Ir ao conteúdo

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

de Flago, 20 de julho de 2010

Mensagens: 6863

Idioma: 简体中文

Standardo (Mostrar o perfil) 8 de agosto de 2019 22:52:10

Montara Vilaĝo 552
山 村
Li komencis danceti kiel formiko
他 开始 变得 坐卧不安,象蚂蚁。
sur la rando de varmega pato.
在 那热锅里的边上
Finifine tamen trafis lin lerta ideo
最后 他 忽然 灵机一动
li ĉiam majstris pri el-trovaĵoj.
他 一直是 一个满脑子充满了“灵机”的人,
Li el-saltis de sia seĝo,
他 从坐着的 椅子上跳下来,
sur kiu li sidadis kontraŭ la grumblanta edzino,
他 坐在那上面 对着 那位正在咆哮着的妻子
for-kuris ĝis la porkejo,
冲到 猪圈里去,
ligis la tri-monatan porkon per fortaj ŝnuregoj,
把他那头 刚满三个月的小猪 用粗绳子绑起,
vestis ĝin per sia nov-jara robo kaj metis ĝin sur fotelon.
给它穿上过年的 穿的新衣服,把它 坐在一张太师椅上。
Finiĝis la kvincent kvindek dua
第552段 结束

Standardo (Mostrar o perfil) 8 de agosto de 2019 23:13:24

Kanto de Juneco 26
青春之歌
Kvankam li aĝis je pli ol 50 jaroj,
虽然 他 已经 五十多岁了,
kvankam li havis jam plurajn konkubinojn-kelkaj el ili,
虽然 他已经 讨过 好几房姨太太,
famaj publikulinoj, aĉetitaj el bordelo,
出名的 妓女,从妓院里买来的,
estis for-pelitaj de lia leĝa edzino Xu Fengying,
是 叫大太太 徐凤英 打跑过,
li ek-interesiĝis pri Li Xiuni, knabino sana, kun "sovaĝa gusto";
他 既然 看上了 李秀妮,这个健康的,还带点 “野味” 的 姑娘,
kaj li decidis nepre ŝin en-manigi.
那他 就一定 要把她 弄到手。
Por subpremi la kontraŭ-staron de la farmuloj,
为了 镇压 佃户的反抗,
Lin Botang venigis policanojn de la milita gubernatoro de Rehe-provinco.
他 弄到 热河省的 军警
La mal-fortaj avo kaj nepino ne kapablis,
这孤弱的 祖孙俩,没有能力
kompreneble, rezisti antaŭ tia fortego.
可想而知, 来抵抗 面对这种强暴。
Finiĝis la dudek sesa
第26段 结束

Standardo (Mostrar o perfil) 9 de agosto de 2019 22:36:23

Montara Vilaĝo 553
山 村
Li portis sur-ŝultre la fotelon kvazaŭ por procesio,
于是 他便把这张椅子 扛在自己的肩上,好像要去参加比赛会似的,
kaj marŝadis pompece tra la vilaĝo, kriante al ĉiu,
堂而皇之地 在村头 大步走来走去,就大声喊:
kiu hazarde troviĝis sur la vojo:
碰到 挡路的人
"Flanken, mi petas! tra-pasas Lia Porka Moŝto!"
“靠边了,我 请你们!猪大人 过路啦!”
"Absurda vi estas, Maŭmaŭ," diris nia rakontisto Laŭ Liŭ,
“你 太荒唐了,毛毛,” 我们的说书 人老刘说。
kiu vidis lin porti kvazaŭ grand-sinjoron la beston,
他 看见了 他背着 这头象一位老爷似的猪,
dum la sen-danka kretiaĵo furioze blekadis en la iom strikta novjara roba.
而这头牲畜,穿着新年的衣服,却一直是那么忘恩负义,连连叫苦不停。
"Nu! Vi estas inteligentulo, ĉu ne?"
“怎么!难道 你是 一个不懂事的人吗?”
re-diris sin-pravige Maŭmaŭ.
毛毛 理直气壮地 反问着。
Finiĝis la kvincent kvindek tria
第553段 结束

Standardo (Mostrar o perfil) 9 de agosto de 2019 22:47:09

Kanto de Juneco 27
青春之歌
Kaj Li Xiuni fariĝis konkubino de la granda bienulo,
于是 李秀妮就成了大地主林伯唐的姨太太。
en la loĝejo de lia sub-farmiganto en la mal-granda montvilaĝo.
在这小小山村里的 二地主(庄头)家里,
Ŝi ploris, ŝi provis sin mortigi,
她 哭过,她 寻死过,
ŝi mordis fingron de Lin Botang,
她 咬过 林伯唐的 手指头,
sed ĉiuj ĉi rezist-penoj restis vanaj,
但是 这一切 抵抗 全无济于事,
kaj fine Lin Botang ŝin akiris,
林伯唐 还是把她 弄到了手,
pinĉ-karesante al si la lip-harojn kun ruza rideto.
带着狡猾的 微笑 捏着自己的 小胡子。
Du monatojn poste, Li Xiuni gravediĝis.
两个月后,李秀妮 怀了孕,
Lin Botang re-venis kun ŝi al sia loĝejo en Beiping.
林伯唐 把她 带回 北平的公馆里来。
Finiĝis la dudek sepa
第27段 结束

Standardo (Mostrar o perfil) 10 de agosto de 2019 23:39:33

Montara Vilaĝo 554
山 村
"Jen mi traktadas la porkon
“瞧 我 现在 对待 这头猪,
ne nur kiel egalulon kreitan de Dio, sed eĉ kiel moŝton.
不仅 当做 上天的 造物,甚至当 做一位老爷来看待呀。
Tio devus tuŝi la koron de l' Mal-junulo."
这 应该 可以打动 老天爷的心了吧?”
"Idiote! Absolute idiote!" refutis tiun aserton nia rakontisto.
“可笑! 真 可笑!” 我们的说书人 反驳他 的这种理论。
"Porkaĵon vi manĝas, kiam ajn ĝi haveblas,
“你 只要能弄到手 你 就大吃,
eĉ mal-freŝan kaj ŝiman.
甚至 陈的、臭的也都吃。
Kaj jen vi volas ŝanĝi la juĝon de l' Ĉiela Dio
现在,你 居然 来打动天老爷的心,
kaj Lian punon lastmomente per tiu ĉi infaneca komedio.
改变 他对于 你的惩罚。想用 你这种 幼稚的办法
Mi opinias, ke Li ne estas tiel stulta, kiel vi supozas."
我想, 他 老人家 不会 你想象的那样,和你一样蠢。”
Finiĝis la kvincent kvindek kvara
第554段 结束

Standardo (Mostrar o perfil) 10 de agosto de 2019 23:55:15

Kanto de Juneco 28
青春之歌
En la nokto de la sama tago,
就在 同一天的 夜里,
kiam Li Xiuni estis for-kondukita el la vilaĝo,
当 李秀妮 离开 村子的 那天,
ŝia avo, sin apogante sur bastono,
她的 爷爷自己 拄着 拐棍,
for-lasis ŝanceliĝante la hejmon
颤颤悠悠得 离开了家
kaj ĵetis sin en la Blankan Riveron,
自己 就投进了 白河里,
kiu fluis preter la vilaĝo.
它在 村子边上流过。
En la loĝejo de Lin Botang,
在 李伯唐的 公馆里,
la saĝa kaj sprita Li Xiuni fariĝis mal-vigla kaj idiodeca.
聪明、伶俐的 姑娘 变成了 痴痴呆呆的 傻子。
Dum tuta tago ŝi ne diris eĉ unu vorton.
她 一整天 甚至 连一句话 都不说。
Finiĝis la dudek oka
第28段 结束

Standardo (Mostrar o perfil) 12 de agosto de 2019 01:19:14

Montara Vilaĝo 555
山 村
"Sed mi sinceras, Laŭ Liŭ.
“不过 我 是诚心诚意地,老刘。
Mi tute sinceras," Maŭmaŭ klarigis.
我 完全是 诚心诚意的呀,” 毛毛 解释着说。
"Ver-dire, viandon mi tute ne manĝis ek-de la pasinta vintro."
“说真话,自从 去年冬天以来,我什么肉 也没有尝过。”
"Idiotaĵo! Post la rabado de la urbeto, kiu povis?
“废话!自从 镇上被路过的溃兵抢劫过后,谁尝过一点肉?
Mi eĉ guton da viandsupon bon-gustegan,
我 甚至一滴肉汤 都没有尝过呢。”
eĉ guton da sojfab-kazea supo mi ne gustumis."
“我 甚至一点豆腐汤 都没有喝过,还谈什么肉汤?”
"Ĉu vi ne akiris iom da sojfabo
“你 不是 弄点黄豆吗?”
por pretigi kelkan sojfaban kazeon prola Nov-jaro?"
在新年时 为了 准备做点 豆腐吗?
"Jes, sed mia edzino, vi scian..."
“不过 我的 内人,你知道...”
Maŭmaŭ iĝis ĝenita, mal-levis la kapon.
毛毛 有点害羞起来,头也垂得更低了。
Finiĝis la kvincent kvindek kvina
第555段 结束

Standardo (Mostrar o perfil) 12 de agosto de 2019 01:32:07

Kanto de Juneco 29
青春之歌
Escepte de la horoj de manĝo kaj laboro,
除了 吃饭、做活的钟点,
ŝi rigide najladis sian rigardon al la muro.
她 就两眼 直勾勾地 冲着墙发呆。
Komence, Xu Fengying traktis al Li Xiuni ne mal-bone,
起初,徐凤英 对李秀妮 还不错,
konsiderante la gravediĝon de tiu ĉi lasta.
考虑 秀妮 有孕这以后,
Ŝi mem naskis kelkajn infanojn,
她 自己 生过 几个孩子,
sed neniu el ili sukcesis vivi.
但是 他们 一个 也没活,
Pro tio ŝi volis, ke Li Xiuni donu posteulon por la familio Lin.
所以 她 就希望 李秀妮 替林家 生个孩子。
Post la nasko, Li Xiuni iom vigliĝis.
生下孩子后,李秀妮 精神 好了一些,
Ŝi metis sian tutan esperon kaj amon sur la nov-naskiton.
她 把全部的 希望和爱 寄托在孩子身上。
Finiĝis la dudek naŭa
第29段 结束

Standardo (Mostrar o perfil) 12 de agosto de 2019 22:21:27

Montara Vilaĝo 556
山 村
"Scias kion?" Laŭ Liŭ insistis.
“知道什么?” 老刘人 紧追着问。
Lin ĉiam interesis tio, kio koncernis Korvinon.
他 总是 非常感到兴趣,凡是 有关母乌鸦的事。
"Nu..." riĝigis la vizaĝo de Maŭmaŭ kaj li ne povis daŭrigi.
“嗯...” 毛毛的 脑袋 现在 完全 他 不能继续了。
"Nu, kion?" insistis denove nia rakontisto.
“嗯,什么? ” 我们的 说书人 再次坚持。
"Nu..." La kapo de Maŭmaŭ estis jam tute klinita;
嗯 毛毛的 头 已经 完全 抬不起来,
li estis modesta kaj ĝenita kiel trijarulo.
“嗯...” 他 现在又害羞,又不自在,像个三岁的孩子一样。
"Nu, ŝi for-manĝis ĝin antaŭ ol ĝi kazeiĝis."
“嗯, 在黄豆 还没有做成豆腐以前 她已经 把它吃光了。”
"Vere? Kiel ekscite!
“真的吗?这太妙了!
Volu rakonti iom plu la aferon.
请 你把详细情形 告诉我。
Finiĝis la kvincent kvindek sesa
第556段 结束

Standardo (Mostrar o perfil) 12 de agosto de 2019 22:47:29

Kanto de Juneco 30
青春 之歌
Kiel ŝi amis la rozkoloran infaneton kuŝantan en siaj brakoj!
她 是那么 喜爱 玫瑰色的孩子 躺着自己的怀里呀!
Ĝia rideto povis forgesigi al ŝi
这孩子 浅浅的一笑 能使她忘掉了
momente la korpenetran anim-doloron,
暂时得 刻骨的 伤痛,
la mal-honoron kiun ŝi suferis,
她 遭受的 那种耻辱
kaj doni al ŝi kuraĝon daŭrigi la vivon.
还给了 她 继续 活下去的 勇气。
Ofte, en profunda nokto,
常常 在深夜里,
post kiam Lin Botang for-lasis ŝian ĉambron
在林伯唐 离开 她的 房间后
kaj iris al tiu de alia konkubino,
去往 别的 姨太太那里,
Li Xiuni senbrue leviĝis, ŝanĝis urin-tukon por la infano,
李秀妮 悄悄得 起来,给孩子 换块 尿布,
Finiĝis la trideka
第30段 结束

De volta à parte superior