Til innholdet

Substantiver er navnet på konkrete og abstrakte ting, mennesker, dyr, fenomener, handlinger, kvaliteter, arter, individer osv. Substantiver har på Esperanto O-endelse.

 • tablo - bord = navnet på en konkret ting
 • hundo - hund = navnet på en dyreart
 • saĝo - visdom = navnet på en kvalitet
 • amo - kjærlighet = navnet på en følelse
 • kuro - det å løpe = navnet på en handling
 • martelado - hamring = navnet på en pågående eller repeterende handling
 • Petro - Peter = navnet til en person
 • Jokohamo - Yokohama = navnet på en by

Substantivendelsen O kan følges av J-endelse for flertall og N for akkusativ. Man kan også bruke begge, men da skal J alltid være før N:

tabloj tablon tablojn
hundoj hundon hundojn

Man kan erstatte substantivets O-endelse med en apostrof, men bare når den ikke følges av J eller N:hund'hundo, saĝ'saĝo, am'amo, kur'kuro, Jokoham'Jokohamo

Bruk av substantiver

Substantiv, eller rettere setningsdeler med substantiv som hovedord, har rollen i setninger akkurat somsubjekt,objekt,adjektivellervokativ,men de kan også ha rolle somnærmere beskrivelseellerpredikativ beskrivelse av andre ord:

 • La bona virino trankviligis sian soifon. - Den gode kvinnen slukket tørsten sin.

  Setningsdelen la bona virino, hvis hovedord er substantivet virino, er subjekt.

 • Mi vidas leonon. - Jeg ser en løve.

  Substantivet leonon er objekt (og har derfor akusativ-endelsen -N).

 • Ludoviko, donu al mi panon. - Ludvik, gi meg et brød.

  Setningsleddet Ludoviko er vokativ.

 • Sur la fenestro kuŝas krajono kaj plumo. - I vinduet ligger en blyant og en penn.

  Setningsleddet sur la fenestro er stedsadverbial (og har derfor stedspreposisjonen sur).

 • La dentoj de leono estas akraj. - Tennene til løven er skarpe.

  Den substantiviske setningsdelde leonovirker som eiendomstillegg til den substantiviske setningsdelenla dento(og har derfor preposisjonen de.

 • Mi estas muzikisto. - Jeg er musiker.

  Substantivet muzikisto er et predikativ som beskriver subjektet mi.

Substantivaktige småord

Noen småord kan på Esperanto ha rolle som substantiv i en setning, men de får likevel ikke O-ending. Slike ord kan være personlige pronomen, tabellord som ender på U og O, bokstavene i Esperantoalfabetet, tallene og småordet ambaŭ.

Også adverber som viser mengde kan ha en substantivaktig rolle.

Egennavn

Egennavn som har blitt "esperantisert" har alltid O-ending: Anno, Petro, Teodoro, Mario... Også egennavn som ikke har blitt "esperantisert" betraktes som substantiver, men de har vanligvis ikke O-ending: Anna, Peter, Theodore Roosevelt, Marie Curie, Deng Xiaoping Ved slike egennavn kan man utelate akkusativendelsen (-N), selv om ordets funksjon i setningen krever N-endelse. Se mer i beskrivelsen av akkusativ.

Tibake til toppen