Til innholdet

N-endelsen kalles akkusativendelse eller bare akkusativ. Den kan brukes som endelse bak forskjellige typer ord:

 • substantiver: domodomon, hundohundon, virinovirinon, seĝojseĝojn, ekskursojekskursojn
 • adjektiver: ruĝaruĝan, grandagrandan, virinavirinan, verdajverdajn, knabajknabajn
 • personlige pronomener: mimin, ĝiĝin, iliilin, onionin, sisin
 • tabellord med U, O, og A: kiukiun, iuiun, ĉiujĉiujn, kiokion, ĉioĉion, iaian, nenianenian, tiajtiajn
 • stedsvisende adverb og stedsvisende tabell ord med E: hejmehejmen, tietien, ieien

N-endelsen står alltid bak eventuelle J-endelser: domojn, hundojn, virinojn, ruĝajn, grandajn, virinajn, kiujn, kiajn

Dersom et substantiv har N-endelse skal også alle adjektiv og tabellord med U og A, som er epiteter (forklarende tilleggsord) til det substantivet, ha N-endelse.

 • grandan domon
 • domon ruĝan
 • tiun domon
 • tiajn domojn
 • tiun domon grandan
 • tian malgrandan domon antikvan
 • la malgrandajn domojn
 • domojn sen ĉiu ajn dubo tre antikvajn

Objektspredikativ, imidlertid, skal ikke ha N-endelse: Mi refarbis la flavajn seĝojn blankaj.

N-endelsen kan vise:

Objekt

Et objekt er det som er direkte berørt av handling. Direkte objekt vises ved akkussativ N-endelse. Det gjør det mulig å bruke ulike ordstillinger.

Alle de følgende setningene har den samme grunnleggende betydningen: kato mordas hundon (en katt biter en hund); kato hundon mordas; mordas kato hundon; mordas hundon kato; hundon kato mordas; hundon mordas kato (i hvert tilfelle er det katten som biter, mens hunden lider av bitingen). På grunn av N-endelsen er alle de seks variantene med samme betydning helt forståelige. Ordstillingen er avhengig kun av stil og smak.

Mi amas vin (jeg elsker deg); mi vin amas; vin mi amas; vin amas mi; amas mi vin; amas vin mi. Alle seks variantene har den samme grunnleggende betydningen: Handlingen amas (elsker) er det «mi» (jeg) som gjør, og kjærligheten rettes mot «vi» (deg).

En setning med objekt kan man endre til en passivsetning. På den måten blir objektet subjekt.

Esti og lignende verb er ikke handlinger som rettes mot noe. Setningsdeler som er relatert til esti, er ikke objekt, men predikativ, som aldri har N-endelse: Tio estas tri seĝoj. (Det er tre stoler.) Mi estas kuracisto. (Jeg er lege.) Ŝi fariĝis doktoro. (Hun ble lege.) Mia patro nomiĝas Karlo. (Faren min heter Karl.)

Verbets subjekt kan også stå etter predikatet. Ved noen verb er en slik ordstilling svært mye brukt. Ikke bruk N-endelse ved slike subjekt:

 • Hieraŭ okazis grava afero. - I går skjedde det en viktig sak.

  Subjektet til handlingen okazis (skjedde) er grava afero (viktig sak). Ikke si: Hieraŭ okazis gravan aferon. Dersom man hører en slik setning, kan man spørre seg «kio okazis la gravan aferon» (hva skjedde den viktige saken). Men «okazi» er ikke en virkende kraft som går fra handlig til noe som er rammet av en handlig. Verbet «okazi» har kun én (hoved)rolle: det som skjer. Den handlingen er alltid subjekt, og kan derfor ikke ta N-endelse.

 • Restis nur unu persono. - Kun én person ble igjen.

  Personen er den som gjør handlingen «resti» (bli). Ikke si: Restis nur unu personon.

 • Aperis nova eldono de la libro. - Det har kommet ut en ny utgave av boken.

  Ikke si: Aperis novan eldonon de la libro.

 • Mankas al ni mono. - Vi mangler penger.

  Ikke si: Mankas al ni monon.

Mål

Mål som adverbial og suplement har ofte N-endelse.

Tidsangivelse

N-endelse ved tidsangivelse kan vise mål av tidslenge, varighet eller hyppighet. Slike uttrykk svarer på spørsmålene: kiel longe? (hvor lenge?), (dum) kiom da tempo? (i løpet av hvor lang tid?), kiel ofte? (hvor ofte?) osv.

Som oftest er en tidsangivende N-setningesdel adverbial av verbet:

 • Mi veturis du tagojn kaj unu nokton. = ...dum du tagoj kaj unu nokto. - Jeg reiste i to dager og én natt. = …over to dager og én natt.
 • Li estas morte malsana, li ne vivos pli, ol unu tagon. - Han er dødssyk, han kommer ikke til å leve med en én dag til.
 • La festo daŭris ok tagojn. - Festen varte i åtte dager.
 • Ŝi aĝis tridek jarojn. - Hun var tretti år gammel.
 • La horloĝo malfruas kvin minutojn. - Klokka går fem minutter for sent.

En tidsangivende N-setningsdel kan også være suplement til et adjektiv eller adverb:

 • Li estis dudek du jarojn aĝa. = ...je dudek du jaroj aĝa. - Han var tjueto år gammel.
 • La parolado estis du horojn longa. - Talen var to timer lang.
 • Tiu ĉi vojo estas milojn da kilometroj longa. - Denne veien er tusenvis av kilometer lang.
 • Unu momenton poste ŝi malaperis malantaŭ ili. - Et øyeblikk senere forsvant hun bak dem.

  Unu momenton (et øyeblikk) viser mengden tid som har gått siden noe.

 • Ŝi estas du jarojn kaj tri monatojn pli aĝa ol mi. - Hun er to år og tre måneder eldre enn meg.

En tidsangivende setningsdel kan også samarbeide med de tidsangivende adverbialene post (etter) eller antaŭ for å sammen vise tid: Du tagojn post tio ŝi forveturis Norvegujon. Pasis du tagoj post "tio".

Diverse mål

Andre mål fungerer på samme måte som tidsangivelser. Det kan være mål på romlig lengde, høyde, bredde, avstand, dybde, vekt, pris osv. De besvarer spørsmålene kiom? (hovr mange?), kiel multe? (hvor mye?), kiel malproksime? (hvor nært?), kiel longe? (hvor lang?), kiel alte? (hvor høy?), kiel profunde? (hvor dyp?), kiel peze? (hvor tung?) osv.:

 • Ĝi kostas dek mil vonojn. - Den koster ti tusen won.

  (Won er en koreansk myntenhet.)

 • Vi devas kuri pli ol dek kilometrojn. - Du må løpe mer enn ti kilometer.
 • La vojo larĝis dudek metrojn aŭ iom pli. - Veien var tjue meter bred eller litt mer.
 • La monto Everesto estas ok mil okcent kvardek ok metrojn alta. - Mount Everest er åtte tusen åttehundre og førtiåtte meter høyt.
 • Ili staris nur kelkajn metrojn for de mi. - De stod kun noen meter fra meg.
 • La domo estis ducent metrojn distanca. - Huset var tohundre meter unna.

Mål uten rollemarkør

Mål kan også dukke opp som ordklasse som ikke har rollemarkør: Dek jaroj (ti år) er vært lang tid. Dek jaroj er her subjekt. Pasis du tagoj (det gikk to dager). Du tagoj har rollen som subjekt.

Tidspunkt

Setningsdel med N-endelse kan være et adverbial som viser tidspunkt. Et slikt N-adverbial svarer på spørsmålene: kiam? (når?), kiudate? (hvilken dato?), kiutage? (hvilken dag?), kiujare? (hvilket år?), kiufoje? (hvilken gang?) osv.

 • Unu tagon estis forta pluvo. = En unu tago... - Én dag var det kraftig regn.
 • Ĉiun monaton li flugas al Pekino. - Hver måned flyr de til Beijing.
 • Georgo Vaŝington estis naskita la dudek duan de Februaro de la jaro mil sepcent tridek dua. = ...en la dudek dua tago de Februaro... - George Washington var født den tjueandre februar, 1732 = …den tjueandre dagen i februar…

Ved navn på ukedager, viser akkusativ substantiv til en bestemt kjent dag: dimanĉon = «på en bestemt kjent søndag», selv om man ikke bruker la. Adverbformen av en slik ukedag viser vanligvis at det handler om slike dager: dimanĉe = «på søndag, hver søndag»: Mi alvenos en Lyon lundon la 30-an de Aŭgusto. (Jeg ankommer Lyon på mandag den 30. august.)

Når man uttrykker horesprimoj (klokkeslett) bruker man je, særlig dersom ordet horo fjernes for å ikke blande time med dato:

 • Tio okazis la dekan. = Det skjedde på den tiende dagen i måneden.
 • Tio okazis je la deka. = Det skjedde klokken ti på dagen.

Tidspunkt uten rollemarkør

Tidspunkt kan også dukke opp som ordklasse som ikke har rollemarkør: Hodiaŭ estas sabato, kaj morgaŭ estos dimanĉo. (I dag er det lørdag, og i morgen er det søndag) Sabato og dimanĉo har rollen som subjekt.

Retning

N-adverbial og N-suplement kan vise retning. I slike tilfeller besvares spørsmålene al kiu loko? (til hvilket sted?), en kiu direkto? (i hvilken retning) osv.

Enslig N-endelse

 • Morgaŭ mi veturos Kinŝason. = ...al Kinŝaso. - I morgen reiser jeg til Kinshasa.
 • La vagonaro veturas de Tabrizo Teheranon. - Toget reiser fra Tabriz til Teheran.

Et enslig retningsvisende N-endelse bruker man kun når det hander om å reise inn til noe. Man sier ikke iri muron, iri kuraciston, men iri al muro, al kuracisto. Faktisk bruker man enslig N-endelse kun ved stedsnavn (særlig bynavn).

N ved en, sur og sub

Retningsvisende N-endelse brukes oftest sammen med en, sur og sub, de tre viktigste stedsvisende preposisjoner . Når en, sur og sub viser enkel beliggenhet, kan man bruke dem uten N-endelse. Men dersom man ønsker å vise at noe beveger seg til det stedet, må man avslutte med en rollemarkør som viser retning. I teorien kunne man bruke al (al en, al sur, al sub), men i praksis bruker man alltid N-endelse:

 • sur la tablo - på bordet = liggende på bordetsur la tablon - (inn) på bordet = (fra et annet sted) til en beliggenhet på bordet, til bordetoverflaten
 • sub la granda lito - under den store sengen = på et sted under den store sengensub la grandan liton - innunder den store sengen = (fra et annet sted) til et sted under den store sengen, til innunder den store sengen
 • La hundo kuras en nia domo. - Hunden løper i huset vårt.

  Hunden er i huset og løper der.

 • La hundo kuras en nian domon. - Hunden løper inn i huset vårt.

  Hunden var utenfor huset, men løåer nå til innsiden av huset.

 • Mi metis ĝin sur vian tablon. - Jeg la den på bordet ditt.

  Den var på et annet sted, og jeg flyttet den til bordoverflaten.

Ved andre stedsvisende preposisjoner enn en, sur og sub, bruker man ofte ikke retningsvisende N-endelse, men lar konteksten vise at det handler om retning. Men man kan selvfølgelig bruke retningsvisende N-endelse også ved andre stedsvisende preposisjoner dersom dette hjelper på forståelsen:

 • La hirundo flugis trans la riveron, ĉar trans la rivero sin trovis aliaj hirundoj. - Svalen fløy over elven, for på andre siden av elven fant den andre svaner.
 • La sago iris tra lian koron.La sago plene penetris lian koron. - Pilen gikk gjennom hjertet hans. ≈ Pilen penetrerte hjertet hans fullstendig.

  Dersom man bruker retningsvisende N-endelse etter tra uthever man at gjennom-bevegelsen går helt gjennom, og passerer videre bort fra stedet.

 • La vojo kondukis preter preĝejon. - Veien fører forbi kirken.

  Dersom man bruker retningsvisende N-endelse etter preter, framhever man at forbi-bevegelsen, fortsetter bort fra saken.

 • Siajn brakojn ŝi metis ĉirkaŭ mian kolon. - Hun la armene sine rundt halsen min.

  En gang i blant bruker man ĉirkaŭ + N-endelse også for å vise bevegelse til et sted som man kommer til med en omkringbevegelse rundt noe noe annet: Li kuris ĉirkaŭ la angulon de la domo. (Han løp rundt hushjørnet.)

 • Li kuris kontraŭ la muron kaj vundis sin. - Han løp mot veggen og skadet seg.

  For å vise at mot-bevegelsen nådde målet sitt, og fikk kontakt med det, kan man bruke kontraŭ pluss N-endelse.

 • Gardu vin, ke vi ne venu plu antaŭ mian vizaĝon. = ...al loko antaŭ mia vizaĝo. ...al antaŭ mia vizaĝo. - Pass deg, så jeg ikke ser fjeset ditt igjen. (direkte: pass deg, så du ikke kommer rett foran ansiktet mitt igjen.) = …til et sted foran ansiktet mitt. …til foran mitt ansikt.
 • Mi estis en la urbo kaj iris poste ekster ĝin. = ...al ekster ĝi. - Jeg var i byen og gikk etterpå ut av den. ≈ …til utenfor den.
 • Li iris inter la patron kaj la patrinon. - Han gikk (fram og tilbake) mellom faren og moren.

  Målet for gåingen var området mellom faren og moren.

 • Morgaŭ mi venos ĉe vin. - I morgen kommer jeg til deg.

  Tradisjonelt foretrekker man: Morgaŭ mi venos al vi.

I noen tilfeller bruker man vanligvis ikke retningsvisende N-endelse, fordi det virkelige målet er et underforstått uttrykk. Det uttrykket ville fått N-endelse hvis man legger det til:

 • Jakob enfosis ilin sub la kverko. - Jakob gravde dem ned under eika.

  Det virkelige målet er bakken.

 • Oni metis antaŭ mi manĝilaron. = Oni metis sur la tablon antaŭ mi manĝilaron. - Man la spiseredskaper foran meg. = man spiseredskaper på bordet foran meg.

Det er likevel ikke feil å si sub la kverkon (under eika) og antaŭ min (foran meg), for også de uttrykkene kan være å anse som mål i de setningene.

Stedspreposisjoner er ofte brukt billedlig. No abstrakt, ikke stedbundet, er uttrykt som sted. Også i slike tilfeller kan man bruke retningsvisende N-endelse for å uttrykke billedlig retning, f.eks.: Mi ŝanĝos ilian malĝojon en ĝojon.

Noen preposisjoner viser i seg selv retning: al, ĝis, el og de. De preposisjonene viser aldri beliggenhet. Etter dem bruker man ikke N-endelse: al la urbo (til byen), ĝis la fino (til endes), el la lernejo (ut fra skolen), de la komenco (fra begynnelsen).

N etter stedsvisende adverb

Man kan bruke N-endelse også etter stedsvisende adverb med E-endelse, og etter stedsvisende tabellord for å vise retning til et eller annet sted:

 • hejme = i hjemmet → hejmen = til hjemmet
 • urbe = i byen → urben = til byen
 • ekstere = utenfor noe → eksteren = til utenfor noe
 • tie = på det stedet → tien = til det stedet, i den retningen
 • kie = på hvilket sted → kien = til hvilket sted, i hvilken retning
 • ĉie = på hvert steder → ĉien = til hvert sted, i hver retning
 • ie = på et eller annet sted → ien = til et eller annet sted, i en eller annen retning
 • nenie = på ingen steder → nenien = til ingen steder, i ingen retninger

N for andre betydninger

N-adverbial og N-suplement viser som oftest mål, tidspunkt eller retning, men noen ganger kan en slik N-setningsdel vise en annen rolle, hvor man vanligvis vil bruke preposisjon:

 • Mi ridas je lia naiveco. = Mi ridas pro lia naiveco. = Mi ridas lian naivecon. - Jeg ler av hans naivitet.
 • Neniam ŝi miros pri/pro sia propra malaltiĝo.Neniam ŝi miros sian propran malaltiĝon. - Hun vil aldri lure på sin egen negradering.

I teorien kan man alltid erstatte en preposisjon med N dersom meningen ikke blir utydelig. Særlig bruker man ofte N i stedet for je. Regelen om tydelighet gjør det likevel nesten alltid umulig å bruke N i stedet for de fra-bevegende preposisjonene de og el, fordi N er en til-bevegende rollemarkør. Noen ganger møter man likevel setninger som: Ili eliris la buson. (De gikk ut av bussen.) I slike tilfeller er N-endelen en del av et objekt: «la buso» (bussen) er objektet til handlingen «eliri» (å gå ut). Det er mye tydeligere og dermed anbefalt, å si: Ili eliris el la buso.

Akkusativ og egennavn

Ved helt esperantifiserte egennavn brukes akkusativ helt etter de tidligere nevnte reglene:

 • Mi vidis Karlon. - Jeg så Karlo.
 • Elizabeton mi renkontis hieraŭ en la urbo. - Elisabeth møtte jeg i byen i går
 • Tokion ni tre ŝatas. - Tokio liker jeg svært godt.

Ikke-esperantifiserte egennavn kan brukes uten O-endelse. Ved slike egennavn kan man også utelate N-endelse, selv når ordklassen i prinsippet krever en slik endelse:

 • Ni renkontis Zminska. - Jeg møtte Zminska.

  Et polsk navn har rollen som objekt, men uten N-endelse.

 • Ŝi ludis la Prière d'une vierge. - Hun spilte Prière d'une vierge.

  Et fransk navn på et musikkstykke har rollen som objekt, men har ikke N-endelse.

 • Li admiras Zamenhof. - Han beundrer Zamenhof.

  Navnet Zamenhof har rollen som objekt uten N-endelse.

Dersom navnet kan ta N-endelse (dersom det ender på en vokal), kan man selvfølgelig legge til denne endelsen. Man kan også legge til O-endelse bak fremmednavn. Dersom man bruker O-endelse kan man også bruke N-endelse dersom fremmednavnet krever dette. Man kan også sette tittel eller lignende uttrykkk foran som kan ta N-endelse:

 • Ĉu vi konas Anna? - KJenner du Anna?

  Navnet Anna er objekt uten N-endelse.

 • Ĉu vi konas Annan? - Kjenner du Anna?

  Navnet Anna tar rollen som objekt med N-endelse.

 • Ĉu vi konas mian amikinon Anna? - Kjenner du venninnen min, Anna?

  Anna er navneapposisjon (bestemmende tillegg) til mian amikinon (min venninne), og skal aldri ha N-endelse her.

 • Li renkontis Vigdís Finnbogadóttir. - Han møtte Vigdís Finnbogadóttir.

  Det islandske navnet Vigdís Finnbogadóttir er objekt uten esperanto-endelser.

 • Li renkontis Vigdíson Finnbogadóttir. - Han møtte Vigdíson Finnbogadóttir.

  Fornavnet har O-endelse og N-endelse. Ofte esperantifiserer man bare fornavnet til en person, eller legger til O-endelse til ikke-esperantifiserte former av fornavnet, men lar eventuelle etternavn være i original form uten esperanto-endelse. N-endelse brukes da i slike tilfeller kun bak fornavnet. Det er likevel ingen regel, kun kutyme. (Man kan også skrive Vigdís-on med bindestrek.)

 • Li renkontis prezidanton Vigdís Finnbogadóttir. - Han møtte presitent Vigdís Finnbogadóttir.
Tibake til toppen