შინაარსის ნახვა

მხოლობითი რიცხვი მიუთითებს მხოლოდ ერთ საგანზე. მრავლობითი რიცხვი ნიშნავს, რომ გვაქვს ერთზე მეტი საგანი. მრავლობითობა აღინიშნება „J“ დაბოლოებით. „J“ დაბოლოება იხმარება არსებით სახელთან, ზედსართავ სახელთან და „U“-თი და „A“-თი დაბოლოებულ კავშირებთან.

მხოლობითი რიცხვი მრავლობითი რიცხვი
(unu) tago - (ერთი) დღე (pluraj) tagoj - (მრავალი) დღე
(unu) granda domo - (ერთი) დიდი სახლი (tri) grandaj domoj - (სამი) დიდი სახლი
ilia granda domo - მათი დიდი სახლი iliaj grandaj domoj - მათი დიდი სახლები
alia homo - სხვა ადამიანი aliaj homoj - სხვა ადამიანები/ხალხი
la unua tago - პირველი დღე la unuaj tagoj - პირველი დღეები
iu - ვიღაც iuj - ვიღაცები
tiu homo - ის ადამიანი tiuj homoj - ის ადამიანები/ხალხი
tia speco - ისეთი tiaj specoj - ისეთები
La kato estas nigra. - კატა შავია. La katoj estas nigraj. - კატები შავია.
Ĝi estas granda, sed bela. - ის დიდია, მაგრამ ლამაზი. Ili estas grandaj, sed belaj. - ისინი დიდებია, მაგრამ ლამაზები.
Vi estas bela. - ლამაზი ხარ. Vi estas belaj. - ლამაზები ხართ.
Ĉiu miris pri tio. - ამან ყველა გააოცა. Ĉiuj miris pri tio. - ამაზე ყველანი გაოცდნენ.
Kia estis la respondo? - როგორი იყო პასუხი? Kiaj estis la respondoj? - როგორი პასუხები იყო?

საბოლოო N დაბოლოება დგას J-ს შემდეგ: tagojn, grandajn, aliajn, nigrajn, iliajn, tiujn, neniajn.

თუკი ზედსართავი სახელი ერთზე მეტ არსებით სახელ აღწერს, მას J დაბოლოება დაერთვის, რადგანაც მნიშვნელობა მრავლობითია:

 • La tablo kaj la seĝo estas eluzitaj. - მაგიდა და სკამი ნახმარია.

  ერთი მაგიდა და ერთი სკამი ორი ნივთია. ორივე ხმარებადია.

 • En la ĉambro estis verdaj seĝo kaj tablo. - ოთახში იყო მწვანე სკამი და მაგიდა.

  იქ იყო (ერთი) მწვანე სკამი და (ერთი) მწვანე მაგიდა.

ზოგჯერ ზედსართავი სახელი J დაბოლოებიან არსებით სახელთან იხმარება, მაგრამ რამდენიმედან მხოლოდ ერთ ნივთს მიემართება. ამ შემთხვევაში ზედსართავ სახელთან J დაბოლოება არ იხმარება.

 • Tie staris pluraj grandaj kaj unu malgranda tabloj. - იქ ბევრი დიდი და ერთი პატარა მაგიდა იდგა.

  თუმცა malgranda მიემართება სიტყვას tabloj, „J“ გამოტოვებულია, რადგან იგი მხოლოდ ერთ-ერთ მაგიდას აღწერს.

 • Mi volas verdan kaj ruĝan krajonojn. = ...unu verdan krajonon kaj unu ruĝan krajonon. - მინდა მწვანე და წითელი ფანქრები.
 • Venis Franca kaj Germanaj gastoj. = Venis unu Franca kaj pluraj Germanaj gastoj. - მოვიდნენ [ერთი] ფრანგი და [მრავალი] გერმანელი სტუმრები.

მრავლობით რიცხვში არსებული ზედსართავი სახელი მხოლობით რიცხვში არსებულ სხვადასხვა არსებით სახელებთან ზოგჯერ უცნაურ კომბინაციად ჩანს, თუმცა ეს სავსებით ლოგიკურია. ზამენჰოფი ხშირად ასეთ კომბინაციას გვერდს უვლიდა, იყენებდა რა ზედსართავ სახელს მხოლობითში. განსაკუთრებით როცა ზედსართავ სახელს კუთვნილებითი ნაცვალსახელი წარმოადგენდა, ან როდესაც საქმე მრავალ აბსტრაქტულ არსებით სახელს ეხებოდა.

 • Mia frato kaj fratino = mia frato kaj mia fratino = miaj frato kaj fratino. - ჩემი ძმა და და.

  ამჟამად ზოგადად ურჩევნიათ შემდეგი ფორმა: miaj frato kaj fratino.

 • La simpla lernado kaj uzado de Esperanto. - ესპერანტოს მარტივი სწავლა და გამოყენება.

  Simpla გაგებულია uzado-მდე. ასევე შესაძლოა თქვან, რომ lernado kaj uzado ერთი იდეაა.

ზამენჰოფი ხშირად გვერდს უვლიდა რამდენიმე მხოლობითი ზედსართავის ერთ მრავლობით არსებით სახელთან გამოყენებას.

 • Estis inter la sepa kaj oka horo vespere. = ...la sepa kaj (la) oka horoj... - ეს საღამოს შვიდსა და რვა საათს შორის იყო.

  დღეს ალბათ რეკომენდებულია იხმარებოდეს inter la sepa kaj oka horoj (ან inter la sepa horo kaj la oka).

ზემოთ დაბრუნება