შინაარსის ნახვა

AĈ = „უხარისხობა, უარყოფითი ნიშან-თვისების ქონა“.

 • domodomaĉo = ქოხმახი, მინჯღრეულ-მონჯღრეული სახლი
 • ĉevaloĉevalaĉo = ჯაგლაგი ცხენი
 • babilibabilaĉi = ყბედობა, ტლიკინი
 • aĉa = ცუდი ხარისხის, უხარისხო

AD = „განგრძობითი მოქმედება“.

 • uzouzado = ხანგრძლივი მოხმარება
 • vizitivizitadi = ხშირად, რეგულარულად სტუმრობა
 • konstruo = შენება (მოქმედება), შენების გზა, რაიმე აშენებული → konstruado = შენება (პროცესი)
 • martelo (ურო) → marteli = უროთი დარტყმა → martelado = უროთი რტყმა (პროცესი)
 • reĝo (მეფე) → reĝi = მეფობა → reĝado = მეფობა (მოქმედება)

თუკი იმის ჩვენება გვინდა, რომ საუბარია მოქმედებაზე, მაგრამ არ გვინდა AD-ის განგრძობითი მნიშვნელობა, უნდა გამოვიყენოთ მოქმედების აღმნშვნელი განგრძობითი მნიშვნელობის არმქონე სხვა ძირი, ან სულ სხვაგვარად გამოვხატოთ სათქმელი: martelado (ჭედვა, უროს (ჩაქუჩის) რტყმა) → martelbato = უროს ერთი დარტყმა; brosado (ჯაგრისით წმენდა) → brostiro = ჯაგრისით გახახუნება (ერთხელ).

AĴ = "(კონკრეტული) რაიმე''.

 • belabelaĵo = (კონკრეტული) რაიმე, რაც ლამაზია, სილამაზის განსახიერება
 • utilautilaĵo = (კონკრეტული) რაიმე, რაც საჭიროა, გამოყენებადია
 • dolĉadolĉaĵo = ტკბილეული
 • novanovaĵo = სიახლე
 • farifaraĵo = გაკეთებული, საკეთებელი
 • desegnidesegnaĵo = ნახატი
 • kreskikreskaĵo = ის, რაც იზრდება; მცენარე
 • kovrikovraĵo = რაიმე, რითიც ფარავენ
 • amuziamuzaĵo = გასართობი
 • havihavaĵo = ქონება, საკუთრება (ის, რაც გვაქვს)
 • trinkitrinkaĵo = სასმელი
 • konstruo = (ა)შენება → konstruaĵo = შენობა
 • lignolignaĵo = ხის ნივთი
 • araneoaraneaĵo = ნაობობარი (ობობის ქსელი)
 • azenoazenaĵo = ვირული (= სულელური) რამე
 • ĉirkaŭĉirkaŭaĵo = გარემო
 • postpostaĵo = უკანალი, საჯდომი
 • sen sencosensencaĵo = უაზრობა
 • kokidokokidaĵo = ქათმისგან მომზადებული კერძი
 • ovoovaĵo = კვერცხით მომზადებული კერძი
 • glacioglaciaĵo = ნაყინი
 • aĵo = კონკრეტული რაიმე

მეტი სიზუსტისთვის ზოგჯერ მიმღეობითი სუფიქსის დამატება შეიძლება: draŝataĵo (მარცვალი, რომელიც ინაყება), draŝitaĵo (დანაყული მარცვალი), draŝotaĵo (დასანაყი მარცვალი), brulantaĵo (ის, რაც იწვის), brulintaĵo (ის, რაც უკვე დაიწვა). თუმცა ჩვეულებრივ მხოლოდ AĴ-სიტყვაც სავსებით საკმარისია.

AN

AN = „ჯგუფის/გუნდის წევრი, რომელიმე ადგილის მცხოვრები, რისიმე მიმდევარი“ და ა.შ.

 • kluboklubano = კლუბის წევრი
 • EŭropoEŭropano = ევროპელი
 • IndonezioIndoneziano = ინდონეზიელი, ინდონეზიაში მცხოვრები
 • vilaĝovilaĝano = სოფლელი, სოფლის მცხოვრები
 • IslamoIslamano = მუსლიმი
 • respublikorespublikano = რესპუბლიკელი (სახელმწიფოს რესპუბლიკური მოწყობის მომხრე), რესპუბლიკური პარტიის წევრი
 • ŝipoŝipano = მეზღვაური, გემის ეკიპაჟის წევრი
 • estraroestrarano = მთავრობის (მმართველი გუნდის) წევრი
 • sama landosamlandano = თანამემამულე
 • ano = საზოგადოების, პარტიის, ოჯახის, ეკლესიის ან ზოგადად რაიმე ჯგუფის წევრი; aniĝi = გაწევრიანება

AR

AR = ერთნაირი დასახელების რაიმე საგანთა ერთობლიობა.

 • homohomaro = კაცობრიობა
 • birdobirdaro = ჩიტები, ფრინველები (ან ფრინველთა სამყარო)
 • gazetogazetaro = საგაზეთო პრესა
 • verkoverkaro = ნაწარმოებები (რომელიმე ავტორის)
 • estroestraro = მთავრობა, ხელისუფლება, მმართელი გუნდი
 • arboarbaro = ტყე (ხეებით დაფარული ადგილი)
 • harohararo = თმები
 • ŝafoŝafaro = ცხვრის ფარა
 • meblomeblaro = ავეჯი (სახლის მთელი ავეჯი)
 • altaj montojaltmontaro = მაღალმთიანეთი
 • vortovortaro = ლექსიკონი
 • horohoraro = საათობრივი განრიგი
 • ŝtupetoŝtupetaro = კიბე
 • vagonovagonaro = ვაგონთა რიგი (ლოკომოტივჩაბმული)
 • aro = ჯგუფი, სიმრავლე

ĈJ

ĈJ მამრობითი სქესის მოფერიბითი სახელების საწარმოებლად გამოიყენება. ĈJ-ს წინ სახელის შემოკლებული ფორმა დაისმის. ჩვეულებრივ სახელი ხუთსიტყვიანია ხოლმე:

 • Johano (ივანე) → Johanĉjo ან Joĉjo (ვანო)
 • Vilhelmo (ვილჰელმი) → Vilhelĉjo ან Vilheĉjo ან Vilĉjo ან Viĉjo
 • papago (თუთიყუში) → Papĉjo (მამრი თუთიყუშის აღმნიშვნელი მოფერებითი სიტყვა)
 • Patro (მამა) → Paĉjo (მამიკო)
 • Onklo (ბიძა) → Oĉjo (ბიძიკო)
 • Frato (ძმა) → Fraĉjo (ძამიკო)

ĈJ, ისევე როგორც NJ, ოდნავ გამორჩეული სუფიქსია, რადგან იგი ხმოვნით არ იწყება და გარდა ამისა შესაძლებელია ასევე მის წინ მდგომი ძირის შემოკლებაც. ზოგჯერ ალბათ შეიძლება ჯერ ვიხმაროთ სუფიქსი UL, თუკი ეს სიტყვას მეტ კეთილხმოვნებას შესძენს: PetroPetruloPetruĉjo და სხვ. თუმცა ეს არც ტრადიციაა და არც ლოგიკური გამოყენება, მაგრამ როცა საუბარია მოფერებით სახელწოდებებზე არც ტრადიცია, არც ლოგიკა და არც თანმიმდევრული გრამატიკა დიდად მნიშვნელოვანი არაა. მოფერებითი (კნინობითი) სახელები აბსოლუტურად სურვილისამებრ შეგვიძლია ვაწარმოოთ (მაგ. სხვა ენებიდან გადმოღებით).

EBL

EBL = „შესაძლოა გაკეთდეს“. EBL მხოლოდ გარდამავალ ზმნებთან იხმარება:

 • manĝimanĝebla = საკვებად ვარგისი, შეჭმადი
 • nombrinombrebla = თვლადი
 • malhavimalhavebla = ის, რისი არქონაც დასაშვებია; არასაჭირო → nemalhavebla = აუცილებლად საქონი, საჭირო
 • komprenikompreneble = გასაგები, ცხადი (ხშირად იხმარება memkompreneble-ს შემოკლებად)
 • esperiespereble = იმედია
 • supozisupozeble = სავარაუდოდ
 • eble = „შესაძლოა“; eblo = შესაძლებლობა; ebleco = შესაძლებლობა

ხანდახან იხმარება EBL (ასევე IND და END) ზმნის შემდეგ, რომელიც ჩვეულებრივ გარდაუვალია, მაგრამ შეიძლება დამატება დაერთოს:

 • iriirebla = ისეთი, როგორზე გავლაც შესაძლებელია
 • loĝiloĝebla = საცხოვრებელი, საცხოვრებლად ვარგისი, გამოსადეგი

ჩვეულებრივ ამბობენ iri sur/laŭ vojo (კვალს გაყოლა) loĝi en domo (სახლში ცხოვრება), მაგრამ სწორია აგრეთვე iri vojon და loĝi domon, თუმცა იშვიათად იხმარება.

EC

EC = „რისიმე ან ვისიმე ნიშან-თვისება“. EC ყოველთვის რაიმე აბსტრაქტულს აღნიშნავს.

 • bono = სიკეთე → boneco = სიკარგე
  • Vi estos kiel Dio, vi scios bonon kaj malbonon. - ღმერთივით იქნები, კარგი და ცუდი გეცოდინება.
  • Ili admiris la bonecon de lia ago. - ისინი მისი საქციელის სიკარგეს იწონებენ.
 • ruĝo = წითელი → ruĝeco = სიწითლე
  • Ŝiaj blankaj vangoj estis kolorigitaj de freŝa ruĝo. - მისი თეთრი ლოყები წითლად იყო შეფერილი.
  • La ruĝeco de ŝiaj vangoj malkaŝis ŝiajn sentojn. - ლოყების სიწითლემ მისი გრძნობები გამოააშკარავა.
 • longo = ჰორიზონტალური განზომილება (ყოველ კონკრეტულ სგაანს გააჩნია თავისი სიგრძე) → longeco = სიგრძით დამახასიათებელი
  • Ni mezuris la longon de ĝiaj kruroj, kaj trovis, ke ili estas tre mallongaj. - მისი ფეხების სიგრძე გავზომეთ და აღმოვაჩინეთ, რომ ისინი ძალიან მოკლეა.
  • La longeco de ĝiaj kruroj tre surprizis nin. - მისი ფეხების სიგრძემ გამაკვირვა.

   ფეხები საკვირველად გრძელი იყო.

 • rapido = დროის გარკვეულ მონაკვეთში გავლილი მანძილის ზომა (ყოველ მოძრავ საგანს გააჩნია გარკვეული სიჩქარე) → rapideco = სიჩქარით დამახასიათებელი
  • La rapido de la aŭto estis nur 20 kilometroj en horo. - ავტომობილის სიჩქარე მხოლოდ 20 კმ/სთ იყო.
  • La aviadilo pasis kun fulma rapideco. - მატარებელმა ელვის სისწრაფით ჩაიარა.
 • homohomeco = ადამიანურობა, ადამიანობა
 • granda animograndanimeco = დიდსულოვნება
 • korektokorekteco = სისწორე, უშეცდომობა
 • unuunueco = ერთობა
 • unuaunuaeco = პირველობა
 • estontaestonteco = მომავალი. ისეთი ფორმა, როგირცაა estonto, ჩვეულებრივ აღნიშნავს პირს, როგორც ყველა სხვა O-დაბოლოებიანი მიმღეობა, მაგრამ ზოგჯერ estonto estonteco-ს შემოკლებად გამოიყენება.
 • pasintapasinteco = წარსული
 • infanoinfaneco = ბავშვობა
 • eco = მდგომარეობა

ზოგჯერ EC ალოგიკურად გამოიყენება ეროვნულ ენათა გავლენის გამო: Bedaŭrinde mi ne havas la eblecon tion ĉi fari. (სამწუხაროდ, არ მაქვს ამის გაკეთების „შესაძლობა“). რეალურად, საუბარია არა ნიშან-თვისებაზე (რასაც „eco“ აღნიშნავს), არამედ უბრალოდ შესაძლებლობაზე: eblo (ან eblaĵo). რეკომენდებულია ისეთივე ფორმა ვიხმაროთ, როგორსაც თავად ზამენჰოფი ხმარობდა: Bedaŭrinde mi ne havas la eblon tion ĉi fari. (თუკი eblo-სა და ebleco-ს შორის ვყოყმანობთ, ავირჩიოთ eblo, რადგან იგი მოიცავს როგორც ebleco-ს, ისე eblaĵo-ს და ამიტომაც eblo თითქმის არასდროს იქნება არასწორი არჩევანი.)

EC აგრეთვე A ან E-დაბოლოებით შეგვიძლია ვიხმაროთ (ან ზმნური დაბოლოებით). ასეთი ფორმები ჩვეულებრივ ნიშნავს „მსგავსი, მსგავსად, ისევე როგორც“:

 • ligneca papero = ნაწილობრივ ხისებური ქაღალდი
 • Ni havas amikecajn rilatojn kun ili. = Ni rilatas kvazaŭ ni estus amikoj. - მათთან მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს.

ზოგჯერ მეტი სიცხადისთვის სანაცვლოდ შეგვიძლია ვიხმაროთ შეერთებული სიტყვები ŝajna-თი, simila-თი, maniera-თი და stila-თი. ხანდახან ფორმები ...eca-თი ნიშნავს „შესაბამის ნიშან-თვისებასთან დაკავშირებულს“: patreca testo = მამობის ტესტი, ტესტი მამის ვინაობის დასადგენად.

EG

EG = „ყველაზე დიდი/მაღალი ხარისხი“

 • domodomego = (ძალიან) დიდი სახლი
 • varmavarmega = ძალიან ცხელი, მდუღარე
 • bonebonege = ძალიან კარგად
 • kriikriegi = (ძალიან) ხმამაღლა ყვირილი
 • ŝatiŝategi = ძლიერ მოწონება
 • dankon!dankegon! = დიდი მადლობა!
 • tretreege = ძალზედ, ძლიერ
 • pordopordego = შენობის მთავარი კარი, ქალაქის კარიბჭე და სხვ.
 • grandagrandega = უზარმაზარი, ვეება
 • piedopiedego = დიდი ტერფი (ადამიანის, ცხოველის)
 • manĝimanĝegi = საჭმლის შთანთქმა
 • ege = ძალიან, ძლიერ

EJ

EJ = „რაიმესთვის განკუთვნილი ადგილი, სივრცე (სახლი, ოთახი, შენობა) )“. ის, რაც EJ-ს წინ დგას, ყოველთვის მდებარეობს (ხდება) შესაბამის აღნიშნულ ადგილას.

 • lernilernejo = სასწავლო დაწესებულება/ადგილი
 • dormidormejo = საძინებელი ოთახი
 • elirielirejo = ადგილი, საიდანაც გადიან
 • redaktiredaktejo = რედაქცია
 • akceptiakceptejo = ადგილი, სადაც იღებენ (მისაღები, სარეგისტრაციო)
 • necesanecesejo = ტუალეტი
 • preĝipreĝejo = სალოცავი, რელიგიური დაწესებულება. სიტყვა preĝejo ტრადიციულად ქრისტიანული ეკლესიების აღსანიშნად გამოიყენება, მაშინ როცა სხვა რელიგიებისათვის სხვა შესაბამისი სიტყვები არსებობს: moskeo, sinagogo, templo და ა.შ. მაგრამ preĝejo-ს გამოყენება ნებისმიერი რელიგიის სალოცავისთვის შეიძლება. ქრისტიანული სალოცავის აღსანიშნად არსებობს სიტყვა kirko (თუმცა ძალზედ იშვიათად იხმარება). მეტწილად საუბარში უბრალოდ აზუსტებენ ხოლმე: kristana preĝejo, islama preĝejo, hinduisma preĝejo და ა.შ.
 • ĉevaloĉevalejo = თავლა
 • malliberomalliberejo = თავისუფლების აღკვეთის ადგილი, ადგილი თავისუფლებააღკვეთილთათვის (= ციხე, საპყრობილე)
 • librolibrejo = წიგნების მაღაზია (biblioteko არის ბიბლიოთეკა, წიგნსაცავი)
 • rizorizejo = ბრინჯის პლანტაცია
 • herboherbejo = ველი, მინდორი
 • tajloro (taylor) → tajlorejo = სამკერვალო
 • ministroministrejo = სამინისტრო
 • malsanulomalsanulejo = საავადმყოფო
 • TTT (Tut-Tera Teksaĵo, წარმოითქმის როგორც „ტო ტო ტო“) → TTT-ejo („ტო-ტო-ტო-ეიო“) = TTT-სერვერი, TTT-ვებგვერდი (ადგილი, სადაც ინტერნეტინფორმაცია ინახება).
 • ejo = [რაიმე დანიშნულების მქონე] ადგილი

თუკი საუბარია ქარხანაზე ან რაიმე მსგავსზე, სასურველია გამოვიყენოთ უფრო ცხადი შეერთებული სიტყვები: tabakfarejo = „სიგარეტებისა და თამბაქოს სხვა ნაწარმის დასამზადებელი ადგილი“, ŝtalejo ან ŝtalfabriko = „ლითონის ქარხანა“, gisejo ან gisfabriko = „ლითონშენადნობთა ქარხანა“.

EM

EM = „რისიმე სიყვარული“ (რაიმეს გაკეთებისადმი მისწრაფება).

EM-სიტყვა მეტწილად მიუთითებს, რომ რაღაც თავისი ბუნებით ხშირად ან ტენდენციურად მიდრეკილია რაიმე მოქმედებისაკენ:

 • timitimema = მშიშარა, ლაჩარი
 • manĝimanĝema = ღორმუცელა
 • komprenikomprenema = ისეთი, ვინც ადვილად იგებს (უგებს სხვებს), გამგები, გულისხმიერი
 • venĝivenĝema = შურისმგებელი, შურისმაძიებელი, შურისძიებით შეპყრობილი
 • purapuri = სუფთად ყოფნა → purema = სისუფთავის მოყვარული

ზოგჯერ EM მომენტალური ან შემთხვევითი სურვილის, ანაც წარსული საჭიროების გამოსახატად იხმარება:

 • Ŝi sentis fortan manĝemon. (= ... fortan malsaton.) - ძლიერი შიმშილი იგრძნო. (=...ძალიან მოშივდა)
 • Subite li fariĝis terure dormema. (= ... terure dorme laca.) - უცებ საშინლად მოუნდა ძილი.

სურვილისამბერ ალტერნატივისათვის შესაძლებელია vola-ს გამოყენებით მიღებულ კომბინირებულ სიტყვათა ხმარებაც: manĝivola, venĝovola. მაგრამ ზოგადად EM-იც საკმარისია.

ზოგიერთ შემთხვევაში EM შესაძლებლობას უჩვენებს:

 • produktiproduktema = პროდუქტიული
 • kreikreema = კრეატიული

აგრეთვე შეგვიძლია ვიხმაროთ შეერთებული სიტყვები pova-ს ან kapabla-ს გამოყენებით: produktipova, kreokapabla. თუმცა ჩვეულებრივ EM-იც საკმაოდ გასაგებია.

ზოგ სიტყვაში EM ნიშნავს, რომ მავანს თავისი ბუნების გამო რაღაც ემუქრება და რომ იგი რისკავს რაღაცას, რაც არასასურველია.

 • erarierarema = შეცდომებისკენ მიდრეკილი
 • mortimortema = სიკვდილისკენ მიდრეკილი

ზოგჯერ EM-სიტყვა ზმნიდან გამოუსვლელად იწარმოება:

 • gastogastema = სტუმართმოყვარე
 • la sama seksosamseksema = გეი, ჰომოსექსუალი

ამიტომ gastema შეიძლება ნიშნავდეს „სტუმრობის მოყვარულს“. თუკი ასეთ მნიშვნელობას არ ვგულისხმობთ, სასურველია ვიხმაროთ დაბოლოება ama: gastama = „სტუმართმოყვარე“, samseksama = „ჰომოსექსუალი“. სხვა მხრივ, როცა AM ზედმეტად ძლიერი ან აზრობრივად აცდენილი ჩანს, რეკომენდებულია ისევ EM-ის გამოყენება.

EM-სიტყვებს მეტწილად A-დაბოლოება გააჩნიათ, მაგრამ ნებისმიერის დართვაა შესაძლებელი. O-დაბოლოებასთან ადრე ყოველთვის სუფიქს EC-ს ურთავდნენ: manĝemeco, timemeco და ა.შ. მაგრამ ჩვეულებრივ EC საჭირო არაა. საკმარისია მხოლოდ manĝemo, timemo და ა.შ. სუფიქს UL-ის წინ ხშირად EM-ის გამოტოვებაც შეიძლება, თუკი მნიშვნელობა ცხადი რჩება: timemulotimulo, drinkemulodrinkulo.

EM ჩვეულებრივი ძირის მნიშვნელობითაც კი გამოიყენება: emo = მიდრეკილება, ema = მიდრეკილი.

END

END აღნიშნავს რაიმეს გაკეთების აუცილებლობას. გამოიყენება მხოლოდ გარდამავალ ზმნებთან.

 • pagipagenda = ფასიანი
 • respondirespondenda = საპასუხისმგებლო

ER

ER = „მთლიანის უმცირესი ნაწილაკი“. ER მაშინ იხმარება, როცა რაიმე მრავალი ერთნაირი ნაწილისაგან შედგება. ის, რაც ER-ის წინ დგას, ყოველთვის უჩვენებს მთელს, რასაც ქმნიან მცირე შემადგენელი ნაწილები.

 • sablosablero = ქვიშის მარცვალი
 • neĝoneĝero = თოვლის ფიფქი
 • monomonero = მონეტა (ქაღალდის ფულს monbileto ან monpapero ჰქვია)
 • fajrofajrero = ნაპერწკალი
 • ero = ნაწილაკი, შემადგენელი ნაწილი

ER უჩვენებს მთლიანის ურთიერთმსგავს მცირედ ნაწილთაგან ერთ-ერთს. თუკი საუბარია განსხვავებულ და სხვადასხვანაირ ცალეკულ ნაწილებზე, მაშინ ER-ის ნაცვლად PART უნდა გამოვიყენოთ: mondoparto (≈ kontinento), landparto, korpoparto, parto de libro. როცა საუბარია რაიმე მთელს მოწყვეტილ ნაწილზე, უნდა ვიხმაროთ PEC: Mi disŝiris la leteron kaj disĵetis ĝiajn pecetojn en ĉiujn angulojn de la ĉambro.

ESTR

ESTR = „პირი, რომელიც რაიმეს უძღვება; ლიდერი, ხელმძღვანელი“. სიტყვა, რომელიც ESTR-ის წინ დგას, ყოველთვის აღნიშნავს ადგილს, საქმიანობას, რომელსაც პირი უძღვება.

 • ŝipoŝipestro = გემის კაპიტანი
 • imperioimperiestro = იმპერატორი
 • grupogrupestro = ჯგუფხელი, ჯგუფის მეთაური
 • urbourbestro = ქალაქის მერი
 • lernejolernejestro = სკოლის დირექტორი
 • centcentestro = ასმეთაური
 • estro = მეთაური, ხელმძღვანელი

ET

ET = „რისიმე უმცირესი ხარისხი“

 • domodometo = (ძალიან) პატარა სახლი, ქოხი
 • varmavarmeta = თბილი
 • babilibabileti = წაჭორავება, წალაპარაკება (მცირე)
 • iomiomete = ოდნავ, მცირედ
 • ŝtrumpoŝtrumpeto = პატარა ზომის წინდა
 • ridirideti = გაღიმება
 • patropatreto = მამილო, მამიკო
 • manomaneto = პატარა ლამაზი ხელი
 • eta = მცირე, პატარა; etigi = დაპატარავება, შემცირება; etulo = პაწუკა

ზოგჯერ ET წინდებულად იხმარება გარკვეული მნიშვნელობის აღსანიშნად:

 • burĝoetburĝo = წვრილი ბურჟუაზია
 • fingroetfingro = ნეკა თითი

ID

ID = „დაბადებული“. ID-ის წინ მდგარი სუბიექტი მუდამ იმას უჩვენებს, თუ ვინ/რამ დაბადა.

ჩვეულებრივ ID ცხოველების აღმნიშვნელ სიტყვებთან გამოიყენება. ამ დროს ID უჩვენებს აღნიშნული ცხოველის ნაშიერს:

 • bovobovido = ხბო
 • kokokokido = წიწილა
 • ranoranido = ბაყაყის ნაშიერი
 • ido = ნაშიერი

ზოგჯერ ID-ს ნორჩი მცენარის აღსანიშნავად იყენებენ: arboarbido = ნორჩი ხე, ნერგი.

ადამიანის აღმნშვნელ სიტყვებთან ID ბავშვს, მემკვიდრეს ნიშნავს. ამ შემთხვევაში ID განსაკუტრებით ოფიციალურ ტიტულატურასა და ისტორიულ სახელებში იხმარება:

 • reĝoreĝido = უფლისწული
 • TimuroTimuridoj = თემურლენგის შთამომავლები
 • IzraeloIzraelido = ისრაელიტი (Israelano = ისრაელელი)

ზოგჯერ ID ფიგურალურად გამოიყენება ქვეყნის ან ენის მიმანიშნებელ სიტყვებში:

 • landolandido = კონკრეტულ ქვეყანაში დაბადებული პირი, ადგილობრივი
 • LatinoLatinida lingvo = რომანული ენა

IG

IG = მოქმედების გამოწვევის აღმნიშვნელი სუფიქსი. IG-ის წინ მდგარი ფუძე ყოველთვის აღნიშნავს მოქმედების შედეგს.

 • akraakrigi = [გ]ალესვა
  • Mi akrigas mian tranĉilon. - ჩემს დანას ვლესავ.
 • longalongigi = დაგრძელება
  • La kunveno devus esti mallonga, sed la multaj demandoj longigos ĝin. - შეკრება მოკლე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ შეკითხვების სიმრავლე მას გაახანგრძლივებს.
 • pli longaplilongigi = დაგრძელება, გაგრძელება, გახანგრძლივება
  • Ni devis plilongigi nian viziton en Hindujo. - ინდოეთში ჩვენი სტუმრობა უნდა გაგვეხანგრძლივებინა.

შეგვიძლია IG-ზმნა ვაწარმოოთ მოქმედებითი ფუძიდან (რომელიც ჩვეულებრივ ზმნაა). ასეთი IG-ზმნა ნიშნავს, რომ კონკრეტული მოქმედება გამოწვეულია/შესრულებულია ვინმეს მიერ. ასეთი IG-ზმნის დამატება ისაა, რომელიც ჩვეულებრივი ზმნის ქვემდებარე იქნებოდა.

შესაძლებელია გარდაუვალი ზმნიდან გამოსვლა:

 • sidisidigi = ვინმე დააჯინო
  • Li sidigis sian infanon sur seĝon. - თავისი ბავშვი სკამზე დასვა.

შეგვიძლია აგრეთვე გარდამავალი ზმნიდანაც გამოვიდეთ. ასეთი IG-ზმნის დამატება ან ჩვეულებრივი ზმნის ქვემდებარეა ან დამატება:

 • komprenikomprenigi = გაგებინება
  • Mi finfine sukcesis komprenigi lin, ke li devas iri hejmen. - საბოლოოდ დავარწმუნე, რომ შინ უნდა წავიდეს.
  • Mi ne povis komprenigi la ŝercon al li. - ხუმრობა ვერ გავაგებინე.

შესაძლებელია ასევე IG-ზმნის მიღებაც ძირიდან, რომელიც ჩვეულებრივ ქვემდებარეა.

ასეთი IG-ზმნა შეიძლება აღნიშნავდეს, რომ მოქმედებისას თავად დამატება გარდაიქმნება იმად, რასაც ფუძე უჩვენებს, მაგრამ იგი ასევე შეიძლება ნიშნავდეს, რომ დამატება ფუძისებურად იწარმოება, ან შეიძლება ნიშნავდეს, რომ ფუძესთან დაკავშირებული დამატების მიერ განხორციელებული მოქმედება გამოწვეულია:

 • edzoedzigi = ვინმე (კაცი) დააქორწინო
  • Li edzigis sian filon al riĉa fraŭlino. - ვაჟი მდიდარ საცოლეზე დააქორწინა.
 • pintopintapintigi = გათლა (ფანქრის წვერის), დაწვრილება
  • Se vi volas skribi, vi devas unue pintigi vian krajonon. - თუ წერა გინდა, ჯერ ფანქარი უნდა გათალო.
 • flamoflamiflamigi = რაიმეს აალება, ცეცხლის წაკიდება
  • Petro flamigis la fajron per forta blovado. - მამამ ცეცხლი სულის ძლიერი შებერვით დაანთო.

შეგვიძლია აგრეთვე IG-ზმნის წარმოება მოკლე წინადადებიდან წინდებულით:

 • en (la) domoendomigi = სახლში შეყვანა/შეტანა
  • Kiam komencis pluvi, ŝi rapide endomigis la infanojn. - წვიმის დაწყებისას ბავშვები შინ სწრაფადვე შეიყვანა.
 • sen vestosenvestigi = გაშიშვლება (ვინმეს)
  • Janjo estis senvestigita kaj endormigita. - იანიოს ტანთ გახადეს (გააშიშვლეს) და დააძინეს.

Sen...igi-ის საწინააღმდეგო მნიშვნელობა შეიძლება თეორიულად გამოიხატოს kun...igi-თ, მაგრამ ასეთნაირი სიტყვა პრაქტიკაში არ იხმარება, რადგან ბევრ ზმნას საკუთრივ აქვს მსგავსი მნიშვნელობა: maski = „kunmaskigi“, vesti = „kunvestigi“. ასეთ შემთხვევებში sen...igi-ს ალტერნატივა იქნება წინდებულ MAL-ს პლუს IG: malvesti = senvestigi, malmaski = senmaskigi. Senfortigi მეტნაკლებად უდრის malfortigi-ს. Senfortigi-ს საწინააღმდეგო სიტყვაა თეორიულად „kunfortigi“, მაგრამ ეს გამოუსადეგარი და არასაჭირო სიტყვაა, რომლის მაგივრადაც უბრალოდ fortigi-ს ვამბობთ.

IG-ზმნის წარმოება ასევე ნაწილაკით ან აფიქსითაცაა შესაძლებელი:

 • forforigi = წაშლა, მოშორება, გადატანა, მოცილება
  • Per forta lesivo ŝi sukcesis forigi la nigrajn makulojn. - საკმაო ქაფით მან საბოლოოდ მოიშორა შავი ლაქები.
 • alaligi = დამატება
  • Ili baldaŭ discipline aligos siajn fortojn al tiu komuna granda armeo. - მალე ისინი თავიანთ დისციპლინირებულ ძალებს საერთო არმიას შეუერთებენ.

როდესაც ძირი არც ნიშან-თვისებას აღნიშნავს და არც მოქმედებას, ხშირად დაბნეულობა წარმოიშობა ხოლმე ჩვეულებრივი უსუფიქსო ზმნისა თუ IG სუფიქსიანი ზმნის გამოყენება-არგამოყენების თაობაზე. ხშირად ენობრივი ტრადიცია ჩვეულებრივ ზმნას IG-ისებურ მნიშვნელობას ანიჭებს: konfuzo = malordego → konfuzi = უწესრიგობის შექმნა. ზოგჯერ ტრადიცია მხოლოდ IG-იან ფორმას ირჩევს: grupogrupigi = დაჯგუფება. ზოგჯერ ჩვეულებრივსა და IG-ფორმიან ზმნას განსხვავებული მნიშვნელობები ენიჭებათ, მაგრამ ორივენი IG-ისებურ აზრს გამოხატავენ: kolorokolori = ფერის მიცემა; kolorokolorigi = გაფერადება. თუმცა ასეთ დელიკატურ განსხვავებათა ყოველთვის მიყოლა სავალდებულო სულაც არაა. სულ მცირე, უნდა შეგვეძლოს გარჩევა თუკი ზოგჯერ ვინმე ერთმანეთში აურევს მაგ. kolori-სა და kolorigi-ს. ზოგჯერ ჩვეულებრივ ფორმას ისეთი მნიშვნელობა აქვს, რომელიც არაა IG-ისებური: lumolumi = ნათება; lumolumigi = რაიმეს განათება. ზოგჯერ ორივე ფორმას იგივე მნიშვნელობა აქვს: ordoordi ან ordigi = მოწესრიგება, დალაგება. ამჯამად ზოგადად ფორმა ordigi მეტად გამოიყენება.

ზოგჯერ ზედმეტ IG-ს ურთავენ ზმნას, რომელსაც ჩვეულებრივ იგი არ უნდა დაერთოს. აზრის გამარტივების შემთხვევაში ეს შეიძლება დასაშვები ყოფილიყო, მაგრამ სასურველია ტრადიციული ფორმების გამოყენება. თუმცა ფორმები არასდროსაა აბსოლუტურად სტაბილური. ზოგ შემთხვევაში IG-სუფიქსი შეიძლება სავალდებულო არ იყოს, რადგან მარტივ ფორმას იშვიათად აქვს რაიმე სხვა მნიშვნელობა. ალბათ მომავალში უფრო შემოკლებული ფორმები შემოვა ხმარებაში IG-ის გარეშე. ხშირად ორივე ფორმა შეიძლება გამოვიყენოთ ერთმანეთის პარალელურად მნიშვნელობის განუსხვავებლად: loki/lokigi, arkivi/arkivigi, listi/listigi.

ჩვეულებრივ IG ზმნური დაბოლოებით გვხვდება ხოლმე, მაგრამ O, A ან E-დაბოლოებაც შეიძლება დაირთოს. ასეთი ფორმები იგივე მოქმედებით მნიშვნელობას ზმნურ ფორმად წარმოგვიდგენენ: akrigo = „გათლა, გალესვა“, akriga =„თლასთან/ლესვასთან დაკავშირებული, სალესი, სათლელი“, sidigo = „ვინმე დასვა“, sidige = „ვინმეს დასმასტან დაკავშირებულაი“, edzigo = „დააქორწინო“, edziga = „საქორწინო“.

IG ჩვეულებრივ ძირადაც შეიძლება შეგვხვდეს: igi = ვინმესთვის რაიმეს გაკეთებინება.

IĜ = „ახალ მდგომარეობაზე, ადგილზე, მოქმედებაზე გადასვლა“. ის, რაც IĜ-ის წინ დგას, ყოველთვის მოცემული ცვლილების შედეგს უჩვენებს.

 • palapaliĝi = გაფერმკრთალება
  • Li paliĝis pro la ŝoko. - შოკისგან გაფერმკრთალდა.
 • longalongiĝi = დაგრძელება
  • La tagoj longiĝas, printempo alvenas. - დღეები გრძელდება, გაზაფხული მოდის.
 • pli longaplilongiĝi = დაგრძელება
  • Li asertas, ke post la vizito al la miraklisto lia kruro plilongiĝis. - მას მიაჩნია, რომ ჯადოქართან ვიზიტის შემდეგ მისი ფეხი გამოკეთდა.

გარდაუვალი ზმნიდან წარმოებული IĜ-ზმნა უჩვენებს კონკრეტულ მოქმედებაზე გადასვლას. ასეთ ზმნასთან IĜ თითქმის წინდებულ EK-ს უტოლდება. ზოგჯერ ასეთი IĜ-ზმნები უჩვენებს ნიუანსს, რომ მოქმედება თავის მხრივ ან სურვილის საწინააღმდეგოდ ხდება:

 • sidisidiĝi = დაჯდომა, დასხდომა
  • Li sidiĝis sur la sofo. - ტახტზე დაჯდა.
 • estiestiĝi = შექმნა, ჩამოყალიბება, გაჩენა
  • Estiĝis kverelo inter ili. - მათ შორის დავა გაჩნდა.
 • mortimortiĝi = გარდაცვალება
  • Mia onklo ne mortis per natura morto, sed li tamen ne mortigis sin mem kaj ankaŭ estis mortigita de neniu; unu tagon, promenante apud la reloj de fervojo, li falis sub la radojn de veturanta vagonaro kaj mortiĝis. - ბიძაჩემი ბუნებრივი სიკვდილით არ მომკვდარა, მაგრამ მას არც თავი მოუკლავს და არც ვინმეს მოუკლავს; ერთ დღეს, მატარებლის ლიანდაგებთან სეირნობისას, მოძრავ მატარებელს ბორბლებში ჩაუვარდა და გარდაიცვალა.

   უკვე ჩვეულებრივი ზმნა morti გვიჩვენებს გარდაცვალებას. აქ IĜ აღნიშნავს, რომ სიკვდილი შემთხვევით, არაბუნებრივად მოხდა.

შეგვიძლია ასევე IĜ-ზმნა გარდამავალი ზმნიდანაც ვაწარმოოთ. ასეთ IĜ-ზმნაში IĜ უჩვენებს არა ერთი მდგომარეობიდან მეორეში გადასვლას, არამედ მხოლოდ ზმნას აქცვეს გარდაუვლად,წინადადებაში მისი ფუნქციის შესაცვლელად:

 • malfermimalfermiĝi = გაღება (მისით)
  • La knabo malfermis la pordon. - ბიჭმა კარი გააღო.
  • La pordo brue malfermiĝis. - კარი ხმაურით გაიღო.
 • turniturniĝi = ტრიალი
  • La knabo turnis sian kapon. - ბიჭმა თავი შეაბრუნა.
  • La tero turniĝas ĉirkaŭ sia akso. - დედამიწა თავისი ღერძის გარშემო ტრიალებს.
 • ruliruliĝi = ბრუნვა, ტრიალი
  • Kiu rulas ŝtonon, al tiu ĝi revenos. - ვინც ქვას ააგორებს, მასვე დაუბრუნდება.
  • Ili rulis sian ĉaron. - თავიანთი ურიკა გააგორეს.
  • La vinberoj elpremite ruliĝadis sur la teron. - გადმოყრილი ყურძნები მიწაზე დაგორავდა.
  • La veturilo ruliĝis tre rapide. - ავტომობილი ძალიან სწრაფად მოძრაობდა.

გარდაუვალი ზმნით წარმოებული IĜ-ზმნა ხშირად ძალიან წააგავს ვნებით ზმნას. განსხვავება ისაა, რომ IĜ-ზმნა გვიჩვენებს , რომ მოქმედება მეტნაკლებად თავისთავად ხდება, ან რომ მოქმედების საბოლოო გამომწვევი არ გვაინტერესებს: Li estis naskita en Januaro. ჩვეულებრივი ვნებითი წინადადება. ყურადღება ექცევა მხოლოდ იმ მოქმედებას, რომელიც გარკველი შედეგით შესრულდა (IT-ფორმის გამო). Li naskiĝis en Januaro. ის გახდა დაბადებული. ყურადღება გამახვილებულია დაბადებულზე, ბავშვზე, და არა დამბადებელ დედაზე.

შეგვიძლია აგრეთვე IĜ-ზმნის ფუძიდან წარმოება, რომელიც ჩვეულებრივ არსებითი სახელია. ასეთი IĜ-ზმნა შეიძლება ნიშნავდეს, რომ ქვემდებარე ან ფუძეს ემსგავსება, ან ზუსტად იმად იქცევა, რასაც ფუძე უჩვენებს, ანდაც მასში ფუძისათვის დამახასიათებელი მოქმედება ხდება:

 • edzinoedziniĝi = გათხოვება
  • Ŝi edziniĝis kun sia kuzo. - ის თავის ბიძაშვილზე (დეიდაშვილზე/მამიდაშვილზე) დაქორწინდა.
 • pintopintapintiĝi = წვერის გამოღება, გაიჩინო მახვილი წვერი
  • Malgraŭ liaj penoj la krajono ne pintiĝis. - მისი მცდელობების მიუხედავად ფანქარი არ ითლება.
 • flamoflamiflamiĝi = აალება
  • Ligno fendita facile flamiĝas. - დანაკუწებული შეშა იოლად ალდება.

შეგვიძლია IĜ-ზმნა აგრეთვე წინდებულიანი მოკლე ფრაზისგან ვაწარმოოთ. ზუსტი მნიშვნელობა დამოკიდებულია წინდებულზე. თუკი მაგ. წინდებული ადგილს ან მოძრაობას აღნიშნავს, IĜ ნიშნავს „მოძრაობას, სიარულს, გადაადგილებას“:

 • en domoendomiĝi = შინ მოსვლა, სახლში შე[მო]სვლა
  • Kiam la fulmotondro komenciĝis, ni tuj endomiĝis. - როცა ჭექა-ქუხილი დაიწყო, მაშინვე შინ შევედით.
 • sen vestosenvestiĝi = გაშიშვლება
  • Senhonte mi senvestiĝis antaŭ ili. - მათ წინაშე ურცხვად გავშიშვლდი.

ასევე შესაძლებელია IĜ-ზმნისგან ნაწილაკის ან აფიქსის წარმოებაც:

 • alaliĝi = გაწევრება
  • Al lia antaŭa embaraso aliĝis nun iom da konfuzo. Ĉu vi jam aliĝis al la kongreso? - მის წინანდელ სირცხვილს ახლა უკვე დაბნეულობაც დაემატა. კონგრესზე უკვე დარეგისტრირდი?
 • senseniĝi = რაიმესგან განთავისუფლება
  • Mi ne plu eltenas ilin, ni devas seniĝi je ili. - ვეღარ ვიტან მათ, თავიდან უნდა მოვიცილოთ.

IĜ ჩვეულებრივ ზმნური დაბოლოებით გვხვდება, მაგრამ შეიძლება აგრეთვე O, A ან E-დაბოლოებაც ჰქონდეს. ასეთი ფორმები მოქმედების იგივე მნიშვნელობას ზმნად წარმოადგენენ: akriĝo = „გაბასრება, წამახვილება“, akriĝa = „წვერის წამახვილებასთან დაკავშირებული“, sidiĝo = „დაჯდომა/დასხდომა“, sidiĝe = „დამჯდარი, მჯდომარე მდგომარეობასთან დაკავშირებულად“, edziĝo = „დაქორწინება“, edziĝa = „საქორწინო, დაქორწინებასთან დაკავშირებული“, unuiĝo = „გაერთიანება“.

ზოგჯერ O-დაბოლოებიანმა IĜ-სიტყვამაც შეიძლება უჩვენოს გარდამავალი მოქმედების შედეგი: Unuiĝo Franca por Esperanto (ასოციაციის სახელი). Dio nomis la sekaĵon Tero, kaj la kolektiĝojn de la akvo Li nomis Maroj.

IĜ აგრეთვე ჩვეულებრივ ფუძედაც იხმარება: iĝi = გახდომა

IL

IL = „ხელსაწყო, ინსტრუმენტი“.

 • segisegilo = ხერხი
 • fosifosilo = ბარი, ნიჩაბი
 • kudrikudrilo = ნემსი
 • tonditondilo = მაკრატელი
 • ŝlosiŝlosilo = გასაღები
 • manĝimanĝilo = დანა-ჩანგალი
 • sonorisonorilo = ზარი
 • presipresilo = საბეჭდი მანქანა
 • komputikomputilo = კომპიუტერი
 • aboniabonilo = აბონემენტი
 • aliĝialiĝilo = სარეგისტრაციო, საწევრო (დოკუმენტი)
 • kuracikuracilo = წამალი, მედიკამენტი
 • ilo = ინსტრუმენტი, საშუალება, ხელსწაყო; ilaro = ხელსაწყოები

სუფიქს IL-ს ძალზედ ზოგადი მნიშვნელობა აქვს. არსის უკეთ გადმოსაცემად შეგვიძლია შეერთებული სიტყვები ვაწარმოოთ სხვა ძირებთან ერთად, მაგ: presmaŝino (საბეჭდი მანქანა), transportaparato (სატრანსპორტო აპარატი), vendaŭtomato (სავაჭრო ავტომატი), თუმცა ხშირად IL-ფორმა სავსებით საკმარისია.

ზოგიერთ IL-სიტყვაში მოქმედების აღმნიშვნელი ელემენტი მხოლოდ ნაგულისხმევია. ის, რაც IL-ის წინ დგას, უჩვენებს არა მოქმედებას, არამედ მაგ. მოცემული მოქმედების შედეგს: fajrofajrilo = ცეცხლის გასაჩენი ხელსაწყო (და არა „ცეცხლსასროლი ხელსაწყო“)

IN

IN = „მდედრობითი სქესი“. სუფიქსი IN შეგვიძლია გამოვიყენოთ მხოლოდ მასთან, რასაც სქესი შეიძლება გააჩნდეს, სახელდობრ - ადამიანებთან ან ცხოველებთან. IN მდედრობითი სქესის აღმნიშვნელ მნიშვნელობას ამატებს (და თავდაპირველ მამრობითობას ცვლის).

მეტწილად IN მამრობითი სქესის აღმნიშვნელ სიტყვებს ემატება. ამ დროს სიტყვა მდედრობით მნიშვნელობას იძენს:

 • patropatrino = დედა
 • virovirino = ქალი
 • knaboknabino = გოგონა
 • avoavino = ბებია
 • reĝoreĝino = დედოფალი

შეგვიძლია IN აგრეთვე იმ სიტყვასაც დავუმატოთ,რომელიც სქესობრივად ნეიტრალურია, მაგრამ ეს გაცილებით იშვიათად ხდება ხოლმე. სქესობრივად ნეიტრალური სიტყვა ამ დროს მდედრობით მნიშვნელობას იძენს:

 • homohomino = ქალი, მდედრ. სქესის ადამიანი
 • aŭtoroaŭtorino = ქალი ავტორი
 • pasaĝeropasaĝerino = ქალი მგზავრი
 • bestobestino = დედალი ცხოველი
 • mortintomortintino = გარდაცვლილი ქალი

ნეიტრალური სიტყვით მამრობითი სქესი შეიძლება აღინიშნოს ძირით VIR პრეფიქსად ან ზედსართავად.

არსებობს რამდენიმე სიტყვა, რომლებიც საკუთრივ მდედრობითია: damo (მანდილოსანი), nimfo (ნიმფა), matrono (გათხოვილი ქალი), putino (ბოზი) და ა.შ. ასეთ სიტყვებს IN არ დაერთვის.

IN იხმარება ასევე როგორც ჩვეულებრივი ძირი: ino = მდედრობითი სქესის ცხოველი (ან ადამიანი); investaĵo = ქალის ტანსაცმელი.

IND

IND = „იმსახურებს“. IND-ის გამოყენება მხოლოდ გარდამავალ ზმნებთან შეგვიძლია:

 • amiaminda = საყვარელი
 • vidividinda = სანახაობრივი
 • mirimirinda = საოცარი
 • bedaŭribedaŭrinde = სამწუხაროდ
 • inda = ღირსი, ძვირფასი, დამსახურებული

ING

ING = „დამჭერი რაშიც რაიმეს დებენ“. ING-ის წინ მდგარი სიტყვა ჩვეულებრივ სწორედ ისაა, რასაც მიემართება სუფიქსის შინაარსი.

 • glavoglavingo = ქარქაში
 • cigarocigaringo = მუნდშტუკი
 • ŝraŭboŝraŭbingo = ჭანჭიკი
 • ovoovingo = კვერცხის ჩასადები მცირე თასი
 • ingo = ქარქაში, შალითა, ჩასადები (რაიმე იარაღის); eningigi = ჩასადებში შენახვა

ISM

ISM = „მოძღვრება, სისტემა, დოქტრინა“ და ა.შ. ზოგჯერ ISM-სიტყვა ასევე რაიმე გარკვეული მოქმედების ცალკეულ მაგალითს გვიჩვენებს. ISM-ის მნიშვნელობა ძალზედ ვარირებს და დამოკიდებულია იმაზე, რის შემდეგაც იგი დგას.

 • StalinoStalinismo = სტალინიზმი
 • KristanoKristanismo = ქრისტიანობა
 • koloniokoloniismo = კოლონიალიზმი
 • kapitalokapitalismo = კაპიტალიზმი
 • alkoholoalkoholismo = ალკოჰოლიზმი, ალკოჰოლზე დამოკიდებულება
 • diletantodiletantismo = დილეტანტიზმი
 • patriotopatriotismo = პატრიოტიზმი
 • la Angla lingvoAnglismo = ანგლიზმი

IST

IST = „პირი, რომელიც რაიმეთია დაკავებული (პროფესია, საქმიანობა და ა.შ.)“. ის, რაც IST-ის წინ დგას, წარმოადგენს ყოველთვის მოცემული პირის საქმიანობას.

ხშირად არასწორადაა გაგებული თითქოს IST მხოლოდ საქმიანობას აღნიშნავდეს, რეალურად კი მისი მნიშვნელობა გაცილებით ფართოა:

 • verkiverkisto = მწერალი
 • kuracikuracisto = ექიმი
 • artoartisto = არტისტი
 • biciklobiciklisto = ველოსიპედისტი
 • ŝteliŝtelisto = ქურდი
 • EsperantoEsperantisto = ესპერანტისტი

საჭიროებისამებრ შეგვიძლია უფრო ზუსტი სიტყვები ვაწარმოოთ. ზოგადი fiŝisto-ს მაგივრად შეგვიძლია ვიხმაროთ fiŝkaptisto, მეთევზე (= თევზმჭერი), fiŝbredisto, თევზის მრეწველი/მომშენებელი და fiŝvendisto, თევზის გამყიდველი.

IST-სიტყვისთვის ხშირად მსგავსი ISM-სიტყვა არსებობს. ასეთ წყვილთა ორ ფორმას შორის კავშირები შესაძლოა ერთმანეთისგან ძალზედ განსხვავდებოდეს: alkoholisto ალკოჰოლიკი; alkoholismo = ალკოჰოლიზმი; kapitalisto = კაპიტალისტი; kapitalismo = კაპიტალიზმი. არსებობს აგრეთვე მრავალი სიტყვა, რომლებიც ბოლოვდება „ist“-ით ან „ism“-ით, და რომლებიც სხვადასხვა „-ისტ“-ებსა და „-იზმ“-ებს აღნიშნავენ, თუმცა შერწყმულ სიტყვებს არ წარმოადგენენ, მაგ: turisto (ტურისტი) — turismo (ტურიზმი), faŝisto (ფაშისტი) — faŝismo (ფაშიზმი), ekzistencialisto (ეგზისტენციალისტი) — ekzistencialismo (ეგზისტენციალიზმი).

ხშირად IST ნიშნავს „საპასუხო „-იზმ“-ის მხარდამჭერს/მიმდევარს“. ამ დროს IST = ISM-AN: oportunisto = ოპორტუნისტი; komunisto = კომუნისტი. მაგრამ IST ყოველთვის არ უდრის ISM-AN-ს. მაგ. kapitalisto იგივე არაა, რაც kapitalismano.

შენიშვნა: AN და IST ზოგ შემთხვევაში არსობრივად ერთმანეთთან ძალიან ახლოსაა. ამ დროს არჩევა სურვილისამებრ შეგვიძლია. ჩვეულებრივ იმას ირჩევენ ხოლმე, რომელიც სიტყვას უფრო საერთაშორისო ელფერს სძენს, მაგ: Kristo (ქრისტე), Kristano (ქრისტიანი) და Kristanismo (ქრისტიანობა). ფორმები Krististo და Kristismo არასდროს გვხვდება. ისინი ისეთივე ლოგიკური იქნებოდა, მაგრამ ნაკლებად ინტერნაციონალურად ჟღერადი. შეადარებისთვის: Budho, Budhisto და Budhismo, აქ დაბოლოება პირიქითაა არჩეული, ასევე სწორედ ინტერნაციონალური ჟღერადობის გამო. Budhisto-სთან ერთად ასევე Budhano-ც გამოიყენება, თუმცა არ ვხმარობთ Budhanismo-ს. (P.S. ზოგნი Budao-ს, Budaisto-სა და Budaismo-ს ხმარობენ.)

დაუშვებელია ვთქვათ kirurgisto, astronomisto, ekologisto და ა.შ. მაგრამ ბევრ შემთხვევაში სუფიქს IST-ის მეშვეობით შეგვიძლია ასეთი პირისთვის პარალელური სიტყვა ვაწარმოოთ, თუკი მისი საქმიანობის აღმნიშვნელი პარალელური სიტყვა არსებობს:

 • kirurgiokirurgiisto = ქირურგი
 • diplomatiodiplomatiisto = დიპლომატი
 • gimnastikogimnastikisto = გიმნასტი

NJ

NJ-ს მეშვეობით იწარმოება მოფერებითი სიტყვები მდედრობითი სქესისათვის. NJ-ს წინ სახელის შემოკლებული ფორმა იწერება. ჩვეულებრივ დაახლოებით 5-ამდე ასოს ვინარჩუნებთ:

 • MarioManjoMarinjo - Mario (მარი, მარია) → Manjo ან Marinjo
 • KlaroKlanjo - Klaro (კლარა) → Klanjo
 • SofioSonjoSofinjo - Sofio (სოფია) → Sonjo ან Sofinjo
 • PatrinoPanjo - Patrino (დედა) → Panjo (დედიკო)
 • OnklinoOnjo - Onklino (ბიძა) → Onjo (ძია)
 • FratinoFranjo - Fratino (და) → Franjo (დაიკო)

NJ-ს გამოყენებით ჩვეულებრივ საბოლოო IN-სუფიქსს ვიცილებთ. თუმცა ზოგჯერ შეგვიძლია IN-ის ხმოვანი დავტოვოთ, თუკი ეს სიტყვას უფრო კეთილხმოვანს გახდის: kuzinoKuzinjo, knabinoKnabinjo. დასაშვებია აგრეთვე ზედმეტი IN-სუფიქსის გამოყენებაც კი: KlaroKlarinoKlarinjo.

OBL

OBL = „გამრავლება“. OBL მხოლოდ რიცხვით სახლებსა და მსგავსმნიშვნელობიან სიტყვებთან იხმარება. ის, რაც OBL-ის წინ დგას, ყოველთვის გამრავლების ჯერადობას უჩვენებს:

 • duduobla = ორმაგი
 • duduoble = ორმაგად
 • duduoblo = სიორმაგე
 • dekdekobla = ათმაგი
 • dekdekoble = ათმაგად
 • dekdekoblo = სიათმაგე
 • cent dek ducent-dek-du-obla = გამრავლებული 112-ჯერ
 • cent dek ducent-dek-du-oble = 112-ჯერ გამრავლებული
 • cent dek ducent-dek-du-oblo = 112-ჯერ მეტი

A-დაბოლოებიანი OBL-სიტყვა ასევე შესაძლოა ნიშნავდეს, რომ რაღაც ამდენი ნაწილისგან შედგება:

 • duobla vesto = ორმაგი სამოსი
 • duobla fadeno = ორმაგი ძაფი

OBL-ის წინ ყოველთვის რიცხვი იწერება. სიცხადისთვის შეგვიძლია დეფისი გამოვიყენოთ. ჩვეულებრივ, დეფისები იქ დაისმის, სადაც თავდაპირველ რიცხვი ადგილია გამოტოვებული: dek dudekduoblo ან dek-duoblo; dudekdudekoblo; du mil dudekdumildudekoble ან უფრო du-mil-dudekoble. მართლწერის იგივე წესები ეხება სუფიქსებს ON-სა და OP.

ON

ON = „გაყოფა“. ON მხოლოდ რიცხვით სახელებთან და მსგავმნიშვნელობიან სიტყვებთან გამოიყენება. ის, რაც ON-ის წინ დგას, ყოველთვის უჩვენებს, თუ რამდენზე იყოფა მოცემული რიცხვი:

 • duduono = ნახევარი
 • duduona = ნახევარი
 • duduone = ნახევრად
 • dekdekono = მეათედი, 1/10
 • dekdekona = რაიმეს მეათედი
 • dekdekone = მეათედად

ON-სიტყვებისთვისაც მართლწერის იგივე წესები მოქმედებს, რაც OBL-სიტყვებისთვის.

ზოგჯერ ON-ს ძირ PART-ში ურევენ. დაუშვებელია ვთქვათ მაგ. landono ნაცვლად landparto-სა = „ქვეყნის ნაწილი“. ON აღნიშნავს არა ნაწილს იმისა, რის წინაც იგი დგას, არამედ რაიმე სხვის ნაწილს. Triono არ ნიშნავს სამის ნაწილს, არამედ რაიმე მთელის ერთ მესამედს.

OP

OP = „ჯგუფი გარკვეული რაოდენობის წევრებით“. OP მხოლოდ რიცხვით სახელებთან და მსგავსმნიშვნელობიან სიტყვებთან იხმარება. ის, რას მის წინ დგას, ყოველთვის ჯგუფში წევრების რაოდენობას უჩვენებს:

 • unuunuopo = ერთი ცალკეული პირი
 • unuunuopa = მხოლოდ ერთი, ცალკეული
 • unuunuope = თითოდ, ცალ-ცალკე
 • duduopo = წყვილი
 • duduopa = ორწევრიანი
 • duduope = წყვილად, დუეტში
 • dekdekopo = ათეული, ათწევრიანი ჯგუფი
 • dekdekopa = ათეული, ათწევრიანი
 • dekdekope = ათეულად

OP-სიტყვებისთვისაც მართლწერის იგივე წესები მოქმედებს, რაც OBL-სიტყვებისთვის.

O-დაბოლოების წინ სუფქსი OP შეგვიძლია გამოვტოვოთ, რადგან უბრალო O-ფორმა რიცხვით სახელებთან წილობითობას აღნიშნავს:

 • duo = წყვილი ან რიცხვი ორი
 • trio = სამეული ან რიცხვი სამი
 • deko = ათეული ან რიცხვი ათი

UJ

UJ = „ის, რაშიც რაიმეს ვდებთ, რაც რაიმეს მოიცავს“. UJ-ს პრაქტიკულად სამი სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს: „ჩასადები“, „მცენარე“ და „ქვეყანა“. ის, რაც UJ-ს წინ დგას, ყოველთვის იმას აღნიშნავს, რაც დევს (ხდება).

UJ-მ შესაძლოა აღნიშნოს რაიმე ჩასადები, ლარნაკი, ყუთი და ა.შ. რომელთაც რაიმეს ჩასადებად, შესანახად ვიყენებთ:

 • salosalujo = სამარილე
 • cigarocigarujo = პორტსიგარი
 • abeloabelujo = სკა (ფუტკრების ბუნებრივი თავშესაფარი შეიძლება აღვნიშნოთ სიტყვით abelejo, მაგრამ ეს სიტყვა ასევე სკების შესანახ ადგილს შეიძლება ნიშნავდეს)
 • monomonujo = საფულე
 • banibanujo = ბასეინი (აბაზანაში)
 • trinkitrinkujo = გრძელი ვარცლი, საიდანაც ცხოველები სვამენ

სიზუსტისთვის, შედგენილი სიტყვები სხვა ძირებითაც მიიღება, მაგ: teskatolo (ჩაის ყუთი), tekruĉo (ჩაიდანი), tetaso (ჩაის ჭიქა), cigarskatolo (პორტსიგარი), cigaredpaketo (სიგარეტის შეკვრა), konservoskatolo (კონსერვის ყუთი).

დააკვირდით, რომ ის, რაც UJ-ს წინ დგას, ყოველთვის აუცილებლად შიგთავსს აღნიშნავს, ხოლო ის, რაც SKATOL-ის, VAZ-ისა და ა.შ. წინ დგას, შეიძლება ზოგჯერ აღნიშნავდეს შიგთავსს, ზოგჯერ მასალას, ზოგჯერ კი - სრულიად რაიმე სხვას, მაგ: ladskatolo = „თუნუქის ყუთი“, lignositelo = „ხის სათლი“. მაგრამ ladujo ნიშნავს „ჩასადებს თუნუქისათვის“ და lignujo - „ჩასადებს ხისათვის“.

ხილის (ან ყვავილების) დასახელებებთან UJ-მ შესაძლოა მცენარე (ჩვეულებრივ ხე ან ბუჩქი) აღნიშნოს, რომელიც იძლევა სწორედ აღნიშნულ ხილს (ან ყვავილს):

 • pomopomujo = ვაშლის ხე
 • vinberovinberujo = ვაზი
 • rozorozujo = ვარდი

შეგვიძლია ასევე ვთქვათ pomarbo, vinberarbusto k.t.p.

ხალხის სახელწოდებასთან UJ ყოველთვის „ამ ხალხის ქვეყანას“ აღნიშნავს:

 • FrancoFrancujo = საფრანგეთი
 • ĈinoĈinujo = ჩინეთი
 • SomaloSomalujo = სომალი

ზოგჯერ ქვეყნის ან რეგიონის აღმნშვნელი UJ-სიტყვა სხვაგვარი სიტყვისგან იწარმოება:

 • patropatrujo = სამშობლო
 • EsperantoEsperantujo = ესპერანტია (ესპერანტისტთა წარმოსახვითი ქვეყანა, იგულისხმება ზოგადად ესპერანტოზე მოსაუბრეთა მსოფლიო საზოგადოება)

ქვეყნების დასახელელებში UJ-ს ალტერნატივისათვის ასევე სუფიქსურად ფუძე LAND-სა და არაოფიციალურ სუფიქს I-ს ხმარობენ. თუმცა ქვეყნების უმრავლესობას არაკომბინირებული დასახელებები აქვს: Usono, Birmo, Liĥtenŝtejno, Islando (არ იწარმოება ფუძიდან LAND!) და სხვ. ასეთ შემთხვევებში შესაბამის ქვეყანათა წარმომადგენლებისათვის სუფიქსი AN იხმარება: Usonano (ამერიკელი), Birmano (ბირმელი) და ა.შ.

UJ აგრეთვე ჩვეულებრივ ძირადაც გამოიყენება: ujo = ლარნაკი, ყუთი, ჩასადები; enujigi = ჩასადებში ჩადება. ასეთ შემთხვევებში UJ არასდროს არ აღნიშნავს ქვეყანას ან მცენარეს.

UL

UL = „გარკვეული მახასიათებლის მქონე პირი“. ის, რაც UL-ის წინ დგას, ყოველთვის უჩვენებს იმას, რაც მოცემულ პირს ახასიათებს.

 • junajunulo = ახალგაზრდა, ყმაწვილი
 • dikadikulo = მსუქანა
 • fremdafremdulo = უცხოელი
 • sanktasanktulo = წმინდანი
 • blankablankulo = თეთრკანიანი
 • timitimulo = მშიშარა
 • ĝiboĝibulo = კუზიანი
 • milionomilionulo = მილიონერი
 • sen kuraĝosenkuraĝulo = მხდალი
 • antaŭantaŭulo = წინაპარი
 • aliaaliulo = სხვა ვინმე

UL რეგულარულად გამოიყენება ასევე ცხოველების დასახელებებთან, თუმცა ადამიანებზე საუბარი არაა:

 • mamomamuloj = ძუძუმწოვრები
 • brankobrankuloj = ლაყუჩებიანი ცხოველები

ზოგჯერ UL ფიგურალურად იხმარება სრულიად სხვადასხვა, მათ შორის უსულო საგანთა აღსანიშნად, რომელთაც კონტექსტიდან გამომდინარე სულიერის თვისებებს მივაწერთ.

 • nubojn skrapasnubskrapulo = ცათამბჯენი
 • tri mastojtrimastulo = სამანძიანი გემი

სიტყვებთან, რომლებიც თავის მხრივ გარკვეულ პირს აღნიშნავენ, UL არ იხმარება. განსაკუთრებით ყურადღება მიაქციეთ O-დაბოლოებიან მიმღეობებს. ასეთი მიმღეობა მუდამ პირს აღნიშნავს და UL-ის დამატება ჩვეულებრივ შეცდომაა. არასწორია:parolantulo, kurintulo, konatulo, სწორია: parolanto, kurinto, konato. მაგრამ თუკი O-დაბოლოებიან მიმღეობას ან პირის აღმნიშვნელ რაიმე სხვა სიტყვას UL-ს მაინც ვამატებთ, მაშინ ვირებთ განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სიტყვას. Virulo არ უდრის viro-ს, არამედ ნიშნავს „[მამა]კაცურობით დამახასიათებელ პირს“ = vireculo. Konatulo ნიშნავს „ნაცნობობით (ცნობილობით) დამახასიათებელ პირს“ = famulo, მაშინ როცა konato უბრალოდ ნაცნობს ნიშნავს.

UL ჩვეულებრივ ძირადაც გამოიყენება: ulo = პიროვნება (სიტყვასიტყვით: „ტიპი“).

UM

სუფიქს UM-ს კონკრეტულად განსაზღვრული მნიშვნელობა არ გააჩნია. მისით იწარმოება სიტყვები, რომელთაც UM-ის წინ მდგომ სიტყვასთან რაიმე აზრობრივი კავშირი აქვთ. ყველა UM-სიტყვა ცალკე უნდა ვისწავლოთ, თუმცა არსებობს მსგავსმნიშვნელობიან UM-სიტყვათა რამდენიმე ჯგუფი.

მრავალი UM-ზმნა ნიშნავს „UM-ის წინ მდგომის საშუალებით კონკრეტულად მოქმედებას“:

 • foliofoliumi = გადაფურცვლა, ფურცვლა
 • palpebropalpebrumi = თვალების ხამხამი
 • brakobrakumi = ჩახუტება

ზოგიერთი UM-ზმნა ნიშნავს „რაიმენაირად მოწოდებას, UM-ის წინ მდგომი ძირის საშუალებით“:

 • aeroaerumi = განიავება
 • sukerosukerumi = დაშაქვრა

UM-ზმნათა ჯგუფი უჩვენებს სიკვდილით დასჯის აღსრულების გზას:

 • krucokrucumi = ჯვარზე გაცმა
 • pendipendumi = თავის ჩამოხრჩობა

ზოგიერთი UM-სიტყვა ტანსაცმლის ნაწილსა და მსგავს რაიმეს აღნიშნავს. ის, რაც UM-ის წინ დგას, აღნიშნავს სხეულის ნაწილს, სადაც ტანსაცმლის მოცემული ნაწილი გვხვდება:

 • kolokolumo = საყელო
 • nazonazumo = პენსნე

მათემატიკაში UM რიცხვით სისტემათა დასახელებების საწარმოებლად გამოიყენება. UM დაისმის იმ რიცხვის წინ, რომელიც უჩვენებს, თუ რამდენ ციფრს იყენებს სისტემა:

 • duduuma nombrosistemo = ორობითი სისტემა
 • dekdekuma nombrosistemo = ათობითი სისტემა

ზოგი სხვა UM-სიტყვა:

 • malvarmamalvarmumi = გაციება, სურდო, გრიპი
 • plenaplenumi = აღსრულება, შესრულება
 • gustigustumi = გასინჯვა, დაგემოვნება
 • lotolotumi = ლატარეაში გათამაშება
 • komunakomunumo = კომუნა, საზოგადოება, დასახლება
 • dekstradekstruma = ისთი, როგორიც მარჯვნივ იხრება
 • proksimaproksimume = დაახლოებით
 • umo = რაიმე, რისი სახელიც არ გვახსოვს, რაღაც უცნაური და აღუწერელი.

თუკი ახალი UM-სიტყვის წარმოება გვინდა, ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რადგან შესაძლოა სხვებმა იგი ვერ გაიგონ. UM-სიტყვას, რომელიც ზემოხსენებულ ჯგუფთაგან ერთ-ერთს მიეკუთვნება, გაცილებით მარტივად მიიღებენ, ხოლო სასვებით განსხვავებული შინაარსის მქონე სიტყვის შემოღება კი უფრო გართულდება. მაგრამ, UM-სიტყვები ხშირად მხოლოდ სასაუბრო კონტექსტში იწარმოებიან და ერთჯერადი ხმარების შემდეგ ქრებიან.

ზემოთ დაბრუნება