შინაარსის ნახვა

წინდებულ de-ს მრავალი მნიშვნელობა გააჩნია. სწორდ ამ მრავალმნიშვნელობიანობის გამო ზოგჯერ შესაძლოა გაუგებრობებიც წარმოშვას. მაშინ საჭიროა სხვადასხვა განმარტებით გამოთქმათა დამატება ან სხვა წინდებულის არჩევა.

მოძრაობა გარკვეული მიმართულებით

წინდებულ de-ს ძირითადი მნიშვნელობაა ადგილი, საიდანაც იწყება მოძრაობა:

 • Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo. - ბაბუასგან მოვდივარ და ახლა ბიძასთან მივდივარ.
 • La vento forblovis de mia kapo la ĉapon. - ქარმა თავიდან ქუდი გადამაძრო.
 • Ilia vojaĝo de Delhio al Kalkato estis tre longedaŭra. - დელიდან კალკუტამდე მათი მოგზაურობა ძალიან ხანგრძლივი იყო.
 • Rekta linio estas la plej mallonga vojo de unu punkto al alia. - პირდაპირი ხაზი ერთი პუნქტიდან მეორემდე ყველაზე მოკლე გზაა.
 • For de tie ĉi! - წადი(თ) აქედან!

აზრის იოლად გასაგებად საჭიროებისამებრ შესაძლებელია for de-ს ან disde-ს ხმარება: La polico prenis la ŝtelitan monon for de la rabisto / disde la rabisto. თუკი ვიტყვით: ...la ŝtelitan monon de la rabisto, შესაძლოა იფიქრონ, რომ de-ს კუთვნილებითი მნიშვნელობით ვიყენებთ: „...la ŝtelitan monon, kiu apartenis al la rabisto.“

წარმოშობა, მიზეზი

De ასევე უჩვენებს წარმოშობას ან მიზეზშედეგობრიობას:

 • De la patro mi ricevis libron, kaj de la frato mi ricevis plumon. - მამისგან წიგნი, ძმისგან კი კალამი მივიღე.
 • La hebreoj estas Izraelidoj, ĉar ili devenas de Izraelo. - ებრაელები ისრაელიტები არიან, რადგან ისრაელიდან მოდიან.
 • Francisko de Asizo = ის ფრანცისკი, ქალაქ ასიზიდან რომაა. = Francisko el Asizo - ფრანცისკ ასიზელი
 • Li paliĝis de timo kaj poste li ruĝiĝis de honto. = ...pro timo... pro honto. - ის შიშისგან გაფერმკრთალდა და შემდეგ სირცხვილისგან გაწითლდა. = ...შიშის გამო... სირცხვილის გამო.

  თუმცა მიზეზშედეგობრიობის საჩვენებლად ჩვეულებრივ იხმარება pro და ზოგჯერ el.

 • Ebria de feliĉo, mi alkroĉiĝis al lia kolo. - ბედნიერებით მთვარლი, მას კისერზე ჩამოვეკიდე.

განსხვავება, კონტრასტი

ხშირად de აღნიშნავს განსხვავებას, განცალკევებას, სიშორეს, დისტანციას:

 • Mi povus diferencigi la saĝajn de la malsaĝaj! - ჭკვიანების უჭკუოთაგან გარჩევა შემიძლია!
 • Kial Vi kaŝas vin de mi? - რატომ მემალები?
 • Nun mi iom liberiĝis de la plej urĝaj el miaj kolektiĝintaj laboroj. - ახლა ოდნავ განვთავისუფლდი ყველაზე გადაუდებელი დაგროვილი საქმეებისაგან.
 • Ĝi estas libera de malsanoj. - დაავადებათაგან თავისუფალია.
 • Ili loĝas malproksime de ni. - ისინი ჩვენგან შორს ცხოვრობენ.

დრო

De ასევე აღნიშნავს მიმდინარე მოქმედების ან მდგომარეობის საწყის მომენტს:

 • Li laboras de la sesa horo matene. - ის დილის ექვსი საათიდან მუშაობს.
 • De nun mi ne plu manĝos viandon. - ამიერიდან ხორცს აღარ შევჭამ.
 • Mi konas lin de longa tempo. - მას დიდი ხანია ვიცნობ.

დროის ნათლად საჩვენებლად შესაძლებელია გამოვიყენოთ ekde ან de post:

ekde
= ...-ის დასაწყისიდან
de post
= ...-ის დასასრულიდან

თუკი საუბარია დროზე, განსხვავება ekde-სა და de postს შორის თითქმის არ არსებობს, მაგრამ თუ საბარია ხანგრძლივობაზე, აზრობრივი მნიშვნელობა იზრდება: de post ŝia vivo = ekde ŝia morto.

კუთვნილება, მიკუთვნება

ხშირად de კუთვნილებას აღნიშნავს (= ფლობას, ქონა-ყოლას, სიახლოვეს, კავშირს, რისიმე ნაწილად ყოფნას, ნათესაობას...):

 • Jen kuŝas la ĉapelo de la patro. - აი, მამას ქუდი აქ დევს.

  ქუდი მამას ეკუთვნის როგორც საკუთრება.

 • La dentoj de leono estas akraj. - ლომის კბილები ბასრია.

  კბილები ლომს გააჩნია, როგორც სხეულის ნაწილები.

 • Sur la bordo de la maro staris amaso da homoj. - ზღვაზე, საზღვარზე უამრავი ხალხი იდგა.

  საზღვარი ზღვას ეკუთვნის, რადგან იგი მასთან მდებარეობს.

 • Januaro estas la unua monato de la jaro. - იანვარი წელიწადის პირველი თვეა.

  თვეები წელიწადის ნაწილებია.

 • La filo de la reĝo ŝin renkontis. - უფლისწული მას შეხვდა.

  ვაჟი მეფეს ნათესავად ეკუთვნის.

 • Mi legos poemon de Zamenhof. - ზამენჰოფის ლექსს წავიკითხავ.

  ლექსი ზამენჰოფს ეკუთვნის, რადგან ის მან დაწერა.

 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, aŭ kiun oni uzas por vino. - ღვინის ჭიქა არის ჭიქა, სადაც ადრე ღვინო იყო ან რომელსაც ღვინისათვის იყენებენ.

  ჭიქა ღვინისაა, რადგან იგი ღვინისთვის გამოიყენება.

 • Ŝi estas profesoro de matematiko. - ის მათემატიკის პროფესორია.

  პროფესორი მათემატიკოსია, რადგან ესაა მისი სპეციალობა. შეიძლება ვიხმაროთ ასევე pri.

 • Tiu libro estas de Karlo. - ეს კარლის წიგნია.

  ყველაზე ხშირად იხმარება aparteni + al: Tiu libro apartenas al Karlo.

 • Ĝi estas de mi. - ეს ჩემია.

  ყველაზე ხშირად იხმარება: Ĝi estas mia. Ĝi apartenas al mi.

ქვემდებარე, მოქმედება, დამატება

De-გამოთქმა, რომელიც მოქმედი არსებითი სახელის დამატებას წარმოადგენს, ჩვეულებრივ უჩვენებს მოქმედების აზრობრივ ქვემდებარეს (სუბიექტს) ან აზრობრივ დამატებას (ობიექტს):

 • La kanto de la birdoj estas agrabla. - ჩიტების მღერა სასიამოვნოა.

  ჩიტები მღერიან.

 • Li tuj faris, kion mi volis, kaj mi dankis lin por la tuja plenumo de mia deziro. - მან მაშინვე გააკეთა რაც მინდოდა და მეც მადლობა გადავუხადე სურვილის მაშინვე ასრულებისთვის.

  მან სურვილი ამისრულა.

იმის შესამოწმებლად, რომ საუბარია თუ არა აზრობრივ ქვემდებარეზე, შესაძლოა ვიხმაროთfare de (მიერ): დღეს ნაშუადღევს მერის მიერ მიღება მოეწყობა. მერი ვიღაცას მიიღებს.

შენიშვნა: ზოგი fare de-ს far-ედ ამოკლებენ, მაგრამ ეს ფორმა არაოფიციალურია და გამოყენებაც არარეკომენდებული.

ვნებით მიმღეობასთან დაკავშირებით, de ყველაზე ხშირად სუბიექტს, მოქმედ პირს უჩვენებს.

 • Ŝi estas amata de ĉiuj. - ის ყველას უყვარს.

  ყველას უყვარს ის.

 • Li estis murdita de nekonato. - ის უცნობმა მოკლა.

  იგი უცნობმა მოკლა.

 • La montoj estis kovritaj de neĝo. - მთები თოვლით იყო დაფარული.

  თოვლმა მთები დაფარა.

შეიძლება აგრეთვე fare de-ს გამოყენება: La infano estis forprenita fare de la patrino. მაგრამ ჩვეულებრივი de ზოგადად საკმარისია ვნებით მიმღეობასთან. თუკი ვნებით მიმღეობასთან განსხვავებულმნიშვნელობიანი de-გამოთქმის ხმარება სურთ, ხშირად საჭიროა ამის ნათლად ჩვენება disde-თი, for de-თი, ekde-თი და ა.შ.: La infano estis forprenita disde la patrino. Oni forprenis ĝin de la patrino. დედას მოაშორეს.

თვისება

ზოგჯერ de აღნიშნავს თვისებას, შემადგენლობას (შემცველობას) ან ზომას:

 • Ŝi estas virino de meza aĝo. = Ŝi estas mezaĝa virino. - ის საშუალო ასაკის ქალია.
 • Li havas harojn de nedifinita koloro. - მას განუსაზღვრელი ფერის თმები აქვს.
 • Li estas de meza kresko. - ის საშუალო სიმაღლისაა.
 • bukedo de rozoj = თაიგული, რომელიც ყვავილებისგანაა
 • reto de komputiloj = ქსელი, რომელიც კომპიუტერებს მოიცავს
 • La knabo havis aĝon de nur ses jaroj. - ბიჭს მხოლოდ ექვსი წლის ასაკი ჰქონდა.
ზემოთ დაბრუნება