შინაარსის ნახვა

წინადადების წევრთა გრამატიკული ფუნქციის საჩვენებლად გამოიყენება სპეციალური ნიშნები.

სახელობითი
წინადადების ზოგიერთი წევრი, განსაკუთრებით ქვემდებარე, ამოიცნობა იმით, რომ მას არ გააჩნია სპეციალური ნიშანი.
აკუზატივი (ბრალდებითი)
წინადადების წევრი დამატება, სხვა წევრების მსგავსად, ამოიცნობა „N“ დაბოლოებით. ეს დაბოლოება ცნობილია, როგორც აკუზატივური (ბრალდებითი) დაბოლოება ან უბრალოდ აკუზატივი.
წინდებულები
წინადადების სხვადასხვა წევრი სხვადასხვა ნაწილაკებით ამოიცნობა, რომელთაც წინდებულები ჰქვია.
ზემოთ დაბრუნება