Į turinį

Daiktavardžiai yra daiktų pavadinimai, konkretūs ir abstraktūs dalykai, žmonės, gyvūnai, fenomenai, veiksmai, savybės, rūšys, asmenys ir t.t. Daiktavardžiai Esperanto kalboje baigiasi galūne -O.

 • tablo - stalas = konkretaus dalyko pavadinimas
 • hundo - šuo = gyvūno pavadinimas
 • saĝo - išmintis = savybės pavadinimas
 • amo - meilė = jausmo pavadinimas
 • kuro - bėgimas = veiksmo pavadinimas
 • martelado - taukšėjimas = veiksmo pavadinimas
 • Petro - Petras = asmens vardas
 • Jokohamo - Jokohama = miesto pavadinimas

Po daiktavardžio -O galūnės gali eiti daugiskaitos J-galūnė, ir galininko N-galūnė. Galima pridėti ir abi galūnes, bet visada J prieš N:

tabloj tablon tablojn
hundoj hundon hundojn

Galima daiktavardžio galūnę -O pakeisti apostrofu, bet tik tada kai nėra J arba N: hund'hundo, saĝ'saĝo, am'amo, kur'kuro, Jokoham'Jokohamo.

Daiktavardžių vartojimas

Daiktavardžiai, arba tiksliau sakinio dalys su daiktavardžiu kaip pagrindiniu žodžiu, sakinyje eina veiksniu, papildiniu, priklausomu žodžiu arba šauksmininku, bet jie taip pat gali eiti ir kito žodžio suplementiniu apibūdinimu arba predikatyviniu apibūdinimu:

 • La bona virino trankviligis sian soifon. - Geroji moteris numalšino savo troškulį.

  Sakinio dalis la bona virino, kurios pagrindinis žodis yra daiktavardis 1}virino, eina veiksniu.

 • Mi vidas leonon. - Matau liūtą.

  Daiktavardis leonon eina papildiniu (todėl turi galininko galūnę -N).

 • Ludoviko, donu al mi panon. - Ludvikai, duok man duonos.

  Sakinio dalis Ludoviko eina šauksmininku.

 • Sur la fenestro kuŝas krajono kaj plumo. - Ant lango guli pieštukas ir plunksna.

  Daiktavardinė sakinio dalis sur la fenestro eina vietos aplinkybe (ir todėl turi vietos prielinksnį sur).

 • La dentoj de leono estas akraj. - Liūto dantys aštrūs.

  Daiktavardinė sakinio dalis de leono eina daiktavardinės sakinio dalies la dentoj savybiniu suplementu (ir todėl turi prielinksnį de).

 • Mi estas muzikisto. - Aš esu muzikantas.

  Daiktavardis muzikisto yra veiksnio mi predikatyvinis apibūdinimas.

Daiktavardiniai žodeliai

Kai kurie Esperanto žodeliai gali sakinyje eiti daiktavardžiu, bet jie neturi galūnės -O. Tokie yra asmeniniai įvardžiai, koreliatyvai iš U ir O, Esperanto raidžių pavadinimai, skaitvardžiai ir žodelis ambaŭ.

Taip pat ir kiekybiniai prieveiksmiai gali eiti daiktavardžiu.

Tikriniai vardai

Visiškai suesperantinti tikriniai vardai visada turi galūnę -O: Anno, Petro, Teodoro, Mario... Taip pat nesuesperantinti tikriniai vardai yra daiktavardžiai, bet paprastai jie neturi galūnės -O: Anna, Peter, Theodore Roosevelt, Marie Curie, Deng Xiaoping. Šie vardai gali būti vartojami be galūnės -N, net jeigu gramatiškai galūnė reikalinga. Išsamiau skaitykite paaiškinimai apie galūnę -N.

Atgal į pradžią