본문으로

(전치사도 없고 목적격 말끝 -n도 없는) 주격은 다음과 같은 문장 구실에 쓰입니다:

주어

주어는 서술어 동작을 실행합니다. 주어는 언제나 주격을 씁니다.

 • La patro donis al mi dolĉan pomon. - 아버지는 나에게 달콤한 사과를 주셨다.
 • Ili promenadis. - 그들은 거닐고 있었다.
 • La soldato pafis. - 군인은 쏘았다.
 • Subite granda hundo alsaltis el inter la arbetaĵoj. - 갑자기 큰 개가 떨기나무 사이에서 나와 달려들었다.
 • Ĉu vi aŭdis jam tiun historion? - 그 사연을 벌써 들으셨나요?
 • La folioj faladis de la arboj. - 잎들이 나무에서 지고 있었다.
 • Tio surprizis min. - 그것이 나를 놀랬다.
 • Estis iam malgranda knabino. - 언젠가 조그마한 소녀가 있었습니다.
 • Mankas al mi nenio. - 나에게는 모자람이 없다.
 • Ŝi estas tre maljuna. - 그 여자는 나이가 아주 많다.

부름말

부름말은 꺼낸 말이 누구를 겨냥하는 지를 가리킵니다. 부름말은 듣는 사람의 주의를 불러 일으키려고 꺼낸 말이니까 주로 듣는 사람의 이름이 됩니다. 부름말은 문장 나머지 부분과 쉼표로 구분합니다. 부름말은 언제나 주격을 씁니다.

 • Elizabeto, ĉu vi scias, kie la hundo estas? - 엘리자벳아, 개가 어디에 있는지 아니?
 • Mi konstatis, kara Petro, ke vi ne estis en la lernejo hodiaŭ. - 귀여운 페트로야, 너 오늘 학교에서 안 보이더구나.
 • Mi deziras al vi bonan tagon, sinjoro! - 좋은 날 되시기 바랍니다, 선생님!
 • Estimata prezidanto, mi ŝatus fari jenan proponon. - 존경하는 회장님, 다음과 같은 제안을 드리겠습니다.

이름말

고유한 이름으로 사물의 정체를 드러내는 수식어를 명사구에서 쓸 수 있습니다. 그렇게 쓴 이름말은 언제나 으뜸낱말 뒤에 오고, 주격을 씁니다.

 • Tio estis en la monato Majo. - 그것은 오월에 있었던 일입니다.

  그 달 이름은 "오월"입니다. Majomonato의 이름말 수식어 입니다.

 • Ni vizitis la urbon Seulo. - 우리는 서울시를 찾아갔습니다.
 • La ĉefurbo de Britio estas Londono, sed ankaŭ en Kanado kaj Usono oni havas urbojn Londono. - 영국의 수도는 런던입니다만, 카나다와 미국에도 이름이 런던인 도시가 있습니다.
 • Sinjoro Petro kaj lia edzino tre amas miajn infanojn. - 페트로 씨와 그의 부인은 내 아이들을 아주 사랑합니다.

이름말 앞에 흔히 kiu nomiĝas를 넣을 수 있습니다: monato, kiu nomiĝas Majo; urbon, kiu nomiĝas Seulo; urbojn, kiuj nomiĝas Londono.

이름말 앞에 전치사 de를 쓰지 마십시오: la urbo de Nov-Jorko, la ŝtato de Keralo, la Popola Respubliko de Ĉinujo. 이것이 맞습니다: la urbo Nov-Jorko, la ŝtato Keralo, la Popola Respubliko Ĉinujo.

이름말을 동격과 비교해 보십시오.

보어

보어는 서술어의 도움을 받아 주어나 목적어를 꾸미는 구입니다. 보어는 보통 주격을 씁니다.

주어의 보어

보어를 주어에 연결하는 동사는 주로 esti 동사입니다. 그 밖에 (far)iĝi, ŝajni, montriĝi, nomiĝi가 있습니다.

주어의 보어는 거의가 형용사(구)이거나 형용사인 본디낱말입니다:

 • Ŝi estis terure malbela. - 그여자는 끔찍하게 못생겼다.

  terure malbelaŜi의 보어입니다. 그 둘을 동사 estis가 연결합니다.

 • La patro estas sana. - 아버지는 건강하시다.

  sanaLa patro의 보어입니다.

 • La dentoj de leono estas akraj. - 사자 이빨은 날카롭다.
 • Ili fariĝis trankvilaj. - 그들은 차분해졌다.
 • La juna vidvino fariĝis denove fianĉino. - 그 젊은 과부는 다시 약혼녀가 되었습니다.
 • Ŝi aspektis kolera. - 그 여자는 화난 듯이 보였습니다.

  그렇지만 동사가 aspekti(~하게 보인다)일 때는 형용사 보어 대신 아주 흔하게 부사 상황어를 씁니다: En la novaj vestoj ŝi aspektis tiel elegante kaj bele. (새 옷을 입은 그 여자는 그렇게 우아하고 아름다워 보였다.)

 • Ordinare li ne estas tia. - 보통 그는 안 그래요.

  형용사인 본디낱말 tiaestas의 도움으로 주어인 li를 서술합니다.

주격 명사구도 주어의 보어가 됩니다:

 • Leono estas besto. - 사자는 짐승이다.

  bestoLeono의 (종류) 기술입니다.

 • Januaro estas la unua monato de la jaro. - 일월은 한 해의 첫 달이다.
 • Mi scias, kio mi estas. - 내가 무엇인지 나는 안다.
 • Mia frato fariĝos doktoro. - 형은 의사가 될 것이다.

전치사를 가진 명사구도 주어의 보어가 됩니다. 그런 보어는 성질을 나타내고, 흔히 형용사로 바꿀 수 있습니다:

 • Li estas hodiaŭ en kolera humoro. = Li estas hodiaŭ kolerhumora. - 그는 오늘 화난 기분이다.
 • Ili estas de la sama speco. = Ili estas samspecaj. - 그것들은 같은 종류다.

주어가 동사 기본형이거나 일 때 보어는 형용사 대신 부사를 씁니다:

 • Resti kun leono estas danĝere. - 사자와 함께 지내는 것은 위험하다.
 • Estas pli bone, ke ni tie ĉi manĝu kaj iru en la urbon vespere. - 우리가 여기서 먹고 저녁에 도시로 가는 것이 더 좋다.

주어가 없을 때도 형용사 대신 부사를 씁니다. 이때는 보어가 상황을 통틀어 기술합니다:

 • Estis al mi tiel terure! - 나는 그렇게 무서웠네!

  Estis terure(무서웠네)는 상황을 통틀어 기술한 것입니다.

 • Ĉu hodiaŭ estas varmemalvarme? - 오늘은 덥습니까, 춥습니까?

생략된 주어가 명사나 대명사면 형용사를 씁니다: La mastro traktis min tre bone, kaj estis tre afabla. = ...kaj li estis tre afabla. Estu kuraĝa! = Vi estu kuraĝa!

목적어의 보어

몇몇 동사는 목적어에 그 보어를 맺어 줍니다. 목적어의 보어는 목적어를 꾸미지만 -n 말끝이 붙지 않습니다.

 • Vi farbas la domon ruĝan. (= Vi farbas la ruĝan domon.) - 당신은 빨간 집을 칠합니다.

  여기서 ruĝanla domon한정합니다. = 당신은 이미 빨간 그 집을 칠합니다. 그 집에 지금 칠하는 색은 말하지 않습니다.

 • Vi farbas la domon ruĝa. = Vi farbas la domon tiel, ke ĝi fariĝas ruĝa. - 당신은 집을 빨갛게 칠합니다. = 당신은 집이 빨갛게 되도록 칠합니다.

  ruĝala domon보어, 곧 목적어의 보어입니다. farbi 동작 때문에 빨갛게 된 것입니다. 그 집이 앞서 무슨 색이었는지는 말하지 않습니다. (Vi farbas ruĝa la domon.이라고 말할 수도 있지만 Vi farbas la ruĝa domon.은 안됩니다.)

목적어의 보어로 형용사나 형용사인 본디낱말을 쓸 수 있습니다:

 • Ĉu vi farbos vian ruĝan domon verda? - 당신의 빨간 집을 푸르게 칠하시겠습니까?
 • Ne, ni preferas ĝin flava. = Ne, ni preferas, ke ĝi estu flava. - 아니오, 우리는 그것을 노랗게 하고 싶어요.
 • Ŝi trovis la Francajn vinojn tre bonaj. = Ŝi trovis, ke ili estas tre bonaj. - 그 여자는 프랑스 포도주들이 아주 좋은 것을 알았다.
 • Neniam mi vidis lin tia. = Neniam mi vidis, ke li estas tia. - 나는 그가 그런 모습을 본 적이 없다.
 • La ĝojo kaj surprizo faris lin muta! - 기쁨과 놀람이 그를 벙어리로 만들었다!

형용사가 목적어를 꾸미는 이런 구문이 kiam-절로 바꿀 수 있는 뜻이 되어 서술어 동작과는 관련이 없는 상태를 나타낼 때가 더러 있습니다. 이때는 목적격을 써도 좋습니다:

 • Ni lin trovis malvivan. = Ni lin trovis, kiam li estis malviva. - 우리는 목숨이 끊어진 그를 찾아냈다. = 그가 목숨이 끊어져 있을 때 우리는 그를 찾아냈다.

  malvivan에 -n 말끝이 있어서 뜻이 뚜렷하지만 -n 말끝은 버려도 됩니다. -n 말끝이 없어도 우리는 그를 찾아냈고 그가 목숨이 끊어진 것을 알았다.라는 뜻이 됩니다.

 • Mi ŝatas la matenmanĝajn ovojn malmolaj(n). = Mi ŝatas la matenmanĝajn ovojn, kiam ili estas malmolaj. Mi ŝatas, ke la matenmanĝaj ovoj estu malmolaj.

  - 나는 딱딱한 아침밥 달걀을 좋아한다. = 나는 아침밥 달걀을 딱딱할 때 좋아한다. 나는 아침밥 달걀이 딱딱한 것을 좋아한다. 이 문장에서 형용사에 -n를 붙이기도 하고 붙이지 않기도 합니다. 실제로 뜻은 다르지 않습니다.

목적어의 보어로 주격 명사구를 쓸 수 있습니다:

 • Mi elektis lin prezidanto. = Mi elektis lin, ke li estu prezidanto. - 나는 그를 회장으로 뽑았다. = 나는 그가 회장이 되도록 그를 뽑았다.
 • Vin mi volas fari mia edzo! = Mi volas fari tiel, ke vi estos mia edzo. - 당신을 내 아내로 만들고 싶소! = 당신이 내 아내 되게, 그렇게 하기를 나는 바랍니다.
 • Ĉemizojn, kolumojn, manumojn kaj ceterajn similajn objektojn ni nomas tolaĵo. - 셔츠와 깃과 소매와 그밖에 비슷한 것들을 우리는 옷가지라고 부릅니다.

어떤 동사는 목적어의 보어 자리에 kiel-표현을 허용합니다: Ili elektis ŝin kiel kasiston.

목적어의 보어로 전치사구를 쓸 수 있습니다:

 • Ŝi lin trovas laŭ sia gusto. = Ŝi trovas, ke li estas laŭ ŝia gusto. - 그 여자는 그가 자기 취미에 맞는 것을 알아본다.
 • Mi preferas ĝin sen sukero. - 나는 그것에 설탕이 없는 쪽이 좋다.

목적어가 동사 기본형이거나 절일 때는 목적어의 보어로 부사를 씁니다. 이것은 거의 opinii 동사와 "무엇이 어떻다는 의견이다"라는 뜻일 때의 trovi 동사에서만 일어납니다.

 • Ili trovis saĝe forkuri. - 그들은 달아나는 것이 슬기롭다는 의견이었다.

  (Ili opiniis, ke forkuri estas saĝe.)

 • Mi opinias taŭge, ke Petro faru la tutan laboron sola. - 나는 페트로가 모든 일을 혼자서 하는 것이 맞다는 의견입니다.

  (Mi opiniis, ke tio, ke Petro faru la tutan laboron sola, estas taŭga.)

참고: 어떤 문법 연구자는 부사를 쓰면 방법 상황어로 오해할 수 있으니 형용사를 쓰자고 합니다. 예를 들면, Ili trovis saĝa forkuri.와 같이 말하자는 것입니다.

검증 방법

구가 수식어인지 목적어의 보어인지 망설여질 때는 목적어를 대명사(lin, ŝin, ĝin, ilin 등)로 바꾸어 봅니다. 이때 수식어는 목적어의 부분이기 때문에 사라집니다. 그런데 보어는 문장의 뜻에 필요한 독립적인 구이기 때문에 남습니다: Ĉu vi farbas la domon ruĝan?Ĉu vi farbas ĝin? ruĝan은 수식어입니다. Ĉu vi farbas la domon ruĝa?Ĉu vi farbas ĝin ruĝa? ruĝa는 목적어의 보어입니다.

다시 위로