본문으로

전치사 de는 뜻이 많습니다. 뜻이 많아서 표현이 뚜렷하지 않을 때가 더러 있습니다. 이때는 이런저런 표현을 덧붙이거나 다른 전치사를 골라 쓰면 됩니다.

떠나가는 움직임

전치사 de의 기본 뜻은 움직임이 비롯한 곳입니다:

 • Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo. - 나는 할아버지한테서 와서 지금 아저씨한테로 간다.
 • La vento forblovis de mia kapo la ĉapon. - 바람이 내 머리에서 모자를 날려 버렸다.
 • Ilia vojaĝo de Delhio al Kalkato estis tre longedaŭra. - 델리에서 콜카타까지 그들의 여행은 매우 오래 걸렸다.
 • Rekta linio estas la plej mallonga vojo de unu punkto al alia. - 직선은 한 점에서 다른 점까지 가장 짧은 길이다.
 • For de tie ĉi! - 여기서 멀리 떨어지시오!

뚜렷하게 하기 위하여 필요하면 for dedisde를 쓸 수 있습니다: La polico prenis la ŝtelitan monon for de la rabisto / disde la rabisto. ...la ŝtelitan monon de la rabisto라고 말했다면 apartena de(~의 소유인)의 뜻이라고 생각할 수 있겠습니다: "...강도의 것인 훔친 돈을."

기원, 유래, 까닭

de는 기원, 유래나 까닭을 나타낼 수도 있습니다:

 • De la patro mi ricevis libron, kaj de la frato mi ricevis plumon. - 아버지한테서 책을 받았고, 형한테서 펜을 받았다.
 • La hebreoj estas Izraelidoj, ĉar ili devenas de Izraelo. - 히브리 사람들은 이스라엘의 내림이기 때문에 이스라엘의 자손이다.
 • Francisko de Asizo = tiu Francisko, kiu devenas de la urbo Asizo (아시시 도시 출신의 그 프란치스코) = Francisko el Asizo - 아시시의 프란치스코
 • Li paliĝis de timo kaj poste li ruĝiĝis de honto. = ...pro timo... pro honto. - 그는 겁나서 새파래졌다가 나중에는 부끄러워서 새빨개졌다. = ...무서움 때문에 ... 부끄러움 때문에.

  까닭을 말할 때는 보통 pro를 쓰고 이따금 el을 씁니다.

 • Ebria de feliĉo, mi alkroĉiĝis al lia kolo. - 행복에 취하여 나는 그의 목에 매달렸다.

다름, 구별, 떨어짐

de는 흔히 다름, 구별, 따로임, 떨어짐, 나뉨을 나타냅니다:

 • Mi povus diferencigi la saĝajn de la malsaĝaj! - 나는 슬기로운 사람들을 어리석은 사람들과 구별할 수 있을 것같다.
 • Kial Vi kaŝas vin de mi? - 당신은 왜 나한테서 자신을 숨기는가?
 • Nun mi iom liberiĝis de la plej urĝaj el miaj kolektiĝintaj laboroj. - 이제 나는 쌓여있는 내 일들 가운데 가장 급한 것에서는 조금 놓여났다.
 • Ĝi estas libera de malsanoj. - 그것은 병에서 자유롭다. 그것은 병에 잘 안 걸린다.
 • Ili loĝas malproksime de ni. - 그들은 내 집에서 멀리 떨어져 산다.

de는 이어지는 동작이나 상태의 출발 시점를 나타낼 수도 있습니다:

 • Li laboras de la sesa horo matene. - 그는 아침 여섯 시부터 일한다.
 • De nun mi ne plu manĝos viandon. - 이제부터 더 이상 고기를 먹지 않겠다.
 • Mi konas lin de longa tempo. - 나는 그를 오래 전부터 알고있다.

틀림없이 때를 말함을 나타내려면 ekdede post를 쓸 수 있습니다:

ekde
= ~의 처음부터
de post
~의 끝부터

ekdede post가 시점을 말할 때는 차이가 거의 없지만, 시간의 지속을 말할 때는 차이가 큽니다: de post ŝia vivo (그 여자의 생명이 끝난 다음에) = ekde ŝia morto (그 여자가 죽고 나서).

딸림

아주 자주 de는 딸림(= 소유, 가짐, 소속, 곁에 있음, 이어짐, 부분, 친족...)을 나타냅니다.

 • Jen kuŝas la ĉapelo de la patro. - 여기 아버지 (테 두른) 모자가 놓여 있다.

  그 모자는 소유물 또는 가진 것으로 아버지에게 딸려 있습니다.

 • La dentoj de leono estas akraj. - 사자 이빨은 날카롭다.

  이빨은 몸의 부분으로 사자에 딸려 있습니다.

 • Sur la bordo de la maro staris amaso da homoj. - 바닷가에 사람들이 무리지어 서 있었다.

  바닷가는 바다 바로 곁에 있으니까 바다에 딸려 있습니다.

 • Januaro estas la unua monato de la jaro. - 일월은 한 해의 첫 달입니다.

  달(월)은 해(연)의 부분입니다.

 • La filo de la reĝo ŝin renkontis. - 임금님의 아들은 그 여자를 만났다.

  아들은 친족으로 임금님에게 딸려 있습니다.

 • Mi legos poemon de Zamenhof. - 나는 자멘호프의 시를 읽을 것이다.

  그 시는 자멘호프가 지었으니까 그에게 딸려 있습니다.

 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, aŭ kiun oni uzas por vino. - 포도주 잔은 전에 그 안에 포도주가 있었거나 포도주를 마시려고 쓰는 유리잔입니다.

  유리잔은 포도주 마시려고 정해두고 쓰기 때문에 포도주에 딸려 있습니다.

 • Ŝi estas profesoro de matematiko. - 그 여자는 수학 교수다.

  그 교수는 수학이 전공이니까 수학에 딸려 있습니다. pri를 써도 됩니다.

 • Tiu libro estas de Karlo. - 저 책은 카를로 것이다.

  aparteni + al을 더 자주 씁니다: Tiu libro apartenas al Karlo.

 • Ĝi estas de mi. - 그것은 내 것이다.

  Ĝi estas mia.Ĝi apartenas al mi.를 더 자주 씁니다.

주어, 행위자, 목적어

동작 명사의 부가어인 de-표현은 보통 동작의 의미상 주어(행위자) 또는 의미상 목적어를 나타냅니다:

 • La kanto de la birdoj estas agrabla. - 새들의 노래는 기분 좋다.

  새들이 노래합니다.

 • Li tuj faris, kion mi volis, kaj mi dankis lin por la tuja plenumo de mia deziro. - 그는 내가 바라는 것을 곧 해냈고, 나는 내 바람을 바로 실행한 그에게 고맙다고 했다.

  그는 내가 바라는 것을 실행했습니다.

의미상 주어임을 뚜렷이 하려고 fare de를 쓸 수 있습니다: Hodiaŭ posttagmeze okazos akcepto fare de la urbestro. La urbestro akceptos iun. - 오늘 오후 시장의 접견이 있겠습니다. 시장이 누군가를 접견할 것입니다.

참고: fare defar로 줄여 쓰는 사람이 더러 있으나 공인된 것이 아니니 쓸만한 것이 못됩니다.

수동 분사의 쓰임에서 de는 대부분 의미상 주어인 행위자를 나타냅니다:

 • Ŝi estas amata de ĉiuj. - 그 여자는 모두가 사랑합니다.

  모두가 그 여자를 대한 사랑합니다.

 • Li estis murdita de nekonato. - 그는 모르는 사람에게 살해 당했다.

  모르는 사람이 그를 죽였습니다.

 • La montoj estis kovritaj de neĝo. - 산들은 눈으로 덮였다.

  눈이 산들을 덮었습니다.

fare de를 써도 좋습니다: La infano estis forprenita fare de la patrino. (아이는 어머니가 데려가 버렸다) 그러나 수동 분사와 함께 쓸 때는 de 만으로 보통 충분합니다. 수동 분사와 함께 뜻이 다른 de-표현을 쓰고자 할 때는 disde, for de, ekde와 같이 써서 그점을 뚜렷이 나타낼 필요가 있습니다: La infano estis forprenita disde la patrino. Oni forprenis ĝin de la patrino. - 아이를 어머니한테서 데려가 버렸다.

성질

de는 때로는 성질, 구성, 척도를 나타냅니다:

 • Ŝi estas virino de meza aĝo. = Ŝi estas mezaĝa virino. - 그 여자는 중년의 여자다.
 • Li havas harojn de nedifinita koloro. - 그는 머리칼 빛깔 뭐라 말할 수 없다.
 • Li estas de meza kresko. - 그는 중간 키다.
 • bukedo de rozoj = 장미꽃으로 된 꽃다발
 • reto de komputiloj 컴퓨터들로 이루어진 그물
 • La knabo havis aĝon de nur ses jaroj. - 소년은 나이가 여섯 살 밖에 안되었다.
다시 위로