Til innholdet

Småordene kaj , aux , sed , plus , minus kaj nek er konjunksjoner. Om nek les i forklaringene om nektelse .

Kaj

Kaj forbinder to saker som spiller samme rolle i setningen.

 • Karlo kaj Petro manĝas. - Karl og Peter spiser.

  To personer gjør den samme handlingen. Det er to subjekt.

 • Karlo manĝas kaj trinkas. - Karl spiser og drikker.

  Karl gjør to handlinger (samtidig eller etter hverandre). Det er to predikat.

 • Karlo manĝas rizon kaj legomojn. - Karl spiser ris og grønnsaker.

  To saker er forbundet av den samme handlingen på samme måte. Det er to like objekt.

 • Petro manĝas per forko kaj tranĉilo. - Peter spiser med gaffel og kniv.

  To redskaper hjelper til den samme handlingen. Hvis man vil kan man repetere preposisjonen: per forko kaj per tranĉilo.

 • Petro estas maljuna kaj saĝa. - Peter er gammel og klok.
 • Petro havas grandan kaj luksan domon. - Peter har et stort og luksuriøst hus.

  Når to adjektiv er tillegg til det samme substantivet, forlater man ofte kaj : Petro havas grandan luksan domon.

 • Karlo laboras por kaj per Esperanto. = ... por Esperanto kaj per Esperanto. - Karl arbeider for og med hjelp av esperanto. =... for esperanto og med esperanto.
 • Petro legis la gazeton, kaj Karlo rigardis televidon. - Peter leste avisen og Karl så på TV.

  To forbundne hovedsetninger.

 • Ili diris, ke ili tre amuziĝis, kaj ke ili volonte revenos venontjare. - De sa at de hadde moret seg meget, og at de gjerne vil komme tilbake neste år.

  To forbundne ke - setninger.

 • Jen venas tiu knabino, kiu savis mian vivon, kaj kiu poste malaperis. - Her kommer den jenten, som reddet livet mitt, og som forsvant etterpå.

  To forbundne kiu [2} - setninger.

Hvis det er mer enn to saker med samme rolle, legger man vanligvis Kaj bare foran den siste, særlig hvis det er meget lang oppramsing av saker. Der hvor det mangler Kaj , kan man ta litt pause i uttalelsen. Skriftlig setter man der komma:

 • Petro, Karlo, Elizabeto kaj Eva vojaĝis kune al la kongreso. = Petro kaj Karlo kaj Elizabeto kaj Eva vojaĝis... - Peter, Karl, Elisabet og Eva reiste sammen til kongressen. = Peter og Karl og Elisabet og Eva reiste ...
 • Hodiaŭ ni manĝos supon, salaton, viandaĵon, frititajn terpomojn kaj glaciaĵon. - I dag skal vi spise suppe, salat, kjøttrett, stekte poteter og is.
 • Li iras per aŭto, ŝi iras per trajno, kaj mi iras piede. - Han kjører med bil, hun reiser med trikk, og jeg går til fots.

I talespråks stil forlater man iblant kaj :

 • Li estas stulta, malaminda. Mi tute ne ŝatas lin. - Han er dum, ikke elsket. Jeg liker han slettes ikke.
 • Venis Karlo, Petro, Eva. Jes, ĉiuj miaj amikoj venis. - Karl, Peter, Eva kom. Ja, alle mine venner kom.

For å framheve og holde fast på noe, kan man bruke kaj foran alle sakene, også foran den første .

Diverse slags forhold mellom sammenbundne setninger

Når setninger er bundet sammen ved hjelp av Kaj , kan den forbindelsen representere mange forskjellig betydningsrelasjoner. Hvordan forholdet er må man forstå ut fra sammenhengen:

 • Mi lavis la vestaĵojn, kaj (poste) mi sekigis ilin. - Jeg vasket klærne, og etterpå tørket jeg dem.

  poste viser tidsrekkefølge. Ordet poste vil ordet ved behov hjelpe på forståelsen.

 • Anno estas gaja persono, kaj (kontraste) Elizabeto estas silentema. - Anna er en glad person, og ( i motsetning til ) Elisabet er innesluttet.

  Kaj viser kontrast.

 • Ŝi havas brunajn okulojn, kaj (aldone) ŝiaj haroj estas longaj. - Hun har brune øyne, og (i tillegg) håret hennes er langt.

  Kaj viser tilleggsinformasjon.

Aux fungerer på samme måte som og . Det kan binde sammen de samme sakene på de samme måtene, men aux viser, at de sammenbundne sakene er alternativer . Aux viser, at man kan gjøre et valg mellom de sammenbundne sakene, eller at det er usikkert, hvilken av dem som gjelder:

 • Petro Karlo laboras. - Peter eller Karl arbeider.

  To mulige subjekt. En av de arbeider, eventuelt begge.

 • Ni povas manĝi viandaĵon fiŝaĵon. Kion vi preferas? - Vi kan spise en kjøttrett eller en fiskerett. Hva foretrekker du ?

  Valg mellom to direkte objekt.

 • Vi devas fari tion per fosilo (per) hakilo. - Du må gjøre det med en spade eller (ved hjelp av) ei hakke.
 • Ĝi estis ruĝa flava. Mi ne memoras klare. - Den var rød eller gul. Jeg husker ikke klart.
 • Mi konstruus lignan ŝtonan domon. - Jeg kunne bygget et hus av tre eller stein.
 • Ĉu eblas konstrui aŭton kun kvin ses radoj? - Er det mulig å bygge en bil med fem eller seks hjul ?
 • La kato troviĝas sur sub la domo. - Katten befinner seg på eller under huset.
 • Ĉu mi kapablas plenumi tiajn laborojn ĉu mi ne kapablas? - Er jeg istand til å fullføre slike arbeid eller er jeg ikke.
 • Ŝi ne sciis, ĉu ŝi nur sonĝis ĉu tio estis efektivaĵo. - Hun visste ikke, om hun bare drømte, eller om det var virkelighet.
 • La pasantoj forflankiĝis antaŭ ŝi, supozante, ke ŝi estas frenezulino ke ŝi havas ian urĝegan bezonon rapidi. - De passerende gikk til side foran henne, da de antok, at hun var gal eller at hun hadde strekt behov for å skynde seg.
 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, kiun oni uzas por vino. - Et vinglass er et glass som det tidligere var vin i, eller som en bruker til vin.
 • Vi povas vojaĝi per trajno, buso, aŭto biciklo. - Du kan reise med tog, buss, bil eller sykle.
 • Kiu povas helpi min? Eble Karlo, Petro Elizabeto. - Hvem kan hjelpe meg ? Mulig Karl,Peter eller Elisabet.

Vanligvis er aux utelatt. Det betyr, at bare en av alternativene kan gjelde. Noen ganger er aux likevel inklusiv. Da tillater det, at man velger mer enn et alternativ ( eventuelt alle). Om aux er inklusiv eller eksklusiv, viser sammenhengen. For med betoning vise, at aux er eksklusiv, kan man bruke aux foran ethvert alternativ . For å vise, at aux er inklusiv, bruker man noen ganger, særlig i skriftlig språk, uttrykket Kaj/aux : La vojagxo okazos per trajno Kaj/aux buso . = La vojagxo okazos per trajno aux buso, aux per trajno Kaj buso. La vojagxo okazos per trajno aux buso aux ambaux. Normalt bruker man ikke Kaj/aux i talespråket, bare i skriftspråket. Det er å anbefale å unngå Kaj/aux også i skriftlig bruk. Det er bedre å direkte uttale muligheten for å velge alle alternativene.

Sed

Konjunksjonen sed forbinder setninger eller setningsdeler, og viser at de på en eller anen måte står i motsetning til hverandre.

 • La papero estas tre blanka, sed la neĝo estas pli blanka. - Papiret er hvitt, men snøen er hvitere.
 • Li amas min, sed mi lin ne amas. - Han elsker meg, men jeg elsker ikke han.
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem; sed ŝi mem tute ne zorgas pri si kaj tute sin ne gardas. - Jeg sørger for henne slik som jeg sørger for meg selv; men hun selv sørger ikke for seg og passer seg slettes ikke.
 • Nia provincestro estas severa, sed justa. - Provinssjefen vår er streng, men rettferdig.
 • Mi volis lin bati, sed li forkuris de mi. - Jeg ville slå han, men han løp fra meg.
 • Mi kriis tiel laŭte, kiel mi povis, sed neniu min aŭdis, mi estis tro malproksime. - Jeg skrek så høyt jeg kunne, men ingen hørte meg, jeg var altfor fjernt.
 • La patro ne legas libron, sed li skribas leteron. - Faren leser ikke en bok, men han skriver et brev.
 • Tio ĉi estis jam ne simpla pluvo, sed pluvego. - Dette er allerede ikke litt regn, men styrtregn.
 • Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. - Istedenfor kaffe gav han te med sukker til meg, men uten fløte.

  Man antok, at det også vil være fløte i teen.

Sed forekommer ofte sammen med tamen , som da understreker kontrasten:

 • Mi ne scias la lingvon hispanan, sed per helpo de vortaro hispana-germana mi tamen komprenis iom vian leteron. - Jeg kan ikke spansk, men ved hjelp av spansk-tysk ordbok kan jeg likevel forstå noe av brevet ditt.
 • Ŝi havis forton kaj ŝi estis laborema, sed ŝi tamen restis malriĉa. - Hun hadde styrke og hun var arbeidsom, men hun forble likevel fattig.

Hvis man bruker tamen , kan man ofte like godt bruke kaj 2} i stedet for sed , fordi kontrasten uttrykker tilstrekkelig tamen :

 • Li havis la impreson, ke li sonĝas kaj tamen ne sonĝas. - Han hadde det inntrykket, at han drømmer men likevel ikke drømmer.
 • La lekanto sentis sin tiel feliĉa, kvazaŭ tiam estus grava festotago, kaj tamen tiam estis nur simpla lundo. - Prestekragen følte seg så lykkelig, som det da skulle være en festdag, men da var det likevel bare en enkel mandag.

Tamen har normalt rollen som adjektiv, mens sed er konjunksjon. Derfor forekommer sed i begynnelsen av setningen, mens tamen kan forekomme i forskjellige posisjoner inne i setningen. Noen ganger forekommer tamen i begynnelsen av hovedsetningen, som er nært knyttet til hovedsetningen foran. Da får tamen en konjunksjonsrolle. Tamen er da i praksis likestilt med sed . Man kunne også si, at sed eller kaj er underforstått: Li estas tre ekkolerema kaj ekscitigxas ofte cxe la plej malgranda bagatelo; tamen li estas tre pardonema, li ne portas longe la koleron Kaj li tute ne estas vengxema. Han eksploderer og blir opphisset fort ved den minste bagatell; men han ber meget fort om unnskyldning, han bærer ikke lenge på sinne og han er slett ikke hevngjerrig.

Plus og minus

Småordene plus og minus er hovedsakelig brukt i matematikk og lignende uttrykk for å representere symbolene + plus og ( minus ). Plus viser addisjon, positivitet o.l. Minus viser subtraksjon, negativitet o.l.

Men iblant 1} blir plus brukt som konjunksjon istedet for kaj , når det handler om addisjon eller lignende. Minus 2} kan på samme måte erstatte sed ne , når det handler om subtraksjon eller lignende:

 • Ĝi kostas dek eŭrojn plus kvindek cendojn. = ...kaj aldone kvindek cendojn. - Den koster 10 euro pluss femti cent. = ...og i tillegg femti cent.
 • Necesas sperto plus zorgemo. = ...kaj ankaŭ zorgemo. - Det er nødvendig med erfaring pluss omsorg. = ... og også omsorg.
 • Mi pagos al vi 1000 eŭrojn minus la 100 eŭrojn, kiujn vi ŝuldas al mi. Mi do pagos sume 900 eŭrojn. - Jeg skal betale til deg 1000 euro minus de 100 euro som du skylder meg. Jeg skal da betale tilsammen 900 euro.

Noen ganger blir plus og minus brukt som preposisjoner , simile al kun og sen , da alltid uten N- endelse etter. Det er likevel å foretrekke alltid å bruke plus og minus som konjunksjoner etter de foran nevnte eksemplene, og legge til N- endelse når setningsrollen krever det.

Konjunksjoner mellom ordstumper

Iblant, særlig i skriftlig språk, bruker man kaj for å forbinde to eller flere elementer av et sammensatt ord for å forkorte setningen.

 • Ili en- kaj el-iris tre rapide. = Ili eniris kaj eliris tre rapide. - De gikk inn og ut veldig fort.
 • Tio estas kombinita manĝaĵ- kaj gazet-vendejo. = ...manĝaĵvendejo kaj gazetvendejo. - Det er en kombinert spise- og avisbutikk.
 • Li faris multajn erarojn: skrib-, leg- kaj pens-erarojn. = ...skriberarojn, legerarojn kaj penserarojn. - Han gjorde mange feil: skrive-, lese-, og tenke- feil.
 • Tute mankas sub-tasoj kaj -teleroj. = ...subtasoj kaj subteleroj. - Det mangler helt tefat og tallerker.
 • Tio estas manĝaĵ- gazet-vendejo. - Det er en spise- eller avis- butikk.
 • Tio estas manĝaĵ- sed ankaŭ gazet-vendejo. - Det er en spise- men også avis-butikk.

Alle disse setningene er tilstrekkelig unaturlige. Generelt er de ikke til å anbefale, særlig når de inneholder ordstumper uten endelser, som normalt ikke er mulig i esperanto. Man foretrekker å bruke andre midler til forkortninger:

 • Ili iris en la domon kaj el ĝi tre rapide. - De gikk inn i huset og ut av det meget raskt.
 • Tio estas kombinita manĝaĵa kaj gazeta vendejo. - Det er en kombinert spise- og avisbutikk.
 • Li faris multajn erarojn skribajn, legajn kaj pensajn. - Han gjorde mange feil skrive-, lese- og tenkefeil.
 • Tio estas manĝaĵa gazeta vendejo. - Det er en spise- eller avisbutikk.
 • Tio estas manĝaĵa sed ankaŭ gazeta vendejo. - Det er en spise- men også avisbutikk.
Tibake til toppen