa. - მოხსენება ორსაათიანი იყო.
 • Tiu ĉi vojo estas milojn da kilometroj longa. - ეს გზა ათასობით კილომეტრის სიგრძისაა.
 • Unu momenton poste ŝi malaperis malantaŭ ili. - მომენტალურად ის მათ უკან გაუჩინარდა.

  Unu momenton (ერთი წუთით) აღნიშნავს დროის იმ მანძილს, რომელიც რაიმეს შემდეგ გავიდა.

 • Ŝi estas du jarojn kaj tri monatojn pli aĝa ol mi. - ის ჩემზე ორი წლითა და სამი თვით უფროსია.

დროის აღმნიშვნელი N დაბოლოებიანი წევრი აგრეთვე შესაძლოა გამოვიყენოთ დროითიpost-ის ან დროითი antaŭ-ს შემდეგ, დროის ერთად საჩვენებლად: Du tagojn post tio ŝi forveturis Norvegujon. Pasis du tagoj post "tio".

საზომი ერთეულები

სხვა საზომი ერთეულებიც დროით ერთეულთა მსგავსად მოქმედებს. ესენი შეიძლება იყოს სიგრძის, სიმაღლის, სიდიდის, მანძილის, სიღრმის, სიმძიმის, ფასის და ა.შ. ისინი პასუხობენ შეკითხვებზე რამდენი?, რამდენად შორს?, რამდენი ხნით, რამდენად მაღლა?, რამდენად ღრმა?, რამდენად მძიმე? და ა.შ.:

 • Ĝi kostas dek mil vonojn. - ეს ათი ათასი ვონი ღირს.

  (ვონი კორეული ფულის ერთეულია)

 • Vi devas kuri pli ol dek kilometrojn. - ათ კილომეტრზე მეტი უნდა გაირბინო.
 • La vojo larĝis dudek metrojn aŭ iom pli. - გზა ოცი მეტრით ან ცოტა მეტით გადიდდა.
 • La monto Everesto estas ok mil okcent kvardek ok metrojn alta. - მწვერვალი ევერესტი რვა ათას რვაას ორმოცდარვა მეტრის სიმაღლისაა.
 • Ili staris nur kelkajn metrojn for de mi. - ისინი ჩემგან მხოლოდ რამდენიმე მეტრის მოშორებით იდგნენ.
 • La domo estis ducent metrojn distanca. - სახლი ორას მეტრში იყო.

ზომა ფუნქციური მსაზღვრელის გარეშე

ზომის ერთეული წინადადების იმ წევრშიც შეიძლება შეგვხვდეს, რომელსაც ფუნქციური მსაზღვრელი არ გააჩნია: Dek jaroj estas tre longa tempo. (ათი წელი დიდი დროა.) Dek jaroj წარმოადგესნ ქვემდებარეს. Pasis du tagoj. (ორი დღე გავიდა) ქვემდებარეა Du tagoj.

დროის მონაკვეთი

წინადადების N დაბოლოებიანი წევრი შესაძლოა იყოს დროის აღმნიშვნელი დამატებითი გარემოება. ასეთი N დამატება შემდეგ კითხვებზე პასუხობს: როდის?, რა დროს?, რა დღეს?, რომელ წელს?, რომელ დროს? და ა.შ. შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი N დაბოლოებადროითი წინდებულის ჩანაცვლებაა, შვეულებრივ en (-ში):

 • Unu tagon estis forta pluvo. = En unu tago... - ერთ დღეს ძლიერად იწვიმა.
 • Ĉiun monaton li flugas al Pekino. - ის ყოველთვიურად დაფრინავს პეკინში.
 • Georgo Vaŝington estis naskita la dudek duan de Februaro de la jaro mil sepcent tridek dua. = ...en la dudek dua tago de Februaro... - ჯორჯ ვაშინგტონი დაიბადა ათას შვიდას ოცდათორმეტი წლის ოცდაორ თებერვალს. = ... თებერვლის ოცდაორს.

კვირის დღეების დასახელებებში აკუზატივური ქვემდებარე სპეციალურ, ნაცნობ დღეზე მიუთითებს: dimanĉon = „კვირას (გარკვეულ კვირა დღეს)“, la-ს არგამოყენების შემთხვევაშიც კი. ასეთი სახელი ზმნიზედური ფორმა ჩვეულებრივ აღნიშნავს, რომ საუბარია ზოგადად ამ დღეზე: dimanĉe = „კვირაობით,ყოველ კვირას“: Mi alvenos en Lyon lundon la 30-an de Aŭgusto.

სასაათო დროის აღსანიშნად იხმარება je, მით უფრო მაშინ, როცა გამოტოვებულია სიტყვა horo (საათი), რათა საათი თარიღში არ აგვერიოს:

 • Tio okazis la dekan. = ეს თვის მეათე დღეს მოხდა.
 • Tio okazis je la deka. = ეს დღის მეათე საათზე მოხდა.

დროის ერთეული გრამატიკული მსაზღვრელის გარეშე

დროის ერთეული ასევე ფუნქციური მსაზღვრელის გარეშე არსებულ წინადადების წევრშიც შეიძლება შეგვხვდეს: Hodiaŭ estas sabato, kaj morgaŭ estos dimanĉo. Sabato და dimanĉo ქვემდებარეებია.

მიმართულება

N დამატებებმა შეიძლება მიმართულება აჩვენონ, ამ შემთხვევაში ისინი პასუხობენ კითხვებზე საით?, რომელი მიმართულებით? და სხვ.

ერთადერთი N-დაბოლოება

 • Morgaŭ mi veturos Kinŝason. = ...al Kinŝaso. - ხვალ კინშასაში მივდივარ.
 • La vagonaro veturas de Tabrizo Teheranon. - მატარებელი თავრიზიდან თეირანში მიდის.

ერთადერთი მიმართულებიი დაბოლოება იხმარება, როცა საუბარია რაიმეს შიგნით შესვლაზე. ვამბობთ არა iri muron, iri kuraciston, არამედ iri al muro, al kuracisto. შედეგად, საკუთრივ მიმართულებითი N ყველაზე მეტად იხმარება ადგილის აღმნიშვნელ (მეტწილად ქალაქების) სახელებთან.

N en-თან, sur-თან და sub-თან

მიმართულებითი N დაბოლოება ყველაზე ხშირად გვხვდება წინდებულებთან (ქართულში: თანდებული):en (-ში), sur (-ზე) kaj sub (ქვეშ), ესაა სამი უმთავრესი ადგილის წინდებული.. როდესაც en, sur kaj sub აღნიშნავენ უბრალოდ ადგილმდებარეობას, ისინი N დაბოლოების გარეშე იხმარება. მაგრამ როცა საუბარია რაიმე მიმართულებით მოძრაობაზე, მაშინ საჭიროა მიმართულების აღმნიშვნელი ფუნქციური მსაზღვრელის გამოყენება. თეორიულად შეიძლება გამოვიყენოთ al (-კენ) (al en, al sur, al sub), მაგრამ პრაქტიკაში ყოველთვის N დაბოლოება იხმარება.

 • sur la tablo - მაგიდაზე = მაგიდის ზედაპირზე, მაგიდაზე.sur la tablon - მაგიდაზე = მაგიდისკენ, მაგიდის ზედაპირისკენ
 • sub la granda lito - დიდი ლოგინის ქვეშ = ადგილი დიდი საწოლის ქვეშsub la grandan liton - დიდი მაგიდის ქვეშ = დიდი საწოლის ქვეშ ადგილისკენ, დიდი საწოლის ქვეშისკენ
 • La hundo kuras en nia domo. - ჩვენს სახლში ძაღლი დარბის.

  ძაღლი სახლშია და იქ დარბის.

 • La hundo kuras en nian domon. - ძაღლი ჩვენს სახლში შემორბის.

  ძაღლი სახლის გარეთ იყო მაგრამ ახლა სახლში შერბის.

 • Mi metis ĝin sur vian tablon. - შენს მაგიდაზე დავდე.

  ის სხვაგან იყო და მე მაგიდაზე გადავდე (გადავაადგილე).

En-ის, sur-ისა და sub-ის გარდა ადგილის სხვა წინდებულებთან ხშირად მიმართულებითი N დაბოლოება იხმარება, მაგრამ კონტექსტზეა დამოკიდებული იმის ჩვენება, რომ საუბარია მიმართულებაზე. მაგრამ შესაძლებელია მიმართულებითი N-ის გამოყენება ადგილის სხვა წინდებულებთანაც, თუკი ეს კონტექსტს მეტ ნათელს ჰფენს.

 • La hirundo flugis trans la riveron, ĉar trans la rivero sin trovis aliaj hirundoj. - მერცხალმა მდინარეს გადაუფრინა, რადგან მდინარის გადაღმა სხვა მერცხლები იყო.
 • La sago iris tra lian koron.La sago plene penetris lian koron. - ისარმა გულში გაუარა. ≈ ისარმა მთლიანად შეაღწია მის გულში.

  მიმართულებითი N დაბოლოების tra-ს შემდეგ გამოყენებით ხაზგასმულია, რომ მოძრაობა აღნიშნული მდებარეობის სრული გავლით განხორციელდა.

 • La vojo kondukis preter preĝejon. - გზა ეკლესიას ჩაუყვებოდა.

  Preter-ის შემდეგ მიმართულებითი N დაბოლოების ხმარებისას ხაზი ესმება, რომ საუბარია საგნის მიღმა სრულ მოძრაობაზე/გადაადგილებაზე.

 • Siajn brakojn ŝi metis ĉirkaŭ mian kolon. - კისერზე მკლავები შემომხვია.

  ზოგჯერ ĉirkaŭ + N დაბოლოება ასევე იმ ადგილისკენ მოძრაობის აღსაღნიშნად იხმარება, რომელსაც რომელიმე სხვა ადგილისთვის გარს შემოვლით აღწევენ: Li kuris ĉirkaŭ la angulon de la domo.

 • Li kuris kontraŭ la muron kaj vundis sin. - იგი კედელს მიეჯახა და თავი დაიშავა.

  იმის საჩვენებლად, რომ საწინააღმდეგო მოძრაობა თავის მიზანს აღწევს და მას უკავშირდება, შეგვიძლია ვიხმაროთ kontraŭ პლუს N დაბოლოება.

 • Gardu vin, ke vi ne venu plu antaŭ mian vizaĝon. = ...al loko antaŭ mia vizaĝo. ...al antaŭ mia vizaĝo. - თვალით აღარ დამენახო.
 • Mi estis en la urbo kaj iris poste ekster ĝin. = ...al ekster ĝi. - ქალაქში ვიყავი და შემდეგ მის გარეთ წავედი.
 • Li iris inter la patron kaj la patrinon. - მან მამასა და დედას შორის ჩაიარა.

  სიარულის მიზანი იყო მამასა და დედას შორის ადგილი.

 • Morgaŭ mi venos ĉe vin. - ხვალ შენთან მოვალ.

  ჩვეულებრივ რეკომენდებულია: Morgaŭ mi venos al vi.

ზოგ შემთხვევაში მიმართულებით N დაბოლოებას არ იყენებენ, რადგან ნამდვილი მიზანი ნაგულისხმევია. ამ გამოთქმას N დაბოლოება ექნებოდა, თუკი მას ჩასვამდნენ:

 • Jakob enfosis ilin sub la kverko. - იაკობმა ისინი მუხის ქვეშ ჩაფლო.

  ნამდვილი მიზეზია მიწა: Jakob enfosis ilin en la grundon sub la kverko.

 • Oni metis antaŭ mi manĝilaron. = Oni metis sur la tablon antaŭ mi manĝilaron. - ჩემ წინ დანა-ჩანგალი დადეს. = მაგიდაზე ჩემ წინ დანა-ჩანგალი დადეს.

თუმცა შეცდომა არაა ვთქვათ sub la kverkon (მუხის ქვეშ) და antaŭ min (ჩემ წინ), რადგან ეს გამოთქმები მოცემულ წინადადებებში შესაძლოა მიმართულებებს აღნიშნავდეს.

ადგილის წინდებულები ხშირად ფიგურალურად გამოიყენება. რაიმე აბსტრაქტული და ადგილის არაღმნიშვნელი ხშირად ადგილისებურად აღინიშნება. ამ შემთხვევაშიც კი N დაბოლოება ფიგურალური მიმართულების საჩვენებლად იხმარება, მაგ: Mi ŝanĝos ilian malĝojon en ĝojon.

თავის მხრივ ზოგიერთი წინდებული უჩვენებს მიმართულებას: al, ĝis, el და de. ეს წინდებულები არასდროს აღნიშნავენ ადგილმდებარეობას. მათ შემდეგ N დაბოლოების გამოყენება დაუშვებელია: al la urbo, ĝis la fino, el la lernejo, de la komenco.

N ადგილის ზმნიზედების შემდეგ

შეიძლება N დაბოლოების დასმა აგრეთვე ადგილის E დაბოლოებიან ზმნიზედებთან და ადგილის აღმნიშვნელ კორელატებთან რაიმე კონკრეტული ადგილისკენ მიმართულების საჩვენებლად:

 • hejme = შინ → hejmen = შინისაკენ
 • urbe = ქალაქში → urben = ქალაქისკენ
 • ekstere = რისიმე გარეთ → eksteren = რისიმე გარეთ
 • tie = იმ ადგილას → tien = იმ ადგილისკენ, იმ მიმართულებით
 • kie = რა ადგილას, სად → kien = რა ადგილისკენ, საითკენ
 • ĉie = ყველა ადგილას, ყველგან → ĉien = ყველგან, ყველა მიმართულებით
 • ie = რომელიმე ადგილას → ien = სადმე, რომელიმე მიმართულებით
 • nenie = არსად → nenien = არსად, არცერთი მიმართულებით

N სხვა მნიშვნელობებისთვის

N-სართები და N-დამატებები ყველაზე ხშირად აღნიშნავენ ზომას, დროს ან მიმართულებას, მაგრამ ხანდახან წინადადების ასეთი N წევრი სხვა მნიშვნელობას უჩვენებს, რისთვისაც ჩვეულებრივ წინდებული გამოიყენება:

 • Mi ridas je lia naiveco. = Mi ridas pro lia naiveco. = Mi ridas lian naivecon. - მისი გულუბრყვილობა მაცინებს. = მისი გულუბრყვილობის გამო ვიცინი. = მის გულუბრყვილობაზე ვიცინი.
 • Neniam ŝi miros pri/pro sia propra malaltiĝo.Neniam ŝi miros sian propran malaltiĝon. - თავისი ჩამოქვეითება არასდროს გააკვირვებს.

თეორიულად ყოველთვის შესაძლებელია წინდებულის N-ით ჩანაცვლება, თუკი შინაარსი არ ბუნდოვანდება. ასევე ცალკე იხმარება N je-ს ნაცვლად. თუმცა წესი შინაარსის სიცხადეზე თითქმის ყოველთვის შეუძლებელს ხდის მოძრაობის de და el წინდებულების მაგივრად N-ის ხმარებას, რადგან N თავადაა მოძრაობის აღმნიშვნელი მსაზღვრელი. თუმცა ხანდახან შეხვდებით წინადადებებს, როგორიცაა Ili eliris la buson (ავტობუსიდან გადმოვიდნენ). ამ შემთხვევაში N დაბოლოება ობიექტურია: ავტობუსი წარმოადგენს ობიექტს (დამატებას) მოქმედებისა „გადმოსვლა“. ბევრად უფრო ნათელია და რეკომენდებული ვთქვათ: Ili eliris el la buso.

აკუზატივი და საკუთარი სახელები

სრულად ესპერანტიზებულ საკუთარ სახელებთან აკუზატივი იხმარება მთლიანად ზემოხსენებულ წესთა დაცვით:

 • Mi vidis Karlon. - კარლო ვნახე.
 • Elizabeton mi renkontis hieraŭ en la urbo. - ელისაბედი გუშინ ქალაქში გავიცანი.
 • Tokion ni tre ŝatas. - ტოკიო ძალიან მოგვეწონა.

არაესპერანტიზებული საკუთარი სახელები შესაძლებელია O დაბოლოების გარეშე გამოჩნდეს. ასეთ სახელებთან N დაბოლოება შეიძლება გამოვტოვოთ, მაშინაც კი, როცა ამას კონტექსტი მოითხოვს.

 • Ni renkontis Zminska. - ზმინსკა გავიცანით.

  პოლონური სახელი N დაბოლოების გარეშე აღნიშნავს დამატებას.

 • Ŝi ludis la Prière d'une vierge. - მან La Prière d'une vierge („ქალწულის ლოცვა“) დაუკრა.

  მუსიკალური ნაწარმოების ფრანგული სახელი დამატების როლს ასრულებს, მაგრამ N დაბოლოებას არ დაირთავს.

 • Li admiras Zamenhof. - იგი აღმერთებსზამენჰოფს.

  სახელი ზამენჰოფი დამატებას აღნიშნავს N დაბოლოების გარეშე.

თუკი სახელი დაირთავს N დაბოლოებას (თუ ის ხმოვანზე მთავრდება), მაშინ რასაკვირველია შესაძლებელია მისი დასმა. შეიძლება ასევე უცხო სახელზე O დაბოლოების დართვაც. O-ს ხმარების შემთხვევაში N-ის გამოყენებაც აუცილებელია, თუკი ამას კონტექსტი საჭიროებს. შეიძლება აგრეთვე სათაურის ან მსგავსი გამოთქმის წინ დართვაც, რომელსაც N დაბოლოება დაესმის.

 • Ĉu vi konas Anna? - ანნას იცნობ?

  სახელი ანნა დამატებას აღნიშნავს N დაბოლოების გარეშე.

 • Ĉu vi konas Annan? - ანნას იცნობ?

  სახელი ანნა დამატებას აღნიშნავს N დაბოლოებით.

 • Ĉu vi konas mian amikinon Anna? - ჩემ მეგობარ ანნას იცნობ?

  ანა არის ჩემი მეგობრის შემასმენლური სახელობითი და ამ შემთხვევაში მას არანაირად არ დაერთვის N დაბოლოება.

 • Li renkontis Vigdís Finnbogadóttir. - მან ვიგდის ფინბოგადოტირი გაიცნო.

  ისლანდიური სახელი ვიგდის ფინბოგადოტირი დამატებად იხმარება ესპერანტოს ნებისმიერი დაბოლოებით.

 • Li renkontis Vigdíson Finnbogadóttir. - მან ვიგდის ფინბოგადოტირი გაიცნო.

  საკუთარ სახელს O და N დაბოლოება აქვს. ხშირად მხოლოდ პიროვნების საკუთარი სახელი ესპერანტიზება ხდება ან სახელის არაესპერანტიზებულ ფორმას ჩვეულებრივ O დაბოლოება დაერთვის, მაგრამ გვარი ყოველგვარი დაბოლოების გარეშე რჩება. N დაბოლოება ასეთ დროს მხოლოდ საკუთარ სახელთან იხმარება. თუმცა ეს მხოლოდ დაუწერელ კანონს წარმოადგენს და რაიმე ფორმალური წესით განსაზღვრული არაა. (შესაძლებელია აგრეთვე დავწეროთ Vigdís-on დეფისით.)

 • Li renkontis prezidanton Vigdís Finnbogadóttir. - მან პრეზიდენტი ვიგდის ფინბოგადოტირი გაიცნო.
ზემოთ დაბრუნება