Naar de inhoud

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

door Flago, 20 juli 2010

Berichten: 7062

Taal: 简体中文

Standardo (Profiel tonen) 2 oktober 2019 23:47:32

Montara Vilaĝo 606
山 村
Ni posedas nenion ŝteleblan aŭ divideblan.
我们 没有什么东西 可以被抢走或者被共产。
Protekton ni ne bezonas."
我们 不需要什么保护。”
La vizaĝo de l' intendanto iom post iom
那总管家的 脸 渐渐得
paliĝis malgraŭ la varmega suno.
变白了 尽管有 那很烫的 太阳。
Liaj lipoj griziĝis kaj konvulsie tremadis.
他的嘴唇 也变得发青,在激烈地 痉挛着。
Sed liaj manoj estis pugnigitaj.
但是他的手 却捏成 了拳头。
La subita ŝanĝiĝo de lia mieno
他的 表情的 这种突然改变,
kaŭzis mortan silenton
引起了 一阵死一般的沉寂。
inter niaj balbutantaj kamparanoj.
在我们的 这些饶舌的庄稼人中间
Finiĝis la sescent sesa
第606段 结束

Standardo (Profiel tonen) 3 oktober 2019 00:08:41

Kanto de Juneco 81
青春之歌
La mal-junulino provis konsoli Daojing,
那老女佣人 试图 劝说着 道静,
dum ŝi mem viŝis al si la okulojn.
期间 她自己 也擦着 眼泪。
"Onklino Wang, mi ne plu ilin timas...
"王妈,我 不再 怕他们了...
Mi for-lasos tiun ĉi hejmon!"
我 要离开 这个家!"
Daojing diris post ioma meditado, salt-leviĝinte de la lito.
道静 说着 沉思了 一会儿后,从床上 跳下来。
"Sed kien vi iros?"
但是 你 要去哪里呀?"
Wang demandis surprizite.
王妈 吃惊地 问到。
Ŝi de-nove levis la baskon por viŝi siajn larmojn.
她 又扯着衣襟 擦起眼泪来。
"Al la lernejo." Daojing ne eldiris kion ŝi planis.
"去 学校。" 道静 没有 说出来 她要打算什么。
Finiĝis la okdek unua
第81段 结束

barrysingh101 (Profiel tonen) 3 oktober 2019 13:28:56

i wonder if there any same thread available here in English on same topic.

Standardo (Profiel tonen) 4 oktober 2019 00:45:25

Montara Vilaĝo 607
山 村
Ĉiuj atendis voĉon tondran,
每个人 都在等雷轰般的声音。
tiel karakterizan de la intendanto.
这位总管家发出 具有个人特点的、
Sed nin surprizis, ke la sono,
不过,使我们惊奇的是,这声音,
kiu eliĝis el inter liaj koleraj lipoj, estis vere milda:
它 从他那怒气冲冲的嘴唇间 所冒出来的声音,倒是非常温和的。
"Estas mispensado, miaj amikoj,
“你们的 想法错了,我的朋友们,。
ke vi havas nenion perdeblan.
你们 以为你 们没有什么东西 可损失,
Supozu, ke la banditoj for-prenos viajn plug-bovinojn,
比如说吧,如果 土匪牵走了你们的耕牛,
kion vi poste faros, kiam la printempo alvenos?
你们将怎么办 当春天到来的时候?
Ne mis-komprenu!
请 不要误会!
Finiĝis la sescent sepa
第607段 结束

Standardo (Profiel tonen) 4 oktober 2019 01:09:37

Kanto de Juneco 82
青春之歌
"Mi restos tie
我 将待在 那里,
kaj re-venos kiam la Normala Universitato
要再回来 当 那师范学校
estos publikiĝinta la nomaron de la ekzamen-tra-pasintoj."
在公布了 那通过了考试的人的 名单时。“”
"Al la lernejo? Do bone. Sed gardu vin
"去往 学校?那么 好吧。但是 要照顾好 你自己
kaj ne el-iru sencele ali-loken.
不要 无目标地 去 其它地方。
Ne gravas la kvereloj inter patrino kaj filino,
母亲与女儿的 吵架 不要紧,
kiuj forgesiĝos post kelkaj tagoj.
她们 几天后 就会忘记了。
Starante sub mal-alta tegmento,
站在 矮檐下
oni ne povas ne klini la kapon, knabino mia!"
人们 不得 不低头啊,我的 女孩呀!
Finiĝis la okdek dua
第82段 结束

Standardo (Profiel tonen) 4 oktober 2019 23:21:49

Montara Vilaĝo 608
山 村
La origina ideo de bienulo Ĉu Min
储敏大爷 原来的 意思
ne estas precize en-uniformigi vin.
并不是 要 你们穿制服 当兵。
Li havas vid-punkton helpeman.
他 有 一种慈善的考虑呀。
Li deziras havigi al vi iun taskon
他 是想 要给你们 一点事干,
por pasigi la severan vintron,
以便 能够度过 这个严冬,
ĉar vi estos pagataj se vi alĝos al la Korpuso.
因为 如果 你们 加入这个队伍,你们就可以领得薪饷,
Kaj la pago estos bona."
而且 薪饷是 很丰厚的。”
Ankoraŭ mankis reago.
依然 没有 什么反应,
Salutis la parolinton nur okuloj cinikaj.
愚钝的眼神 投向了 讲话者。
Finiĝis la sescent oka
第608段 结束

Standardo (Profiel tonen) 4 oktober 2019 23:53:43

Kanto de Juneco 83
青春之歌
Parolante, la mal-junulino ek-frotis alumeton
说话时,老妇人 开始 擦着 一根火柴
kaj palpe ion serĉis sub la kap-kuseno.
接着 在枕头下 摸索着 找什么东西。
En la duon-lumo de la maten-krepusko,
在半明的 晨光里
Daojing rigardis ŝin.
道静 望着 她。
Antaŭ ol Daojing ion diris,
在道静 说什么之前
la mal-junulino el-tiris mal-grandan paper-rulaĵon
老妇人 拿出了 一个小纸包来
kaj zorgeme kaj mal-rapide ĝin dis-volvis.
仔细而 慢慢地 打开它。
Ŝi petis Daojing frot-bruligi alian alumeton,
她叫 道静 擦着 另一根火柴,
en kies briletoj vidiĝis kelke da divers-koloraj mon-biletoj.
在这个微光里 看到了几张花花绿绿的 钞票来。
Finiĝis la okdek tria
第83段 结束

Standardo (Profiel tonen) 5 oktober 2019 23:29:35

Montara Vilaĝo 609
山 村
Bienulo Ĉu Min ĉiam promesadis,
地主 储敏 向来 是应允,
sed neniam troviĝis en humoro por plenumi ilin.
但 从来没有 发现 他回报的 性癖。
"Per kio vi pagos? Per rizo aŭ mono?"
“他发什么薪饷呢? 粮食,还是钱?”
Kuraĝa voĉo rompis la silenton.
一个勇敢的声音 打破了 沉默。
Tio estis Korvino, edzino de Maŭmaŭ,
说这话的人 就是毛毛的妻子母乌鸦。
kiu staris apud sia edzo en la amaso.
她 站在人群中 她的丈夫旁边。
"Per ambaŭ!" la intendanto respondis firma-tone.
“两样都发!” 总管家 用坚定的 声音说。
"Bone!" ŝi diris gaje kaj man-klakis ek-scitite.
“好!” 她 兴高采烈地说,十分激动地拍着巴掌。
Poste ŝi turnis sin al Maŭmaŭ kaj diris tre sincere:
接着 她 就掉向 毛毛,真心实意地 说:
Finiĝis la sescent naŭa
第609段 结束

Standardo (Profiel tonen) 5 oktober 2019 23:48:19

Kanto de Juneco 84
青春之歌
Ŝi atente ilin kalkulis
她 仔细地 数了数
kaj poste serioze metis en manon de Daojing,
然后 珍重地 放在道 静手里,
dirante kun voĉo iom raŭka: "Jen estas dek juanoj, mia ŝparaĵo.
说着 声音 有点儿 沙哑:这是10块钱,我的积蓄。
Prenu ilin por pagi la manĝon en la lernejo, mia knabino.
拿着它们 好为了 交学校的饭火钱吧,我的 女孩。
Estu tolerema. Se ion vi bezonos, petu de mi.
忍耐着点吧。 如果 你 需要什么,就找我。
Ve, mal-feliĉaj patrino kaj filino! ..."
唉,命苦的 娘俩!"
Daojing ricevis la monon kaj diris plor-ĝemante:
道静 接过 钱来,哽咽着说:
"Do mi for-iras nun, kiam ili estas dormantaj.
“那 我 现在 就走啦,趁着 他们 正在睡觉。
Mi, mi ne... Ĝis revido, onklino Wang! ..."
我,我不了… 再见 王妈妈!…”
Finiĝis la okdek kvara
第84段 结束

Standardo (Profiel tonen) 6 oktober 2019 23:15:23

Montara Vilaĝo 610
山 村
"Maŭmaŭ, vi devas aliĝi al la Korpuso!
“毛毛,你 得加入 这个队伍!
Vi devas aliĝi al la Korpuso!
你 得加入 这个队伍!
Ho, mi ne plu povas toleri la akvecan kaĉon.
啊,那点水清清的 稀粥我 再也喝不下了。
Maŭmaŭ, se vi vere amas min
毛毛,如果 真爱我,
kiel vi ĵuris al mi antaŭ kelkaj vesperoj,
你 就象 前几天晚上 对我发誓的那样,
vi devas aliĝi al la Korpuso."
你 就得 加入这个队伍。”
La cinikan aŭskultantaron
一些冷眼旁观的听众
amuzis la mal-kaŝa konfeso de Korvino pri la akveca kaĉo,
表示出极大的兴趣 对母乌鸦关于水清清的稀粥 这番爽直的表白,
kaj ek-ridegis, kvankam la tono estis iom mal-ĝoja.
都不禁 扑哧大笑起来,虽然笑的调子 显得有些凄凉。
Finiĝis la sescent deka
第610段 结束

Terug naar boven