Til innholdet

Apostrof ved O-ending

Man kan utelate O-ending i substantiver. Da skriver man apostrof istedet for O. En slik utelating av O-endingen er bare mulig når den ikke følges av J- eller N-ending. I tale forblir betoningen på den samme vokalen som om O-endingen fortsatt var der.

  • turmentoturment' (turmEnt')
  • historiohistori' (historI')
  • metroometro' (metrO').
  • ĉieloĉiel' (ĉiEl').

Man kan ikke bruke apostrof istedet for en A-ending, E-ending eller verbending. Merk at man kan ikke bruke apostrof ved endingene ON, OJ eller OJN. Har' betyr alltid haro{8], aldri haron, haroj eller harojn.

For tabellordene som slutter på O er ikke den siste vokalen "o" en vanlig O-ending, så den kan ikke erstattes med apostrof. Man kan ikke skrive ki', ti', i', ĉi', neni' istedet for kio, tio, io, ĉio, nenio.

Apostrof med la

Vokalen «a» i den bestemte artikkelen la kan utelates og erstattes med apostrof → l'. Denne formen for forkortelse brukes helst kun etter preposisjoner som ender på vokal: ĉe l', tra l', pro l':

  • Liberigu nin Dio, de l' sovaĝaj Normandoj! - Fri oss, Gud, fra de bestialske Normannerne

Legg merke til at l' er skrevet som et selvstendig ord: de l' maro (ikke de l'maro' eller del' maro).

Hovedsakelig i poesi

Apostrofer brukes hovedsaklig i poesi for å unngå for mange vokaler.

Post longa migrado sur dorna la voj'
Minacis nin ondoj de l' maro;
Sed venkis ni ilin kaj velas kun ĝoj'
Al verda haven' de l' homaro.
Post longa batalo, maldolĉa turment'
La stela standardo jam flirtas en vent'.

el La Tagiĝo de Antoni GRABOWSKI

Apostrof brukes sjelden i vanlig språk. I tale brukes apostrofen nesten aldri.

Dank' al

Apostrof brukes tradisjonelt også i uttrykket dank’ al, som viser til årsaken til noe som er bra = «pro la (favora) influo de» (på grunn av den [positive] påvirkningen av). Dank’ al finnes i alle bruksformer av språket, også i tale:

  • Jes, dank' al Dio, ĉio estas en bona ordo. - Ja, takk Gud, alt er i skjønneste orden.
  • Dank' al lia instruado mi sukcesis en la ekzameno. - Takket være hans undervisning, lyktes jeg på eksamenen.

Uttrykket danke al kan brukes med samme mening.

Un'

Når man teller takt, rytme etc. kan man bruke forkorte tallet unu med apostrof:

  • Un'! du! un'! du! — La soldatoj marŝis. = Unu! du!... - En! To! En! To! – Marsjerte soldatene.
  • "Un', du, tri, kvar", li kalkulis laŭte. = Unu, du... - «En, to, tre, fire», talte han høyt.

Un' kan bare opptre uselvstendig, nesten som en interjeksjon, som i eksemplene over. Den kan ikke brukes i vanlige setninger. Man kan for eksempel ikke si: Mi havas nur un' amikon. Den eneste korrekte formen er Mi havas nur unu amikon. (Jeg har bare en venn)

Tibake til toppen