Į turinį

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

Flago, 2010 m. liepa 20 d.

Žinutės: 6909

Kalba: 简体中文

Standardo (Rodyti profilį) 2019 m. spalis 31 d. 23:04:03

Montara Vilaĝo 635
山 村
"Mi opinias, ke ili estas mal-bonegaj,"
“我 想 他们太坏了,”
Onklo Pan respondis.
潘大叔 回答说,
"Ilia konscienco estas mal-bonega."
“他们的 良心 太坏了。”
"Jam vi komprenis, oĉjo,"
“你 已经明白了,大叔,,”
la virino strabe ridetis al li.
这女人 对他 挤了 一个笑眼。
"Do vi vidas, estas absurde,
“你 现在 懂得,是 不合理
ke ni mal-riĉuloj servu en la Korpuso por la riĉuloj!
叫 我们 穷人 到保安队里去当兵,为富人出力,
Parenteze, kiel nomiĝas la persono en la vilaĝo,
顺便问一下,你们 村里那人 叫什么名字?”
kiu estas ano de l' Korpuso?"
加入保安队的 那个人
Finiĝis la sescent tridek kvina
第635段 结束

Standardo (Rodyti profilį) 2019 m. spalis 31 d. 23:28:18

Kanto de Juneco 110
青春之歌
aliaj gaje sin ĵetis al la maro,
另一些人 高兴地 扑向 大海,
etendante la brakojn,
伸展着 双臂,
kvazaŭ blankaj anseroj,
像白鹅一样,
nur mal-multe da ekster-landaj mal-junulinoj
只有 少数几个国外的 老太婆,
kaj ĉinaj sinjorinoj restis sur la bordo.
和 中国的 太太 留在 岸边。
Sub sun-ombreloj, ili trankvile sidis
在太阳伞下,她们 安静地 坐在
sur blankaj lit-tukoj sternitaj sur la strando,
沙滩上 被铺开的 白色的 床单上,
kaj babilante ĝuis la pejzaĝon de la maro.
正在聊着天 欣赏着海景 。
Iuj el ili eĉ havis kun si hundetojn.
她们 一些人 甚至 带来 自己的 小狗。
Finiĝis la cent deka
第110段 结束

Standardo (Rodyti profilį) 2019 m. lapkritis 1 d. 22:19:31

Montara Vilaĝo 636
山 村
"Li nomiĝas Maŭmaŭ, edzo de Korvino.
“他 叫 毛毛,是母乌鸦的 男人。
Ĉu vi konas Korvinon,
你 知道 母乌鸦吗?
la unua el la naŭ filinoj de l' vinfaristo?"
是 酿酒师傅的 九个女儿中的 头一名。”
Subite paŭzis Onklo Pan
潘大叔 忽然 把话停住了,
kaj liaj nervozaj okuloj suspekteme rigardis ŝin.
开始 怀疑地用 他神经质的眼睛 盯着她。
"Kial vi petas lian nomon?
“你 问他的名字 干什么?
Ĉu vi iam konis lin?"
你 过去 认识他吗?”
"Ne. Interesas min nur la nomoj de la homoj,"
“不。我只是 对于人的名字 感到兴趣罢了,”
la fremdulino klarigis, provante ek-ridi.
陌生女人 解释着说,装做出一个笑声。
Finiĝis la sescent tridek sesa
第636段 结束

Standardo (Rodyti profilį) 2019 m. lapkritis 1 d. 22:43:56

Kanto de Juneco 111
青春之歌
Unu virino verŝis glason da blanka likvaĵo,
一个女人 倒了 一杯白色乳汁,
kredeble lakto, en blankan teleron
可能是 牛奶, 倒进 一个白色的 盘里
kaj ĝin donis manĝi al hundo.
把它 给 小狗吃。
Rigardante, Daojing subite aŭdis akran krion de virino.
正看着,道静 突然 听到了 一个女人的 尖声喊叫声。
Ŝi turnis siajn okulojn al la direkto,
她 转眼 向那边 一望,
de kie venis la krio,
喊声 从那里 转来,
kaj vidis junan ĉinan sinjorinon
看到 一个年轻的 中国女人,
starantan apud la ombelo de mal-junulino.
站在 一个老太婆的 洋伞旁边,
La sinjorino estis riĉe kaj kokete vestita.
这女人 阔绰 而 服装妖艳,
Finiĝis la cent dek unua
第111段 结束

Standardo (Rodyti profilį) 2019 m. lapkritis 2 d. 23:33:13

Montara Vilaĝo 637
山 村
"Vidu, mi estas aŭguristino laŭ-profesie.
“ 你知道,我的职业是 给人算命。
Eble mi povos per labori tason da teo,
也许 我 给他算一次命 还可以讨一杯茶喝,
aŭgurante por li tiel, ke li scio sin pri-zorgi.
为他 算算 他知道 怎样照顾自己。
Estas danĝera okupiĝo,
是一种很危险的 事呀,
esti ano de armilista korpuso, vi komprenas?"
在一个扛枪的保安队里干活,你知道吗?”
"Jes, mi plene konsentas kun vi."
“是的,我 很 赞成你。”
Onklo Pan emociigis la vortoj.
潘大叔 被她的话 感动了。
"Pro tio mi restas ter-kulturisto,
“由此 我 只愿意种庄稼
kio estas profesio paca kaj honesta."
这是 一种和平、老实的行业呀。”
Finiĝis la sescent tridek sepa
第637段 结束

Standardo (Rodyti profilį) 2019 m. lapkritis 3 d. 00:00:35

Kanto de Juneco 112
青春之歌
Ŝiaj orel-pendaĵoj el perloj
她的 一对珍珠 耳坠
brile radiis mal-proksimen sub la suno.
远远地看 在阳光下 闪耀 发光。
Ŝi estis insultanta per laŭta voĉo, pied-frapante:
她 在 大声地 呵斥,用脚在踢着:
"Puninda diablidino, pasis tiom da tempo
"该惩罚的 恶女,去了 这么长的 时间
kaj ankoraŭ ne estas al-portita la ombrelo!
还没有 拿来 伞!
Se mi mortus de la suna varmo,
如果 太阳 晒死我,
per kio vi kompensus mian vivon,
你 那什么 来赔上我的 命,
mal-granda sen-valorulino?"
你这个 小贱货?"
Estis preskaŭ tag-mezo.
天色 已将近 中午,
Finiĝis la cent dek dua
第112段 结束

Standardo (Rodyti profilį) 2019 m. lapkritis 3 d. 22:56:12

Montara Vilaĝo 638
山 村
"Jes, vi pravas, sed diru al mi,
“是的,你说的对,不过 请告诉我,
ĉu Maŭmaŭ estas kamparano riĉa aŭ mal-riĉa?"
毛毛 是一个富农 还是贫农?”
"Ho, kompatinda mal-riĉulo!
“嗨,是一个可怜的 穷鬼!
Kaj li ĉiam pli mal-riĉiĝis,
他 总是 很穷。”
de kiam li edziĝis al la Korpuso,
自从 他 结了婚 去了保安队,
kiu efikas kontraŭ la mal-riĉuloj?
“它 实际 专门 反对穷人呀。
Li nepre estas perfidulo al la mal-riĉaj,
他 一定 是一个穷人的 叛徒,
fia gard-hundo por la riĉaj!"
有钱人的一条肮脏的 看家狗!”
"Nu, gastino!" mia patrino subite ek-kriis,
“哎呀,客人!” 我的母亲 忽然叫出声来,
Finiĝis la sescent tridek oka
第638段 结束

Standardo (Rodyti profilį) 2019 m. lapkritis 3 d. 23:30:50

Kanto de Juneco 113
青春之歌
Sur la varma plaĝo
在炎热的 沙滩上
grand-paŝe kuris al la insultantino knabino en ĉemizo.
一个穿着短衫的女孩 大步 跑向 那个正在责骂着的 女人。
Ju pli ŝi urĝis, des pli mal-facile moviĝis
她 越着急,就越 跑不动
la piedoj dronantaj en la mola sablo.
两只脚 陷在了 软沙子里。
Kaj la sinjorino pli furioze insultis.
那个女人 更暴跳地 责骂。
Kiam la knabio fine atingis la sinjorinon
当 女孩 终于 到了 那个女人的 时候
post mal-facila penado kaj anhelante
在困难的 努力和气喘吁吁 后
doni al ŝi rozetan silkan ombrelon,
给了她 一把玫瑰色 丝绸伞,
tiu ĉi rekompencis ŝin per du klakaj vango-frapoj...
这位 赏给她 咣咣 两个耳光...
Finiĝis la cent dek tria
第113段 结束

Standardo (Rodyti profilį) 2019 m. lapkritis 4 d. 23:02:19

Montara Vilaĝo 639
山 村
flanken-metante la ŝtrumpeton,
把袜子放在一边,
kun vizaĝo pala kaj okuloj larĝegaj,
面色 也变得苍白,眼睛 也突起来。
"vi parolas kiel tiu fuĝanto, kiu vizitis nin iu-nokte!"
“你 说得 倒很象 有一天晚上 来我们家里的 那个亡命徒!”
"Fuĝanto!" la virino kriegis timigite.
“亡命徒!” 这女人 惊恐地 大叫了一声。
"Fuĝanto? Kiun vi aludas ?
“亡命徒?你 说的是谁?
Kiu li estas? Ĉu li vizitis tiun ĉi vilaĝon?
他 是什么人?他 到这个村里 来过吗?
Ne, ne, ne! Ho ne! Mi neniam aŭdis pri iu fuĝanto,"
不,不,不!哦,不!我 从来没有 听说过什么亡命徒。”
Mi lin ne konas.
我 不认识 他。
ŝi diris ripete kaj nervoze por refuti ian scion
她 反复地说,神经质地 反驳 某事
pri la persono sen-zorge menciita de mia patrino.
有关 我的母亲 无意中所提起的那个人。
Finiĝis la sescent tridek naŭa
第639段 结束

Standardo (Rodyti profilį) 2019 m. lapkritis 4 d. 23:06:41

Kanto de Juneco 114
青春之歌
Daojing ne toleris vidi plu kaj komencis iri re-turne.
道静 不忍再看,就开始 回转走了。
Jam sufiĉe longe ŝi for-lasis la lernejon; estis tempo re-iri.
她 已经离开学校 足够长时间了,是回去的时间了。
Ŝia koro jam ne estis tiel sen-ŝarĝa kiel ĵus antaŭe.
她的心 不再像以前 那样自由自在。
Tamen, malgraŭ tio,
然而,尽管如此,
tiu ĉi promenado permesis ŝin vidi tiom da novaĵoj
这次 散步 使她 看到了 那么多的 新闻
kaj ĝui la belan pejzaĝon de Beidaihe.
和 享受了 北戴河 美丽的 风光。
Irante re-turne, ŝi kantetis kaj de tempo al tempo
她 扭转身 向回走,小声唱着歌 时而
kliniĝis por kolekti sovaĝajn florojn.
弯下腰 掐几朵 野花。
"Iru alian vojon! Estas mal-permesate tra-pasi ĉi tie!"
"走 那边的 路!这里 不准 通过!"
Finiĝis la cent dek kvara
第114段 结束

Atgal į pradžią