Naar de inhoud

Gesloten
Max. 500 berichten.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

door Flago, 20 juli 2010

Berichten: 7080

Taal: 简体中文

Standardo (Profiel tonen) 9 januari 2020 01:44:50

Kanto de Juneco 178
青春之歌
Ŝi kur-atingis la mar-bordon kaj,
她 跑到了海边,
sen ia ajn hezito, ĵetis sin al la hurlantaj,
没有丝毫 犹豫地 纵身 扑向了怪啸着的
sen-bridaj ondegoj.
狂涛的 巨浪。
En la tomba mal-lumo de la nokto,
在阴沉沉的 漆黑的 夜晚,
la maro kolere frapadis la rokojn
大海 愤怒地 冲击着 岩石,
kaj tondris per ter-tremigaj kaj monotonaj plaŭdoj.
发出了 惊心动魄 然而 又单调寂寞的 声响。
Daojing falis sur la sabloj; ŝi ne mortis.
道静 倒在大雨下面的 沙滩上; 她 并没有死。
Kiam ŝi estis sin ĵetanta al la maro,
当 她正要 纵身扑向 大海时,
iu ĉirkaŭbrakis ŝin per varmaj brakoj
一双温暖的臂膀 抱住了她。
kaj mal-laŭte flustris al ŝi ĉe ŝia orelo:
同时,一个低低的声音 响在她的耳边:
Finiĝis la cent sepdek oka
第178段 结束

Jxusteno (Profiel tonen) 9 januari 2020 09:46:40

Het bericht is verborgen.

Standardo (Profiel tonen) 10 januari 2020 00:30:45

Montara Vilaĝo 704
山 村
"Terure! Terure!" mia patrino murmuris.
“太可怕了!太可怕了!” 我的母亲 自言自语道。
"Ke povas esti tiaj aferoj?
“会有这样的事 发生?
Mi ne kredas! Mi ne kredas!"
我不相信!我不相信!”
"Vi devas kredi, s'rino.
“你 得相信,大嫂。
Estas vere, tute vere.
这是真的呀,绝对是真的呀。
Okazas aferoj multe pli teruraj en la mondo ekstera, s'rino.
在外边的世界里,更多可怕的事情 还要发生哩,大嫂。
Ĉu Junĉi skribis al vi pri tio?
荣季 有没有信 给你谈起 这件事?
Mi opinias, ke ne, ĉar li ne volas zorgigi vin.
我 猜想 他不会谈,因为 他不愿意 叫你苦恼。
Finiĝis la sepcent kvara
第704段 结束

Standardo (Profiel tonen) 10 januari 2020 00:52:50

Kanto de Juneco 179
青春之歌
"Ne... ne tiel agu! Klopodu... por solvi..."
“别…别 这样!…想…想办法吧。…”
Tiu homo tut-korpe tremis.
那个人 浑身 也在发抖。
La pluvo tiel furiozis, ke ĝi ŝajne volas ilin for-puŝi;
雨 是这样的 凶猛,好像 它 要把他们 冲跑掉,
tiu homo forte tenis Daojing
那个人 就用力 抱住了道静
en siaj brakoj kaj pene provis ŝin levi.
在自己的胳膊里,吃力地 想把 她举起来。
Al Daojing tio ŝajnis terura sonĝo,
道静 似乎 处在一个可怕的噩梦里,
Kial ŝi volis morti?
她 为什么 要死?
Kiu venis ŝin savi?
是谁 来挽救了她?
Finiĝis la cent sepdek naŭa
第179段 结束

Standardo (Profiel tonen) 11 januari 2020 00:17:01

Montara Vilaĝo 705
山 村
Vidu, la nova armeo oni nomas ĝin la revolucia armeo
你知道,这个新军 人们 把它 叫革命军
de la Sudo jam trasturmis la Jangzi-valon
已经从南方 席卷长江流域,
kaj eĉ parton de la Nordo,
甚至 把北方的一部分,
kaj ekstermis multajn milit-lordojn
把许多军阀 都打倒了。
kaj mandarenojn de la malnova reĝimo.
和 旧政府的 官吏
La junularo kiel tiu fuĝulo organizis antaŭe la mal-riĉulojn ĉie.
象那个亡命者那样 的年轻人 在这以前 就已经 把各地的穷人组织好了。
Pro tio, kien ajn la armeo iris, ĝi venkis en la batalo.
因此,无论 新军 走到哪里,它都赢得了战斗。
Vidu, la nova armeo multe dependas de la helpo
你知道,新军 就是 取决于 这里来的帮助
kaj potenco de la mal-riĉuloj."
依靠 穷人们的 力量
Finiĝis la sepcent kvina
第705段 结束

Standardo (Profiel tonen) 11 januari 2020 00:37:59

Kanto de Juneco 180
青春之歌
Lacega kaj kun penso konfuzita,
疲惫的 和 朦胧的意识,
ŝi ne povis tion klarigi al si,
她 已经 分辨不清了 自己,
sed nur sub-konscie el-skuis sin el la brakoj de homo
但 只是 下意识地 从那个人的 臂弯里 挣脱出来,
kaj lasis sin fali sen-forta sur la sablon.
让自己 无力地 倒在沙滩上。
"Re-iru! Pluvegas, mal-varme...re-iru!"
"回去吧!这样大雨,冷…回去吧… "
De-nove sonis ĉe ŝia orelo tiu voĉo,
那个人的 声音 又在她耳边 响起来。
junula, afabla, kaj ŝi re-sentis sin kvazaŭ en sonĝo.
年轻人的,亲切的,她 又像是 在梦似的。
Post iom da tempo, Daojing re-akiris la konscion.
歇了一点时间,道静 清醒 一些了。
Ŝi turnis la kapon kaj, per brilo de fulmo,
她 扭头 就着闪电一霎的光,
vidis la homon apud si:
看到了 自己旁边的 这个人:
Finiĝis la cent okdeka
第180段 结束

Standardo (Profiel tonen) 12 januari 2020 00:36:38

Montara Vilaĝo 706
山 村
"kial li ne skribis al mi pri ĉio ĉi?"
"为什么 他不写信来 告诉我 这些事情呀。"
Mia patrino komencis kompreni kaj tio zorgigis ŝin.
我的母亲 开始 理解了,也担心起来。
"De kie vi aŭdis pri ĝi?
“这些消息 你是从哪里听来的呢?
Ĝi sonas tiel fantazie.
这听起来 真是荒唐得很。
Se tio estus vera, li do devus re-veni hejmen,
如果 这消息 可靠,他 就应该 回到家来。
ĉar la komerco de lia mastro estus dum la milito inter-rompita."
因为 仗一打起来,他的东家的生意 就又要停业了。”
"Estas absolute vere, s'rino.
“这完全 是真的, 大嫂,
Mi aŭdis tion de Batato, la urba mesaĝisto,
我 是从信脚子 红苕 那里听来的。
kiu ĵus faris vajaĝon al la Urbego laŭ-flue de la rivero.
他 刚刚 到下游的 ‘大城市’里 去跑过一趟信。
Finiĝis la sepcent sesa
第706段 结束

Standardo (Profiel tonen) 12 januari 2020 01:10:57

Kanto de Juneco 181
青春之歌
la bruna kaj mal-grasa vizaĝo,
一张黑瘦的 脸庞,
la mal-trankvilaj kaj radiantaj okuloj.
一双焦灼的 闪着亮光的 眼睛,
Li estis tiu junulo, kiu ofte promenis sur la strando;
他 就是 那个青年人,他 常在 沙滩上 散步;
kaj ĝuste ĉe hodiaŭa vesperiĝo
正好 在 今天的 傍晚
li al-parolis ŝin kaj menciis pri la poezio.
他 向她 说话了 还提到了 诗歌。
"Li..." Varma fluo tra-pasis iom post iom
" 他…" 一股温暖的 热流,缓缓地流过了
la mal-varman korpon de Daojing.
道静 那冰冷的 全身。
Karesate de tiu ĉi varmo, ŝia frostiĝinta koro,
遇见了 这温热的 抚慰,她的 冰冷的心,
ŝia decido pri sin-mortigo,
她的 对于自杀的 信念,
Finiĝis la cent okdek unua
第181段 结束

Standardo (Profiel tonen) 13 januari 2020 00:58:08

Montara Vilaĝo 707
山 村
Eĉ unu tagon ne estis interrompita la komerco de Junĉi,
荣季的 东家的 生意 甚至一天也没有停,
ĉar la revolucio okazis tiel rapide, tiel ne-atendite,
因为 革命 来得太快了,事先 完全没有料到,
kiel la pasint-nokta kapto de la gubernia urbo far la homamanso.
正像 昨天夜里 县城 被占领一样。
La malriĉuloj jam kaptis la gravajn urbojn eĉ antaŭ ol alvenis la Suda Armeo.
穷人们 就已经 把那个重要的城市占领了,甚至 南军 还没有到以前。
Estas ja ne-kredeble, tamen vere, s'rino.
真不可想象,但 这是真的,大嫂。
Tiu mesaĝisto neniam mensogas.
那位信脚子 是 从来不撒谎的。
Se li mensogus, la homoj ne permesus, ke li faru tiun laboron."
如果 他 说假话,大家 也就不会 托他带信了。”
"Ĉu povis okazi? Ĉu povis okazi?"
“能够 出这样的事吗?能够 出这样的事吗?”
mia patrino ripetadis al si,
我的母亲 不停地反复 自言自语着,
Finiĝis la sepcent sepa
第707段 结束

Standardo (Profiel tonen) 13 januari 2020 01:22:47

Kanto de Juneco 182
青春之歌
tuj degelis kaj dis-falis kiel glacio en printempo.
突然 像春天的冰山 一样坍倒下来了。
Ŝi mal-rapide kliniĝis kaj ek-sidis sur la sablo.
她 慢慢地 爬起身来 坐在沙上,
La pluv-akvo falis sur ŝian hararon
雨水 顺着 流到 头发上
kaj dis-fluis mal-supren sur la tutan korpon.
接着 向下 流到了全身,
Osto-penetra mal-varmo ek-atakis ŝin,
她 感到 一阵彻骨的 寒冷,
kaj tremis ŝia korpo kaj ŝiaj dentoj.
她浑身颤抖着,她的牙齿 打着战。
Nur kun granda peno ŝi sukcesis sin starigi.
她 勉强 挣扎着 站起身来,
La junulo re-parolis al ŝi: "mal-varme, vi ne povas el-porti.
那个青年 又说话了:“冷,你受不了,
Mi vin akompanos iri re-turne."
我 送 你回去。”
Finiĝis la cent okdek dua
第182段 结束

Terug naar boven