Naar de inhoud

Gesloten
Max. 500 berichten.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

door Flago, 20 juli 2010

Berichten: 7080

Taal: 简体中文

Standardo (Profiel tonen) 15 maart 2019 01:25:58

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 286
战斗在 中国
Al la japana, kiu en efektivo estas kontraŭ-mal-amika fako,
对日本人来说,这实际上 是一个抗敌的部门,
ni deziras inviti s-ron Kazi
我们 希望 邀请 鹿地亘先生
kiu kaŝe loĝas en Hongkong kun sia edzino.
他 和妻子 一同 躲在香港。
Sed la aŭtoritatularo ne permesas.
但 当局 没有答应。
Por ili li estas nenio alia ol nekonata japano,
对他们来说,他 只不过是 一个不知名的日本人,
kaj japanojn ili ne povas facile fidi.
他们 不能 轻易 依赖 日本人。
Al-done ĉi tie estas mal-proksime de frontoj
另外 这里 是 远离 前线
kaj nur ekzistas loka registaro.
仅是 一个地方政府
Ni do ne havas esperon tuj komenci tiun ĉi laboron.
所以 我们 就没有希望 立即开始这项工作
Finiĝis la ducent okdek sesa
第286段 结束

Standardo (Profiel tonen) 16 maart 2019 00:53:45

Montara Vilaĝo 405
山 村
Ŝajnis, ke mi flugas en la nubojn,
我觉得 好像我飞到云层中去了一样,
ke kreskis al mi du flugilegoj,
好像 我长了 两个大翅膀,
ke ilin mi povas funkciigi facile kaj feliĉe kiel birdo.
我 能够容易得使用 它们,幸福得 象一只鸟儿一样。
Tio estis sento tre agrabla, sinjorino.
大娘,这味儿 倒是蛮舒服的。
Tiel feliĉa mi estis, kvazaŭ mi ĝuus belan sonĝon.
我 感到 全身松快,我 象在享受着 好梦一样。
Sciu, mi jam de jaroj ne havis belan sonĝon.
你知道,我 已经 有好多年 没有做好梦了。
Plaĉis al mi la sonĝeca sento.
我 喜欢 这种梦幻的 感觉。
kaj alian tason mi havis.
接着 我又 喝了一杯。
Finiĝis la kvarcent kvina
第405段 结束

Standardo (Profiel tonen) 16 maart 2019 01:22:42

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 287
战斗在 中国
Ankaŭ la anglalingva fako ne funkcias baldaŭ.
此外,英语科目 也不会很快工作。
Sole Esperanta fako konas sian vojon.
世界语科 唯一了解 自己的 道路。
Unue, la pli-parto de l' iniciatintoj estas esperantistoj,
首先,大多数 发起人 都是 世界语者,
due, ili pli mal-pli havas sperton
其次,他们 或多或少 都有些经验
en la kampo de internacia propagando.
在国际宣传 这块领域里。
Ĉiuj anoj de l' verda domo partoprenas inkluzive min.
绿房子的所有成员 都能参与,包括我
Ankaŭ k-do S, la reprezentanto de ĉi-tiea esperantista grupo.
还有 陈原同志,这里世界语团体的 代表。
Tuj pretiĝis la adresaro de alilandaj esperantistoj
立刻 就准备了 各国世界语者的 通信录
kaj esperanto-grupoj.
和 世界语 组织。
Ni el-donas monatan gazeton "Justeco",
我们 每月都出版 一份 “正义” 杂志,
en kiu ni informas pri batalanta Ĉinio.
在杂志里面 我们 通报了 战斗中的中国。
Finiĝis la ducent okdek sepa
第287段 结束

Standardo (Profiel tonen) 17 maart 2019 00:53:05

Montara Vilaĝo 406
山 村
Poste mi sentis mian kolon mola kiel lano,
后来 我开始 觉得我的脖子 软绵绵的,
tiel ke ĝi ne povis rektiĝi.
就这样 它 不能 直起来。
Sam-tempe mian kapon mi sentis peza kiel ŝtipo.
同时 我 又觉得我的头 重得 象石块一样。
Do mi fermis miajn okulojn kaj profunde ek-dormis.
因此 我就闭上眼睛,睡了过去。
"Kiam mi vekiĝis, mi oscedis,
“当 我醒来的时候,我伸了一个懒腰,
tre larĝe oscedis kun dis-metitaj brakoj.
两臂 分开,打了一个呵欠。
Por diri mal-kaŝe, sinjorino,
大娘,说老实话,
Mi sentis min iom mal-varmeta.
我 感到 有点儿发冷。
mi sentis ion mal-bonan ĉe miaj vestaĵoj.
我 觉得 我穿的衣服 不大自在。
Finiĝis la kvarcent sesa
第406段 结束

Standardo (Profiel tonen) 17 maart 2019 01:21:16

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 288
战斗在 中国
Ni faros belajn medalojn kun surskribo "Amiko de Ĉinio".
我们 要做一些纪念章 写上“中国的朋友”。
Ni el-donos broŝurojn.
我们 要出版 一些小册子。
La unua estu konsilas Ĵelezo en Hankou
这第一事 要商议 在汉口的 叶籁士
kolekto da miaj verkoj kaj tiuj de Kazi kiujn mi traduku.
收集 一些我的文章 和 我翻译 鹿地亘的作品。
la kamaradoj konsentas lian proponon.
同志们 同意了 他的 建议。
Ĝi estos mal-forta, tamen justa krio kaj alvoko el la kor-fundo,
它 是弱小的,然而 是来自心底的 公正的喊声和呼唤
kiun la japana popolo ne kuraĝas eldiri en sia lando.
这是日本人民 不敢在自己国家说出来的呐喊。
Al la broŝuro ni donos titolon "Parolas Japanoj"
我们 将在小册子上 写上“日本人说话了”
Finiĝis la ducent okdek oka
第288段 结束

Standardo (Profiel tonen) 18 maart 2019 01:11:09

Montara Vilaĝo 407
山 村
Kiam mi esploris, mi trovis, ke mia zono estas for.
我 瞧了一下,我发现,我的腰带不见了。
Kaj kiam mi rigardis la tablon,
我 再朝桌上 望了望,
for estis ankaŭ la fadenpakaĵo de Onjo Krizantemo.
菊婶的 那一包纱绽 也不见了。
Kaj ankaŭ tiu mal-helulo estis mal-aperinta.
那个黝黑的家伙 也无影无踪了。
Mi ek-konstatis, ke li ŝtelis la fadenaron kaj mian zonon,
我 马上就知道,他 偷走了 那包纱绽 和 我的腰带。
kiu en-havis la monon por la butikumado.
那里面 有我买东西的 钱。
Li foriris eĉ ne paginte la trinkaĵojn,
他 甚至连喝酒的 钱 也没有付,
ĉar la servisto postulis de mi monon."
因为 店小二 向我要钱。”
Finiĝis la kvarcent sepa
第407段 结束

Standardo (Profiel tonen) 18 maart 2019 01:34:17

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 289
战斗在 中国
Tiel burĝonis nia verda laboro en Kantono.
我们在广州的 绿色的 工作 就开始发芽了
Mi tamen ankoraŭ sentas mal-paciencon.
然而 我 还是 觉得不安起来
Mi ja ne estas sen-naciulo.
我 却不是 无民族的人。
Japano mi estas.
我 是 一个日本人。
Do, kiel japano en Ĉinio mi havas mian specialan devon.
所以,作为日本人在中国,我 有 自己的 特殊职责。
Kiam oni permesos min fari tion?
在 人们 将允许 我 做这事时候
Ĉirkaŭ mi oni ankoraŭ parolas en la lingvo
在我周围 有人 还讲着 那语言
kiun mi tute ne komprenas,
我 完全 不明白它
kaj sur la stratoj multaj okuloj scivole,
在街道上 有许多 好奇的目光,
suspekte rigardas, rerigardas min,
疑惑得看着,回头看我。
kvankam tio nun ne incitas min
虽然 这事 现在 不会激怒我
tiom mal-trakvile kaj mal-agrable.
那许多的不安 和 不开心。
Finiĝis la ducent okdek naŭa
第289段 结束

Standardo (Profiel tonen) 19 maart 2019 02:07:50

Montara Vilaĝo 408
山 村
"Ĉu vi ne protestis al li,
“你 没有 抗议 他吗,
ke li devas respondeci pri la ŝtelo,
他 得负责 这被偷了的事呀?
pro tio ke ĝi okazis en lia butiko?"
因为 这事 它 发生在 他的店里,
mia patrino demandis, palvizaĝa.
”我母亲 面色苍白,询问道。
"Kompreneble mi tion faris.
“我 当然找过 他。
Sinjorino, tiel stulta mi ne estas. Sed..."
大娘,我 并不是傻子呀。不过
Onklo Pan subite silentiĝis. "Sed kio?"
潘大叔 忽然 说不下去了。“不过什么?”
La lipoj de Onklo Pan komencis tremi.
潘大叔 的嘴 开始 打起抖来
Mal-trankvile li mal-levis sian kapon.
他 不自在地 低下了头。
Finiĝis la kvarcent oka
第408段 结束

Standardo (Profiel tonen) 19 maart 2019 02:24:48

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 290
战斗在 中国
10. RETURNEN
10. 转回去
Ĉiun antaŭtagmezon ni estas en la oficejo.
每天下午我们都在办公室。
Ĝi troviĝas ne mal-proksime de nia loĝejo,
它 离我们的 起居室 不远,
apud-voje pluras diversaj gravaj institucioj,
附近路上 有几个重要的机构
antaŭ kies pordego severe staras gardo-soldatoj.
几个守卫的士兵 严肃得 站在 大门前
Estas mateno de l’ februara fino,
在 二月末的 一个早晨
post ĉirkaû 2 semajnoj de l’ fondo de l’ asocio.
这个协会成立大约两个星期后
La suno brilas varme sur la blua ĉielo.
太阳炽热得 在蓝天上照耀着
Antaŭ ne longe oni alarmis pri malamika aeratako.
不久前 人们 还警惕着 敌机的 空袭
Sed strate estas tute ordinare.
但 在大街上 是 完全平常。
Finiĝis la ducent naŭdeka
第290段 结束

Standardo (Profiel tonen) 20 maart 2019 00:01:12

Montara Vilaĝo 409
山 村
Fine li sukcesis al-doni:
最后 他 总算说出了 这样一段话:
"Sed la butikisto diris,
“不过 店老板说,
ke li supozis la mal-helulon mia amiko,
他 以为那个黝黑的家伙 是我的朋友,
kaj ke li ne postulis antaŭ-pagon
他 没有 先向我要钱,
ĉar li supozis min ĝentlemano.
是因为 他认为 我是个君子人。
Li diris, ke ĉiujn siajn klientojn li traktas kiel ĝentlemanojn.
他 说 所有自己的客户 都被 视为绅士。
Li diris, ke mi devis scii,
我 早就 该知道,
ke ĉie troviĝas ŝtelistoj kaj poŝ-rabistoj
到处 都有小偷和扒手,
de-post la pri-rabado de la urbo,
城里 受到 一次大的抢劫,
ĉar ĉiu estas sen-hava.
因为 许多人 没有饭吃呀。
Finiĝis la kvarcent naŭa
第409段 结束

Terug naar boven