Til innholdet

AĈ ="dårlig kvalitet, udugelig, verdiløs".

 • domo domacxo = dårlig, falleferdig, sammenfallende hus
 • cxevalo hest → cxevalacxo = dårlig, verdiløs hest, øk
 • babili prate → babilacxi = dumt, snakke ondskapsfullt
 • acxa = dårlig kvalitet, udugelig, verdiløs

AD ="fortsatt handling"

 • uzo bruk → uzado vedvarende, regelmessig bruk
 • viziti besøke → vizitadi = ofte, besøke regelmessig
 • konstruo = handlingen å bygge, byggemåte, få noe bygd → konstruado = handlingen ( fortsette) å bygge
 • martelo hammer → marteli = slå med hammer → martelado = handlingen ( fortsette ) å hamre
 • regxo kongen → regxi = styre som konge → regxado = handlingen (fortsette ) å styre

Hvis man vil vise at det er spørsmål om en handling, men ikke ønsker en fortsettende betydning av AD, må man bruke et annet rotord uten fortsettende betydning, eller uttrykke seg helt annerledes: martelado fortsatt hamring → martelbato = et slag med hammer; brosado fortsatt børsting → brostiro = et froterende drag med en børste.

AĴ ="en (konkret) sak".

 • bela → vakker belajxo [2} = (konkret) noe vakkert, konkretisering av skjønnhet
 • utila nyttig → utilajxo = (konkret )sak som er nyttig
 • dolcxa søt → dolcxajxo = noe som karakteriseres men søt smak ( drops o.l. )
 • nova ny → novajxo = affære som nettopp er kommet ut, noe som nettopp har hendt
 • fari gjøre → farajxo = noe som er gjort, gjøres eller skal gjøres
 • desegni tegne → desegnajxo = tegning
 • kreski vokse → kreskajxo = noe, som vokser, plante
 • kovri dekke → kovrajxo = noe som man dekker med
 • amuzi undeholde seg → amuzajxo = noe som man kan underholde seg med
 • havi ha → havajxo = eiendeler
 • trinki drikke → 1} trinkajxo = noe som man drikker
 • konstruo = handlingen å bygge, byggemåte, noe som er bygget → konstruajxo = noe som er bygget ( et vanlig hus )
 • ligno tre → lignajxo = noe som er laget av tre
 • araneo spindelvev → araneajxo = spindelvevnett
 • azeno asen → azenajxo = idiotisk ( dum ) anliggende
 • cxirkaux omkring → cxirkauxajxo = område / sted region rundt noe
 • post etter postajxo = bakende, skinke
 • sen senco meningsløs → sensencajxo = affære, uten betydning
 • kokido → kylling kokidajxo = mat av kylling
 • ovo egg → ovajxo = rett av egg
 • glacio is → glaciajxo = søtsaker av frosset fløte, iskrem
 • ajxo = konkret affære ( av udefinert slag )

Man kan noen ganger legge til partisippsuffiks for nærmere presisering: drasxatajxo ( korn, som man tresker), drasxitajxo (korn, som man alt har tresket), drasxotajxo (korn, som man har til hensikt treske), brulantajxo (noe, som er brennende), brulintajxo ( noe, som allerede er oppbrent). Normalt er likevel et enkelt AJX- ord helt tilstrekkelig.

AN

AN ="medlem av en gruppe, innbygger på et sted, tilhenger av en doktrine, person som tilhører et sted" o.l.

 • klubo klubb → klubano = klubbmedlem
 • Euxropo Europa Euxropano = innbygger i Europa
 • Indonezio Indonesia → Indoneziano = innbygger i Indonesia
 • vilagxo landsby → vilagxano = beboer i landsbyen
 • Islamo Islam → Islamano = tilhenger av Islam
 • respubliko republikk → respublikano = en tilhenger av republikk, medlem av partiet som kaller seg republikansk
 • sxipo skip → sxipano = et menneske som arbeider på et skip
 • estraro styre → estrarano = styremedlem
 • sama lando samme land → samlandano = beboer i samme land
 • ano medlem av en forening, et parti, familie, kirke eller lignende; anigxi = bli medlem, tilslutte seg til en gruppe

AR

AR ="et hele eller en samling av mange like saker"

 • homo menneske → homaro = alle mennesker i verden, hele menneskeslekten
 • birdo fugl → birdaro = alle fugler i hele verden eller i et område
 • gazeto avis → gazetaro = alle aviser i et område
 • verko verk → verkaro = alle verk av en forfatter
 • estro sjef → estraro =valgt gruppe av sjefer til en organisasjon
 • arbo tre → arbaro = sted med mange trær som vokser sammen, skog
 • haro hårstrå → hararo = alle hår på noens hode, håret
 • {sxafo sau → sxafaro = alle sauer til en eier eller på et sted
 • meblo møbel → meblaro = alle møbler i et rom /leilighet /hus
 • Altaj montoj høye fjell → altmontaro = en kjede av høye fjell, fjellkjede
 • vorto ord → vortaro = ordliste
 • horo time → horaro = timetabell, når noe spesielt skjer
 • sxtupeto lite trappetrinn → sxtupetaro = stige
 • vagono vogn → vagonaro = en rekke med sammenhengende vogner trukket av et lokomotiv (= tog )
 • aro = gruppe, samling, dyreflokk, o.l.

ĈJ

Per CXJ lager man kjælenavn på menn. Foran CXJ bruker man forkortet form av navnet. Vanligvis bevarer man cirka 1 til 5 bokstaver:

 • Johano Johan, Johannes → Johancxjo eller Jocxjo
 • Vilhelmo Vilhelm → Vilhelcxjo eller Vilhecxjo eller Vilcxjo eller Vicxjo
 • papago papegøye → Papcxjo ( kjælenavn på hannpapegøye )
 • Patro far → Pacxjo pappa
 • Onklo onkel → Ocxjo
 • Frato bror → Fracxjo

CXJ, samme som NJ , er et litt spesielt suffiks, fordi det ikke begynner med vokal, og fordi man kan forkorte rotordet foran det. Noen ganger kunne man muligens først legge til suffikset UL , hvis det ville hjelpe å skape bedre form: PetroPetruloPetruĉjo o.l. Det er likevel ikke tradisjon, heller ikke helt logisk, men når det handler om kjælenavn, er hverken tradisjon, logikk, eller stiv grammatikk viktig. Kjælenavn kan man faktisk skape helt etter ønske ( f.eks. med låneord fra andre språk ).

EBL

EBL ="kan bli gjort". Man kan bruke EBL bare med transitive verb:

 • mangxi spise → mangxebla = slik at det kan spises
 • nombri telle → nombrebla = slik at det kan telles
 • malhavi mangle → malhavebla = slik at man kan unnvære den, unødvendig → nemalhavebla   slik at man ikke kan unnvære den, nødvendig
 • kompreni forstå → kompreneble = slik at alle kan forstå, forståelig, innlysende ( ofte brukt som forkortning av memkompreneble )
 • esperi håpe → espereble = slik at man kan håpe på saken
 • supozi anta → supozeble = sannsynligvis
 • eble = " kan være " ; eblo = noe som er mulig ; ebleco = egenskap hos noe som er mulig, mulighet

Man bruker noen ganger EBL ( og også IND og END ) etter verb som normalt er intransitiv, men som kunne ha objekt:

 • iri gå → irebla = slik at den er mulig å gå, slik at man kan gå på eller langs den
 • logxi bo → logxebla = slik at den er mulig å bo i, bo i det

Vanligvis sier man iri sur/ laux vojo og logxi en domo , men også iri vojon og logxi domon er korrekt, men meget sjelden.

EC

EC ="kvalitet eller tilstand (hos noen eller noe)". EC viser alltid noe abstrakt (kvalitet eller tilstand).

 • bono = den abstrakte ideen god → boneco = god som kvalitet hos noe eller noen, godhet.
  • Vi estos kiel Dio, vi scios bonon kaj malbonon. - Du blir som Gud, du kommer til å vite hva som er rett og galt
  • Ili admiris la bonecon de lia ago. - De beundret godheten av handlingen hans
 • rugxo = rødfargen → rugxeco = tilstanden å være rød, rødhet
  • Ŝiaj blankaj vangoj estis kolorigitaj de freŝa ruĝo. - Hennes hvite kinn var farget med frisk rødfarge.
  • La ruĝeco de ŝiaj vangoj malkaŝis ŝiajn sentojn. - Rødheten på hennes kinn skjulte hennes følelser.
 • longo = horisontal dimensjon ( alle konkrete gjenstander har en lengde )→ longeco = egenskapen å være lang, har stor lengde
  • Ni mezuris la longon de ĝiaj kruroj, kaj trovis, ke ili estas tre mallongaj. - Vi målte lengden på dets bein og fant at de var meget korte.
  • La longeco de ĝiaj kruroj tre surprizis nin. - Lengden på dets bein overrasket oss.

   Beinene var overraskende lange.

 • rapido = måling av distanse tilbakelagt på en bestemt tid ( enhver bevegende affære har en fart )→ rapideco = egenskapen til noe, som går ( meget ) hurtig
  • La rapido de la aŭto estis nur 20 kilometroj en horo. - Hurtigheten til bilen var bare 20 km i timen.
  • La aviadilo pasis kun fulma rapideco. - Flyet passerte med lynets hastighet.
 • homo menneske → homeco = menneskelighet
 • granda animo stor sjel → grandanimeco = egenskapen å ha stor ( = edel ) sjel
 • korekto korekteco = rettskaffen, feilfri
 • unu en → unueco = egenskapen å være som en
 • unua første → unueco = egenskapen å være den første
 • estonta estonteco = kommende tid. Former som estonto viser normalt en person som alle partisip med O- endelse , men iblant bruker man estonto som forkortelse av estonteco .
 • pasinta passert → pasinteco = fortiden
 • infano barn → infaneco = barndom
 • eco = egenskap

Noen ganger blir EC brukt ulogisk grunnet innflytelse fra nasjonale språk: * Bedauxrinde mi ne havas la eblecon tion cxi fari. * Faktisk handler det slettes ikke om egenskaper, men om muligheter eblo ( eller eventuelt eblajxo . Si som Zamenhof: Bedauxrinde mi ne havas la eblon tion cxi fari. ( Hvis man er usikker mellom eblo og ebleco , velger man eblo , fordi det er en sammenfattet form for ebleco , og for eblajxo , og derfor kan eblo knapt noen gang være feil valg.)

EC kan også brukes med A- endelse eller E- endelse ( eller verbendelse ). Slike former har normalt betydningen " lik, likt, ser ut som, på samme måte som ":

 • ligneca papero = papir ser delvis ut som tre
 • Ni havas amikecajn rilatojn kun ili. = Ni rilatas kvazaŭ ni estus amikoj. - Vi har vennskapsforhold med de. = Vi har et forhold som om vi skulle vært vener.

Iblant kan man for klarheten i stedet bruke sammensetninger med sxajna , simila , maniera eller stila . Iblant betyr former med ...eca " relatert til den egenskapen, angående den egenskapen ": patreca testo = farskapstest, test for å finne ut om en eller annen er faren.

EG

EG ="høy(este) grad, største sort"

 • domo hus → domego = ( meget ) stort hus
 • varma varm → varmega = kjempevarm
 • bone bra → bonege = kjempebra
 • krii rope → kriegi = å rope (meget) høyt
 • sxati like → sxategi = like meget godt
 • dankon ! takk → dankegon ! = mange takk !
 • tre mye → treege = kjempestort
 • pordo dør → pordego = hoveddør til huset, byen, gården, gårdsplassen o. l.
 • granda stor → grandega ekstraordinær stor, kjempestor
 • piedo fot → piedego = stor, tykk, ubehagelig eller farlig fot til et menneske eller dyr
 • mangxi spise → mangxegi = grådig eller overspise, sluke
 • ege meget sterkt, meget intensivt, ekstremt

EJ

EJ ="sted, område, hus, rom o.l. bestemt for noe". Det som står foran EJ, er alltid det som skjer eller finnes på stedet.

 • lerni lære → lernejo = sted bestemt for læring, skole
 • dormi sove → dormejo = rom til soving, soverom
 • eliri gå ut → elirejo = sted ( normalt en dør ) som man kan gå ut gjennom
 • redakti redigere → redaktejo = redaksjon
 • akcepti godta → akseptejo = mottakelseslokale ( hotell, kongress o.a. )
 • necesa nødvendig → necesejo = sted for sikker nødvendig handling, som man foretrekker å ikke si direkte ( wc, toalett )
 • pregxi be → pregxejo = et sted for å be og andre religiøse handlinger. Ordet pregxejo er tradisjonelt brukt for en kristen kirke, mens man foretrekker å bruke spesielle navn for kirker til andre religioner: moskeo , sinagogo , templo o.l. Men pregxejo kan jo brukes for alle religioner. For en kristen kirke forekommer også det spesielle ordet kirko ( som blir meget sjelden brukt ). Enklest presiserer man med Kristana pregxejo , Islama pregxejo , Hinduisma pregxejo o.s.v.
 • cxevalo hest → cxevalejo = stall
 • mallibero ufrihet → malliberejo = sted med ufrihet, for fanger ( = fengsel )
 • libro bok → librejo = salg av bøker ( samling eller samlingssted av bøker er biblioteko ) bibliotek
 • rizo ris → rizejo = sted ( jorde), som man dyrker ris
 • herbo gras → herbejo = sted, hvor det særlig vokser gress ( ikke trær o.s.v. )
 • tajloro skredder → tajlorejo = et sted hvor skredderen arbeider
 • ministro minister → ministrejo = et sted( hus, kontor ) til ministeren
 • malsanulo syk, pasient → malsanulejo = sted hvor man pleier og kurerer syke ( = sykehus, hospital )
 • TTT ( la Tut-Tera Teksajxo, elparolu "tototo " )WWW→ TTT- ejo ("to-to-to-ejo " ) = TTT- servilo, TTT-a retpagxaro ( sted, hvor det finnes TTT- saker )
 • ejo = sted ( bestemt for noe spesielt )

Hvis det handler om en fabrikk eller lignende, foretrekker man å bruke klare sammensetninger : tabakfarejo = " et sted hvor man produserer sigaretter og andre tobakksvarer ". stalejo eller sxtalfabriko = " stålfabrikk " gisejo eller gisfabriko = fabrikk for støp og støpevarer ".

EM

EM ="tilbøyelighet til noe".

EM- ord viser oftest at noe på grunn av sin natur ofte eller fortsatt er avhengig av handlingen

 • timi timema = fryktsom, redd
 • mangxi spise → mangxema = tilbøyelighet til å spise ofte eller mye mat
 • kompreni forstå → komprenema = forståelsesfull
 • vengxi hevne → vengxema = hevngjerrig
 • pura ren → puri = å være ren → purema = vil være renslig

Noen ganger bruker man EM for øyeblikket eller tilfeldig ønske, eller for passerende behov:

 • Ŝi sentis fortan manĝemon. (= ... fortan malsaton.) - Hun følte sterkt behov for mat (= sterk sult. )
 • Subite li fariĝis terure dormema. (= ... terure dorme laca.) - Plutselig ble han fryktelig søvnig. (= fryktelig trøtt)

Man kan alternativt bruke sammensetninger med vola :villig mangxivola , vengxovola . Men normalt er EM tilstrekkelig.

I noen ord EM viser evne

 • produkti produsere → produktema = slik at man kan produsere mye
 • krei skape → kreema = slik at man kan skape mye

Man kan også bruke sammensetninger med pova eller kapabla : produktipova , kreokapabla . Normalt er det tilstrekkelig klart med EM.

I noen ord EM betyr at man på grunn av sin natur blir truet av noe, at man risikerer noe, som man ikke vil:

 • erari erarema = slik at man ofte eller lett gjør feil
 • morti dø → mortema = slik at man kan til og med må dø

Noen ganger lager man EM- ord som ikke stammer fra verb:

 • gasto gjest → gastema = slik at man liker gjester, gjestfri
 • samme kjønn samseksema = slik at man foretrekker det eget kjønn

Gastema kan bli forstått slik at man " liker å være gjest ". Hvis det ikke handler om den betydningen, kan det være å foretrekke å bruke sammensetninger med ama : gastama = slik, at man elsker gjestene ", gjestfri samseksama = " slik, at man elsker eget kjønn ". På den andre siden, når AM synes for sterk eller betydningen ikke treffer, er mulig EM å foretrekke.

EM- ord har oftest A- endelse, men kan ha allslags endelser. Med O- endelsen la man tidligere vanligvis til suffikset EC: mangxemeco , timemeco o.l. Men EC trengs vanligvis ikke. Det er tilstrekkelig mangxemo , timemo o.s.v. Foran suffikset UL kan man ofte forlate EM, hvis betydningen fortsatt er klar: timemulotimulo, drinkemulodrinkulo.

EM brukes også som vanligt rot: emo = øyeblikks tilbøyelighet, ema = tilbøyelig for øyeblikket

END

END ="må være gjort". Man kan bruke END bare på transitive verb.

 • pagi betale → pagenda = slik at det blir betalt, at man betaler den
 • respondi svare → respondenda = slik at det må besvares, slik at man svarer den

ER

ER ="meget liten del av det hele". ER blir brukt når noe består av mange like smådeler. Det som står foran ER, viser alltid det hele som smådelene består av:

 • sablo sand → sablero = sandkorn
 • negxo snø → negxero = snøfnugg
 • mono monero = stykke med metallpenger ( papirpengestykke kalles monbileto eller monpapero
 • fajro ild → fajrero = meget liten (flygende) brennende del, gnist ( elektrisk flamme kaller man også sparko )
 • ero = liten ( bestand) del

ER viser en av mange lignende utskillbare deler av det hele. Hvis det handler om forskjellige sorter eller individuelle deler, bruker man ikke ER, men PART: mondparto (- kontinento verdensdel, landparto landsdel, korpoparto kroppsdel, parto de libro . Hvis det handler om en del, som er knust i stykker eller revet av en helhet , bruker man PEC: Mi disŝiris la leteron kaj disĵetis ĝiajn pecetojn en ĉiujn angulojn de la ĉambro.

ESTR

ESTR ="person som leder og bestemmer, sjef". Det som står foran ESTR er alltid stedet hvor sjefen bestemmer, eller det som sjefen bestemmer over:

 • sxipo skip → sxipestro = den som bestemmer på et skip, kaptein
 • imperio imperium → imperiestro = tittel på en styrer av imperium
 • grupo gruppe → grupestro = gruppeleder
 • urbo by → urbestro = person som er valgt til å styre og administrere byen
 • lernejo skole → lernejestro = rektor på skolen
 • cent hundre → centestro = offiser over hundre soldater
 • estro = sjef som kan bestemme

ET

ET =   (mest) laveste grad, ( mest) minste slag

 • domo hus → dometo = (meget ) lite hus
 • varma varm → varmeta = lunken, bare litt varm
 • babili prate → babileti = småsnakke
 • iom → litt iomete = bare litt
 • sxtrumpo strømpe → sxtrumpeto = kort strømpe som dekker bare foten og en del over foten
 • ridi le → rideti = le uten lyd med lukket munn, smile
 • patro far → patreto = kjære far, pappa
 • mano hånd → maneto = sjarmerende liten hånd
 • eta = liten, lite intens; etigi = forminske, minske intensitet; etulo = liten person

Iblant bruker man ET som prefiks for å få fram en spesiell betydning:

 • burgxo borger → etburgxo = borger, hvis borgerlighet er liten (etter sosial status), småborger
 • fingro finger → etfingro = en slags finger som vanligvis er mindre enn de andre fingrene på hånden, lillefinger

ID

ID ="naskito". Det som står foran ID, viser alltid hvor den fødte stammer fra.

Normalt blir ID brukt ved dyreord. Da viser ID et umodent dyr, ungdyr født av det bestemte dyreslaget.

 • bovo okse → bovido = oksekalv
 • koko hane → kokido = ikke voksen høns, kylling
 • rano frosk → ranido = froskeavkom
 • ido = unge, dyreavkom

Noen ganger bruker man ID for en ung plante: arboarbido = ungt tre

Hos mennesker brukes ID for å vise barn, etterkommer, uten å ta i betraktning alder. Man bruker ID særlig ved titler og historiske navn:

 • regxo konge → regxido = barn til kongen, prins
 • Timuro Timur → Timuridoj = prinser som er etterkommere av sultanen av Timur Lama
 • Izraelo Israel → Izraelido = Avkom av et Israelsk menneske Israelano = medlem av landet Israel

Iblant er ID brukt figurlig ved et ord for land eller språk:

 • lando land → landido = et menneske som er født i landet, innfødt
 • Latino latin → Latinida lingvo = språk som stammer fra Latin

IG

IG ="virkning, årsak eller forandret handling". Det som står foran IG viser alltid resultatet av handlingen.

 • akra skarp → akrigi = gjøre slik at noe blir skarpt, kvesse
  • Mi akrigas mian tranĉilon. - Jeg kvesser kniven min.
 • longa lang → longigi = handle slik at noe blir langt, forlenge
  • La kunveno devus esti mallonga, sed la multaj demandoj longigos ĝin. - Møtet burde være kort, men de mange spørsmålene kommer til å forlenge det.
 • pli longa lengre → plilongigi = handle slik at noe blir forlenget
  • Ni devis plilongigi nian viziton en Hindujo. - Vi må forlenge besøket i India.

Man kan lage IG- verb fra en rot som uttrykker en handling ( som normalt er et verb). Et slikt IG- verb betyr at man bevirker at noen gjør den angående handlingen. Objektet til IG- verbet er det som skulle vært subjektet i det enkle verbet.

Man kan utgå fra et ikke transitivt verb:

 • sidi sitte → = handle slik at en eller annen begynner å sette seg
  • Li sidigis sian infanon sur seĝon. - Han satt barnet sitt på en stol.

Man kan også gå ut fra et transitivt verb. Objektet til IG- verbet er enten subjektet til det enkle verbet, eller objektet til det enkle verbet:

 • kompreni forstå → komprenigi = handle slik at en eller annen forstår
  • Mi finfine sukcesis komprenigi lin, ke li devas iri hejmen. - Jeg lyktes tilslutt å la han forstå , at han må gå hjem.
  • Mi ne povis komprenigi la ŝercon al li. - Jeg kan ikke få han til å skjønne vitsen.

Man kan også lage IG- verb av en rot, som normalt er substantiv.

Et slikt IG- verb kan bety, at man handler slik, at objektet blir slik, som roten viser, men det kan også bety, at man lager objektet slik som roten, eller det kan bety, at man forårsaker, at objektet gjør en handling, som forholder seg til roten:

 • edzo ektemann → edzigi = handle slik at en eller annen blir ektemann
  • Li edzigis sian filon al riĉa fraŭlino. - Han giftet bort sønnen til en rik frøken.
 • pinto spiss → pinta pintigi = handle slik at noe blir spisst, at noe får en spiss, spisse
  • Se vi volas skribi, vi devas unue pintigi vian krajonon. - Hvis du vil skrive, må du først spisse blyanten din.
 • flamo flamme → flami flamigi = handle slik at noe flammer
  • Petro flamigis la fajron per forta blovado. - Peter fikk ilden til å flamme opp med sterk blåsing.

Man kan også lage IG- verb av setningsdel med preposisjon:

 • en (la) domo endomigi = bevege inn i et hus (huset)
  • Kiam komencis pluvi, ŝi rapide endomigis la infanojn. - Da det begynte å regne, fikk hun hurtig barna inn i huset.
 • sen vesto senvestigi = kle av noen
  • Janjo estis senvestigita kaj endormigita. - Jan var avkledd og lagt.

Det motsatte av sen...igi kan man i teorien uttrykke med kun.. igi , men slike ord bruker man normalt ikke, fordi enkle ord har med seg selv slik betydning: maski = " kunmaskigi " , vesti = " kunvestigi " . I slike tilfeller kan man som alternativ til sen...igi bruke prefikset MAL uten IG: malvesti = senvestigi , malmaski = senmaskigi . Senfortigi er mer eller mindre av samme betydning som malfortigi . Det motsatte av senfortigi er i teorien " kunfortigi ", men det er unødvendig tungt ord. I stedet sier man enkelt fortigi .

Man kan også lage IG- verb av småord eller affiks:

 • for bort → forigi = bevege bort, ta bort, viske bort, skrape bort, fjerne
  • Per forta lesivo ŝi sukcesis forigi la nigrajn makulojn. - Med sterkt vaskepulver lyktes han å fjerne den svarte flekken.
 • al til → aligi = legge til, tillegge
  • Ili baldaŭ discipline aligos siajn fortojn al tiu komuna granda armeo. - De kommer snart disiplinert til å melde på sine styrker til den felles store armeen.

Når roten hverken har egenskap eller handling, kan man nøle, om man skal bruke et enkelt verb uten suffiks, eller verb med suffikset IG. Ofte gir språktradisjonen det enkle verbet IG- egenskaps betydning: konfuzo = forvirring → konfuzi = skape forvirring. Noen ganger velger tradisjonen å velge former med IG: grupo grupigi = sette sammen en gruppe(r), få i stand en gruppe (r). Noen ganger gir tradisjonen forskjellig betydning til den enkle IG- formen, men begge betydningene er IG- egenskaper: koloro kolori = gi til noen sin farge, være den som gir farge til noen; koloro kolorigi = handle slik, at noe blir farget. Man kan likevel ikke påstå, at alle alltid skal følge denne delikate forskjellen. Man må i det minste tolerere, hvis noen blander f.eks. kolori og kolorigi . Noen ganger har den enkle formen betydning, som ikke har IG- egenskap: lumo lumi = kaste ut lysstråler; lumo ordi eller ordigi = skape orden, legge i orden, ordne. Nå for tiden foretrekker man vanligvis formen ordigi .

Ofte legger man til unødvendig IG til et verb, som normalt ikke har det. Det kan bli tolerert, særlig hvis forståelsen blir bedre, men normalt bruker man de vanlige formene. Ikke alltid er formene helt stabile. I noen tilfeller er muligens IG- suffikset helt nødvendig, for den enkle formen har knapt noen annen betydning. Da må man muligens i framtiden begynne å bruke den kortere formen uten IG. Ofte kan begge formene brukes parallelt uten betydningsforskjell: loki/lokigi , arkivi/arkivigi , listi/listigi .

IG forekommer vanligvis med verbendelse, men kan også ha O- endelse, A- endelse eller E- endelse. Slike former viser den samme handlings betydningen som verbets form: akrigo = " handlingen å spisse ", akriga = " forhold til handlingen å spisse, spissende ", sidigo = " handlingen å sette seg ", sidige " forholde seg til handlingen å sette seg, settende ", edzigxo = " handlingen å gifte seg ", edziga = " forhold til handlingen å gifte seg ".

IG brukes også som vanlig rot: igi =   forårsake at noen gjør en handling.

IGX =   " overgang til ny tilstand, til nytt sted, til ny handling ". Det som står foran IGX viser alltid resultatet av overgangen.

 • pala blek → paligxi = bli blek, blekne
  • Li paliĝis pro la ŝoko. - Han bleknet på grunn av sjokket.
 • longa lang → longigxi = bli lang
  • La tagoj longiĝas, printempo alvenas. - Dagene blir lengre, våren kommer.
 • pli longa plilongigxi = bli lengre
  • Li asertas, ke post la vizito al la miraklisto lia kruro plilongiĝis. - Han påstår at etter besøket til mirakelmannen ble beina hans forlenget.

IGX - verb laget av intransitive verb viser overgang til den angående handlingen. IGX ved slike verb er da nesten like med prefikset EK . Noen ganger viser slike her IGX- verb en nyanse, at handlingen skjer av seg selv, eller at handlingen skjer ufrivillig:

 • sidi sidigxi = begynne å sette seg
  • Li sidiĝis sur la sofo. - Han satt seg ned på sofaen.
 • esti estigxi = begynne å bli, oppstå
  • Estiĝis kverelo inter ili. - Det oppsto krangling mellom dem.
 • morti dø → mortigxi = dø ufrivillig
  • Mia onklo ne mortis per natura morto, sed li tamen ne mortigis sin mem kaj ankaŭ estis mortigita de neniu; unu tagon, promenante apud la reloj de fervojo, li falis sub la radojn de veturanta vagonaro kaj mortiĝis. - Min onkel døde ikke en naturlig død, men han drepte seg ikke selv og ble heller ikke drept av noen; en dag da han spaserte langs jernbaneskinnene, falt han under hjulene til toget som kjørte forbi og ble drept.

   Allerede det enkle morti viser overgang( fra liv til død). Her viser IGX at døden skjedde ufrivillig, uhell.

Man kan også lage IGX- verb av transitive verb. I et slikt verb har IGX ikke noen betydning for overgang. Her tjener IGX bare til å gjøre verbet intransitivt, for å forandre ordets betydning i setningen:

 • malfermi malfermigxi = bli åpnet av seg selv, være åpen av seg selv
  • La knabo malfermis la pordon. - Gutten åpnet døren.
  • La pordo brue malfermiĝis. - Døren ble åpnet med et brak
 • turni turnigxi = bli snudd, snu på hodet selv
  • La knabo turnis sian kapon. - Gutten snudde på hodet.
  • La tero turniĝas ĉirkaŭ sia akso. - Jorden snur seg rundt sin akse.
 • ruli ruligxi = bevege seg selv med rulling, være rullende
  • Kiu rulas ŝtonon, al tiu ĝi revenos. - Den som ruller stenen, til den kommer den tilbake.
  • Ili rulis sian ĉaron. - De rullet kjerren sin
  • La vinberoj elpremite ruliĝadis sur la teron. - Ripsbærene som ble tatt ut rulte på jorden.
  • La veturilo ruliĝis tre rapide. - Kjøretøyet rullet meget hurtig.

Et IGX- verb laget av et transitivt verb ligner ofte på pasiva verbo . Forskjellen er at IGX- verbet viser, at handlingen mer eller mindre skjer ved seg selv, eller at man ikke er interessert i årsaken til handlingen: Li estis naskita en Januaro. Normal passiv setning. Man venter i prinsippet en handling, som er fullført med et resultat ( på grunn av IT- formen). Li naskiĝis en Januaro. Han ble født. Mer oppmerksomhet til det fødte, barnet, enn til den som fødte moren.

Man kan også lage IGX- verb av en rot, som normalt er substantiv. Et slikt IGX- verb kan bety, at subjektet er blitt slik, som roten viser, eller at den blir lik roten, eller at det skjer en handling til det som karakteriserer roten:

 • edzino edzinigxi = bli en eller annens kone
  • Ŝi edziniĝis kun sia kuzo. - Hun giftet seg med fetteren.
 • pinto pinta pintigxi bli spiss, få (skarp ) spiss
  • Malgraŭ liaj penoj la krajono ne pintiĝis. - Til tross for hans anstrengelser ble blyanten ikke spisset.
 • flamo flami flamigxi = begynne å flamme
  • Ligno fendita facile flamiĝas. - Kløyvd tre flammer lett opp.

Man kan også lage IGX- verb av setningsdeler med preposisjon. Den presise betydningen er avhengig av preposisjonen. Hvis f.eks. preposisjonen er et sted eller en bevegelse, betyr IGX " bevege, gå, flytte ":

 • en domo endomigxi = komme inn i huset
  • Kiam la fulmotondro komenciĝis, ni tuj endomiĝis. - Når det begyndte å lyne og tordne gikk jeg straks inn i huset.
 • sen vesto senvestigxi = bli naken, ta av klærene sine
  • Senhonte mi senvestiĝis antaŭ ili. - skamløs kledde jeg av meg foran de.

Man kan også lage IGX- verb av småord eller affiks:

 • al algxi = tillegge, bli medlem, melde seg på, opplyse om sin deltagelse
  • Al lia antaŭa embaraso aliĝis nun iom da konfuzo. Ĉu vi jam aliĝis al la kongreso? - Til hans tidligere hindring meldte nå noe forvirring seg. Har du alt meldt deg på kongress ?
 • sen senigxi = bli kvitt noe, bli fri fra noe
  • Mi ne plu eltenas ilin, ni devas seniĝi je ili. - Jeg holder de ikke ut lenger, vi må bli kvitt dem.

IGX forekommer vanligvis med verbendelse, men kan også ha O- endelse, A- endelse eller E- endelse. Slike former viser den samme betydning av handlingen som verbformen: akrigxo = " handlingen å bli spiss ", akrigxa = " Relatert til handlingen å bli spiss ", sidigxo = " handlingen å sette seg ", sidigxe = relatert til handlingen sette seg, sittende ", edzigxo = " handlingen å gifte seg ", edzigxa = " forhold til handlingen å gifte seg ", unuigxo = " handlingen å forenes ".

Iblant kan IGX -ord med O- endelse også vise resultat av transitiv handling: Unuiĝo Franca por Esperanto (navn til forening ).Dio nomis la sekaĵon Tero, kaj la kolektiĝojn de la akvo Li nomis Maroj.

IGX brukes også som vanlig rot: igxi =   bli.

IL

IL ="instrument, apparat, verktøy".

 • segi segilo = instrument til å sage, sag
 • fosi fosilo = instrument til å grave med
 • kudri sy → kudrilo = spisst instrument til å sy med, synål
 • tondi klippe → tondilo = instrument til å klippe med, saks
 • sxlosi låse → sxlosilo = instrument som man snur i låsen for å låse eller låse opp, nøkkel
 • mangxi spise → mangxilo = instrument til å spise med ( tallerken, kniv, gaffel, spisepinner, glass eller lignende)
 • sonori sonorilo = instrument, som ringer ( bruker av ringeklokke ringer ikke, men får det til å ringe
 • presi presilo = maskin for trykking av bøker, aviser o.s.v.
 • komputi komputilo = (elektronisk) apparat for bearbeidelse av informasjon og gjøre meget raske kalkulasjoner
 • aboni abonilo = papir, som gjør det mulig å melde seg på noe
 • aligxi aligxilo = papir som gjør det mulig å melde seg på noe ( f.eks. kongress)
 • kuraci kuracilo = hva som helst som brukes for å bli frisk ( f. eks. medikamenter )
 • ilo = instrument, rimedium ; ilaro 2} = samling av arbeidsredskap

Suffikset IL har meget generell betydning. For å uttrykke seg mer eksakt kan man gjøre sammenføyninger med andre røtter, f.eks. : presmasxino , transportaparato , vendauxtomato . Men ofte er det tilstrekkelig med IL- formen.

I noen få IL- ord er handlingselementet underforstått. Det som står foran IL, viser ikke selv handlingen, men f.eks. resultatet av handlingen: fajrofajrilo = verktøy for å lage fyr ( ikke verktøy for å fyre)

IN

IN ="kjønnet som kan føde". Suffikset IN kan man bruke bare ved noe som kan ha kjønn, nemlig mennesker eller dyr. IN legger til en betydning av kvinnelig kjønn (og fjerner eventuell betydning av hannkjønn.

Oftest legger man IN til et ord med mannlig betydning. Det får da kvinnelig betydning.

 • patro patrino = kvinne som har født et barn
 • viro virino = voksent hunnmenneske, kvinne
 • knabo knabino = ung kvinne
 • avo bestefar → avino = mor til far eller mor
 • regxo konge → regxino = kone som styrer slik som en konge, konen til en konge

Man kan også legge IN til et ord som er kjønnsnøytralt, men det skjer veldig sjelden. Det kjønnsnøytrale ordet får da kvinnelig betydning:

 • homo et menneske → homino = kvinnemenneske
 • auxtoro auxtorino = kvinnelig forfatter
 • pasagxero pasagxerino = kvinnelig passasjer
 • besto et dyr → bestino = hunndyr
 • mortinto mortintino = død kvinne

Ved et neutralt ord kan man vise hannkjønn med rotordet VIR brukt som prefiks eller adjektiv .

Det eksisterer noen ord som i seg selv er hunkjønn: damo , nimfo , matrono , putino (ikke sammensatt ! ) o.a. Slike ord skal ikke ha IN i tillegg.

IN brukes også som vanlig rot: ino = hunndyr ( eller menneske); investajxo = klær til kvinner, dameklær

IND

IND ="fortjener eller er verd å bli gjort". Man kan bruke IND bare ved transitive verb:

 • ami elske → aminda = slik at det fortjener å bli elsket
 • vidi vidinda = så vakkert eller godt at det fortjener å bli sett
 • miri mirinda = så ekstraordinært at man må beundre den ( over den )
 • bedauxri bedauxrinde = slik (elendig ) at den fortjener beklagelse
 • inda = fortjent, verdifull

ING

ING ="holder, som man /delvis) setter noe i". Det som står foran ING viser normalt det som man delvis setter inn i holderen:

 • glavo glavingo = tubelignende rør som man legger sverdbladet oppi
 • cigaro cigaringo = lite rør som man holder sigaren med for å røyke den
 • sxrauxbo sxrauxbingo = en ring som man bruker til å skru skruer
 • ovo egg → ovingo = eggeglass
 • ingo = holder ( særlig for sverd) som man delvis dekker det som den holder; eningigi = sette inn i holder

ISM

ISM ="doktrine, bevegelse, system, handlingsmåte "o.l. Noen ganger viser ISM-ord også et enkelt eksempel på en spesiell handlingsmåte. Betydningen av ISM varierer mye, og er meget avhengig av hva det står bak.

 • Stalino Stalinismo den politiske ideen til Stalin
 • Kristano Kristanismo = religionen til de kristne, Kristendom
 • kolonio koloniismo = utnyttelse av koloniene av sterke stater
 • kapitalo kapitalisme = økonomisystem til privat kapitaleierskap
 • alkoholo alkoholismo = sykelig avhengighet av alkohol
 • diletanto diletantismo = amatøraktig og fuskende virksomhet
 • patrioto patriotismo = kjærlighet og hengivenhet til fedrelandet
 • la Angla lingvo Anglismo = en sak som hører til det engelske språket

IST

IST ="person som ofte er opptatt med noe ( muligens profesjonelt)". Det som står foran IST, er alltid det som personen arbeider med.

Det er ofte en misforståelse at IST er det samme som en " profesjonell ", men dets betydning er videre:

 • verki verkisto = person som ofte skriver verk
 • kuraci kuracisto = person som profesjonelt behandler sykdom
 • arto kunst → artisto = person som praktiserer kunst
 • biciklo sykkel → biciklisto = person som ofte sykler
 • sxteli stjele → sxtelisto = person som ofte stjeler, tyv
 • esperanto esperantisto = person som kan og bruker esperanto

Ved behov er det mulig å lage mer presise ord. Istedenfor det generelle fisxisto kan man snakke om fisxkaptisto , som fisker ( fanger fisk), om fisxbredisto , som oppdretter fisk, og om fisxvendisto , som selger fisk.

For et IST- ord eksisterer ofte et lignende ISM- ord. Forholdet mellom de to formene til slike ordpar kan være meget forskjellig: alkoholisto = person som er avhengig av alkohol, rammet av alkoholisme; alkoholismo = sykdom avhengighet av alkohol; kapitalisto = en person som har mye penger; kapitalismo = økonomisk system til privat kapitaleierskap. Det eksisterer også mange ord, som slutter med " ist " eller " ism ", og som viser diverse istojn og ismojn, men som likevle ikke er sammensatt, f. eks.: turisto - turismo , fasxisto - fasxismo , ekzistencialisto - ekzistencialismo .

Ofte IST betyr " støtter av svarende ismo ". Da IST = ISM-AN: oportunisto = oportunismano, en som handler ifølge med opportunisme; komunismo kommunist, en som støtter kommunismen. Men IST er ikke alltid likt til ISM-AN. F.eks. kapitalisto er ikke likt med kapitalismano . ( Tilhenger av det kapitalistiske system ).

Notis: AN og IST er i noen tilfeller meget nære. Da kan man velge etter ønske. Man blir vant til å bruke det som skaper den mest internasjonale formen. Man snakker f.eks. normalt om Kristo , Kristano og Kristanismo . Formene Krististo og Kristismo forekommer aldri. De kunne vært like logisk, men mindre internasjonale. Sammenlign med Budhisto men man bruker også Budhano , like logisk, men om Budhanismo snakker man ikke. ( Noen bruker istedenfor Budao , Budaisto og Budaismo .)

Man må da absolutt ikke si kirurgisto, astronomisto, ekologisto o.s.v. Men i mange tilfeller kan man likevel med suffikset IST skape parallelle ord for en slik person, hvis det eksisterer et særskilt ord for det, som han syssler med.

 • kirurgiokirurgiisto = kirurg
 • diplomatiodiplomatiisto = diplomat
 • gimnastikogimnastikisto = gymnast

NJ

Per NJ lager man kjærlige navn til damer. Foran NJ bruker man forkortning av navnet. Vanligvis beholder man 1 til 5 bokstaver:

 • MarioManjoMarinjo - Mario → Manjo eller Marinjo
 • KlaroKlanjo - Klara → Klanjo
 • SofioSonjoSofinjo - Sofie → Sonja eller Sofinjo
 • PatrinoPanjo - Mor →
 • OnklinoOnjo - Tante →
 • FratinoFranjo - Søster →

Ved å bruke NJ fjerner man normalt et eventuelt IN- suffiks. Noen ganger kunne man likevel holde tilbake vokalen til IN, hvis det ville hjulpet å skape bedre godlydende form: kuzinoKuzinjo, knabinoKnabinjo. Mulig man til og med kan bruke det overflødige IN- suffikset, hvis det hjelper til bedre ordklang: KlaroKlarinoKlarinjo.

OBL

OBL ="multiplikasjon". OBL er brukbar ved tallord og ord med lignende betydning. Det som står foran OBL, viser alltid med hvor mye man skal multiplisere.

 • du duobla dobbel = multiplisert med to
 • du duoble dobbelt = multiplisert med to
 • du duoblo = dobbel mengde
 • dek dekobla = multiplisert med ti
 • dek dekoble = multiplisert med ti
 • dek dekoblo = mengde tidobbel
 • [1} cent dek du → cent-dek-du-obla = multiplisert med 112
 • cent dek du cent-dek-du-oble = multiplisert med 112
 • cent dek du cent-dek-du-oblo = 112 mengde

OBL- ord med A- endelse kan også bety at noe består av så mange deler:

 • duobla vesto kleplagg som består av to lag med klær.
 • duobla fadeno = to tråder som er lagt sammen og brukes som en

Foran OBL skriver man alltid tallet. Man kan for klarhet bruke delingsstrek. Strekene setter man der, hvor det er spacetoj en la origina nombro : dek du dekduoblo aux dek-duoblo ; Dudek dudekoblo ; du mil dudek dumildudekoble eller helst du-mil-dudekoble . De samme skrivereglene gjelder for suffiksene ON og OP .

ON

ON =" divido". ON er brukbar bare ved tallord og ord av samme betydning. Det som står foran ON viser alltid med hvor mye man deler:

 • du duono = en av to like store deler av det hele, 1/2
 • du duona = stor som en halvdel, værende en halvdel ( av noe )
 • du duone = stort som en halvdel, værende en halvdel ( av noe )
 • dek dekono = en av ti like store deler av det hele, 1/10
 • dek dekona = stor som en tidel, en tidel (av noe )
 • dek dekone = stort som en tidel, værende en tidel (av noe )

For ON- ord bruker man de samme skrivereglene som for OBL

Noen ganger forveksler man ON med roten PART. Man kan ikke si f.eks. *landono* for landparto = " del av et land ". ON viser ikke del av det som står foran det, men del av noe annet. Triono er ikke en del av tre , men en av tre like store deler av noe.

OP

OP ="en gruppe med bestemt antall medlemmer". OP er brukbart bare ved tallord og lignende ord. Det som står foran OP, viser alltid hvor mange medlemmer det er i gruppen:

 • unu unuopo = en enkelt affære eller person
 • unu unuopa = enkel, betraktet spesielt
 • unu unuope = alle for seg selv
 • du duope = gruppe av to, et par
 • du duopa = bestående av to medlemmer
 • du duope = en gruppe med to medlemmer,en togruppe
 • dek dekopo = gruppe på ti
 • dek dekopa = bestående av ti medlemmer
 • dek ti → dekope = en gruppe med ti medlemmer, en tigruppe

For OP- ord bruker man de samme skrivereglene som for OBL .

Foran O- endelse er det mulig å ikke bruke OP suffiks, fordi den enkle O- formen har ved tallord blant annet samme betydning:

 • duo = par eller tallet to
 • trio = trio, eller tallet tre
 • deko tigruppe eller tallet ti

UJ

UJ ="noe, som er utsett til å inneholde noe bestemt". UJ har i praksis tre forskjellige betydninger: "innholdsverktøy", "vokster" og "land". Det som står foran UJ, viser alltid hva som er (eller skjer) i saken.

UJ kan vise spesielle beholdere, vase, eske o.s.v., som brukes for å inneholde noe, eller som en kan gjøre en eller annen handling med

 • salo salt → salujo = liten vase som inneholder salt til bruk ved spisebordet, saltbøsse
 • cigaro sigar → cigarujo = sigareske
 • abelo bie → abelujo = kunstlaget bolig for bier, bikube ( naturlig bolig for bier kan være abelejo , men det ordet betyr også " et sted " hvor birøkteren holder bikuber "
 • mono monujo = liten veske, lommebok ( eller annet ) for å bære penger
 • bani bade → banujo = kar eller lignende som man bader seg eller en annen i
 • trinki drikke → trinkujo = stort langformet beholder ( traug ) som dyrene drikker av

For større nøyaktighet kan man lage sammensetninger med andre rotord, e. eks. : teskatolo , tekrucxo , tetaso , cigarskatolo , cigaredpaketo , konservoskatolo .

Bemerk at det som står foran UJ er alltid tvunget til å vise innholdet, mens det som står foran SKATOL, VAZ o.s.v. kan vise noen ganger innhold, andre ganger materiale, andre ganger noe annet, f.eks. ladskatolo = " eske av bly ", lignositelo = " trespann ". Men lignujo er absolutt " beholder for tre ".

Ved navn på frukt, bær eller blomster kan UJ vise noe som vokser, normalt trær eller busker, som gir frukt, bær eller blomster:

 • pomo eple → pomujo = epletre
 • vinbero rips → pomujo = ripsbærbusk
 • rozo rose → rozujo = roseplante

Man kan også si pomarbo, vinberarbusto o.s.v.

Ved navnet på et folk så betyr UJ alltid landet til de folkene:

 • Franco Francujo = landet til franskmenn
 • Cxino Cxinujo = landet til kineserne
 • Somalo Somalia → Somalujo = landet til somalierne

Noen ganger lager man land- eller regionale UJ- ord av andre slags ord:

 • patro far → patrujo = fedrelandet, hjemlandet, det opphavelige landet
 • Esperanto Esperantujo = Esperantolandet, (det forestilte ) landet til esperantistene, esperantoverden ( kongresser o.s.v. )

I landnavn bruker man som alternativ til UJ også roten LAND som suffiks, og det ikke offisielle suffikset I. De fleste landene har likevel ikke sammensatte navn, f. eks. Usono , Birmo , Lihxtensxtejno , Islando ( ikke laget med roten LAND !) o.a. I slike tilfeller bruker man suffikset AN for å vise navnet på innbyggerne: Usonano , Birmano o.s.v.

UJ brukes også som vanlig rotord: ujo = vase, eske, innholdsverktøy; enujigi = sette i vase o.l. I slike tilfeller har UJ aldri betydning med land eller vokster.

UL

UL ="person karakterisert med noe". Det som står foran UL, viser alltid det som karakteriserer personen.

 • juna ung → junulo = person kjennetegnet med å være ungdom
 • dika tykk → dikulo = person som er særlig tykk
 • fremda fremmed → fremdulo = person fra fremmed land, region, by, o.s.v.
 • Sankta hellig → sanktulo = hellig person
 • blanka hvit → blankulo = menneske som tilhører den hvite rase
 • timi frykte → timulo = person som ofte er redd, fryktsom
 • gxibo pukkel → gxibulo = person med karakteristisk pukkel
 • miliono million → milionulo = person som eier millioner med dollar/ euxro / yen
 • sen kuragxo senkuragxulo = person som mangler mot
 • antaux før, foran → antauxulo = person som eksisterte eller handlet tidligere
 • alia annen → aliulo = en annen person

Man bruker også regelmessig UL i noen navn på dyreslag, selv om det ikke handler om personer:

 • mamo kvinnebryst → mamuloj = dyregruppe som dier avkommet
 • branko gjelle → brankuloj = slike dyr som puster med gjeller

Det skjer at man bruker UL figurlig for mange forskjellige affærer, også ikke levende, som man vil presentere som om de var personer:

 • nubojn skrapas nubskrapulo = kjempehøyt hus som liksom skraper skyene
 • tri mastoj trimastulo = et skip med tre master

Hos ord, som i seg selv viser en person, trenger man ikke unødvendig UL. Vær særlig oppmerksom på partisipp med O- endelse. Slike partisipp viser alltid en person, og det vil da normalt være feil å legge til UL. Ikke si * parolantulo * , kurintulo * , * konatulo * , men bare parolanto , kurinto , konato . Hvis man likevel legger til UL til partisipp med O- endelse eller til et annet personord, da skaper man et ord med spesiell betydning. Virulo er ikke likt med viro , men betyr " en person karakterisert med hannegenskaper " = vireculo . Konatulo er i prinsippet " en person karakterisert med kjennskap " = famulo , mens konato er enkelt en " person som noen kjenner ".

UL brukes også som vanlig rot: ulo = nbsp; en person uten spesielt kjennetegn

UM

Suffikset UM har ikke en bestemt betydning. Med det lager man ord som har et forhold til det som står foran UM. Alle UM -ord må man lære spesielt. Det eksisterer likevel grupper med UM- ord med lignende betydning.

Mange UM- verb betyr " handle på en bestemt måte ved hjelp av det som står foran UM ":

 • folio blad → foliumi snu sidene i en bok eller en avis for hurtig og fortløpende lese noe
 • palpebro øyelokk → palpebrumi = hurtig lukke og åpne øyelokkene
 • brako arm → brakumi = omfavne

Noen UM -verb betyr " utruste på den måten som står foran UM ":

 • aero luft → aerumi = lufte, slippe ut luft, slippe inn frisk luft
 • sukero sukker → sukerumi = dekke med sukker

En gruppe med UM- verb viser måter å henrette, myrde:

 • kruco kors → krucumi = nagle eller feste til et kors for å drepe
 • pendi henge → pendumi = henge med en snor rundt halsen for å drepe, henge

Noen UM -ord er navn på kledeler eller en enkel sak. Det som står foran UM viser kroppsdelen hvor saken finnes.

 • kolo hals → kolumo = del av klede, som går rundt halsen, krage
 • nazo nese → nazumo = spesielle briller som settes fast med klype på nesen

UM blir brukt i matematikk for å lage navn på nummersystemer. Man setter UM etter et tall som viser hvor mange siffer systemet bruker

 • du to → duuma nombrosistemo = system med to siffer, binær system
 • dek ti → dekuma nombrosistemo = system med ti siffer, desimalsystem

Noen andre UM- ord:

 • malvarma kald → malvarmumi = bli syk med hoste, nesekatar o.s.v. ( muligens grunnet kulde )
 • plena full → plenumi = fylle ( oppgave, plikt o.l.)
 • gusti smake → gustumi = føle smaken, prøve smaken, prøvesmake
 • loto lodd → lotumi = fordele premie etter beslutningen til loddtrekningen
 • komuna felles → komunumo = administrasjonsdistrikt, distrikt rundt en by, samfunn eller samarbeidende organisasjon , samboende o.s.v.
 • dekstra høyre → dekstruma = slik at den snur eller vrir seg til høyre (klokkeretning)
 • proksima nær → proksimume = ikke eksakt, cirka
 • umo = affære,hvis navn man ikke husker i øyeblikket, rar affære eller ubeskrivelig

Hvis man vil skape nye UM -ord, må man være meget forsiktig, fordi andre vil muligens ikke forstå det. UM -ord som er tilsluttet noen av de forannevnte gruppene blir lett akseptert, mens UM -ord som ikke ligner allerede eksisterende UM -ord er vanskelig å innføre. Ofte lager man likevel for tilfelle UM- ord som blir forstått av sammenhengen, og som etterpå forsvinner.

Tibake til toppen