Więcej

Anstataŭ

Przyimek anstataŭ (zamiast) ukazuje coś lub kogoś pełniącego daną rolę zamiast głównego wykonawcy, w którego miejsce używa się czegoś innego:

 • Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. - Zamiast kawy dał mi herbatę z cukrem, ale bez śmietanki.

  Nie dał kawy, ale herbatę. Rolę kawy (jako napoju) zajęła herbata.

 • Kiam mortis Jobab, ekreĝis anstataŭ li Ĥuŝam el la lando de la Temananoj. - „Gdy zaś umarł Jobab, po nim (w zamian niego) królem był (został) Chuszam z ziemi Temanitów.” [Rdz 36, 34]
 • Anstataŭ matene, mi nun hejtados la fornon tagmeze. - Zamiast rano rozpalam w piecu w południe.

  Już nie rozpalam w piecu rano, ale w południe.

 • Anstataŭ ĉia respondo la maljunulino nee skuis la kapon. - Zamiast odpowiedzi staruszka przecząco potrząsnęła głowa.

  Nie dała żadnej odpowiedzi, ale skinięcie głową służyło za odpowiedź.

 • Ĉu mi ne helpu vin, anstataŭ tio, ke vi sola faru la tutan laboron? - Czy nie powinienem ci pomóc, w zamian tego iż (/niż pozwolić byś) sam wykonałbyś całą pracę?

  Teraz intencją jest, abyś sam wykonał całą pracę. Czy zamiast tego, nie powinienem ci w tym pomóc?

 • Anstataŭ ke ĉiu lernas diversajn lingvojn, ĉiuj ellernadu unu saman lingvon. - Zamiast wszyscy uczyć się różnych języków, niech wszyscy zaczną uczyć się tego samego.
 • La aliaj anasoj preferis naĝadi en la kanaloj, anstataŭ viziti ŝin. - Inne kaczki wolały pływać w kanałach, zamiast odwiedzić ją.

Krom

Przyimek krom wskazuje rzecz, która jest rozpatrywana osobno. W praktyce to podstawowe znaczenie oznacza dwie rzeczy: krom wskazujące wyjątek, ale też krom-wskazanie dodatku.

Krom wskazujące wyjątek

Krom wskazujące wyjątek opisuje coś, będące inne/nieprawidłowe względem reszty wypowiedzi. Jeśli fraza jest pozytywna, zanczenie krom wskazuje negację (zaprzeczenie). Tego rodzaju pozytywne wyrażenie zwykle zawiera ĉiu(j) (każdy, wszyscy), ĉio (wszystko) lub tuta (całe, pełne):

 • Tie estis ĉiuj miaj fratoj krom Petro. - Byli tam wszyscy moi bracia oprócz Petra.

  Petra tam nie było.

 • Ĉio en ŝi estis juna kaj almenaŭ ŝajne serena, krom la frunto. - Wszystko w niej było młode i przynajmniej zdawało się wesołe, oprócz czoła.

  Czoło nie jest takie.

 • La tuta teksto estas korekta, krom unu frazo. - Cały tekst jest poprawny, oprócz jednego zdania.

  Jedno zdanie nie jest poprawne.

Jeśli zdanie jest negatywne (z ne, słowem typu NENI-, albo sen) sens krom jest pozytywny:

 • En la salono estis neniu krom li kaj lia fianĉino. - W sali nie było nikogo oprócz niego i jego narzeczonej.

  On i jego narzeczona przecież tam są.

 • Ne ekzistas Dio krom Mi. - Nie istnieje Bóg oprócz Mnie.

  Jestem jedynym Bogiem, jaki istnieje.

 • En la lastaj monatoj mi, krom miaj profesiaj bezonoj, preskaŭ neniam eliras el la domo. - W ostatnich miesiącach, oprócz zawodowych potrzeb, prawie nigdy nie wychodziłem z domu.

  Ze względów zawodowych bez wątpienia/wszakże/jak najbardziej odejdę. (Dla jasności można powiedzieć krom pro miaj profesiaj bezonoj, ale warto wpierw przeczytać poniżej o formach anstataŭ i krom + inne wskaźniki ról.)

 • Marta kuŝis sur la malmola litaĵo sen ia alia sento krom morta laciĝo. - Marta leżała na twardym posłaniu bez żadnego innego uczucia prócz śmiertelnego zmęczenia.

  Śmiertelne zmęczenie przecież czuła.

 • Mi nenion pli postulus, krom ke oni montru al mi sindonecon kaj estimon. - Nie wymagałbym niczego więcej, prócz tego by okazano mi oddanie i szacunek
 • Ne ekzistas alia bono por la homo, krom manĝi kaj trinki. - Nie istnieje inne dobro dla człowieka prócz jeść i pić.

Krom wskazujące dodatek

Krom wskazujące dodatek opisuje coś, co z pewnością jest prawdą. Po tym wyrażeniu dodaje się do wypowiedzi inny rzeczywisty obiekt lub wyrażenie. Zwykle fraza ankaŭ (również) (a w niektórych przypadkach ankoraŭ (wciąż) lub (nawet)) jest obecna w zdaniu, aby podkreślić sens powyższego dodatku:

 • Krom Petro tie estis ankaŭ ĉiuj aliaj miaj fratoj. = Aldone al Petro ankaŭ ili estis tie. - Oprócz Petra byli tam też wszyscy pozostali bracia. = Oprócz Petra również oni tam byli.
 • Per pruntedono ofte oni perdas krom sia havo ankaŭ la amikon. = Aldone al tio, ke oni perdas sian havon, oni perdas ankaŭ la amikon. - Przez pożyczanie często traci się oprócz posiadanej rzeczy również przyjaciela. = Dodając do tego, że traci się posiadaną rzecz, traci się również przyjaciela.
 • La luno ne leviĝis ankoraŭ sufiĉe alte, krom tio estis iom da nebulo. = Aldone al tio, ke la luno ne leviĝis sufiĉe, estis ankaŭ iom da nebulo. - Księżyc nie wzniósł się jeszcze dostatecznie wysoko, oprócz tego było trochę mgliście.= Dodając do tego, że księżyc nie wzniósł się dostatecznie, było też trochę mgliście.
 • Krom Karlo, venis lia tuta familio. = Aldone al tio, ke venis Karlo... - Oprócz Karla przyszła nawet cała jego rodzina. = Oprócz tego, że przyszedł Karl...
 • Krom tio, ke li venis malfrue, li kondutis tre malbone. - Oprócz tego, że przyszedł późno, źle się zachowywał.

Ryzyko nieporozumienia

Zwykle kontekst jasno pokazuje, czy mamy do czynienia z krom wskazującym dodatek lub wskazującym wyjątek. W obecności ankaŭ, ankoraŭ lub , krom oznacza definitywnie krom wskazujące dodatek. Bez obecności tych słów, a także gdy zdanie ma charakter negacji, to krom oznacza definitywnie krom wskazujące wyjątek. Dla zapewnienia absolutnej jasności wypowiedzi możemy zamiast tego użyć fraz kun escepto de (z wyjątkiem), escepte de (wyjątkowo), escept(int)e + końcówka -N lub ekskluzive de. W przypadku przyimka wskazującego dodatek, możemy użyć fraz aldone al (w dodatku/dodając), inkluzive de (w tym).

Anstataŭ i krom + inny wskaźnik roli

Anstataŭ (zamiast) i krom (z wyjątkiem) są dość specyficznymi przyimkami, ponieważ nie wskazują roli wyrazu z zdaniu! Pokazują tylko, że coś innego przejęło rolę czegoś, lub że coś jest rozpatrywane osobno. Zwykle kontekst pokazuje, czy przejętą jest rola podmiotu, obiektu lub jakiegoś rodzaju przymiotnika. Wedle konieczności, można dodać inny znacznik roli (taki jak przyimek lub końcówkę -N), aby pokazać jaką rolę pełni dany wyraz w wyrażeniu:

 • Li faris tion pro ŝi anstataŭ pro mi. - Zrobił to dla niej zamiast dla mnie.

  Kiedy mówi się anstataŭ mi, wydaje się, że on zastępuje mnie jako działającego, że on zrobił to zamiast mnie. Pro pokazuje, że mi odgrywa rolę przyczyny, i ze on zastępuje mnie w tej roli.

 • Petro batis Paŭlon anstataŭ Vilhelmon. - Petro uderzył Pawła zamiast Wilhelma.

  Petro uderzył nie Wilhelma, ale Pawła. Porównaj z : Petro uderzył Pawła zamiast Wilhelma. = Nie Wilhelm, ale Petro uderzył Pawła.

 • Ili veturis al Londono anstataŭ al Bath. - Pojechał do Londynu zamiast do Bath.
 • Kiu alportas oferojn al dioj, krom al la Eternulo sole, tiu estu ekstermita. - "Ktokolwiek by składał ofiary innym bogom poza samym Panem, podlega klątwie (niech będzie wytępiony)." (Wyjścia 22.20)

  Bez al wydawałoby się, że tylko Pan (Bóg) może składać ofiary innym bogom bez poniesienia kary. Al jest konieczne, aby jasne pokazać, że Pan (Bóg) jest odbiorcą ofiar.

 • Neniu rajtas uzi la novan aŭton, krom en la okazo, se mi tion diros. - Nikt nie ma prawa używać nowego auta, oprócz w przypadku, gdy ja to powiem.

  En wskazuje, że okazo jest tutaj okolicznikiem czasu.

 • Krom Vilhelmon Petro batis ankaŭ Paŭlon. - Oprócz Wilhelma Petro uderzył również Pawła.

  Końcówka -N następująca po krom jest zbędna, chociaż jej dodanie w tych zdaniach nie stanowi błędu. Nie powstanie wtedy żadna wieloznaczność. Tutaj sama lokalizacja słowa ankaŭ zapobiega możliwym nieporozumieniom. Porównaj: Krom Vilhelmo ankaŭ Petro batis Paŭlon. = Oprócz tego, że William pokonał Paula, również Peter zrobił to.

Można wyjaśnić również to przy pomocy domyślnego bezokolicznika: ...zamiast zrobić to dla mnie. ...zamiast poprosić cię... ...zamiast bić Wilhelma. ...zamiast jechać do Bath. Oprócz bić Wilhelma...

Użycie samodzielne

Kiedy chce się użyć anstataŭ lub krom samodzielnie bez wzmianki o jaką rolę chodzi, trzeba dodać końcówkę przysłówkową: anstataŭe = "zamiast tego"; krome = "oprócz tego":

 • Li ne donis al mi kafon. Anstataŭe li donis teon. = Anstataŭ kafo... - Nie dał mi kawy. Zamiast tego dał herbatę. = Zamiast kawy...
 • Krome vi devas pagi por matenmanĝo. = Krom tio, kion vi jam pagis... - Oprócz tego, musisz zapłacić za śniadanie. = Oprócz tego, że już zapłaciłeś...

Możliwe jest również użycie końcówki przymiotnika „-A”: Ni devis almeti la anstataŭan radon. = ... to koło, które służy jako zapasowe względem innego. Vi devas pagi kroman kotizon. = ...opłata dodatkowa, poza opłatami, które już opłacono.

Krome i kroma ma zawsze bez wyjątku dodane znaczenie.

Wróć do góry